Fokus på Lærerkompetencer

 
Årsberetning 18-19

​​​​I beretningsperioden har GL konstateret et stigende pres på de faglige og pædagogiske krav til lærerkompetencer i gymnasieuddannelserne. Det kommer til udtryk, når skolerne ansætter lærere uden de nødvendige kompetencer eller undlader at tilbyde pædagogikum til nyansatte lærere inden for det første år.

Derfor igangsatte GL i 2017 en indsats for at styrke fokus på lærerkompetencerne og sikre, at lærere i alle de gymnasiale uddannelser - inklusiv eux - har kandidateksamen i et eller flere fag samt pædagogikum. Det er afgørende for at sikre høj kvalitet i uddannelserne og fastholde gymnasiet som kandidatarbejdsmarked.

Indsatsen sigter mod tre målgrupper og delmål:

⋅ Tilsynsførende, kursusledere samt skoleledelser på alle gymnasiale uddannelser for at øge viden og opmærksomhed og medvirke til en ændring af praksis, hvor den ikke følger reglerne.

⋅ Tillidsrepræsentanter for at øge viden og udvikle redskaber til TR's håndtering af udfordringerne.

⋅ Politikere og Undervisningsministeriet for at gøre opmærksom på fakta og problemer samt opfordre til relevante tiltag.

GL's sekretariat har besøgt mere end 20 skoler og afholdt dialogmøder med TR og ledelse. Nogle skoler blev valgt ud fra viden om, at de havde ansat lærere med utilstrækkelige kompetencer, mens andre af de besøgte skoler repræsenterer en specifik uddannelsestype eller et udvalgt geografisk område. Der er derudover afholdt opfølgende møder med enkelte skoler.

Nye læreres erfaringer med hhv. at vente på pædagogikum og komme direkte i pædagogikum er afdækket gennem en pædagogikumundersøgelse i 2018 med deltagelse af ca. 4.000 relevante medlemmer.

Undersøgelsesresultaterne er bl.a. formidlet til Undervisningsministeriet og Syddansk Universitet. GL har især lagt vægt på den manglende overholdelse af reglerne om, at pædagogikum i udgangspunktet skal gennemføres i løbet af ansættelsens første år, og at pædagogikumkandidaterne oplever, at den teoretiske del af uddannelsen underprioriteres til fordel for egenundervisning. Endelig bemærker GL, at kandidaterne oplever et for stort arbejdspres gennem uddannelsesforløbet.

I forbindelse med nyansættelserne i 2018 har GL udsendt materiale og redskaber til tillidsrepræsentanterne. Materialet ligger på GL's hjemmeside (kræver login)​. Det er genudsendt i forbindelse med information om det ministerielle tematiske tilsyn med lærerkompetencer i efteråret 2019 samt i forbindelse med forårets ansættelser.

Temaet om lærerkompetencer er drøftet på et områdemøde for erhvervsgymnasier, og der er i løbet af efteråret 2018 afholdt møder for eux-lærere, hvor lærerkompetencer var et centralt punkt på dagsordenen. Desuden underviser GL i kompetencekravene på tr-uddannelsen.

GL har også henvendt sig til politikere og Undervisningsministeriet med fakta om kompetencekrav og beskrivelse af problemer og udfordringer, herunder efteruddannelse inden for de nye gymnasiale fag. I den løbende kontakt med Undervisningsministeriet følger GL det særlige tematiske tilsyn, der er planlagt i efteråret 2019. Når tilsynet er afsluttet, vil GL følge op på tilsynsrappor​tens konklusioner.

I foråret 2020 genoptager GL skolebesøgene og vil fortsat udsende informationsmateriale, der kan øge sektorens viden om kravene til lærernes kompetencer.

Emner:  
Interessent:  

Fakta om pædagogikumundersøgelsen
Undersøgelsen blev i 2018 gennemført blandt 4.000 medlemmer, der var ansat i 2013 eller senere. Svarprocenten var 46.

33 % af de nyansatte havde hverken gennemført eller var i færd med at gennemføre pædagogikum. De fastansatte udgjorde 45 % af denne gruppe.

50 % af de fastansatte, der hverken havde gennemført eller var i færd med at gennemføre pædagogikum, havde ikke en uddannelsesplan med en startdato for pædagogikum inden for et år efter ansættelsen. 20 % havde slet ikke en uddannelsesplan, mens 30 % havde en uddannelsesplan, der angav en startdato i skoleåret 19/20 eller senere.

90 % af dem, der havde gennemført pædagogikum eller var i færd med at gennemføre uddannelsen, havde mere end et års erfaring som undervisere i gymnasieskolen, inden de påbegyndte pædagogikum.​