GL

 
Årsberetning 2017-18

​​​​​​Status på tilbud til medlemmer, der mister jobbet

I marts 2016 etablerede GL en række tilbud til medlemmer, der blev afskediget som følge af nedskæringer. Tilbuddene er siden blevet en integreret del af GL's tilbud til alle ledige medlemmer. Formålet med tilbuddene er at klæde medlemmerne bedst muligt på til at kunne søge og finde deres næste job. Indsatsen finansieres af GL's reservefond. Tilbuddene omfatter et karriererådgivningsforløb med individuelle samtaler og workshop, økonomisk støtte på op til 15.000 kr. til efter- og videreuddannelse og coaching. Derudover kan afskedigede medlemmer modtage kollektiv støtteordning på op til 5.000 kr. pr måned i op til et år samt psykologhjælp.

For den kollektive støtteordning gælder, at den er et tilbud til medlemmer, der er afskediget fra en fast stilling. Karrieretilbuddet, som Magistrenes A-kasse (MA) varetager for GL, blev evalueret for anden gang i foråret 2018, og evalueringen viste overordnet tilfredshed med tilbuddene. Evalueringen omfattede dels en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, der havde benyttet karrieretilbuddet samt en mindre kvalitativ undersøgelse. GL arbejder tæt sammen med MA om løbende kvalitetssikring af karrieretilbuddet, ligesom GL's socialrådgiverordning fremover i højere grad vil indgå i indsatsen for de medlemmer, hvor det er relevant.


GL's økonomi

GL havde i beretningsåret indtægter for i alt 67,5 mio. kr. Indtægterne kommer hovedsageligt fra medlemskontingenter og tilskud fra reservefonden. Der er ordinære omkostninger for 64,8 mio. kr., og der er et overskud på GL's regnskab på 2,8 mio. kr., som overføres til egenkapitalen, som herefter er på 39,9 mio. kr.  GL har en sund økonomi og GL's eksterne revisor har ingen regnskabsmæssige eller likviditetsmæssige bemærkninger.


Velbesøgt TR-uddannelse og TR-seminar

Det store generationsskifte blandt GL's tillidsrepræsentanter fortsatte i skoleåret 2017/2018, og et stort antal tillidsrepræsentanter og suppleanter gennemgik GL's TR-grunduddannelse. Grunduddannelsen består af tre moduler, hver af tre dages varighed. På grunduddannelsen får tillidsrepræsentanter og suppleanter bl.a. mulighed for at fordybe sig i samarbejdsaftalen, personalejura, kommunikation, forhandlingsstrategier, lønstatistik og skoleøkonomi. GL's TR-uddannelse evalueres generelt meget positivt af deltagerne. Som opfølgning på et pilotkursus for erfarne tillidsrepræsentanter, som blev afviklet i april 2017, er der nu etableret et fast tilbud om videreuddannelse for erfarne tillidsrepræsentanter.

I marts 2018 afholdt GL TR-seminaret for alle tillidsrepræsentanter og TR-suppleanter under temarammen ' Medarbejderinddragelse – TR-rollen og redskaber til dagligdagens opgaver og udfordringer'. TR-seminaret var også i år et tilløbsstykke med ca. 250 repræsentanter. Deltagerne blev præsenteret for oplæg af bl.a. arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen, formand for danske professionshøjskoler Stefan Hermann og Ph.d. Pernille Steen Pedersen. Som en del af arrangementet kunne medlemmerne deltage i netværksmøder, VUC-årsmøde, TR-kursus for private og områdemøde for erhvervsgymnasier.

Gymnasieskolen

Gymnasieskolen har i løbet af foråret 2018 været igennem en redaktionel udviklingsproces sammen med nye eksterne partnere med det mål for øje at skabe en ny visuel identitet, som – blandt andet med baggrund i tidligere evalueringer i hovedbestyrelse og repræsentantskab – i højere grad skal signalere traditionelt 'fagblad' og seriøsitet uden dog at miste et attraktivt udseende. Redesignet omfatter også gymnasieskolen.dk.

Det trykte magasin som konstruktion er under pres som følge af den generelle medieudvikling. Flere og flere medlemmer og læsere vænner sig til at bruge digitale remedier til både læsning og arbejde, ligesom meget kommunikation foregår via sociale medier. Efterspørgslen på digitale produkter med høj kvalitet stiger således og må forventes at stige yderligere de kommende år.

Gymnasieskolen har som konsekvens beskåret frekvensen af det trykte magasin (som i 2018 udkommer 9 gange) for at kunne fokusere yderligere på website, nyhedsbreve, levende billeder, lyd mm.  for både nu og her samt fremadrettet at kunne tilbyde et samlet stærkt koncept, som kan ramme alle segmenter af medlemsskaren. Vurderingen er, at frekvensen med 9 årlige numre på det trykte blad er passende på nuværende tidspunkt, men det vil sandsynligvis blive nødvendigt inden for få år at tage diskussionen om fremtidens organisationsmedier og tilhørende platforme og tilbud op igen i bestræbelserne på at skabe den rette sammensætning i forhold til medlemmernes medievaner.

Gymnasieskolen har halvvejs i 2018 skiftet leverandører på både layout- og annonceområdet. Det skyldes netop behovet for at styrke det samlede produkt. Det var vurderingen, at de hidtidige samarbejdspartneres tilbud ikke længere stod mål med redaktionens ambitioner, hvad både indhold og økonomi angik. Det er i skrivende stund endnu for tidligt at vurdere det forhåbentlige mersalg på annoncedelen, men indikationerne er gode trods et svært marked, hvor tidligere lukrative annonceaftaler på tryk gradvist skal konverteres til digitale produkter, hvor annoncørerne langsomt er ved at vænne sig til at betale højere priser i takt med højere læsertal og højere kvalitet i både indhold og tekniske muligheder.

GL-E

GL-E udbyder efteruddannelse til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser. Kurserne afholdes af GL-E eller af samarbejdspartnere, herunder de faglige foreninger, Syddansk Universitet, Undervisningsministeriet m.fl.

I skoleåret 2017-2018 deltog ca. 9.800 lærere og ledere i et kursus administreret af GL-E. Heraf deltog ca. 6.500 lærere og ledere i et af de kurser, som GL-E administrerer for Undervisningsministeriet, nemlig kurserne om Faglig udvikling i Praksis, FIP, eller Skoleudvikling i Praksis, SIP.

GL-E annoncerede i skoleåret 2017-2018 i alt knap 300 forskellige kurser, heraf 125 FIP-kurser og 11 SIP-kurser. GL-E tilbyder en samlet platform for efteruddannelseskurser til gymnasiale lærere og ledere og har bl.a. overtaget EMU'ens funktion og forpligtelse til at annoncere relevante kurser til gymnasiesektoren. Det betyder, at det ikke er alle kurser, udbudt i GL-E regi, der administreres af GL-E. Det gælder fx de faglige foreningers kurser, som de faglige foreninger selv administrerer ,men annoncerer via GL-E.

Kurser fra GL-E annonceres i to årlige kataloger på GL's hjemmeside samt via en fast rubrik i Gymnasieskolen.


Ny persondataforordning

Den 25. maj 2018 trådte en ny europæisk persondataforordning i kraft. Formålet med persondataforordningen er at gøre lovgivningen mere tidssvarende i forhold til den teknologiske udvikling og dermed  styrke borgernes retsstilling og retssikkerhed. Datatilsynet får således flere beføjelser og sanktionsmuligheder for at sikre, at reglerne efterleves.

Op til de nye reglers ikrafttræden har GL's sekretariat fra december 2017 deltaget i et større projekt med et advokatfirma med det formål at kortlægge alle behandlinger af persondata i GL. Det er sket for at sikre, at GL er rustet til at efterleve reglerne om datasikkerhed.

GL har desuden uddannet personalet og arbejdet intensivt på at indrette arbejdsgange, så alle medlemmer kan få den størst mulige datatryghed.

Det er fortsat uafklaret, om TR skal anses for at være en del af GL med GL som dataansvarlig, eller om TR vil blive anset for at være selvstændig dataansvarlig. Det er forventningen, at GL vil være dataansvarlig, og GL  er derfor løbende i dialog med leverandøren af it-systemet for at finde en løsning, der kan sikre TR's håndtering af persondata.


​Folkemødet 2018

GL deltog for sjette gang på Folkemødet i Allinge. I år var GL vært for tre debatter tilrettelagt sammen med flere samarbejdspartnere:

Magter vi arbejdsmarkedet, til vi bli´r 70?
Sammen med MP Pension satte GL fokus på ubalancer og stress i vidensmedarbejderes arbejdsliv og sammenholdt det udfordrende arbejdsmiljø med kravet om, at man skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet.

Lyttedialog: Tror du på Generation Verdensmål?
FN's Verdensmål om uddannelse vil sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. I samarbejde med en lang række organisationer bag Generation Verdensmål inviterede GL til debat om, hvorvidt det danske uddannelsessystem er gearet til at forberede Generation Verdensmål.​​

Stol på min faglige dømmekraft i en tid med tests og målinger
Pædagoger og undervisere oplever, at deres fagprofessionelle rolle og dømmekraft gennem årene er blevet udfordret af snævre økonomiske styringsinstrumenter og omsiggribende evalueringer fra ledelsesfilosofien i New public management. Det sker bl.a. gennem flere og flere målinger og tests, øgede krav om effektivitet og økonomiske nedskæringer. Hvilken betydning har styringsmekanismerne for børn og unges muligheder for at trives, lære og dygtiggøre sig? Hvad skal der reelt til for at give børn og unge det bedste afsæt for at bringe Danmark i front på konkurrenceevne, velstand og livskvalitet?

Disse væsentlige spørgsmål og udfordringer satte GL til debat i Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS).

Derudover deltog GL's formand og delegation i en lang række debatter om uddannelsespolitik, arbejdsmiljø, overenskomster og arbejdsmarkedsforhold.


Ungdommens Folkemøde 2017

I 2017 bød GL igen inden for i lærerværelset på Ungdommens Folkemøde. Den demokratiske festival for unge blev afholdt i Søndermarken i København den 7. og 8. september. 23.000 unge deltog og over 70 organisationer. GL's lærerværelse midt på festivalpladsen blev flittigt benyttet af de mange lærere, der deltog  i Ungdommens Folkemøde med grupper af elever. På lærerværelset mødtes lærerne med hinanden i afslappede omgivelser  og kunne desuden deltage i aktuelle, faglige debatter. Der blev afholdt to debatarrangementer i GL's telt om "Fordeling af gymnasieelever" og " Uddannelse som våben mod fake news - lærernes rolle". Desuden var der mulighed for at møde GL's formand Annette Nordstrøm Hansen og lytte til livemusik om eftermiddagen.


DHL-stafetten 2018

For 10. år i træk arrangerede GL  DHL-stafetløb for medlemmerne. I Aarhus og Odense blev der i 2018 løbet  med henholdsvis 27 og 23 hold. I Sønderjylland deltog 3 hold, i Aalborg 7 hold, mens 65 hold løb i Fælleparken i København. Ud over løberne deltog mange medlemmer som heppere. På landsplan deltog i alt 655 GL-medlemmer i DHL-stafetten og det efterfølgende grillarrangement.​

Emner:  
Interessent: