Arbejdsmiljø

 
Årsberetning 2017-18

​Professionel kapital en hjørnesten i GL's arbejdsmiljøindsats

Professionel kapital er hjørnestenen i GL's arbejde for et bedre arbejdsmiljø for gymnasielærerne. For gymnasielærere er det vigtigt at kunne udføre arbejdet med høj kvalitet, og det forudsætter ordentlige rammer for arbejdet.

GL har siden efteråret 2014 tilbudt skolerne at afdække deres professionelle kapital. Siden 2016 har GL indgået et samarbejde med Uddannelsesforbundet, så de to foreninger sammen udbyder konceptet til VUC og erhvervsskoler. I alt er der gennemført 171 afdækninger. Heraf har 39 skoler afdækket to eller tre gange. Undersøgelserne dækker 11.471 besvarelser, hvilket svarer til en svarprocent på 82,9%. Tilbagemeldingerne fra skolerne, der har afdækket professionel kapital og deltaget i opfølgningsseminaret, er positive.

Skoler, der har afdækket professionel kapital flere gange, har på dimensioner som bl.a. loyalitet, engagement, kriterier for kvalitet, indflydelse, social kapital og tillid en bedre score end skoler, der afdækker for første gang. Dette indikerer, at skolerne højner deres professionelle kapital, og at medlemmerne oplever en forbedring af arbejdsmiljøet.

Da en række skoler har udtrykt ønske om at kunne afdække skolens fysiske APV i sammenhæng med afdækning af professionel kapital, har GL i samarbejde med Uddannelsesforbundet og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen udviklet et koncept til afdækning af fysisk APV. Skoler, der er tilmeldt afdækning af professionel kapital, kan i samme semester afdække fysisk APV. Afdækninger af professionel kapital og det fysiske arbejdsmiljø opfylder tilsammen kravene til en arbejdspladsvurdering, som alle skoler skal gennemføre mindst hver tredje år. I foråret 2018 benyttede 23 skoler sig af muligheden for at afdække fysisk apv.


Professionel kapital i praksis

GL har i samarbejde med tre nordjyske gymnasier taget initiativ til at gennemføre projektet 'Professionel kapital i praksis'. Formålet med projektet er at styrke arbejdet med professionel kapital på de tre nordjyske gymnasier samt at udvikle og udbrede viden om, hvordan gymnasier kan styrke arbejdet med professionel kapital.

Baggrunden for projektet er et behov for mere viden om og inspiration til, hvordan skoler kan arbejde med professionel kapital som opfølgning på en afdækning. Resultaterne - fra skoler der efter første afdækning har arbejdet med deres professionelle kapital og derefter afdækket igen - viser, at professionel kapital kan fungere i praksis som et redskab til at hæve kvaliteten i kerneydelsen og forbedre arbejdsmiljøet. Gymnasiernes arbejde med dette er forskellig, og der er ikke én metode, der kan udbredes til alle. Men mange skoler er søgende, når de skal følge op på afdækningen.

Projektet, der støttes med midler fra Kompetencefonden, løber fra januar 2018 til april 2019 og tager udgangspunkt i den fælles problemstilling: Hvad er et godt og meningsfuldt arbejdsfællesskab mellem medarbejdere og ledelse og mellem kolleger? Projektet afsluttes med en åben konference den 21. marts 2019.

> Læs mere om professionel kapital her.


Øget fokus på stress

GL oplever et stigende antal henvendelser fra medlemmer, der som følge af besparelser får pålagt flere og flere opgaver. Konsekvensen er bl.a., at flere lærere sygemeldes med stress. Det er en uholdbar og uacceptabel situation, som har ført til en generelt styrket GL-arbejdsmiljøindsats. 

På repræsentantskabsmødet i november 2017 var der et markant fokus på stressproblematikken med oplæg af Lisbeth Kappelgaard og Bo Netterstrøm. Og stress var også hovedtemaet for årets arbejdsmiljøseminar, der blev afholdt i samarbejde med Danske Gymnasier i Nyborg den 15.-16. januar.
Arbejdsmiljøseminaret havde til formål at give de 120 deltagende arbejdsmiljørepræsentanter og ledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.

Til dette formål satte arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen under seminaret fokus på, hvad fænomenet stress egentlig er, og hvorfor og hvordan det opstår i det moderne vidensarbejde. Deltagerne fik herunder præsenteret viden og redskaber, der kan understøtte den fælles indsats med at forebygge og håndtere stress i organisationen og hos den enkelte.


​Psykisk arbejdsmiljø fortsat udfordret af nedskæringer

Fortsatte besparelser og lærerafskedigelser har forringet det psykiske arbejdsmiljø på gymnasieskolerne. Det er bl.a. dokumenteret i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs rapport om arbejdsmiljøet i Danmark. Endvidere kan det i ses på de skoler, som har afdækket professionel kapital flere gange, at arbejde-privatlivskonflikten forværres, den oplevede kvalitet falder, søvnkvaliteten forringes, arbejdsmængden øges, og flere blive udbrændte.

Derfor fortsætter GL kampen mod nedskæringer og arbejder for at forbedre arbejdsmiljøet for kollektivet.

I det konkrete arbejde med at hjælpe enkeltmedlemmer tilbyder GL mulighed for at tale med en konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykisk arbejdsmiljø. Er der brug for yderligere afklaring, har rådgivningen mulighed for at tilbyde det enkelte medlem samtaler hos en psykolog. For at styrke samarbejdet lokalt tilbyder GL, at skolerne kan få afdækket deres professionelle kapital (se afsnittet om professionel kapital), og GL har i en styrket indsats bl.a. ansat en socialrådgiver, som også skal bidrage til at løfte det psykiske arbejdsmiljøberedskab.

Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø i Danske Underviserorganisationers Samråd
Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) afviklede i september 2018 årsmøde om rådgivning om psykisk arbejdsmiljø. GL forventer, at der i 2018 vil blive visiteret ca. 200 medlemmer til ordningen, hvilket svarer til niveauet i 2017. Det er fortsat arbejdspres og afskedigelser, som fylder meget hos de medlemmer, der henvender sig til DUS.​

Emner:  
Interessent: