GL

 
 

​​​​Tilfredshed med GL

GL gennemførte i sommeren 2016 en repræsentativ undersøgelse blandt medlemmerne. Undersøgelsen viste, at 68 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med GL. 11% er utilfredse med GL. I forhold til 2010, hvor GL sidst gennemførte en medlemsundersøgelse, er dette en forbedring. I 2010 var 56% af medlemmerne tilfredse eller meget tilfredse med GL, mens 14 % var utilfredse.

De helt unge er mest tilfredse, mens der ikke er signifikant forskel på de øvrige aldersgruppers tilfredshed. Kvindelige medlemmer er mere tilfredse (70%) end de mandlige medlemmer (64%). Medlemmer på hhx er mindre tilfredse (64%) end medlemmer ansat på de øvrige skoleformer. Medlemmer på VUC er mest tilfredse. Ved undersøgelsen i 2010 var tilfredsheden lavest for de 40-49-årige og størst blandt medlemmer 60+. Kvinderne var også i 2010 mere tilfredse end mændene.

Medlemmer, der har benyttet GL inden for det seneste år, er mere tilfredse end respondenter, der ikke har angivet, de har benyttet GL.

Respondenterne giver udtryk for størst tilfredshed med medlemsbladet (56% tilfreds/meget tilfreds) og GL's hjemmeside (56% tilfreds/meget tilfreds). Herefter følger den personlige rådgivning, som 47% udtrykker, de er tilfredse/meget tilfredse med. GL's uddannelsespolitiske arbejde og GL's afskedigelsespakke udtrykker 43%, at de er tilfredse/meget tilfredse med. 39% er tilfredse/meget tilfredse med GL-E og muligheden for at deltage i faglige konferencer. 34% er tilfredse/meget tilfredse med GL  som overenskomstforhandlinger, og der er samme tilfredshedsniveau med GL's synlighed.

I besvarelser af spørgsmålet "Hvad er du mest tilfreds med ved GL?" viser en bred vifte tilfredshed med GL's arbejde. En lang række svar går på tillidsrepræsentanten, sekretariatet, hjemmesiden, nyhedsbrev, juridisk ekspertise, informationsniveauet, Gymnasieskolen og kurser. Andre skriver, at fællesskabet eller trygheden er betydende. Andre svarer det politiske arbejde.

Der er dog også en række respondenter, der ikke er tilfredse med GL. 22% af respondenterne angiver, at de inden for det seneste år har overvejet at melde sig ud af GL. Dette svarer til antallet ved den sidste medlemsundersøgelse i 2010, hvor 21% havde overvejet udmeldelse.

Medlemsundersøgelsen i 2010 viste, at TR's rolle på skolen er afgørende for holdningen til GL, og det bekræfter denne undersøgelse. 69% af respondenterne er tilfredse/meget tilfredse med TR's rolle, hvilket er marginalt bedre end i 2010. 78% er tilfredse/meget tilfredse med muligheden for at kunne benytte TR i hverdagen, og 67% med TR's afholdelse af klub-/medlemsmøder. 74% er tilfredse/meget tilfredse med TR's information til medlemmerne. Mindst tilfredshed er der med TR's forhandlinger med ledelsen om henholdsvis løn (51% tilfredse) og om arbejdsforhold (54% tilfredse).
Læs mere om medlemsundersøgelsen her​.

Status på tilbud til medlemmer, der mister jobbet

I marts 2016 etablerede GL en række tilbud til medlemmer, der blev afskediget som følge af nedskæringer. Formålet med tilbuddene var at hjælpe medlemmerne bedst muligt videre i et nyt job. Indsatsen finansieres af GL's reservefond. Tilbuddene omfatter et karriererådgivningsforløb med individuelle samtaler og workshop, økonomisk støtte på op til 15.000 kr. til efter- og videreuddannelse og coaching. Derudover kan afskedigede medlemmer modtage kollektiv støtteordning på op til 5.000 kr. pr måned i op til et år samt psykologhjælp, hvis der er behov for det.

Tilbuddene til medlemmerne blev evalueret i foråret 2017, og evalueringen viste overordnet tilfredshed med tilbuddene. Hovedbestyrelsen besluttede på baggrund af evalueringen og de bebudede nedskæringer i gymnasiesektoren at fortsætte indsatsen med en række mindre justeringer. 

Ud over evalueringen af tilbuddene gennemførte GL en undersøgelse blandt udmeldte medlemmer om deres beskæftigelsessituation. Formålet var både at blive klogere på, hvor tidligere gymnasielærere var beskæftigede i dag, og at kunne inspirere andre medlemmer i deres jobsøgning. Undersøgelsen viste en meget stor mangfoldighed i beskæftigelsen blandt tidligere gymnasielærere, fx i undervisningssektoren, offentlig forvaltning, private virksomheder og i selvstændig virksomhed.

GL's økonomi

​GL havde i beretningsåret indtægter for i alt 66,2 mio. kr. Indtægterne kommer hovedsageligt fra medlemskontingenter og tilskud fra reservefonden. Der er ordinære omkostninger for 62,6 mio. kr., og der er et overskud på GL's regnskab på 3,9 mio. kr., som overføres til egenkapitalen, som herefter er på 37 mio. kr.  GL har en sund økonomi og GL's eksterne og interne revisorer har ingen regnskabsmæssige eller likviditetsmæssige bemærkninger.

TR-uddannelse og TR-seminar

Det store generationsskifte blandt GL's tillidsrepræsentanter fortsatte i skoleåret 2016/2017, og et stort antal tillidsrepræsentanter og suppleanter gennemgik GL's TR-grunduddannelse. Grunduddannelsen består af tre moduler, hver af tre dages varighed. På grunduddannelsen får tillidsrepræsentanter og suppleanter bl.a. mulighed for at fordybe sig i temaer som den organiserende fagforening, samarbejdsaftalen, personalejura, forhandlingsstrategier og skoleøkonomi. GL's TR-uddannelse evalueres generelt meget positivt af deltagerne. Som noget nyt blev der i april 2017 gennemført et pilotkursus for erfarne tillidsrepræsentanter. Deltagerne vurderede også dette kursus meget positivt, og det blev således besluttet, at kurset fremover kommer til at indgå som et fast element i GL's kursusprogram for tillidsrepræsentanter.

I marts 2017 afholdt GL TR-seminaret for alle tillidsrepræsentanter og TR-suppleanter under overskriften 'Hvordan sikrer vi lærerne et godt arbejdsmiljø i reform- og nedskæringstider?'. TR-seminaret blev koblet til en uddannelseskonference, hvor alle GL-medlemmer havde mulighed for at deltage. Selve TR-seminaret var også i år et tilløbsstykke med ca. 250 repræsentanter. Deltagerne blev præsenteret for oplæg af bl.a. adjunkt Justine Grønbæk Pors og ledelseseksperten Christian Ørsted.

Som en del af arrangementet kunne medlemmerne deltage i netværksmøder, VUC-årsmøde, TR-kursus for private og områdemøde for erhvervsgymnasier. 

GL's kommunikation

GL kommunikerer på en række platforme med de overordnede formål at virke for attraktive løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne og sikre rammer, der fastholder og udvikler gymnasieuddannelser med høj faglig kvalitet.

Internt henvender GL sig løbende med nyhedsbreve til medlemmer og særskilt til tillidsrepræsentanter. Desuden kommunikerer GL på de sociale medier Facebook, hvor GL's sekretariat og Gymnasieskolens redaktion deler siden "Gymnasielærer", og på Twitter med "Gymnasielærerne" @Gymlaererne. Desuden optræder GL's formand ofte med debatindlæg i landsdækkende medier på tryk og i radio- og tv-udsendelser og på Twitter med kontoen @GLformand. Derudover lancerer GL kampagnevirksomhed, primært på Facebook og i annonceformat ved indrykninger i landsdækkende aviser.

I beretningsperioden har GL fortsat arbejdet med at styrke kommunikationsindsatsen på Twitter og Facebook. Det skyldes, at de sociale medier er en vigtig platform for politisk kommunikation og lobbyvirksomhed, og det er også her, at journalister i stigende omfang henter nyheds- og baggrundshistorier. Derfor er GL's primære interesse på de sociale medier at lancere og vinkle historier, nyheder og budskaber, der kan bidrage til at sætte en GL-politisk dagsorden.

Blandt medlemmerne har GL konstateret en stigende interesse for at dele og kommentere budskaber på Facebooksiden. Tendensen er også slået igennem i de videoindslag, som GL i beretningsperioden har satset på at producere flere af. Navnlig to indslag med brødrene Willerslev kom bredt ud og nåede frem til henholdsvis 586.979 og 413.247 personer, mens øvrige videoindslag i det forgangne år også er nået ud til en bred personkreds.

Når det gælder GL's hjemmeside er organisationen ved at tage hul på arbejdet med at modernisere og udvikle siden, så den i højere grad bliver mobilvenlig. Dette arbejde fortsætter i den kommende beretningsperiode i lighed med bestræbelserne på fortsat at udvikle og styrke det kommunikative og strategiske samspil mellem de forskellige kommunikationsplatforme.   

Gymnasieskolen

Gymnasieskolen var sidste efterår igennem en større intern evaluering, der også omfattede en diskussion på efterårets repræsentantskabsmøde. Der var på det tidspunkt i øvrigt en justering af det redaktionelle koncept samt en styrkelse af de forskellige medieplatforme undervejs.

Det er tydeligt, at medlemmernes medievaner de senere år gradvist har ændret sig i takt med nye teknologiske muligheder, nye krav i undervisningen og nye generationer på arbejdsmarkedet. Det stiller naturligvis øgede krav til både GL og Gymnasieskolen om at skabe den rette kombination og mængde af tilbud til medlemmerne på forskellige platforme.

Således oplever gymnasieskolen.dk et fortsat stigende antal brugere, ligesom antallet af abonnenter på åbninger af det ugentlige nyhedsbrev stiger stabilt over tid. Netop gymnasieskolen.dk er i det forløbne år blevet relanceret med nyt design og nye formater, der har til hensigt at styrke brugervenligheden og aktivering af medlemmerne.

Redaktionen arbejder fremadrettet med at understøtte og forfine det nuværende produkt i forhold til medlemmernes behov – også i samspil med organisationens øvrige arbejde og kommunikation. Fremtidige udviklingsopgaver vil rette sig mod eventuelle nye digitale produkter, for eksempel mere video, lyd og interaktive produkter.

På trods af et generelt presset annoncemarked i den omsiggribende transition fra trykte til digitale medier har Gymnasieskolen holdt fast i annonceomsætningen totalt set. En udfordring er dog den fortsat stigende forskydning fra jobannoncer til kommercielle annoncer, som koster mere provision til annoncebureauer, samt til digitale annoncer, som på grund af markedsmekanismer stadig ikke genererer samme økonomi som traditionelle printannoncer, om end udviklingen går i den rigtige retning. Til gengæld har usikkerheden omkring Post Nord og tilbuddet herfra fremadrettet skabt en usikkerhed omkring distributionsmetoder og –udgifter for 2018 – i skrivende stund ser det dog ud til, at der kan landes en aftale, som vil sænke udgifterne til distribution yderligere.

GL-E

GL's kursusenhed - GL-E - udsender to gange om året sit katalog med kursustilbud til den gymnasiale sektor. Ca. 2100 lærere har i det sidste år deltaget i kurser formidlet af GL-E. De seneste års vækst i specielt de skolebaserede kurser fortsatte ikke i skoleåret 2016/17, hvor skolerne var optaget af reformarbejdet og deltagelse i de mange ministerielle FIP og SIP-kurser. GL-E -kataloget bringer annoncer for de faglige foreningers kurser. Fra sommeren 2016 overtog GL-E en række roller fra EMU Danmarks læringsportal, så GL-E bidrager til at få EMU-læringsportalen til at fungere som nationalt kursussite for den gymnasiale sektor.
Se GL-E's kursussite.

Ud over at formidle faglig relevant efteruddannelse til sektoren, bl.a. i fortsat samarbejde med IKV, Syddansk Universitet, udfører GL-E også en række kursusadministrative opgaver for Undervisningsministeriet, hvor GL-E har stået for tilmelding, fakturering og afregninger ved både ministeriets SIP- og FIP-kurser. Det er alene ministeriet, der har haft ansvaret for indholdet i kurserne. I efteråret 2016 deltog ca. 5200 lærere i FIP-dialogmøderne rundt om i landet, hvor de diskuterede udkast til nye læreplaner med fagkonsulenterne. I foråret 2017 deltog 7900 lærere i ministeriets FIP-kurser, hvor de nye læreplaner blev drøftet. I SIP-kurserne, der er ministeriets støtte til reformimplementeringen på skolerne, deltog 850 ledelses- og lærerrepræsentanter i efteråret 2016 og 735 i foråret 2017.

Hovedbestyrelsen

Pr. 1. august 2017 forlod Ronald Karlsen hovedbestyrelsen og overlod pladsen til Helene Caprani. Ronald Karlsen har været en del af GL siden 1980'erne, hvor han var tillidsrepræsentant. Ronald Karlsen blev valgt ind i §18-udvalget vedr. teknisk gymnasium i 1990. I 1993 blev Ronald Karlsen valgt til hovedbestyrelsen første gang, og selv om han fik flere stemmer ved hovedbestyrelsesvalget i 1995 end i 1993, blev han ikke genvalgt. I 1997 blev Ronald Karlsen valgt til hovedbestyrelsen igen og har frem til 1. august 2017 været en del af hovedbestyrelsen. Ronald Karlsen er tidligere næstformand og har de senere år været formand for GL's overenskomstudvalg og lovudvalg.

Frederik Bo Lind, der har repræsenteret de ikke-fastansatte i hovedbestyrelsen, er blevet fastansat. Han erstattes i hovedbestyrelsen af Stine Gørup Sørensen, som er formand for stående udvalg for ikke-fastansatte.

Ny direktør i GL
GL's direktør gennem 19 år, Endre Szöcs, gik på pension med udgangen af februar 2017.

Pr. 1. april 2017 blev Marianne Brinch-Fischer ansat som ny direktør. Marianne Brinch-Fischer er uddannet cand.scient.soc. fra RUC og kommer fra en stilling som afdelingschef i Kommunernes Landsforening, hvor hun har været siden 2012. Inden da var Marianne Brinch-Fischer afdelingschef/kontorchef i Moderniseringsstyrelsen, hvor hun stod i spidsen for overenskomstforhandlingerne med GL i 2011.

Udvalgte GL-aktiviteter

Folkemødet 2017

GL deltog for femte gang på Folkemødet i Allinge, der blev afviklet fra 15.-18. juni. I år var det altoverskyggende GL-budskab, at kvalitet i gymnasieuddannelserne er uforeneligt med fortsatte nedskæringer på skolerne. Vi kan ikke levere kvalitet med høj faglighed og stærk almendannelse på skrabede uddannelsesbudgetter. Nedskæringerne går ud over de unge, og de svækker gymnasieuddannelsernes muligheder for både at styrke demokratiet og bidrage til at sikre økonomisk fremgang i samfundet, pointerede GL på Folkemødet.  

I alt var GL med til at arrangere fem debatter. Derudover sad GL-formand Annette Nordstrøm Hansen i panelet i flere andre debatter, og GL's hovedbestyrelsesrepræsentanter markerede sig i en række arrangementer om uddannelsespolitik, arbejdsmiljø og arbejdsmarkedsforhold.

GL inviterede denne gang medlemmer til Folkemødet i Allinge i bus på en endagstur fredag den 16. juni. I alt deltog 31 medlemmer på turen og overværede et af GL's egne arrangementer og fik lejlighed til i øvrigt at opleve debatter og arrangementer på Folkemødet.

Kvindfolkemødet 2017

Den 2. juni 2017 deltog GL i Kvindfolkemødet. Et 4-dages folkemøde om køn og ligestilling, arrangeret af blandt andre Højskolen Marielyst, Kvinfo, Dansk Kvindesamfund og Kvinderådet.

GL var vært for et debatarrangement om unge under pres i en stadig mere omfattende præstationskultur. Der var oplæg og debat om især billeddeling på nettet, og om lærernes rolle og ansvar. Oplæggene blev leveret af Helle Rabøl Hansen, forsker ved DPU på Århus Universitet og repræsentanter for "Gråzoner", et initiativ under KFUK og RedenUng.

Ungdommens Folkemøde 2017

Den 7. og 8. september bød GL indenfor på lærerværelset på Ungdommens Folkemøde. Det var anden gang Søndermarken i København åbnede som en demokratisk festival for unge. Deltagelse, samtale og fællesskab var rammen for, at op mod 20.000 unge sammen kunne udforske og opleve demokratisk deltagelse.

Mange lærere deltog i Ungdommens Folkemøde sammen med deres elever, og GL-lærerværelset på festpladsen var stedet, hvor lærere kunne mødes og mingle med kolleger, aftale møder med elever, deltage i aktuelle faglige debatter og lytte til livemusik. GL havde bl.a. arrangeret debat om fordeling af gymnasieelever med deltagelse af Jakob Sølvhøj (Enhedslisten), Marie Krarup (DF), Thomas Jørgensen (rektor, Borupgaard Gymnasium), Jens Philip Yazdani (formand, DGS) og Annette Nordstrøm Hansen (formand, GL). En anden debat handlede om uddannelse som våben mod fake news med oplæg af Mikkel Vinther, projektleder på Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet .

DHL-stafetten 2017

I flere år har GL arrangeret DHL-stafetløb for medlemmerne. I Aarhus og Odense blev der i 2017 løbet onsdag den 16. august med henholdsvis 28 og 26 hold. I Sønderjylland deltog 2 hold den 23. august, og den 30. august løb 5 hold i Aalborg, mens 64 hold løb i Fælleparken i København. Ud over løberne deltog mange medlemmer som heppere. På landsplan deltog i alt 667 GL-medlemmer i DHL-stafetten og det efterfølgende grillarrangement.

Fyraftensmøder med Brian Degn Mårtensson

S​om noget nyt har GL i foråret 2017 arrangeret gratis fyraftensmøder, hvor medlemmerne kunne kombinere et fagligt input med lidt til ganen og debat med kolleger fra lokalområdet.

Fyraftensmøderne blev afholdt i København, Århus og Odense og stillede spørgsmålene: Hvorfor underviser vi, og hvordan bør vi gøre det? Hvad skal undervisningen føre til? Hvorfor? Hvad er den dybere mening med al det besvær, undervisningen afstedkommer for både underviseren og den underviste?

Oplæggene blev holdt af Brian Degn Mårtensson, der er forfatter til en række bøger om pædagogik, undervisning, filosofi og videnskabsteori. Han har i de senere år gjort sig bemærket som en skarp kritiker af målstyring i uddannelsessystemet. Der afholdes flere fyraftensmøder med andre temaer i efteråret 2017.
Læs mere her: http://www.gl.org/arrangementer/Sider/soevnogsoevnbesvaervejle.aspx

Emner:  
Interessent: