Arbejdsmiljø

 
 

​​​Konsekvenser for arbejdsmiljøet når færre lærere løfter opgaverne

GL oplever et stigende antal henvendelser fra medlemmer, der som følge af besparelser får pålagt flere og flere opgaver. Konsekvensen er bl.a., at flere lærere sygemeldes med stress. GL har imødegået udfordringerne med en række initiativer - herunder en kampa​gne, som sætter spot på konsekvenserne af besparelserne, et arbejdsmiljøseminar for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som blev afviklet i november 2016, sa​​mt publiceringen af pjecen 'Pas på dig selv og dine kollegaer​'. Herudover er der blevet

iværksat tiltag, som kan medvirke til at styrke det lokale niveau, og de arbejdsmiljømæssige problemstillinger er også centralt i kravsformuleringen ift. OK18.​

Flere yngre på deltid

GL har løbende fokus på deltidsansatte, og i forlængelse af en undersøgelse om deltidsansatte i foråret 2014 blev der i efteråret 2016 fulgt op med en ny undersøgelse udsendt til samtlige deltidsansatte medlemmer.

Undersøgelsen blev yderligere motiveret af nye tal, der pegede på en markant stigning over de forudgående tre år i antallet af især yngre kvinder og mænd, som valgte at gå på deltid. I skoleåret 2015/16 var tallet fx steget fra 14 procent til 26 procent blandt 34-38-årige kvinder. Blandt mænd i samme aldersgruppe var der sket en fordobling i andelen på deltid fra 6 procent til 12 procent.

Undersøgelsen peger på, at over halvdelen (60 pct.) af de deltidsansatte, som er på nedsat tid efter eget ønske, angiver, at arbejdspresset ville blive for stort, hvis de skulle arbejde på fuld tid. En tredjedel af de deltidsansatte angiver endvidere, at de arbejder flere timer end de registrerer, og 40 pct. angiver, at de arbejder mere end normen. Blandt årsagerne til arbejdspresset angives manglende tid til forberedelse, for mange elever/hold, ujævn arbejdsbelastning og problemer med at få familielivet til at hænge sammen.

GL har fulgt op på undersøgelsen med ekstra opmærksomhed i rådgivningen til tillidsrepræsentanter omkring situationen for deltidsansatte og med en udbygning af datamaterialet i beskæftigelsesundersøgelsen.​

NFA-undersøgelse: Jobbet som gymnasielærer er udsat

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udgav i maj 2017 undersøgelsen om arbejdsmiljø i Danmark. Rapporten viser, at mens gymnasielærere ganske vist befinder sig blandt de jobgrupper, som har størst selvtillid og arbejdsglæde, så er det også en jobgruppe, hvor deltagerne angiver, at arbejdet tager meget energi fra privatlivet, stress fylder meget, og at de er meget følelsesmæssigt berørt af arbejdet. Rapporten peger dermed på, at man i jobbet som gymnasielærer befinder sig blandt de mest udsatte jobgrupper i Danmark. Resultaterne i rapporten indgik bl.a. i drøftelserne af de krav, som GL har fremsat om arbejdstid ved OK18.​

Pas godt på dig selv og dine kolleger

I foråret 2017 udgav GL pjecen "Pas på dig selv og dine kolleger" for at sætte øget fokus på arbejdsmiljøet og arbejdet med dette på skolerne. Pjecen blev fulgt op af værktøjsmaterialer, oplæg til tillidsrepræsentanter og video med formanden for GL’s arbejdspladsudvalg. 

Baggrunden for pjecen var den triste, at med indgangen til skoleåret 2016/2017 var der 1.000 færre lærere til at løfte arbejdsopgaverne, end der var i det foregående skoleår, selv om elevtallet var uændret. I de kommende år vil der blive endnu færre lærere til at løfte opgaverne. Samtidig med nedskæringerne skal gymnasiereformen implementeres. Det er hovedbestyrelsens frygt, at det store pres på lærerressourcerne vil presse den enkelte lærer, så der er øget risiko for stress. Pjecen opfordrer til, at der bliver prioriteret i arbejdet på skolerne i forbindelse med implementeringen af gymnasiereformen. 

Formålet med pjecen har været at gøre opmærksom på stressproblemet og ska​be et incitament til, at man drøfter problemet på skolerne og afholder medlemsmøder. Det er vigtigt at være opmærksom på sig selv og på kollegerne - og at tale åbent om det, når man ser tegn på stress.

Stress er ikke et individuelt problem; det er ledelsens og kollektivets ansvar at forebygge og tackle stress på arbejdspladsen. Det er ikke den enkelte medarbejder, der skal være robust, men arbejdspladsen og arbejdsmiljøet.​​

Psykisk arbejdsmiljø forringet

Det psykiske arbejdsmiljø på gymnasieskolerne er blevet dårligere efter de gennemførte og planlagte besparelser med afskedigelser af lærere. Det er bl.a. dokumenteret i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs rapport om arbejdsmiljøet i Danmark. Som medlem af GL har man mulighed for at tale med en konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer. Er der brug for yderligere afklaring, har rådgivningen mulighed for at tilbyde det enkelte medlem samtaler hos en psykolog. Med henblik på at styrke samarbejdet lokalt tilbyder GL endvidere, at skolerne kan få afdækket deres professionelle kapital.


DUS-sager og henvendelser

Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) afviklede i september 2017 årsmøde om rådgivning om psykisk arbejdsmiljø. GL forventer, at der i 2017 vil blive visiteret ca. 200 medlemmer til ordningen, hvilket svarer til niveauet i 2016. Det er fortsat arbejdspres og afskedigelser, som fylder meget hos de medlemmer, der henvender sig til DUS.​​​​​​


Professionel kapital

48 skoler har i skoleåret 2016/2017 afdækket skolens professionelle kapital.

Alt i alt har 113 skoler afdækket professionel kapital, hvoraf flere har afdækket flere gange. Dermed er det siden eftråret 2014 lykkedes at få halvdelen af landets institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser, til at afdække og arbejde med professionel kapital.

GL ser afdækning af professionel kapital som et værktøj til at styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

Forskning viser, at institutioner med en høj professionel kapital kan levere den bedste kerneydelse. Derfor anbefaler GL, at man fx i samarbejdsudvalget drøfter og planlægger arbejdet med at afdække og ikke mindst følge op på skolens professionelle kapital.
Som opfølgning på de deltagende skolers afdækning af den professionelle kapital har GL afholdt seminarer for ledelsesrepræsentanter, TR, AR m.fl., hvor der er blevet sat fokus på, hvordan skolerne kan arbejde videre med resultaterne.
Resultaterne af de hidtidige afdækninger viser, at skolerne på mange måder er forskellige. Gennemgående har skolerne en høj human kapital og engagerede og loyale medarbejdere, der oplever høj grad af mening i arbejdet. Det er også et gennemgående træk, at der er en lav grad af anerkendelse, både mellem kolleger og mellem ledelse og lærere, og et højt niveau af konflikter mellem arbejde og privatliv. Desuden viser afdækningen et højt niveau af søvnbesvær blandt lærerne.

GL indgik i foråret 2016 en samarb​ejdsaftale med Uddannelsesforbundet, hvilket har betydet, at de to organisationer sammen har udbudt professionel kapital til erhvervsskoler og VUC i skoleåret 2016/17. GL er fortsat eneudbyder til de almene gymnasier og hf.
Læs mere om professionel kapital​​.
Emner:  
Interessent: