GL

 
 
Tilbud til medlemmer, valg til hovedbestyrelsen, MP Pension, Folkemødet 2016, GL's regnskab, TR-uddannelse og seminar, GL's kommunikation, DUS-samarbejdet, GL's internationale arbejde, Gymnasieskolen, GL-E

​GL-tilbud til medlemmer, der mister jobbet

En række af GL's medlemmer er på grund af nedskæringer og faldende elevtal blevet afskediget. Desværre må det forventes, at der i de kommende år vil blive afskediget flere lærere som følge af allerede vedtagne og bebudede store nedskæringer i sektoren. Hovedbestyrelsen har ønsket, at GL kan hjælpe disse medlemmer, så de får mulighed for at komme videre i deres arbejdsliv. Derfor foreslog hovedbestyrelsen i foråret 2016, at vedtægterne for GL's reservefond skulle ændres, så det blev muligt at finansiere ekstraordinære omkostninger til tilbud for medlemmer, der afskediges eller ikke får forlænget en midlertidig ansættelse.

Repræsentantskabet tog stilling til vedtægtsændringerne på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 10. marts, og efterfølgende blev vedtægtsændringen vedtaget ved en urafstemning blandt GL's medlemmer, hvor 6.122 stemte ja, og 477 nej. Dermed kunne hovedbestyrelsen konstatere et meget stort flertal i foreningen til at hjælpe medlemmer, der mister deres beskæftigelse.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at pakken af tilbud til medlemmer, der mister jobbet, skal se således ud:

Et centralt tilbud er et karriereafklaringsforløb, hvor berørte medlemmer tilbydes et særligt tilrettelagt forløb med karrieresamtaler, workshops og faciliterede netværk for at finde vej til et nyt job.

For at få et nyt job kan der være kompetencer, der skal suppleres eller officielt nedfældes på papir. Derfor tilbyder GL støtte til kurser på op til 15.000 kr., hvis det kan sandsynliggøres, at kurset kan kvalificere til et job – også uden for gymnasiesektoren.

Da det at miste jobbet kan påvirke én dybt, kan der være brug for at tale med en coach eller en psykolog. Det giver et medlemskab af GL også mulighed for.

Fra gymnasielærerløn til dagpenge er der langt. Derfor betaler GL 5.000 kr. om måneden i et år oven i dagpengene, hvis medlemmet er blevet afskediget fra en fast stilling, eller hvis medlemmet uden afbrydelse har været genansat 3 gange på samme skole (ansat for 4. gang), så medlemmet reelt er at regne for fastansat. Dette tilbud forudsætter ud over medlemskab af GL også medlemskab af Magistrenes Arbejdsløshedskasse. Medlemmer, der arbejder mindre end 34 timer om ugen, betaler et mindre kontingent til GL.

GL's hovedbestyrelse har besluttet at evaluere de samlede tilbud til medlemmerne efter et år.

Valg til hovedbestyrelsen

Valg til GL's hovedbestyrelse fandt sted i efteråret 2015. Den nye hovedbestyrelse tiltrådte 1. januar 2016, og for første gang i GL's historie blev den nye hovedbestyrelse valgt for en treårig periode som følge af en ændring af GL's love, som trådte i kraft pr. 1. august 2015. Hidtil havde hovedbestyrelsen været valgt for to år ad gangen.

Hovedbestyrelsesvalget blev et farvel til Lis Vivi Fonnesbæk og Kasper Bøcher, som havde valgt ikke at genopstille. Helene Caprani blev ikke genvalgt. Hovedbestyrelsen takker Lis Vivi Fonnesbæk, Kasper Bøcher og Helene Caprani for deres arbejdsindsats i hovedbestyrelsen. Nye i hovedbestyrelsen er Anders Frikke, Asger Boe Wille og Peter Hall.

Det stående udvalg for ikke-fastansatte har gennem en årrække udpeget Lisbeth Vedel-Smith som udvalgets repræsentant i hovedbestyrelsen. Med det seneste valg stoppede Lisbeth Vedel-Smith i hovedbestyrelsen, og hovedbestyrelsen takker Lisbeth Vedel-Smith for hendes mangeårige kamp for de ikke-fastansattes vilkår. Lisbeth Vedel-Smith blev erstattet af Frederik Bo Lind.

1. september 2016 trak Alex Young Pedersen sig fra hovedbestyrelsen for at tiltræde en stilling som ph.d. Alex Young Pedersen erstattes af Burkhard Sievers.

MP Pension

I december 2015 blev det besluttet at ophæve samarbejdet i Unipension. MP Pension udgør godt 85% af Unipension og vil overtage personale og bygninger, da de to andre pensionskasser i Unipension har valgt at flytte administrationen af deres medlemmer til Sampension. Ved nyvalget til MP Pension er der to medlemsvalgte gymnasielærere: formanden Egon Kristensen og Søren Kogsbøll. Desuden har GL's hovedbestyrelse udpeget Peter Madsen fra hovedbestyrelsen. MP Pension havde i 2015 et pænt afkast på 4,4 % og har for at udbygge arbejdet med ansvarlige investeringer besluttet over de næste år at bruge 5 milliarder på klimavenlige investeringer.

I 2015 har MP Pension arbejdet med et stort udviklingsprojekt, der skal skabe større dialog med og tilfredshed blandt medlemmerne. Der er også arbejdet med et nyt og mere gennemskueligt pensionsprodukt: markedsrente med udjævning, som er planlagt til at kunne udbydes fra 1. juli 2017.

GL's deltagelse i Folkemødet 2016

For fjerde år i træk deltog GL på Folkemødet i Allinge, som foregik fra 16.-19. juni. I år satte GL selv fokus på almendannelse og hf's fremtid i en debat i Akademikernes hus, mens debatter om uddannelsesudbud i Udkantsdanmark og uddannelsessystemets muligheder for at fremme integration af flygtninge i det danske samfund blev afviklet sammen med Danske Underviserorganisationers Samråd.

Foruden egne debatter deltog GL's delegation i en lang række øvrige debatter under Folkemødet. GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, sad i panelet i fem af debatterne, mens formanden for Uddannelsesudvalget, Alex Young Pedersen, repræsenterede GL i en paneldebat arrangeret af Operation Dagsværk.

Det primære mål for GL på Folkemødet var at lancere politiske budskaber om gymnasiereformen og de varslede nedskæringer på uddannelserne i finanslovene for 2017-2019. Desuden var GL til stede for at udføre lobbyarbejde over for en række beslutningstagere. Læs mere om GL på Folkemødet

GL's regnskab 2015-16

De samlede indtægter var på 68,3 mio. kr. og kommer hovedsageligt fra medlemskontingenter og tilskud fra reservefonden. De samlede ordinære udgifter fordeler sig således:

GLs regnskab 2015-16.png 

 

Regnskabet for skoleåret 2015/2016 giver efter skat og ekstraordinære udgifter et overskud på 3.7 i mio. kr.

Hovedforklaringen på årets overskud er større kontingentindtægter end budgetteret, idet der har været medlemsfremgang, mens vi havde budgetteret med tilbagegang som følge af mindre ungdomsårgange. Der er ligeledes et mindre forbrug på hensatte midler på 1,7 mio. kr.

Årets overskud på 3,7 mio. kr. overføres til egenkapitalen, der herefter er på 32,7 mio. kr.

TR-uddannelse

Det store generationsskifte blandt GL's tillidsrepræsentanter fortsatte i skoleåret 2015/2016, og et stort antal tillidsrepræsentanter og suppleanter gennemgik GL's TR-grunduddannelse. Grunduddannelsen består af tre moduler, hver af tre dages varighed. På grunduddannelsen får tillidsrepræsentanter og suppleanter bl.a. mulighed for at fordybe sig i temaer om den organiserende fagforening, forhandlingsstrategier og skoleøkonomi.  GL's TR-uddannelse evalueres generelt meget positivt af deltagerne.

TR-seminar

I marts 2016 afholdt GL TR-seminaret " Hvordan etableres styrkende arbejdsfællesskaber i en
nedskæringsperiode" for alle tillidsrepræsentanter og -suppleanter. Seminaret var også i år et tilløbsstykke med ca. 270 repræsentanter. Deltagerne blev præsenteret for oplæg af ledelsesforskeren Helle Hein og ledelseseksperten Christian Ørsted. Desuden blev der afviklet workshops om nedskæringer, afskedigelse og samarbejde på skolerne.

I forlængelse af TR-seminaret afviklede GL ekstraordinært repræsentantskabsmøde om brug af reservefondens midler til GL's tilbud for afskedigede lærere. Som en del af arrangementet kunne medlemmerne deltage i netværksmøder, VUC-årsmøde, TR-kursus for private og områdemøde for erhvervsgymnasier. 

GL's kommunikation

GL kommunikerer på en række platforme med de overordnede formål at virke for attraktive løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne og sikre rammer, der fastholder og udvikler gymnasieuddannelser med høj faglig kvalitet.

Internt henvender GL sig løbende med nyhedsbreve til medlemmer og særskilt til tillidsrepræsentanter. Desuden kommunikerer GL på de sociale medier Facebook, hvor GL's sekretariat og Gymnasieskolens redaktion deler siden "Gymnasielærer", og på Twitter med "Gymnasielærerne" @Gymlaererne. Desuden optræder GL's formand ofte med debatindlæg i landsdækkende medier på tryk og i radio- og tv-udsendelser og på Twitter med kontoen @GLformand. Derudover lancerer GL kampagnevirksomhed, primært på Facebook og i annonceformat ved indrykninger i landsdækkende aviser.

I beretningsperioden har GL navnlig styrket kommunikationsindsatsen på Twitter og Facebook. Det er sket i erkendelse af, at de sociale medier spiller en stadig større rolle i medlemmernes medievaner. Samtidig udgør sociale medier en voksende platform for politisk kommunikation, lobbyvirksomhed og inspiration for blandt andet journalister til at bringe nyheds- og baggrundshistorier. Derfor er GL's primære interesse på de sociale medier at lancere og vinkle historier og budskaber, der kan bidrage til at sætte en GL-politisk dagsorden.

Effekten af indsatsen kan bl.a. måles ved et markant stigende antal følgere på formandens og GL's twitterkonti, ligesom videreformidlingen af GL's budskaber er steget i retweets og likes på begge konti. Det er udtryk for, at GL kommunikerer med flere, og at flere tweeps (twitterbrugere) har vist interesse for at dele og kommentere indholdet i GL's tweets.

Tilsvarende har vi set en stigende interesse for at dele og kommentere budskaber på Facebooksiden, og GL har noteret væsentlig interesse for de lancerede videoindslag i forbindelse med kampagnen for at bevare HF's brede adgang til lange videregående uddannelser. Derudover har små grafikindslag på Facebook vist sig at være effektfulde. Mange medlemmer deler og kommenterer således GL's grafikinfo. 

Som led i arbejdet med sociale medier udbød GL to gratis medlemskurser i København og Fredericia for interesserede, der ønskede at blive endnu bedre til at begå sig som GL-debattører på sociale medier. Kurserne blev ledet af Benjamin Rud Elberth, der i flere år har arbejdet med digital politisk kommunikation. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været positive, og flere deltagere er aktive på de sociale medier. 

GL fortsætter processen med at udvikle og styrke det kommunikative og strategiske samspil mellem de forskellige kommunikationsplatforme.   

DUS-samarbejdet

I Danske Underviserorganisationers Samråd - DUS - indgår GL aktivt i samarbejdet med alle undervisere på tværs af uddannelsessystemet. Det er en styrke at kunne koordinere indsatser og tale med én stemme inden for uddannelsespolitik, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. DUS samarbejder med Undervisningsministeriet i et projekt om lærerprofessionen og i de årlige internationale summits for lærere og uddannelsespolitikere. Et eksempel fra dette samarbejde er konferencen om evalueringskultur, som blev afholdt af DUS 4. februar 2016 i samarbejde med Undervisningsministeriet.

DUS er gået samlet ind i kampen mod mobning og har bl.a. sendt et fælles brev til undervisningsministeren.  I brevet glæder DUS sig over, at ministeren går ind i kampen mod mobning, men DUS efterlyser i højere grad en koordinering og samtænkning af de mange initiativer, der sættes i søen, og som får indflydelse på undervisernes dagligdag. Den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer skal sikres, når initiativerne skal implementeres i praksis, skriver DUS i brevet til undervisningsministeren.  

GL's internationale arbejde

Der er to aspekter i GL's internationale arbejde. Det ene er et solidaritetshensyn, hvor GL kan være med til at hjælpe andre lærerorganisationer. Det andet er en deltagelse, der hænger snævert sammen med GL's egen medlemsinteressevaretagelse. Her følger GL nøje det uddannelsespolitiske arbejde i Norden, i EU og i OECD og samarbejder med lærerorganisationer i andre lande. Dels for at få kendskab til forholdene i andre lande, dels for at samarbejde om et kvalificeret med- og modspil til de uddannelsespolitiske initiativer, der udspringer af regeringernes øgede samarbejde.

HB's studietur til Bruxelles og Paris

Selv om grunduddannelserne og de gymnasiale uddannelser traktatmæssigt ligger uden for EU-traktatens forpligtende samarbejde, så spiller EU og tilsvarende OECD's uddannelsespolitiske arbejde - bl.a. PISA- og TALIS-undersøgelserne - en stadig større rolle for den hjemlige uddannelsespolitiske debat. EU er også med til at præge OECD's uddannelsespolitiske arbejde.

For at få et grundigere indblik i dette arbejde gennemførte GL's hovedbestyrelse en studietur til Bruxelles og Paris d. 18.-20. april 2016. I løbet af de tre dage holdt hovedbestyrelsen møder i Bruxelles med EU Kommissionens uddannelsesafdeling, EU- kommissær Margrethe Vestager, danske EU-parlamentarikere, generalsekretæren for ETUCE, den europæiske lærersammenslutning og med de danske lærerforeningers kontor i Bruxelles, DL-I kontoret. I Paris nødtes hovedbestyrelsen både med OECD og hørte om de videre planer for PISA og for OECD's Teacher Survey, TALIS. Herudover mødtes GL-delegationen med UNESCO's uddannelsesafdeling og med den danske OECD- og UNESCO ambassadør. 

GL's solidaritetsprojekt i Tunesien

GL's solidaritetsprojekter har til formål at fremme skoleudvikling og styrke lærerforeningernes kapacitet til at være aktive med- og modspillere i uddannelsespolitisk sammenhæng. Projekterne gennemføres med medvirken af erfarne danske lærere, hvor GL's rolle er at være projektansøger og koordinator. I Tunesien er GL's partner den tunesiske sekundærlærerforening, SGES, der er toneangivende medlem af hovedorganisationen UGTT, som var en af de tunesiske organisationer, der fik tildelt Nobels fredspris i 2015. Ved midtvejsevalueringen i maj 2016 fortalte SGES, at man havde fundet inspirationen fra projektet særdeles nyttig, og at man nu organiserede opfølgende lokale aktiviteter i alle regionerne for at videreformidle og drøfte de nye ideer til fx at arbejde med skoledemokratiet. 

Læs mere om solidaritetsprojektet

Gymnasieskolen

Gymnasieskolens trykte udgave undergik i det forløbne år en mindre relancering. Det skete på baggrund af både ønsker fra medlemmerne (udtrykt gennem TR-netværk, henvendelser og læserdata) og som følge af en redaktionel proces, der har til formål at skabe en bedre integration af de forskellige medieplatforme, samt i forhold til det strategiske samarbejde med gl.org og den politiske organisation i øvrigt i varetagelsen af medlemmernes interesser. Det har betydet en omlægning af både den interne arbejdsproces og en lidt anderledes fordeling af stoffet i forholdet mellem det trykte blad og de elektroniske kanaler – gymnasieskolen.dk, nyhedsbreve, Facebook og Twitter.

Det er tydeligt, at medlemmernes medievaner de senere år gradvist har ændret sig i takt med nye teknologiske muligheder, nye krav i undervisningen og nye generationer på arbejdsmarkedet. Det stiller naturligvis øgede krav til både GL og Gymnasieskolen om at skabe den rette kombination og mængde af tilbud til medlemmerne på forskellige platforme.

Således oplever gymnasieskolen.dk et fortsat stigende antal brugere, ligesom antallet af abonnenter på åbninger af det ugentlige nyhedsbrev er steget stabilt det seneste år og ligger ganske højt i en sammenlignende benchmarking.

Også nyhedsbrevet er blevet relanceret, mens en relancering af gymnasieskolen.dk i forlængelse af førnævnte proces er på trapperne, og det er hensigten fortsat at dyrke og forfine integrationen af platformene.

På trods af et generelt presset annoncemarked i den omsiggribende transition fra trykte til digitale medier har Gymnasieskolen holdt fast i en svagt – men stabilt – stigende annonceomsætning totalt set. En fortsat udfordring er dog en stigende forskydning af jobannoncer til kommercielle annoncer, som koster mere provision til annoncebureauet, samt til digitale annoncer, som på grund af markedsmekanismer stadig ikke genererer samme økonomi som traditionelle printannoncer. Til gengæld er en ny distributionsaftale for det trykte blad trådt i kraft pr. 1. januar 2016, hvilket har sænket distributionsudgifterne betydeligt.

Skolemøder og organiserende samarbejdsmøder

Hovedbestyrelsen har igen i skoleåret 2015/2016 gennemført en række besøg på lærerværelser landet over. Desuden har en række TR-netværk gennemført organiserende samarbejdsmøder, hvor der ud over TR har været inviteret arbejdsmiljørepræsentanter, TR-suppleanter, medarbejderrepræsentanter i bestyrelser samt PR-formænd. Formålet med møderne er at drøfte, hvordan de samlede tillidsvalgte kan stå sammen om at skabe bedre forhold på den enkelte institution.

Hovedbestyrelsen kommer gerne ud på skoler og i netværk. Er der interesse for besøg på skolen eller i netværket, er det blot at tage kontakt til GL's sekretariat.

GL-E

GL-E - GL's kursusenhed - holdt 10-årsjubilæum med udsendelsen af tillægskataloget i december 2015 med nye kursustilbud for foråret 2016. Ca. 1600 lærere har i det sidste år deltaget i kurser formidlet af GL-E. Væksten sker specielt i de skolebaserede kurser. Dertil kommer, at GL-E også bringer annoncer for de faglige foreningers kurser, og fra sommeren 2016 har GL-E overtaget roller fra EMU'en med at fungere som nationalt kursussite for den gymnasiale sektor. EMU'en henviser fremover annoncører til at få deres kurser optaget på GL-Es kursussite.

Se GL-E's kursussite.

Ud over at formidle faglig relevant efteruddannelse til sektoren, bl.a. i fortsat samarbejde med IKV, Syddansk Universitet, udfører GL-E også en række kursusadministrative opgaver for Undervisningsministeriet, hvor GL-E har stået for tilmelding, fakturering og afregninger ved både ministeriets SIP- og FIP kurser. I efteråret 2015 deltog ca. 2000 lærere fra de profilgivende fag på de gymnasiale uddannelser, og i foråret 2016 deltog yderligere ca. 2000 lærere fra de naturvidenskabelige fag og sprogfagene i ministeriets FIP kurser.Emner:  
Interessent: