Arbejdsmiljø

 
 
Professionel Kapital, deltid, arbejdsmiljøseminar, DUS- sager og henvendelser

Professionel Kapital

54 skoler fordelt på 37 almene gymnasier, 11 erhvervsgymnasier, 5 VUC'er og 1 grønlandsk gymnasium har afdækket skolens professionelle kapital i skoleåret 2015-2016. Det er en markant stigning.

I alt har 88 skoler afdækket professionel kapital, og 28 skoler har tilmeldt sig i efteråret 2016. Dermed er det siden efteråret 2014 lykkedes at få cirka halvdelen af landets institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser, til at afdække og arbejde med professionel kapital.

GL ser afdækning af professionel kapital som et værktøj til at styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Forskning viser, at institutioner med en høj professionel kapital kan levere den bedste kerneydelse. Derfor anbefaler GL, at man fx i samarbejdsudvalget drøfter og planlægger arbejdet med at afdække og ikke mindst følge op på skolens professionelle kapital.

Som opfølgning på de deltagende skolers afdækning af den professionelle kapital har GL afholdt seminarer for ledelsesrepræsentanter, TR, AR m.fl., hvor der er blevet sat fokus på, hvordan skolerne kan arbejde videre med resultaterne.

Resultaterne af de hidtidige afdækninger viser, at skolerne på mange måder er forskellige. Gennemgående har skolerne en høj human kapital og engagerede og loyale medarbejdere, der oplever høj grad af mening i arbejdet. Det er også et gennemgående træk, at der er en lav grad af anerkendelse, både mellem kolleger og mellem ledelse og lærere, og et højt niveau af konflikter mellem arbejde og privatliv. Desuden viser afdækningen et højt niveau af søvnbesvær blandt lærerne.

GL har i foråret 2016 indgået en samarbejdsaftale med Uddannelsesforbundet, så de to organisationer sammen udbyder professionel kapital til erhvervsskoler og VUC fra efteråret 2016. GL er fortsat eneudbyder til de almene gymnasier og hf.

Læs mere om professionel kapital

Deltid

GL har løbende fokus på deltidsansatte, og i forlængelse af undersøgelsen om deltidsansatte i foråret 2014 følger GL op med en ny undersøgelse i efteråret 2016. Sigtet med undersøgelserne er at afdække udviklingen i antallet af deltidsansatte og årsagerne til, at lærere vælger at gå på deltid. Ca. en tredjedel af de medlemmer, som har deltaget i undersøgelsen fra 2014 - og som er på nedsat tid efter eget ønske - angiver, at arbejdspresset ville blive for stort, hvis de skulle arbejde på fuld tid. Medlemsudtræk i perioden 2012-2015 peger på, at der er sket en stigning i antallet af fastansatte på deltid fra 8,8 pct. i 2012 til 9,9 pct. i 2015.

Arbejdsmiljøseminar

I november 2015 afviklede GL et 1½ dags arbejdsmiljøseminar for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere under temaet 'Den samarbejdende skole'. Arbejdsmiljøforsker Tage Søndergaard Kristensen og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen præsenterede oplæg om, hvordan samarbejdskulturen kan medvirke til at afdække arbejdsmiljøet og øge kvaliteten i undervisningen. Herudover blev der sat fokus på håndteringen af arbejdsrelateret stress og konflikter på arbejdspladsen.

DUS – sager og henvendelser

Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) afviklede i september 2016 årsmøde om rådgivning om psykisk arbejdsmiljø. GL oplever, at et stigende antal medlemmer ønsker at gøre brug af psykologordningen i DUS-regi. GL forventer, at der i 2016 vil blive visiteret ca. 20 pct. flere medlemmer til ordningen i forhold til 2015. Stigningen i antallet af henvendelser kan primært tilskrives de gennemførte besparelser på gymnasieområdet. Det viser sig ved, at andelen af henvendelser med begrundelse i afskedigelse er steget fra 3 pct. i 2015 til 26 pct. i første halvdel af 2016.​​

Emner:  
Interessent: