Institutioner og økonomi

 
Årsberetning 2014-2015
Finanslov, omprioriteringsbidrag, taxameter, regnskaber, klassestørrelser, medarbejderrepræsentanter i bestyrelser

​Finansloven for 2015

Finansloven for 2015 indeholdt tre vigtige tiltag på det gymnasiale område. Pædagogikumtaxameteret blev endelig fuldt finansieret. Udkantstilskuddene blev styrket, og  det længe ventede sociale taxameter blev indført med virkning fra i år. GL har arbejdet for at få indført et socialt taxameter, men  ønsker, at det får en udformning, der bedre end det indførte sikrer, at taxameteret anvendes direkte til gavn for målgruppen. Derudover vil GL også have det sociale taxameter til at gælde for enkeltfag. 

Den planlagte besparelse for gymnasieuddannelserne generelt  - omstillingsreserven på 2 pct. - blev  skudt til hjørne, men med  omlægningen af pædagogikumtaxameteret og indførelsen af det sociale taxameter blev undervisningstaxameteret beskåret.

Omprioriteringsbidraget – forslag til næste års økonomi

Regeringsskiftet i juni betød, at den tidligere omstillingsreserve blev ændret til et omprioriteringsbidrag. Konsekvensen er, at besparelser hentet på uddannelsesområdet ikke som tidligere nødvendigvis føres tilbage til prioriterede mål i uddannelserne. GL har målrettet og offensivt bekæmpet regeringens planer med omprioriteringsbidraget i medier og i en række møder med politikere og samarbejdspartnere, og  GL fortsætter arbejdet for at modgå besparelserne på uddannelsesområderne, der samlet er planlagt til at udgøre 2 pct. hvert år de næste fire år.   

Taxameter – ligeværdigt, retfærdigt og socialt

GL arbejder for et taxametersystem, der er ligeværdigt, retfærdigt og socialt. Taxametrene skal dække omkostningerne ved den pågældende uddannelse, hvilket ikke er tilfældet i dag. Mere konkret betyder det, at GL arbejder for følgende fire indsatser i forhold til taxametrene:

  1. Undervisningstaxameteret på hhx skal løftes, så den uforklarlige underfinansiering udjævnes
  2. Der skal indføres et klassetaxameter, fordi skolens primære undervisningsomkostninger er bundet til klasserne 
  3. Undervisningsresurserne skal anvendes i undervisningen til gavn for eleverne. Mange institutioner anvender i dag resurser tildelt gymnasial undervisning på andet end undervisning
  4. Socialt taxameter skal anvendes til at støtte udsatte elevgrupper. Socialt taxameter skal også gives til gymnasiale enkeltfag. Socialt taxameter tildeles i forhold til antal udsatte elever.

Skolernes regnskaber

GL har fokus på skolernes økonomi, både overordnet, i det enkelte netværk og for den enkelte skole. De seneste års regnskaber viser, at der er stor spredning i skolernes resultater. Der er en mindre andel af skoler, der står for en stor andel af overskuddet. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at et overskud i sig selv ikke siger noget om, hvor presset den enkelte skole er resursemæssigt. Et overskud er på mange skoler en måde at spare penge op til vedligeholdelse og investeringer.

 I regnskabssammenhæng ser GL på, hvor stor en andel af de tildelte resurser til gymnasial undervisning, skolerne reelt anvender til undervisning. I 2013 viser GL's undersøgelse igen, at langt fra alle resurser bruges til formålet. For erhvervsskoler og almene gymnasier og hf-kurser bliver der i gennemsnit anvendt 94 pct. til undervisning, mens VUC anvender 91 pct. af de tildelte undervisningsmidler på undervisning.  Under tallene gemmer der sig store udsving mellem skolerne. GL´s taxameterpolitik fastslår, at undervisningsresurserne skal anvendes til undervisningen, som minimum sikret gennem ministeriet tilsyn.

GL ønsker desuden større åbenhed om den måde, gymnasierne anvender tilskuddene på.

Klassestørrelser

GL støttede indførelsen af det fleksible klasseloft i 2012. GL følger udviklingen og spredningen i klasseloftet, som er et af problemerne ved, at loftet er fleksibelt. Årligt indsamler GL oplysninger om klassestørrelserne ved studiestart på de gymnasiale uddannelser. De seneste oplysninger viser, at landsgennemsnittet er faldet væsentligt og ligger stabilt på 28 elever for alle de gymnasiale uddannelser. Forligspartierne bag indførelsen af klasseloftet har aftalt, at det skal evalueres senest i indeværende skoleår. GL har derfor besluttet at lave en undersøgelse om klasseloftets betydning blandt medlemmerne. Desuden indsamler GL oplysninger om klassestørrelser for alle klassetrin i klasseundersøgelsen for 2015. Oplysningerne indgår  som baggrund for vurderingen af den kommende nationale evaluering af klasseloftet, men de bruges også i forbindelse med GL's  beskæftigelsesundersøgelse og analyser af skoleregnskaber.

 

Udviklingen i klassestørrelser:

 20072008200920102011201220132014
Stx (offentligt)28,128,528,928,929,327,627,827,5
Hf27,728,529,429,429,627,827,827,5
Hhx29,729,729,830,330,127,727,627,6
Htx26,026,927,027,428,026,125,426,6

Fokus på medarbejderrepræsentanten – bestyrelsesseminar

GL har i 2015 afviklet et velbesøgt seminar for vores medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne. 80 personer var mødt op for at udveksle erfaringer og høre Christian Nissen fortælle om, hvorfor over 70 pct. af bestyrelsernes strategiplaner aldrig bliver ført ud i livet. GL afholder løbende kurser for nye TR om bestyrelsesarbejdet og økonomi. En gang årligt afholdes et bestyrelsesseminar for alle medarbejderrepræsentanter. Næste gang er den 10 marts 2016. Her stilles skarpt på, hvorfor medarbejderrepræsentanten er en uundværlig del af bestyrelsesarbejdet.

Emner: Økonomi
Interessent: