Professionel kapital

Årsberetning; Årsberetning 13-14
Årsberetning 2013-2014
Om professionel kapital - et samarbejdsværktøj til sektoren

Da gymnasiesektoren de seneste 10 år har været igennem forandring på forandring samtidig med at sektoren udsættes for større og større pres udefra, har hovedbestyrelsen besluttet at iværksætte et projekt om professionel kapital. Hovedbestyrelsen ser professionel kapital som et samarbejdsværktøj og et redskab til at sætte fokus på sammenhængen mellem kvaliteten i undervisningen og lærernes arbejdsmiljø.

Formålet er at få udviklet et professionelt værktøj, som fremadrettet kan bruges på skolerne til at øge samarbejdet om kerneydelsen og arbejdsmiljøet. Det er afgørende, at konceptet giver mening som samarbejdsværktøj på den enkelte skole.

Hvad er professionel kapital?

Professionel Kapital er et begreb, udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan, som består af Social Kapital, Human Kapital og Beslutningskapital.

Social Kapital: Trivsel kommer af kvalitet i kerneydelsen. Når der er høj grad af tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen, præsterer medarbejdere bedre.  Et godt samarbejdsklima gør alle lærere bedre. Social kapital er en egenskab for hele arbejdspladsen og sætter fokus på kerneopgaven og den daglige drift.

Human Kapital: Begrebet stammer fra Bourdieu og dækker medarbejdernes personlig viden, evner og kompetencer. Human kapital handler også om motiverede og veluddannede lærere.

Beslutningskapital: Er medarbejdernes evne til at træffe fagligt begrundede professionelle valg i komplekse situationer, hvor facit ikke kan slås op i en bog.

En høj social kapital anses for det væsentligste parameter.

En række undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital, vil der typisk være en høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt eleverne, højere brugertilfredshed, lavt sygefravær blandt personalet etc.

Hvorfor har hovedbestyrelsen taget initiativ til at afdække den professionelle kapital?

Sektoren kan have glæde af at have et værktøj, som er udviklet af og til sektoren med henblik på at give skolerne et bedre samarbejdsredskab. GL har indgået et samarbejde med arbejdsmarkedsforsker Tage Søndergaard Kristensen om at få udviklet et gymnasiesektor-tilpasset koncept, baseret på international forskning.

Målet er, at konceptet på sigt helt eller delvist kan afløse de mange forskelligartede og ofte dyre trivsels- og APV-undersøgelser, som skolerne er forpligtede til at gennemføre.

Undersøgelser af professionel kapital forholder sig til den konkrete arbejdsplads, men en vigtig egenskab ved et godt koncept er, at man kan se sig selv i forhold til andre, og at der måles på dimensioner, der er relevante for sektoren. GL vil derfor sikre, at det samlede gymnasiale landkort bliver udformet i neutral form, så det alene er den enkelte skole, der kan se sit eget resultat i forhold til det samlede landkort. Ejerskabet til at følge op i forhold til den konkrete arbejdsplads skal forankres på den enkelte skole.

En testfase skal give et godt koncept

Det er vigtigt for hovedbestyrelsen, at det koncept GL får udviklet rent faktisk giver mening som samarbejdsværktøj på den enkelte skole. Derfor afprøves konceptet i efteråret 2014 på 13 testskoler, heraf 7 almene gymnasier/hf, 3 erhvervsgymnasier og 3 VUC. Alle medarbejdere på testskolerne får mulighed for at deltage i afdækningen, og der afholdes et arbejdsseminar, hvor lærer- og ledelsesrepræsentanter deltager med henblik på at udarbejde en konkret handlingsplan for, hvordan der på de enkelte skoler specifikt følges op på afdækningen.

Læs mere om professionel kapital her.

Emner:  
Interessent: