Overenskomst

Årsberetning; Årsberetning 13-14
Årsberetning 2013-2014
Om implementering af OK13, TR’s nye rolle, forberedelse af OK15 og forholdene på Grønland.

Implementering af OK13 – en omfattende og målrettet indsats

Overenskomstområdet har i det forløbne skoleår været præget af den fortsatte implementering af OK13, og informationsindsatsen om OK13 har været omfattende. Tillidsrepræsentanterne er blevet orienteret direkte ved informationsbreve, ved møder og i netværkene. Den generelle information er sket ved den løbende udbygning og opdatering af OK13-håndbogen.

Moderniseringsstyrelsen udsendte i juli 2013 den første vejledning om "De nye overenskomstfastlagte regler for gymnasielærere". Vejledningen har efterfølgende løbende været drøftet med GL og en revideret vejledning er udsendt i juni 2014.

GL og Moderniseringsstyrelsen er i langt overvejende grad enige om forståelsen og implementeringen af OK 13. Dog har det givet anledning til en række mæglingsmøder, hvoraf nogle nu også videreføres som egentlige voldgiftssager. Bl.a. har der været afholdt mæglingsmøde om, hvorvidt der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler. Det blev her afklaret, at Moderniseringsstyrelsen anerkender, at der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler.

GL anlagde en voldgiftssag om, hvorvidt skolerne, imod tillidsrepræsentantens og lærernes ønsker, kunne overføre overtimer fra skoleåret 2012/13 til afspadsering i skoleåret 2013/14. Moderniseringsstyrelsen fik medhold i, at det kunne skolerne bestemme. GL fik dog under sagen opmandens tilkendegivelse af, at timer, der overføres til afspadsering, konkret skal planlægges, og at det skal fremgå af tidsregistreringen, hvornår timerne afvikles.

GL har desuden anlagt to voldgiftssager om manglende honorering af optjent merarbejde. Det er GL's vurdering, at skolerne ikke har foretaget det fornødne skøn for afvisning af honoreringen, der er konkret, individuelt og sagligt begrundet.

Hovedbestyrelsen har efter årsopgørelsen (skoleåret 2013/2014) ved undersøgelse blandt samtlige tillidsrepræsentanter skabt sig et overblik over merarbejdssituationen. På godt halvdelen af skolerne er årsopgørelsen afsluttet og merarbejdet opgjort, uden at det har givet anledning til problemer. På den anden halvdel af skolerne er sagerne ikke afsluttet, men forventes for de fleste at kunne ende med et tilfredsstillende resultat. Der er også nogle få skoler, som har problemer. Hovedbestyrelsen vil tage kontakt til disse skoler og ved møder med tillidsrepræsentanten og medlemmerne drøfte det videre forløb.

Det typiske ved disse sager er, at de er præget af skolernes manglende vilje til at leve op til overenskomstens forudsætninger, hvor ledelserne ikke vil anvende tidsregistreringen og ikke vil gå i dialog med lærerne. Mange steder har ledelserne blot ensidigt udmeldt akkorder, inden for hvilke lærerne skal udføre det pålagte arbejde.

Udfasning af 60-årsreglen

I forbindelse med lovindgrebet i lærerkonflikten foråret 2013 om folkeskolelærernes mfl. arbejdstid tilkendegav regeringen, at gymnasielærere skulle have tilbudt samme overgangsordning vedrørende udfasning af den særlige 60-årsregel, der med lovindgrebet var vedtaget for de øvrige skoleområder.

Der er derfor aftalt en overgangsordning, hvor lærere, der pr. 31. juli 2013 var fyldt 50, men ikke 58 år, vil, når de fylder 60, have ret til nedsat arbejdstid med 175 timer pr. år med tilsvarende lønafkortning og fuld indbetaling af pensionsbidrag.

For lærere, der er født mellem 1. april og 31. juli 1955 er det samtidig aftalt, at de - når de fylder 60 - har ret til nedsat arbejdstid med 175 timer pr. år uden lønafkortning.

Skoler med aftaler og forståelser

Der har været afholdt møder med tillidsrepræsentanter fra skoler, hvor der er indgået lokale arbejdstidsaftaler. Sigtet med møderne har været at få overblik over skoler med aftaler og forståelser, samt at få etableret mulighed for netværksdannelse, samt at drøfte, hvilke behov tillidsrepræsentanterne har for støtte fra GL.

Overenskomstimplementering for at få bedre planlægning

Hovedbestyrelsen besluttede en central evaluering af overenskomstimplementeringen for at få billede af, hvilke forskellige praktiske organisatoriske forhold der arbejdes under på skolerne og kurserne. Evalueringen skulle danne grundlag for, at GL centralt kunne målrette initiativer i forhold til en god organisering og planlægning af 2014/15 på den enkelte skole og kursus. Evalueringen fra foråret 2014 gentages i efteråret 2014.

TR's nye rolle

"TR i orkanens øje" – TR-uddannelse og TR-seminar

Der er et større generationsskifte i gang blandt GL's tillidsrepræsentanter, og igen i skoleåret 2013/2014 gennemgik et stort antal tillidsrepræsentanter og -suppleanter GL's TR-grunduddannelse, som består af tre moduler, hver af tre dage.

I foråret 2014 gennemførte GL et arrangement over tre dage. I forbindelse med et TR-seminar, hvor alle tillidsrepræsentanter og -suppleanter havde mulighed for at være med, og som en del arrangementet deltage i netværksmøder, VUC-årsmøde, TR-kursus for private og områdemøde for erhvervsgymnasier.

TR-seminaret med titlen "TR i orkanens øje" havde fokus på tillidsrepræsentanternes rolle efter OK13. På seminaret var der fokus på de ofte modsatte udfordringer TR møder i dagligdagen, hvor TR skal finde en balance mellem at pleje det enkelte medlems interesser og samtidig er forpligtet over for skolens interesser.

GL's TR-uddannelse evalueres generelt meget positivt af deltagerne.

TR's nye rolle og styrkelse af arbejdsfællesskabet

Implementeringen af OK13 har vist, at der stilles stadig større krav til tillidsrepræsentanterne. På den baggrund oplever GL, at tillidsrepræsentanter efterspørger nye færdigheder – herunder hvordan man italesætter og organiserer en ny retfærdighed og arbejdsfællesskab blandt kollegerne, hvordan der skabes en bedre dialog mellem ledelse og TR, mellem ledelse og lærere og mellem TR og lærerne. Fokus vil fremover i langt højere grad være på det lokale niveau, fordi det er lokalt, man kan få indflydelsen, og det er lokalt, at rammerne skal udfyldes.

GL har derfor fokus på i endnu højere grad at uddanne tillidsrepræsentanten til den nye rolle. Dette sker  dels gennem en reorganisering af TR-uddannelsen, og dels gennem en facilitering af, hvordan tillidsrepræsentanten på den enkelte skole kan styrke organiseringen af kollegerne, så man får en styrket arbejdsfællesskab, der er i stand til at håndtere de lokale udfordringer. Man kan læse mere om TR-kurserne her.

Forberedelse af OK15

Kvalificeret dialog om lærernes arbejdstid

Repræsentantskabet vedtog i foråret kravene til OK15, som har hovedfokus på generelle lønstigninger og forbedringer af arbejdsmiljøet. Det overordnede emne for mange af kravene er, at GL gerne ser, at der sikres en mere kvalificeret dialog om lærernes arbejdstid, og at vilkårene for TR forbedres. Hovedbestyrelsen vil i den kommende tid arbejde videre med at kvalificere disse krav.

Forberedelse af OK15 – fokus på løndannelse

Den 3. september 2014 afholdt GL et lønseminar for netværksformænd, områdebestyrelser og hovedbestyrelsen. Formålet med seminaret var, med baggrund i oplæg og en paneldiskussion med repræsentanter fra andre AC-organisationer, at give mulighed for at diskutere GL's lønpolitik og lønstrategi og overveje, om der er behov for justeringer eller ændringer. Seminariet var endvidere starten på et øget fokus på den lokale løndannelse.

Baggrunden for lønseminaret var dels et ønske fra hovedbestyrelsens side om at få fokus på, hvordan GL's medlemmer sikres lønmidler i fremtiden, dels en forventning om, at der ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2015 kan forventes et yderligere pres på lønninger og lønsystemet fra statens side. Dette kan indebære overenskomstkrav om mere fleksible forhandlingsregler med øget individualisering i tillægsdannelsen og i de lokale forhandlinger. GL's lønpolitik vil også være et tema ved det næste repræsentantskabsmøde som forberedelse til OK15.

Forholdene i Grønland

GL's formand har i september 2014 besøgt medlemmerne på tre af de fire gymnasier i Grønland. Besøgene fandt sted i Aasiaat, Nuuk og Qaqortoq. Formålet med møderne var igennem dialog med medlemmer og andre lærere at give GL et større indblik i de muligheder og udfordringer, der er forbundet med ansættelse som gymnasielærer i Grønland.  Både de uddannelsespolitiske forhold og løn- og andre ansættelsesforhold, samt levevilkårene i øvrigt blev drøftet. Formålet var også at drøfte ønsker til kravene til OK15 i Grønland. Møderne blev afholdt for både medlemmer og ikke medlemmer, bl.a. medlemmer af DM, der efter aftale pr. 1. januar 2015 skal overflyttes til GL. Møderne på de tre gymnasier var velbesøgte og indtrykket var at mange finder, at lønniveauet er lavt og at det er svært at fastholde lærere på skolerne efter bestået pædagogikum.    

GL's formand holdt desuden møder med bl.a. rektorerne ved de tre gymnasier og repræsentanter for den grønlandske økonomi- og forhandlingsafdeling. GL vil nu på baggrund af indtrykkene fra skolebesøgene og fra møderne med rektorerne m.fl. arbejde videre med overenskomstkravene, samt fastholde kontakten til medlemmerne og øge informationsindsatsen ved bl.a. at sætte fokus på forholdene for gymnasielærere i Grønland.  GL vil også arbejde for, at organisationsprocenten på gymnasierne i Grønland bliver højere.

Emner: Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant