GL's organisation

Årsberetning; Årsberetning 13-14
Årsberetning 2013-2014
Om formandsskifte, regnskab, skolemøder og Gymnasieskolen.

Nye vinde – formandsskifte

I efteråret 2013 var der som bekendt valg til hovedbestyrelsen, som betød farvel til GL's mangeårige formand Gorm Leschly og velkommen til Annette Nordstrøm Hansen som ny forkvinde.  Efter en valgkamp med stor diskussionslyst, valgte den nytiltrådte hovedbestyrelse som det første at udarbejde et fælles arbejdsgrundlag, hvor viljen til samarbejde står i centrum.

Den nyvalgte hovedbestyrelse finder, at GL og dermed GL's hovedbestyrelse står over for store udfordringer. Der er enighed i hovedbestyrelsen om at samarbejde om centrale indsatsområder som den fortsatte implementering af OK13, lærernes arbejdsmiljø samt uddannelsespolitik i forhold til serviceeftersyn, taxameterordning, EUD-reform etc.

Ud over et farvel til Gorm Leschly, som valgte ikke at genopstille efter 14 år som GL's formand, blev det også et farvel til Gerd Schmidt Nielsen, som også valgte at sige farvel efter mange års arbejde i hovedbestyrelsen. Stafetten som formand for uddannelsesudvalget havde Gerd allerede givet videre to år tidligere.

De to unge lærere, der blev valgt ind ved hovedbestyrelsesvalget i 2011, Ulrik Lyng Vestergaard og Anders Bugge Vegger – valgte ikke at genopstille. Søren Kogsbøll, som havde siddet i hovedbestyrelsen i mange år, blev ikke genvalgt.

Den store udskiftning i hovedbestyrelsen betød et velkommen til Kåre Blinkenberg, Mikael Busch, Helene Caprani, Tomas Kepler og Alex Young.

GL's regnskab 2013 - 2014

De samlede indtægter var på 65,6 mio. kr. og kommer hovedsagligt fra medlemskontingenter samt tilskud fra Reservefonden.

De ordinære udgifter er generelt på niveau med eller lidt mindre end budgetteret og fordeler sig på følgende måde (se diagram):

  Tusinde kr.Andet i %
Videregivne kontingenter og diverse5.1798
HB, centrale udvalg, repræsentantskab8.52914
Netværk/område og TR8.48514
Gymnasieskolen, information8.61414
Sekretariat, ansatte20.93534
Husleje, varme, it, drift7.52612
Advokat, støtte (Reservefonden)2.3784


Regnskabet for skoleåret 2013/2014 giver efter skat og ekstraordinære udgifter et overskud på t.kr. 3.927, hvilket næsten svarer til det foregående års underskud.

Hovedforklaringen på årets overskud er, at t. kr. 2.360, der ekstraordinært var afsat til skoleforsøg med bedre planlægning og uddelegering, ikke er brugt. Implementeringen af OK13 har sat arbejdet i stå. Der er ligeledes et mindre forbrug på rådighedspuljen på t.kr. 1.337.

Årets overskud på t.kr. 3.927 overføres til egenkapitalen, der herefter er på t.kr. 26.006.

Hvordan bruger GL pengene?

 
En god snak mellem medlemmer og hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har i foråret 2014 besøgt 13 skoler, hvor formålet var at få en dialog med medlemmerne på de enkelte skoler om, hvilke udfordringer de oplever på skolen. Stort set alle møder kom til at handle om arbejdstid, hvor der i sær var fokus på manglende transparens i arbejdsfordelingen og manglende accept af tidsregistreringen.

Tilbagemeldingerne på skolemøderne har været meget positive. Evalueringerne viser, at deltagerne var glade for dialogen, at hovedbestyrelsen viste forståelse for problemstillingerne, klare udmeldinger og styrkelse af solidaritet.

Lærerkollegier, der ønsker besøg af hovedbestyrelsen, er velkomne til at kontakte sekretariatet.

Gymnasieskolen

Gymnasieskolens redaktion, som i dag består af tre journalister og en journalistpraktikant foruden redaktøren, har i det forgangne år arbejdet videre med den udvikling og omstilling, der blev sat i gang i forbindelse med reduceret frekvens af trykte udgaver af bladet til fordel for øget digital aktivitet. Bladet udkommer således en gang månedligt i 11 af årets måneder. Plus to særudgivelser, altså i alt 13 trykte udgivelser. Derudover publiceres daglige nyheder, blogs, debatindlæg mv. på websitet gymnasieskolen.dk, ligesom det ugentlige nyhedsbrev sendes ud til et fortsat voksende antal abonnenter, i skrivende stund flere end 13.000.

Det trykte blad er på den måde i stigende grad blevet tema-, baggrunds- og featurepræget, mens det oplagt nyhedsprægede, det højaktuelle og de typer af historier og indlæg, der egner sig bedre til digital publicering, fortrinsvis er at finde på gymnasieskolen.dk. Platformene skal dog ses i samspil og som et samlet tilbud til medlemmerne, der i dag benytter sig af diverse medietyper.

Emner: Gymnasieskolen; Organisation
Interessent: