OK13

Årsberetning
Årsberetning 2012-13
OK13 var forventeligt de sværeste forhandlinger i GL's historie. Det blev da også et resultat, som flertallet af GL's medlemmer stemte nej til.

​Indhold på siden:

Optakt til de sværeste forhandlinger i GL's historie

Tæt dialog med medlemmerne

Konfliktvejledning, OK13-information og TR-møder

Forhandlingsforløb og forlig

Resultatet

Urafstemning om resultatet

Støtte og solidaritetsprojekter for de lockoutede lærere

Opfølgning og implementering af OK13

Evaluering af OK13-forhandlingerne

Optakt til de sværeste forhandlinger i GL's historie

GL's forberedelser til de forventede svære OK13-forhandlinger blev indledt i umiddelbar forlængelse af OK11-forhandlingerne. I efteråret 2011 blev der på et fællesseminar med deltagelse af hovedbestyrelse, lokaludvalg og områdebestyrelser samt på efterårets repræsentantskabsmøde tegnet et billede af de forventede rammer for OK13-forhandlingerne. Det tilsvarende tema blev taget op på hovedbestyrelsens seminar i januar 2012. Herefter var der dannet baggrund for strategien om, at GL skulle være en del af løsningen. Samtidig blev grundlaget for strategien lagt for, hvordan debatten om udtagelse af krav, skulle ske: Principielt skulle GL ikke have selvstændige krav, men følge i AC's spor. 

Det billede, der tegnede sig for OK13-forhandlingerne set fra GL's side, var, foruden kravet om normalisering af lærerarbejdstid og effektive institutioner, også en forventning om yderligere besparelser i den offentlige sektor, reallønsnedgang og lav lønudvikling på det private arbejdsmarked.

I 2011 kom der en dom, kaldet CSC-dommen, som også på GL's område kunne få betydning, idet det med dommen stod klart, at hvis der blev varslet konflikt, kunne parterne frigøre sig fra overenskomsten. Det var hovedbestyrelsens vurdering, at der ikke i Finansministeriet var respekt for forhandlingssystemet, og forberedelserne måtte derfor tage højde for, hvordan sammenholdet blandt Akademiker-organisationerne ville være, og hvilken støtte GL kunne forvente.   

Der havde været pres på GL's arbejdstidsregler ved forhandlingerne i 2008 og 2011, hvor det dog, med hjælp fra AC, var lykkedes at afvise Finansministeriets krav. 

Der var for hovedbestyrelsen dog ingen tvivl om, at OK13-forhandlingerne ville blive sværere og anderledes end de foregående. Der var tidligt i forløbet et mediepres initieret af arbejdsgiverne og bl.a. med baggrund i en række analyser af gymnasielærerarbejdstid, hvor fx Rigsrevisionen som afsender og ministrenes opfølgning herpå, gjorde det svært at stå op i mod. Finansministeriet lagde styrke bag angrebene på underviserorganisationerne, og blå blok meldte inden forhandlingerne ud, at de ville stå last og brast om regeringen i forhold til at få fjernet forhandlingsretten på lærernes arbejdstid.

GL's strategi og modspil var at fortsætte samarbejdet med lederforeningerne om Attraktive Arbejdspladser, påvirke og samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet om forsøgsprogram, og skabe et nyt samarbejde med lederforeningerne om forsøg og udvikling i gymnasieuddannelserne.

Formålet med at samarbejde med Rektorforeningen og Erhvervsskolelederne om bedre undervisning og forsøg med uddelegering og arbejdstilrettelæggelse var til at begynde med at få en debat på skolerne om i fællesskab at udvikle kvalitet, indhold og rammer for undervisningen.  

I sommeren 2012 lancerede GL strategien 'GL – en del af løsningen'. Strategien var en (an)erkendelse af, at der er behov for at se nøje på de offentlige midler. Pointen i strategien var at acceptere og respektere, at regeringen havde nogle legitime uddannelsespolitiske udfordringer, den ville have løst, samtidig med at der var et behov for at effektivisere sektoren. Disse skulle forenes med gymnasielærernes mærkesager, herunder at det skulle være attraktivt at være gymnasielærer. GL's bud var, at der ved skolebaserede forsøg kunne findes andre måder at organisere undervisningen og arbejdstilrettelæggelsen på, så man kunne højne kvaliteten og udvikle uddannelserne, samtidig med at det fortsat var attraktivt at være gymnasielærer.

Det var for GL vigtigt, at tillidsrepræsentanter og GL's medlemmer forstod den dagsorden, sektoren stod overfor, samt forstod foreningens handlemuligheder og strategi. Hovedbestyrelsen ønskede en tæt dialog og inddragelse af medlemmerne. På efterårets repræsentantskabsmøde i november 2011 blev det dystre billede tegnet for tillidsrepræsentanterne.

På repræsentantskabsmødet i april 2012 blev hovedbestyrelsens oplæg til OK13-forhandlingerne tiltrådt. GL lagde sig hermed fuldt på linje med de øvrige AC-organisationer, og GL's overenskomstkrav blev gjort til en del af AC's krav. Hovedbestyrelsen fik repræsentantskabets mandat til at tilslutte sig AC-forhandlingsaftalen, og GL skulle ikke have en frigørelsesklausul.

Tæt dialog med medlemmerne

Hovedbestyrelsen ønskede en tæt dialog med medlemmerne om OK13. I foråret 2012 blev der gennemført skolebesøg efter skolernes anmodning. Besøgene blev evalueret godt, og derfor blev det besluttet at gennemføre en OK13-bustur i september/oktober 2012, hvor over 50 skoler blev besøgt. De 44 største skoler blev udvalgt, og der blev suppleret geografisk, så alle medlemmer skulle have mulighed for at deltage i et møde med repræsentanter for hovedbestyrelsen inden for en rimelig geografisk afstand. Tanken var at nå så mange medlemmer som muligt. Med mødeplanen ville mere end hvert tredje aktive medlem få besøg på egen skole. Det var ikke forventningen, at alle ville deltage, men med rygtespredningen ville mange få viden om møderne og forhåbentlig også om indholdet.  

Hovedbestyrelsen besøgte 52 skoler i efteråret 2012 og talte med ca. 10% af GL's medlemmer om problemstillingerne ved de kommende OK13-forhandlinger.

Alt i alt deltog ca. 10% af GL's erhvervsaktive medlemmer i møderne, og møderne blev evalueret meget flot; i snit lå evalueringen på over 4 på en skala fra 1-5. Medlemmerne var glade for dialogen, og selv om det ikke var ønskværdige budskaber, hovedbestyrelsen kunne levere, gav mange medlemmer udtryk for, at de blev taget alvorligt i dialogen. Hovedbestyrelsen gennemgik de mulige scenarier, herunder den politiske håndfæstning og mulige konsekvenser af CSC-dommen.

På møderne blev der endvidere arbejdet med, om man kunne finde intelligente effektiviseringer, GL kunne foreslå. Møderne viste, at medlemmerne generelt bakkede op om GL's løsningsmodel og om arbejdet med at forsvare aftaleretten, samt at det var bedre selv at tage teten og medvirke til at finde gode løsninger frem for at sætte sig selv i skudlinjen.

Konfliktvejledning, OK13-information og TR-møder

Da OK13-forhandlingerne gik i gang, orienterede GL medlemmerne med direkte nyhedsbreve, udsendt til alle medlemmer, som GL havde mailadresser på. Endvidere blev der udsendt konfliktvejledning og konflikt-ABC, herunder plakat om konflikt mv.  

Det var en reel risiko, at GL's medlemmer kunne blive lockoutet ved OK13-forhandlingerne, og hovedbestyrelsen udsendte derfor konfliktvejledning og konflikt-ABC.

TR blev yderligere orienteret via debatforum og nyhedsbreve, og tillidsrepræsentanterne fik kompendium til at kunne håndtere evt. pressehenvendelser. Endvidere blev der afholdt TR-møder lige inden forhandlingernes afslutning den 6. og 7. februar 2013, og der blev udsendt en video og andet materiale, som TR kunne anvende på GL-møder. Endvidere skrev Gymnasieskolen løbende om OK13.

Se nyhedsbreve mv. her

Forhandlingsforløb og forlig

Arbejdsgiverne, dvs. Finansministeriet og Kommunernes Landsforening, gik som forventet på alle undervisningsområder målrettet efter at få afskaffet centrale aftaler om arbejdstid og afskaffet lokal aftaleret til at indgå aftaler. Kravene var derfor også rettet mod GL's to overenskomster for henholdsvis det almengymnasiale og erhvervsgymnasiale område. Forhandlingsforløbet, der blev relativt kort og med få møder i januar og begyndelsen af februar, blev da også præget af, at kravene var ufravigelige. Det var desuden tydeligt, at Finansministeriets sigte i sidste ende var en lockout. Hermed skulle vejen være banet for afskaffelse af alle centrale overenskomstbindinger for så vidt angik arbejdstiden. 

Et hovedbestyrelsesflertal på 7 medlemmer tiltrådte den 8. februar 2013 et forlig, der delvist var forhandlet på plads af AC, hvor GL var repræsenteret af GL's formand. Inspirationen til udformningen af det endelige resultat kom fra de forlig, AC sammen med Dansk Magisterforening havde indgået for erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Et flertal i repræsentantskabet anbefalede medlemmerne at stemme nej til resultatet. Dette skete på to ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 8. februar og den 6. marts.

Resultatet

GL fik for alle de gymnasiale lærere en arbejdstidsaftale, der svarer til andre akademikeres på det offentlige overenskomstområde; dog med en årsnorm. Gymnasielærere er fortsat ikke ansat uden højeste arbejdstid, og det blev derfor aftalt, at skolerne skal etablere et system til løbende registrering af arbejdstiden.

For omlægningerne af arbejdstiden blev der aftalt en omlægning af gymnasielæreres løntillæg, så gymnasielærere - afhængigt af anciennitet - får en lønstigning på mellem 500 og 2.900 kr. pr. måned.

Den nye overenskomst er trådt i kraft pr. 1. august 2013.

Se gennemgang af resultatet i GL's OK13-håndbog

Urafstemning om resultatet

OK13-resultatet blev sendt til urafstemning blandt GL's medlemmer. Ved urafstemningen var 85% af de afgivne stemmer et nej, 10% et ja, og 5% var blanke. Stemmeprocenten blev på 81,5%. Et flertal af de øvrige akademikerorganisationer stemte ja, og det samlede resultat - herunder for gymnasielærere - var hermed vedtaget.

Læs mere om GL's urafstemning.

Støtte og solidaritetsprojekter for de lockoutede lærere

Da Uddannelsesforbundets, Frie Grundskolers Lærerforenings og Danmarks Lærerforenings med fleres medlemmer blev varslet lockoutet, indrykkede GL solidaritetsannoncer, og igen da lærerne blev lockoutet i fire uger i april, indrykkede GL annoncer, som dels viste gymnasielærernes solidaritet med de berørte underviserkolleger, dels præciserede, at selv om GL havde indgået en aftale, var det ikke en aftale gymnasielærerne var glade for, men en konsekvens af forhandlingsstrukturen og arbejdsgivernes magtfuldkommenhed. GL var medarrangør af de store demonstrationer den 20. marts, og medlemmer på mange skoler sendte støtteerklæringer

Hovedbestyrelsen bevilgede endvidere 10 mio. kr. til støtte for de berørte lærerorganisationer. 

 

Opfølgning og implementering af OK13

Hovedbestyrelsen besluttede meget hurtigt - selv om der var uenighed om resultatet - at det var vigtigt at se fremad. Dermed mente man, at det nu var vigtigt at sikre en ordentlig implementering af den nye arbejdstidsordning.

Der har derfor været afholdt regionale møder om overenskomsten, og hovedbestyrelsen har udgivet en håndbog i OK13, ligesom TR har været på kursus i de nye regler. Der har været afholdt møder med lederforeninger, ministre, embedsmænd etc. med henblik på den bedst mulige implementering af den nye arbejdstidsordning.

Det har været nødvendigt at begære mæglingsmøder, idet arbejdsgiverparten ikke altid respekterer forhandlingssystemet. OK13-forløbet er således ikke afsluttet, og det er hovedbestyrelsens vurdering, at der desværre vil gå en rum tid, før alt er på plads.

Evaluering af OK13-forhandlingerne

Et flertal i hovedbestyrelsen har besluttet at få foretaget en ekstern evaluering af det samlede OK13-forløb, og hele hovedbestyrelsen har besluttet at få en ekstern evaluering af kommunikationen vedrørende OK13.

Da evalueringen sker særskilt, evalueres OK13 ikke i denne sammenhæng. Til repræsentantskabets møde i november vil evalueringerne blive forelagt repræsentantskabet.

Emner: Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant