Beskæftigelse

Årsberetning
Årsberetning 2012-13
1.000 lærere er ansat som vikarer, selv om hovedparten burde være fastansat. Aldeles uacceptabnelt, mener GL's hovedbestyrelse.

Indhold på siden:

Alt for mange løstansatte

Gymnasiernes overarbejde bør konverteres til nye akademikerjobs

Medlemmer, der rammes af dagpengeloftet

Alt for mange løstansatte

Hovedbestyrelsen anser det for aldeles uacceptabelt, at mange skoler ikke fastansætter nye lærere, men lige 'prøver dem af', inden de får tilbudt en fastansættelse.

Derfor har GL igen i skoleåret 2012/13 gennemført en beskæftigelsesundersøgelse, som desværre viser det samme billede som tidligere år - på trods af at GL hvert år får fastansat en række vikarer, som fejlagtigt er løstansat - at 6% af timerne på stx fortsat læses af løstansatte. På htx bliver 4,3% af timerne læst af ikke-fastansatte. På VUC er det hele 11,9 % af timerne, der læses af ikke-fastansatte. Alt i alt er der til stadighed tale om, at ca. 1.000 årsværk læses af lærere, som ikke er blevet fastansat. Heraf er rigtig mange af timerne ikke begrundet i objektive forhold. Det er uacceptabelt, at så mange bliver vikaransat i stedet for at blive fastansat. Særligt er det dybt problematisk, at så mange lærere ikke får det nødvendige pædagogikum, da det forudsætter en fastansættelse.

I det forløbne skoleår har der været 830 lærere i pædagogikum, hvilket giver et efterslæb på ca. 500 lærere, som også burde være i gang med at tage pædagogikum. 900.000 timer læses som overtimer af de fastansatte, hvilket har fået GL til at gennemføre en overtidskampagne for at få flere akademikere i arbejde og færre gymnasielærere på overtid.

Sekretariatet har igen i år været i kontakt med en række af de skoler, hvor andelen af tidsbegrænsede ansatte var størst. Kontakten til skolerne har resulteret i, at en række gymnasielærere, som var ansat i tidsbegrænsede stillinger, er blevet fastansat.

Det er GL's holdning, at fastansættelser er en fordel både for lærerne og for skolerne. Lærerne får ro til at komme ordentlig i gang med lærerjobbet og begynde på pædagogikum. Skolerne får en mere engageret medarbejder, der aktivt kan indgå i skolens udvikling og kultur. Samtidig ser man ikke andre steder på det danske arbejdsmarked, at arbejdsgiver bruger et helt år på at se medarbejderne an.

Gymnasiernes overarbejde bør konverteres til nye akademikerjobs

Gymnasielærere knokler. Så meget at der burde kunne ansættes omkring 500 akademikere til at varetage det overarbejde, gymnasielærere udfører på landets handelsgymnasier, tekniske gymnasier, almene gymnasier og på hf-kurser/VUC. 

GL gennemførte i efteråret 2012 en kampagne for at sætte fokus på det store overarbejde, mange gymnasielærere må påtage sig, samtidig med at der er mange arbejdsløse akademikere.

Derfor indrykkede GL annoncer i de landsdækkende og regionale aviser i efteråret 2012 og skrev et åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. GL ønskede med kampagnen at bidrage konstruktivt til løsningen af de udfordringer, finanskrisen aktuelt påfører Danmark. Og ikke mindst midt i forhandlingerne om Finansloven for 2013 fandt GL det vigtigt at henlede politikernes opmærksomhed på den store, men skjulte reserve af nye jobs, der findes på ungdomsuddannelserne.  

Læs mere om GL's overtidskampagne

Medlemmer, der rammes af dagpengeloftet

Fra 1. januar 2013 blev dagpengeperioden forkortet, så arbejdsløse kun kan få dagpenge i 2 år. I den forbindelse besluttede hovedbestyrelsen, at GL-medlemmer, der mister dagpengeretten, kan fritages for at betale kontingent til GL og fortsætte som ikke-betalende medlemmer. Samtidig får de udvidet adgang til økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse i forhold til GL's almindelige regler, der støtter arbejdsløse og deltidsansatte vikarer med op til 10.000 kr. pr. skoleår.

 

 

Emner: Beskæftigelse
Interessent: Tillidsrepræsentant