Medlemsundersøgelse 2016

GL undersøgelse; Undersøgelse
 
​GL har i perioden 13. juni til 7. juli 2016 gennemført en medlemsundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af GL's medlemmer (1.117 medlemmer) har deltaget.

​​Undersøgelsen består af to dele:

  1. Del 1 omhandler medlemmernes relation til deres arbejdsliv og arbejdsplads.
    Download undersøgelsen her: Medlemsundersøgelse 2016 - Arbejdslivet og arbejdspladsen.pdf
  2. Del 2 omhandler medlemmernes relation til og tilfredshed med GL.
    Download undersøgelsen her: Medlemsundersøgelse 2016 - om tilfredshed og relationer.pdf

Medlemmernes arbejdsliv

77% af gymnasielærerne ønsker at være gymnasielærer resten af deres arbejdsliv, og 56% vil gerne blive på samme skole. For 84% af gymnasielærerne var det et positivt tilvalg at blive gymnasielærer, og 93% giver udtryk for, at arbejdslivet betyder meget for dem. 94% er dybt engagerede i deres arbejde, og lærerne finder, at eleverne er værd at knokle for.

Generelt er lærerne glade for deres kolleger, eleverne, arbejdet som sådan, deres fag, undervisningen og deres udviklingsmuligheder.

Til gengæld oplever lærerne ikke, at deres arbejdsplads er præget af retfærdighed og tillid. De mangler gennemsigtighed, bl.a. i opgavetildelingen. Mange giver udtryk for, at den skæve fordeling af arbejdet hen over året er en stor belastning, og en del lærere oplever store udfordringer med ledelsen. En del lærere oplever en stigende jobusikkerhed.

Tilfredshed med GL

Samlet tilfredshed
Undersøgelsen viser, at 68% af respondenterne er tilfredse/meget tilfredse med GL. 21% har en neutral holdning, mens 11% er utilfredse/meget utilfredse. I forhold til 2010, hvor GL sidst gennemførte en medlemsundersøgelse, er dette en forbedring. I 2010 var 56% af medlemmerne tilfredse eller meget tilfredse med GL. 28% havde en neutral holdning, mens 14 % var utilfredse eller meget utilfredse.

De helt unge er mest tilfredse, mens der ikke er signifikant forskel på de øvrige aldersgruppers tilfredshed. Kvindelige medlemmer er mere tilfredse (70%) end de mandlige medlemmer (64%). Medlemmer på hhx er mindre tilfredse (64%) end medlemmer ansat på de øvrige skoleformer. Medlemmer på VUC er mest tilfredse. Ved undersøgelsen i 2010 var tilfredsheden lavest for de 40-49-årige, og størst blandt medlemmer 60+. Kvinderne var også i 2010 mere tilfredse end mændene.

Medlemmer, der har benyttet GL inden for det seneste år er mere tilfredse end respondenter, der ikke har angivet, de har benyttet GL.

Tilfredshed med GL's arbejde
Respondenterne giver udtryk for størst tilfredshed med medlemsbladet (56% tilfreds/meget tilfreds) og GL's hjemmeside (56% tilfreds/meget tilfreds). Herefter følger den personlige rådgivning, som 47% udtrykker de er tilfreds/meget tilfreds med. GL's uddannelsespolitiske arbejde og GL's afskedigelsespakke udtrykker 43%, at de er tilfredse/meget tilfredse med. 39% er tilfredse/meget tilfredse med GL-E og muligheden for at deltage i faglige konferencer. 34% er tilfredse/meget tilfredse med GL som overenskomstforhandlinger, og der er samme tilfredshedsniveau med GL's synlighed i pressen og på de sociale medier. Lavest tilfredshed er der med sociale arrangementer og rabatmuligheder, men det er også her, hvor lige så mange angiver, at det ikke er relevant.

Svar på spørgsmålet "Hvad er du mest tilfreds med ved GL?" viser en bred vifte at tilfredshed med GL's arbejde. En lang række svar går på tillidsrepræsentanten, sekretariatet, hjemmesiden, nyhedsbrev, juridisk ekspertise, informationsniveauet, Gymnasieskolen og kurser. Andre skriver, at fællesskabet eller trygheden er betydende. Andre svarer det politiske arbejde.

Der er dog også en række respondenter, der ikke er tilfredse med GL. 22% af respondenterne angiver, at de inden for det seneste år har overvejet at melde sig ud af GL. Dette svarer til antallet ved den sidste medlemsundersøgelse i 2010, hvor 21% havde overvejet udmeldelse.

TR er vigtig for medlemmerne
Medlemsundersøgelsen i 2010 viste, at TR's rolle på skolen er afgørende for holdningen til GL, og det bekræfter denne undersøgelse. 69% af respondenterne er tilfredse/meget tilfredse med TR's rolle, hvilket er marginalt bedre end i 2010. 78% er tilfredse/meget tilfredse med muligheden for at kunne benytte TR i hverdagen, og 67% med TR's afholdelse af klub-/medlemsmøder. 74% er tilfredse/meget tilfredse med TR's information til medlemmerne. Mindste tilfredshed er der med TR's forhandlinger med ledelsen om henholdsvis løn (51% tilfredse), og om arbejdsforhold (54% tilfredse). Tilfredsheden er ikke større med hensyn til TR's rolle ift. at skabe sammenhold mellem medlemmerne (51% tilfredse).

GL's fremtidige prioriteringer
Medlemmerne blev i undersøgelsen spurgt om: "Hvad er det vigtigste, GL skal prioritere i fremtiden?" Flest svarer, at GL skal prioritere løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljø, det stigende arbejdspres, og en del adresserer aftaleret, tidsregistrering og honorering af merarbejde. Støtten til TR og sekretariatets rådgivning er vigtig for mange. Ligeledes er solidaritet, uddannelsespolitik, skolernes økonomiske forhold og modvirke NPM vigtige indsatsområder. Lederne og de erhvervsgymnasiale uddannelser bør være særlige indsatsområder. Og så ønsker medlemmerne, at GL er synlig, både i forhold til offentligheden og internt i forhold til medlemmerne.

Af gode råd til GL skriver flere, at GL skal fortsætte det gode arbejde, mens andre mener, at GL skal tage sig voldsomt sammen. Udsagnene ligger inden for feltet mellem "Fortsæt som I gør. I gør et godt stykke arbejde" til "Få fingeren ud!"

Nogle respondenter mener, at GL alene skal arbejde med medlemmernes løn og ansættelsesvilkår, mens andre mener, at GL skal styrke det politiske og lobbyarbejdet. Flere giver udtryk for, at det er vigtigt, at GL ikke forholder sig partipolitisk.

Nogle respondenter mener, at GL skal finde sin identitet, gerne i samråd med medlemmerne. Et par gode råd lyder: "Find jeres egen fagforeningsidentitet og gør den relevant for medlemmerne. Hvad syne I, at I er der for?" og "I skal blive enige med medlemmerne om, hvad der er vigtigt - og klæde jeres TR-folk godt på. Og så være tydelige og synlige og forsøge at bekæmpe individualiseringen ude på skolerne."

Et andet råd går på at være observant på, hvor fremtidens medlemmer befinder sig: "At I skal være opmærksomme på, at der i disse år sker et stort generationsskifte i lærerkollegierne, så I er nødt til at forholde jer til, hvad medlemmer anno 2016 forventer af en fagforening frem for at arbejde ud fra principper fra en fjern fortid. Det virker som om, at man tilgodeser de medlemmer (læs: ældre lektorer), der allerede har favorable løn- og ansættelsesforhold."

Emner:  
Interessent: