Ændringer af GL's love 2015 er vedtaget

 
 
GL's medlemmer har ved urafstemning besluttet at ændre GL's love. Dog sættes der ikke en begrænsning på formandens valgperiode, som det ellers var foreslået.

UPDATE 28. april 2015

GL's medlemmer har stemt om ændringer af GL's love. Forslagene - på nær en begrænsing af formandens valgperiode - er vedtaget. I alt kunne 13.493 medlemmer deltage i afstemningen, og en tredjedel har valgt at bruge deres stemme.

a) Kan du stemme for, at formandens valgperiode max. kan være 6 år?
 Medlemmer, der har afgivet stemme: 4.462

Ja-stemmer: 2.101
Nej-stemmer: 1.983
Blanke stemmer: 378
Forslaget er således forkastet i henhold til § 34 i GL's love, da en vedtagelse kræver 2/3 af de afgivne stemmer (eksklusiv blanke stemmer) går ind herfor. 

b) Kan du stemme for, at hovedbestyrelsen vælges for 3 år ad gangen (i stedet for de nuværende 2 år)?
Medlemmer, der har afgivet stemme: 4.447

Ja-stemmer: 3.916
Nej-stemmer: 310
Blanke stemmer: 221
Forslaget er således vedtaget i henhold til § 34 i GL's love.
 

c) Kan du stemme for de øvrige ændringer af GL's love?
Medlemmer, der har afgivet stemme: 4.409

Ja-stemmer: 3.556
Nej-stemmer: 154
Blanke stemmer: 669
Forslaget er således vedtaget i henhold til § 34 i GL's love.

d) Kan du stemme for, at GL's reservefondsvedtægter ændres?           
Medlemmer, der har afgivet stemme: 4.390

Ja-stemmer: 3.317
Nej-stemmer: 212
Blanke stemmer: 861

Forslaget er således vedtaget i henhold til § 7 Reservefondsvedtægterne.

 

 

​12. april 2015

Hovedbestyrelsen har besluttet, at GL's love og reservefondsvedtægter bør justeres. Ændringer af GL's love kan kun ske, hvis medlemmerne beslutter det ved en urafstemning. Derfor skal ændringerne til urafstemning blandt GL's medlemmer, som skal stemme i perioden mandag den 13. april kl. 7:00 til mandag den 27. april 2015 kl. 23:59.

Som medlem stemmer du ved at gå ind på https://mit.gl.org i afstemningsperioden og følge vejledningen. Alternativt kan du klikke på linket i den mail, som du har modtaget om urafstemningen.

GL's repræsentantskab behandlede lovændringsforslaget på sit møde den 4. marts. Du kan se repræsentantskabets anbefaling af de enkelte forslag nedenfor.

Du kan se lovændringsforslaget samt ændringsforslaget til GL's reservefondsvedtægter i sin fulde ordlyd til højre på denne side. Nedenfor gennemgås ændringsforslaget i oversigtsform.

GL-love-2015.jpg 

Lovændringsforslaget

Du skal tage stilling til ændringerne af lovene i tre afstemninger:

a) Kan du stemme for, at formandens valgperiode max. kan være 6 år?
Et flertal i hovedbestyrelsen anbefaler ændringen. Repræsentantskabet anbefaler et nej til denne ændring med stemmetallene: 54 for og 154 imod.

b) Kan du stemme for, at hovedbestyrelsen vælges for 3 år ad gangen (i stedet for de nuværende 2 år)?

Det er en enig hovedbestyrelse, der anbefaler forslaget, og repræsentantskabet anbefaler et ja til denne ændring med stemmetallene: 185 for og 8 imod.

c) Kan du stemme for de øvrige ændringer af GL’s love?

Det er en enig hovedbestyrelse, der anbefaler forslaget, og repræsentantskabet anbefaler et ja til denne ændring med stemmetallene: 185 for og 8 imod.

 

De foreslåede lovændringer er:

 • a) Formanden – valgperiode: Forslaget indebærer, at der sættes en øvre grænse på 6 år for hvor længe man kan være formand for GL. En afgående formand kan fortsætte som medlem af hovedbestyrelsen, men kan ikke genvælges som formand.
 • b) Hovedbestyrelsen – valgperiode: Den toårige valgperiode foreslås ændret til en treårig periode.
 • c) Øvrige forslag:
  • Valghandlingen til hovedbestyrelsen foreslås fremrykket én måned således, at nyvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer kan frikøbes fra valgperiodens begyndelse til afslutning.
  • Forretningsudvalget udgøres af formandskabet.
  • Kollegiale vedtægter udgår, idet de kollegiale vedtægter aldrig tages i anvendelse. Det er hovedbestyrelsens vurdering, at ideen om centralt at have fastlagt kollegiale vedtægter samt indholdet i de kollegiale vedtægter er uddateret. Den eneste paragraf, som fortsat kan være nødvendig, handler om muligheden for eksklusion af et medlem pga. illoyalitet. Dette foreslås indarbejdet i lovenes § 29.
  • Kontingent: De nuværende love tager udgangspunkt i en årsnorm på 1680 timer. Dette ændres til ugentlige timetal pga. ændringerne i overenskomsten.
  • Ud over de nævnte ændringer er der små redaktionelle/administrative ændringer.

Forslag til ændring af GL's reservefondsvedtægter

Det er en enig hovedbestyrelse, som anbefaler ændringsforslaget, og repræsentantskabet anbefaler et ja til denne ændring med stemmetallene: 203 for og 3 imod.

De foreslåede ændringer i reservefondsvedtægterne er:

 • Konfliktstøtte: På baggrund af OK13 foreslår hovedbestyrelsen, at muligheden for at støtte andre lærerorganisationer udvides til også at gælde ikke-akademiske lærerorganisationer i Danmark og i det øvrige Norden.
 • Kollektiv støtteordning: Hovedbestyrelsen foreslår, at medlemmer, som har bopæl i udlandet, samt medlemmer, der modtager anden offentlig ydelse, og som ikke er arbejdsløshedsdagpengeberettigede fra MA, kan omfattes af ordningen.

Vedtagelse af lovændringerne

Hvis 2/3 af de afgivne stemmer går ind for de enkelte ændringsforslag, er de vedtaget og træder i kraft 1. august 2015. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne stemmer.  

Afstemningsresultatet offentliggøres 28. april 2015.

Information til skolers it-ansvarlige

Flere af GL's medlemmer har oplyst skolens mailadresse, som den mail de primært anvender. Hvis skolens spamfilter opfanger de mails, som lærerne skal modtage om afstemningen, kan du som it-ansvarlig her finde de informationer, du skal bruge for at lærerne modtager de mails, de skal vedr. denne urafstemning.

Forslagene 

Forslag til ændringer af GL's love 2015.pdf

Forslag til ændringer af GL's reservefondsvedtægter 2015.pdf

Hovedbestyrelsens og repræsentantskabets anbefalinger til ændringer af GL's love.pdf 

 

Emner: Organisation; GLs love
Interessent: