GL's love

 
 
Foreningens formål er at virke til gavn for uddannelser på det gymnasiale niveau og at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser.

​​​Pr. 1. marts 2020

Foreningens navn og formål
Medlemmer
Hovedbestyrelsen

Forretningsudvalget og øvrige udvalg

Valg af hovedbestyrelse

Repræsentantskabet

Repræsentantskabsmøder

Tillidsrepræsentanter

GL-klubber

Udvalg

Lokalstruktur/områdestruktur

Lokaludvalget

Foreningens medlemsblad

Sekretariat, tegningsret, regnskab og revision m.v.

Medlemskontingent

GL's Reservefond

Eksklusion
Udmeldelse
Urafstemninger

Urafstemning i forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne

Vedtagelse af lokale aftaler

Medlemmernes ophavsrettigheder
Lovændringer

Foreningens ophævelse

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Bemærkninger

Statutter for voldgiftsret

Vedtægter for reservefond

Foreningens navn og formål

§ 1. Stk. 1. Foreningens navn er Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Stk. 2. Foreningens formål er at virke til gavn for uddannelser på det gymnasiale niveau og at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser.

Medlemmer

§ 2. Stk. 1. Foreningen optager lærere og ledere ved gymnasieskoler, studenterkurser, hf-kurser, handelsskoler og tekniske skoler. Med hovedbestyrelsens godkendelse kan endvidere optages akademisk uddannede lærere ved andre institutioner med undervisning på gymnasialt niveau.

Medlemmer, der bliver afskediget fra stillinger på grund af manglende timer, eller fordi deres tidsbegrænsede ansættelse er ophørt, kan fortsætte medlemskabet for et nedsat kontingent (jf. § 27, stk. 1 d), medmindre de opnår hovedbeskæftigelse inden for en anden organisations område.

Stk. 2. Endvidere optager foreningen for et nedsat kontingent (jf. § 27, stk. 1 d) magistre, som er uden beskæftigelse. Hvis de pågældende opnår hovedbeskæftigelse inden for en anden organisations område, bortfalder retten til medlemskab.

Stk. 3. Medlemmer, der bliver pensionerede, medlemmer som er udtrådt af arbejdsmarkedet på grund af alder (hertil regnes medlemmer, der ikke er i beskæftigelse og ikke er dagpengeberettigede på grund af alder) eller sygdom, såsom alderspensionister, invalidepensionister, førtidspensionister samt personer på efterløn, o.l., kan fortsætte medlemskabet for et nedsat kontingent (jf. § 27, stk. 1 f), dog uden at være valgbare og uden at have stemmeret. Dog er pensionister valgbare og kan stemme til valg af det stående udvalg for pensionister, jf. § 18, stk. 1.

Stk. 4. Foreningen kan desuden, når særlige grunde taler derfor, optage andre som medlemmer uden stemmeret.

Stk. 5. Intet medlem kan samtidig være ordinært medlem af andre forhandlingsberettigede organisationer uden forudgående aftale med GL.

Stk. 6. Foreningens ordinære medlemmer skal, bortset fra tjenestemænd og pensionister, være medlem af en akademisk arbejdsløshedskasse, normalt Magistrenes Arbejdsløshedskasse. Hvor særlige forhold taler derfor, kan hovedbestyrelsen fritage et medlem for denne forpligtelse.

Hovedbestyrelsen

§ 3. Foreningens daglige ledelse varetages af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i overensstemmelse med §§ 5, 6, 9 og 13.

§ 4. Stk. 1. Foreningens hovedbestyrelse består af 13 medlemmer. 12 medlemmer vælges af og blandt foreningens medlemmer. Udvalget for ikke-fastansatte magistre, jf. § 18 vælger af sin midte hovedbestyrelsens 13. medlem.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en (eventuelt 2) næstformand (næstformænd), der ikke kan være rektorer. Under forudsætning af, at der vælges 2 næstformænd afgør hovedbestyrelsen, hvem af de to, der har tegningsretten som næstformand, jf. § 26, stk. 3.

§ 5. Stk. 1. Hovedbestyrelsens forhandlinger ledes af formanden. Hovedbestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2. Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøder. Endvidere skal hovedbestyrelsen indkaldes, hvis 5 hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker det. Hovedbestyrelsen afholder normalt et månedligt møde uden for ferieperioderne.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme.

Stk. 4. For at underkende enstemmige indstillinger fra udvalg, jf. § 18 eller områdebestyrelser kræves absolut flertal.

Forretningsudvalget og øvrige udvalg

§ 6. Stk. 1. Forretningsudvalget består af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. Formand og næstformand/næstformænd er fødte medlemmer. GL's formand er formand for forretningsudvalget.

Såfremt hovedbestyrelsessammensætningen fordrer beskyttelse af et hovedbestyrelsesmindretal. jf. stk. 2, kan forretningsudvalget bestå af 4 medlemmer.

Stk. 2. Forretningsudvalget sammensættes i forhold til grupperinger i hovedbestyrelsen ud fra de d'Hondtske divisorer: 1 - 2 - 3 - 4, således at det samlede forretningsudvalg afspejler fordelingen i hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Forretningsudvalget forestår foreningens daglige ledelse under ansvar over for hovedbestyrelsen.

Stk. 4.

Forretningsudvalgets forhandlinger ledes af formanden. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 2 - eller såfremt forretningsudvalget består af 4 medlemmer så hvis 3 - medlemmer er til stede. Forretningsudvalget kan med almindeligt flertal blandt de tilstedeværende træffe bindende beslutninger i alle sager, hvor afgørelse ikke efter lovene er henlagt til hovedbestyrelsen eller vil være i modstrid med en beslutning truffet af denne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ét medlem kan dog kræve en beslutning forelagt hovedbestyrelsen til afgørelse.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen skal holdes løbende orienteret om forretningsudvalgets arbejde.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg, herunder udpege ekstern repræsentation. Sammensætningen af udvalgene sker efter de d'Hondtske divisorer: 1 - 2 - 3 - 4, dog således at der sikres en bredest mulig fordeling af hovedbestyrelsesarbejdet.

Valg af hovedbestyrelse

§ 7. Stk. 1. Hovedbestyrelsens 12 medlemmer vælges for 3 år ad gangen ved hemmelig afstemning i marts/april 2022 og derefter hvert tredje år. Hovedbestyrelsens 13. medlem vælges for 2 år, men af Udvalget for ikke fastansatte, jf. § 18, stk. 3. Dette medlem udtræder af udvalget, som supplerer sig, jf. § 8, stk. 3. 

Stk. 2. Valget ledes af formanden og 2 af repræsentantskabet udpegede valgledere.

§ 8. Stk. 1. Forslag til kandidatlister indkaldes med mindst 10 hverdages varsel. Forslaget skal være underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede stillere samt af listens kandidater.

Man kan kun være stiller for én kandidatliste, og én kandidat kan kun opstille på én liste. På hver liste kan opstilles indtil 3 kandidater mere, end der skal vælges til hovedbestyrelsen.

Forslag til kandidatlister skal foreligge på foreningens sekretariat senest mandag i uge 6 kl. 12:00. 

Stk. 2. Valget af hovedbestyrelsesmedlemmer foregår efter listevalgsmetoden. 

a) Stemmesedlen skal indeholde alle kandidatnavne og en angivelse af hvem, der opstiller på samme liste. Det skal endvidere fremgå, hvorvidt den enkelte liste er opstillet sideordnet eller prioriteret. 

b) Afstemningen foregår ved, at man sætter ét kryds ud for én kandidat eller ud for én liste.

c) Optællingen sker ved, at man først optæller, hvor mange kryds der er afgivet på hver kandidatliste og dernæst på hver kandidat. Kandidatlisternes stemmetal opgøres uafhængigt af, hvilke kandidater krydsene er sat ud for på listen. På baggrund af disse tal afgøres, hvor mange pladser hver liste skal have. Tildelingen sker ved, at det for hver kandidatliste afgivne stemmetal deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 - 9 osv. Den liste, der får den største kvotient, får den første plads, den liste, der får den næststørste kvotient, får den næste plads osv., indtil alle hovedbestyrelsespladser er besat. Er kvotienterne lige store, foretages lodtrækning af valglederne. 

d) Når antallet af hovedbestyrelsespladser er fordelt på lister, fordeles den enkelte listes pladser på kandidater. Er stemmetallene ens ved sideordnet opstilling, foretages lodtrækning af valglederne. I øvrigt optælles stemmerne efter de til enhver tid gældende regler for kommunale valg. 

Stk. 3. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter inden for hver liste, jf. de kommunale valgregler. Hvis et hovedbestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten fra den samme liste. Findes der ingen suppleanter fra den pågældende liste, supplerer listen sig selv, hvis der ved valget var opstillet 3 kandidater flere, end listen fik valgt. Findes der ingen suppleanter fra den liste, hvor et medlem udtræder, og var der ved valget opstillet færre end 3 kandidater udover de valgte, opgøres det efter metoden i § 8, stk. 2, hvilken liste der er berettiget til den ledige plads. Findes der ingen suppleant, kan hovedbestyrelsen supplere sig selv. 

Stk. 4. Senest i uge 6 offentliggør formanden en oversigt over alle kandidatlisterne med kandidatnavne og stillere. Senest mandag i uge 10 gives adgang til at stemme, og stemme skal være afgivet elektronisk og være foreningens valgsekretariat i hænde senest mandag i uge 12 ved midnat. Formanden offentliggør resultatet tirsdag i uge 12 kl. 12. Den nyvalgte hovedbestyrelse tiltræder pr. 1. august og afholder normalt konstituerende møde i uge 13. Det påhviler det ældste medlem af den nye hovedbestyrelse at indkalde til møde og lede valg af formand, næstformand/næstformænd og de(t) eventuel(le) øvrige medlem(mer) af forretningsudvalget, jf. §6.  

Stk. 5. Hovedbestyrelsen skal iværksætte udskrivelse af ekstraordinært hovedbestyrelsesvalg senest 10 hverdage efter, at en beslutning herom er taget. Valget skal foregå efter de i § 7, stk. 2, og § 8 angivne regler og med tilsvarende tidsrammer. Dog kan der ikke afholdes ekstraordinært hovedbestyrelsesvalg i uge 42, samt i perioderne 1. maj til 31. august og 20. december til 3. januar.    

Stk. 6. Ved alle indirekte valg i GL anvendes de d'Hondtske divisorer (1 - 2 - 3 - 4).

Repræsentantskabet

§ 9. Stk. 1. Repræsentantskabet fastlægger retningslinjerne for foreningens politik. Dette skal ske efter forudgående drøftelse blandt foreningens medlemmer, jf. dog § 15, stk. 3. 

Stk. 2. Herudover har repræsentantskabet de konkrete opgaver, som er direkte anført i GL's love. 

§ 10.Stk. 1. Repræsentantskabet er sammensat på følgende måde: 

a) Alle gymnasieskoler, studenterkurser, hf-kurser, VUC, erhvervsgymnasier med flere end 15 GL-medlemmer vælger hver 1 repræsentant, jf. § 16, stk. 6.

Arbejdspladser, ved hvilke der er ansat færre end 15 medlemmer, kan indgå valgforbund og vælge 1 repræsentant for hver 15 medlemmer.

b) Udvalget for ikke-fastansatte, jf. § 18 har 2 repræsentanter.

Overstiger valggruppen 200 medlemmer, vælges herudover 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 medlemmer. De med højeste stemmetal sidder i repræsentantskabet, og de efterfølgende er suppleanter. Overstiger antallet af medlemmer i repræsentantskabet antallet af medlemmer i udvalget samt de valgte suppleanter, udpeger udvalget de øvrige repræsentanter blandt  GL-repræsentanter for ikke-fastansatte således, at den størst mulige geografiske spredning i repræsentationen opnås.

c) Såfremt formanden for et udvalg, jf. § 18, en lokalbestyrelse eller en områdebestyrelse ikke vælges til repræsentantskabet i henhold til stk. 1 a, b, c eller d indtræder formanden i repræsentantskabet som selvstændigt medlem.

d) Stående udvalg for pædagogiske ledere har 2 repræsentanter.

Stk. 2.

a) Opgørelsen over arbejdspladsernes størrelse fastlægges pr. 1. april i ulige år. 

b) Opgørelsen over størrelsen af udvalgenes (jf. § 18) valggrupper fastlægges pr. 1. april i ulige år. 

Repræsentantskabsmøder

§ 11. Stk. 1.

Repræsentantskabet skal indkaldes til mindst et ordinært møde, normalt i oktober/november. 

Stk. 2. Såfremt mindst 1/5 af repræsentantskabets medlemmer, eller mindst 1/10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer eller mindst 1/3 af hovedbestyrelsen skriftligt fremsætter begrundet begæring herom, skal ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest 20 hverdage efter, at begæringen foreligger i GL's sekretariat. Indkaldelse skal ske, således at forslag til dagsorden og beslutningsforslag normalt er medlemmerne i hænde senest 5 hverdage før repræsentantskabsmødet. 

§ 12. Stk. 1. En repræsentant har pligt til at give møde på repræsentantskabsmøderne. Ved forfald indtræder tillidsrepræsentantsuppleanten på arbejdspladsen.

For repræsentanterne for udvalgene, jf. § 18 indtræder suppleanten, jf. § 10, stk. 1 b, c og d. 

Stk. 2. Valgte medlemmer af hovedbestyrelsen kan ikke være medlemmer af repræsentantskabet, men deltager i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære repræsentantskabsmøderne. 

§ 13. Stk. 1. Repræsentantskabet indkaldes til ordinære møder med et varsel på 40 hverdage (ekskl. uge 42, de 3 dage inden påske og juli måned). Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden. 

Stk. 2. Dagsordenspunkter skal indsendes, så GL's sekretariat har dem i hænde senest 25 hverdage (ekskl. uge 42, de 3 dage inden påske og juli måned) før repræsentantskabsmødet. 

Stk. 3. Dagsordenspunkter i henhold til lovenes § 9, stk. 1, skal indeholde et motiveret beslutningsforslag og en begrundelse for, at der er tale om retningslinjer for foreningens politik.

Herudover kan der optages punkter på dagsordenen i henhold til § 15, stk. 6. 

Stk. 4. Dagsordenen udsendes senest 20 hverdage (ekskl. uge 42, de 3 dage inden påske og juli måned) inden repræsentantskabsmødet. Øvrige beslutningsforslag skal være GL's sekretariat i hænde 15 hverdage (ekskl. uge 42, de 3 dage inden påske og juli måned) før repræsentantskabsmødet og skal være medlemmerne i hænde senest 10 hverdage (ekskl. uge 42, de 3 dage inden påske og juli måned) før repræsentantskabsmødet. 

Stk. 5. Dagsorden til de ordinære repræsentantskabsmøder skal altid omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent.

Eventuelt fremsatte forslag.

Eventuelt fremsatte lovforslag.

Desuden skal efterårets ordinære møde indeholde følgende dagsordenspunkter:

Stillingtagen til hovedbestyrelsens årsberetning, der skal omfatte status over den førte politik og danne udgangspunkt for debat om foreningens kommende opgaver.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Valg af 2 valgledere og 2 valgledersuppleanter.

Stillingtagen til det samlede frikøb for det følgende skoleår, jf. § 26, stk. 10.

Stillingtagen til revideret budget for indeværende budgetår samt rammebudget for det efterfølgende budgetår. 

Stk. 6. I forbindelse med repræsentantskabsmøder kan hovedbestyrelsen beslutte at afholde møder for lokale netværk/områdemøder, gennemføre TR-uddannelse i aktuelle emner etc. Hovedbestyrelsen kan endvidere beslutte at invitere andre til disse møder, fx arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejderrepræsentanter i bestyrelser, TR-suppleanter eller formænd for Pædagogisk råd/udvalg.  

§ 14. Stk. 1. Medlemmerne skal gennem medlemsbladet og/eller GL’s elektroniske medier gøres bekendt med indkaldelse til repræsentantskabsmøde. Tillidsrepræsentanten skal søge medlemmernes stillingtagen til dagsordenens punkter ved afholdelse af GL-møde på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten tager på baggrund af drøftelsen på dette møde stilling til repræsentantskabsmødets dagsorden.  

Stk. 2. Senest 20 hverdage (ekskl. 22.12.-3.1.) efter repræsentantskabsmødet offentliggør GL’s sekretariat til repræsentantskabets medlemmer en beretning, der indeholder hovedsynspunkterne og en oversigt over afstemninger på repræsentantskabsmødet. Beretningen er endvidere tilgængelig for de arbejdspladser, der ikke er repræsenteret i repræsentantskabet, samt GL-repræsentanter for ikke-fastansatte.  

Stk. 3. Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet orienterer tillidsrepræsentanten medlemmerne herom.  

§ 15. Stk. 1. Repræsentantskabets beslutninger vedtages - hvor andet ikke er lovmæssigt bestemt - ved simpel majoritet. 

Stk. 2. Dirigenten bestemmer formen for afstemningen, som dog skal være ved navneopråb, når mindst 10 repræsentanter kræver det. Dirigenten meddeler resultatet af afstemningen.

Stk. 3. Hvis 3/4 af repræsentantskabet forlanger det, kan nye dagsordenspunkter vedrørende retningslinjer for foreningens politik behandles. Disse dagsordenspunkter skal indeholde et motiveret beslutningsforslag og angive, at der er tale om retningslinjer for foreningens politik. 

Stk. 4. Nye beslutningsforslag inden for punkter på dagsordenen kan kun komme til afstemning, hvis 2/3 af repræsentantskabet ønsker det. 

Stk. 5. Beslutninger, der fastlægger retningslinjerne for foreningens politik, kan kun træffes, såfremt forslag herom er fremført i overensstemmelse med § 13, stk. 2 og 3 eller formuleret/fremkommet som følge af en repræsentantskabsbeslutning, jf. § 15, stk. 3 og 4. 

Efter forhandlinger på repræsentantskabsmødet kan beslutningsforslag med eventuelt mindre ændringer vedtages. En vedtagelse er bindende for hovedbestyrelsen. 

Stk. 6. Repræsentantskabet kan afkræve foreningens hovedbestyrelse redegørelse for alle spørgsmål om foreningens virksomhed og lade redegørelsen danne baggrund for en drøftelse, der kan resultere i en opfordring til hovedbestyrelsen. 

Stk. 7. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 8. Såfremt 2/3 af repræsentantskabets fremmødte medlemmer ved afstemning vedtager at udtrykke sin mistillid til hovedbestyrelsen, skal der umiddelbart udskrives nyvalg til hovedbestyrelsen for resten af valgperioden, jf. § 8 stk. 5.

Den siddende hovedbestyrelse varetager foreningens daglige opgaver, indtil en ny er valgt. Under en varslet eller igangværende konflikt, der dækker mere end 1% af foreningens ordinære medlemmer, kan der ikke stilles mistillidsvotum til hovedbestyrelsen. 

Tillidsrepræsentanter

§ 16. Stk. 1.

a) Alle arbejdspladser vælger i årene med ulige årstal inden 1. april en tillidsrepræsentant og en suppleant for en 2-årig periode. Den valgte tillidsrepræsentant træder i funktion ved skoleårets start. Ved midlertidigt forfald indtræder suppleanten.

Afstemningen foregår skriftligt. Den person, der får flest stemmer, er tillidsrepræsentant.

Rektorer, pædagogiske ledere/inspektorer, er ikke valgbare. Rektorer har ikke valgret, ligesom de ikke har ret til at deltage i GL-møder på skolen/kurset.

Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for valg af tillidsrepræsentant/-suppleant.

b) Samtidig vælger alle ikke-fastansatte i årene med ulige årstal inden 1. november én GL-repræsentant for ikke-fastansatte pr. påbegyndt 50 ikke-fastansatte medlemmer i de områder, der svarer til de lokale netværks geografiske områder. Hovedbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Udvalget for ikke-fastansatte (jf. § 18) de nærmere regler for valget.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten har til opgave at være bindeled mellem medlemmerne og foreningens ledelse, og skal holde sig specielt orienteret om spørgsmål af interesse for foreningens medlemmer på den arbejdsplads, hvor den pågældende er valgt.

Hovedbestyrelsen kan indkalde tillidsrepræsentanter til drøftelse af vigtige spørgsmål.

Stk. 3. Tillidsrepræsentanten skal varetage medlemmernes interesser over for ledelsen af den pågældende arbejdsplads. Under udøvelsen af sit hverv skal tillidsrepræsentanten respektere gældende love og administrative bestemmelser samt kollektive overenskomster og aftaler.

Nærmere regler for tillidsrepræsentantens virke fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Tillidsrepræsentanten skal ikke udføre interessevaretagelse for medlemmer, der er rektorer eller pædagogiske ledere/inspektorer.

Stk. 5. Interessevaretagelse for medlemmer, der er rektorer eller pædagogiske ledere/inspektorer, udføres af GL’s ledende organer.

Stk. 6. Tillidsrepræsentanten er medlem af repræsentantskabet, jf. § 10, stk. 1, a.

Stk. 7. Tillidsrepræsentanter, der vælges til hovedbestyrelsen, træder tilbage fra hvervet som tillidsrepræsentant.

Stk. 8. Tillidsrepræsentanten vil ved fremmøde på tillidsrepræsentantmøder, repræsentantskabsmøder samt andre af GL arrangerede møder få rejseudgifter mv. refunderet efter samme regler, som gælder for hovedbestyrelsens medlemmer, jf. § 26, stk. 9.

GL-klubber

§ 17. Stk.1. På den enkelte skole dannes en GL-klub, hvor alle GL-medlemmer, undtagen rektor, pædagogiske ledere/inspektorer er medlem.  

Stk. 2. Klubbens formål er  
  • at varetage de af medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser, som er delegeret til lokal forhandling
  • at skabe baggrund for øget medarbejderindflydelse på institutionen
  • at skabe øget interesse for og indflydelse på formuleringen af GL's politik og at virke for gennemførelsen af GL's politik på institutionen. 

Udvalg

§ 18.Stk. 1. Efter tillidsrepræsentantvalget er afsluttet pr. 1. april i år med ulige årstal vælges stående udvalg for studenterkurser, 2-årige hf-kurser, VUC, pædagogiske ledere og pensionister. Ligeledes vælges i år med ulige årstal et stående udvalg for ikke-fastansatte magistre. Udvalget for ikke-fastansatte magistre vælges af og blandt medlemmer, der ikke er fastansatte. 

Stk. 2. Hvert udvalg er på 5 medlemmer. Hovedbestyrelsen fastsætter sammen med valglederne de nærmere regler for antallet af stillere.  

Udvalgene vælges ved urafstemning af og blandt den pågældende valggruppe, jf. § 8, stk. 2.

Valget ledes af formanden og 2 af repræsentantskabet udpegede valgledere. 

Stk. 3. De stående udvalg vælger selv udvalgsformand. Udvalget for ikke-fastansatte konstituerer sig senest i uge 45 og vælger her en repræsentant til hovedbestyrelsen, jf. § 7, stk. 1. De er rådgivende over for hovedbestyrelsen i alle spørgsmål for det pågældende udvalgsområde, og arbejder inden for rammerne af deres budget. Udvalgene kan sammenkalde tillidsrepræsentanterne inden for deres område til drøftelse af vigtige spørgsmål. Udvalgene kan indkaldes af hovedbestyrelsen, udvalgsformanden eller et flertal af udvalget.

Udvalget for ikke-fastansatte har ret til at kontakte andre ikke-fastansatte medlemmer. 

Stk. 4. GL er forpligtet til at holde udvalgene orienteret om spørgsmål, der hører under deres ressortområder. Udvalgenes formænd kan deltage i hovedbestyrelsesmøder og hovedbestyrelsesudvalgsmøder, når sådanne spørgsmål er til debat eller afgørelse. 

Stk. 5. Hovedbestyrelsen udpeger i øvrigt af sin midte en kontaktperson til hvert udvalg. 

§ 19. Stk. 1. Hovedbestyrelsen nedsætter i forståelse med de faglige foreninger inden for de gymnasiale uddannelser "Samarbejdsudvalget for faglige og pædagogiske spørgsmål". 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan i øvrigt nedsætte midlertidige udvalg til forberedelse af særlige spørgsmål eller stående udvalg til behandling af særlige problemer. 

Lokalstruktur/områdestruktur

§ 20. Stk. 1. Lokalstrukturen har til formål:

  • at varetage GL's interesser i netværksområdet,

  • at fremme det lokale samarbejde,

  • at være rådgivende over for GL's hovedbestyrelse i lokale anliggender. 

Stk. 2. Områdestrukturen har til formål:

- at varetage GL's interesser på de private gymnasier/kursers område, og på erhvervsgymnasier.

- at fremme samarbejdet skolerne imellem,

- at være rådgivende over for GL's hovedbestyrelse i anliggender, der vedrører området.

Stk. 3. Hovedbestyrelsesmedlemmer har ret til at deltage i lokalstrukturens/områdestrukturens møder. 

§ 21.Stk. 1. Lokalstrukturen er sammensat af 2 organer: lokalt netværk og lokalbestyrelse. 

Stk. 2. Det lokale netværk kan bestå af:

a) tillidsrepræsentanter og -suppleanter på skoler/kurser i et geografisk afgrænset område.

b) én GL-repræsentant pr. påbegyndt 50 ikke-fastansatte medlemmer i netværksområdet,

c) tillidsrepræsentanter fra de danske gymnasier i Sydslesvig, der indgår i det sønderjyske lokal-netværk.

Stk. 3. Medlemmerne af områdemøderne har ret til at deltage i det lokale netværks møder uden stemmeret i det område, hvor institutionen ligger.

Stk. 4. De lokale netværk og lokalbestyrelser
afgrænses som udgangspunkt pr. 1. januar 2007 geografisk efter de tidligere amtsgrænser.

Afgrænsningen kan af hovedbestyrelsen ændres efter lokalt ønske således:

a) Den geografiske afgrænsning kan ændres ifm. udefrakommende ændringer, fx opbygning af forpligtende samarbejder, fusioner e.l., hvis det anses for at være en fordel for den lokale organisering.

b) Uden udefrakommende ændringer kan en ændret afgrænsning ske efter en periode på normalt to år siden sidste ændring.

c) Den geografiske afgrænsning skal være entydig, således at en institution alene kan indgå i ét netværk.

Stk. 5. Efter at tillidsrepræsentantvalget er afsluttet pr. 1. april i år med ulige årstal, vælges en lokalbestyrelse inden udgangen af april til tiltrædelse ved skoleårets begyndelse. Dog sker konstituering inden udgangen af maj.

Medlemmerne i det lokale netværk vælger lokalbestyrelsen blandt de af netværkets medlemmer, der ønsker at stille op. Hvert medlem har én stemme. Lister kan dannes, jf. § 8, stk. 2 i tilfælde af listevalg.

Valget ledes af formanden og 2 af repræsentantskabet udpegede valgledere.
Stk. 6. Til lokalbestyrelsen vælges 5-7 medlemmer afhængig af antallet af medlemmer i netværket efter følgende regler:
0 - 699 medlemmer: 5 medlemmer i lokalbestyrelsen
700 - medlemmer: 7 medlemmer i lokalbestyrelsen

Stk. 7. Hvis et medlem af lokalbestyrelsen udtræder af denne, indtræder suppleanten i den rækkefølge stemmetallene angiver. Ved listevalg anvendes principperne i § 8, stk. 3.

Stk. 8. Lokalbestyrelsen vælger umiddelbart efter valget lokalbestyrelsesformand, næstformand og kasserer. 

§ 22.Stk. 1. Områdestrukturen er sammensat af 2 organer: områdemøde og områdebestyrelse.  

Stk. 2. Områdemødet består af:

a) tillidsrepræsentanter og suppleanter på arbejdspladser med mindst 15 ansatte medlemmer.

b) én tillidsrepræsentant/repræsentant fra hver arbejdsplads med under 15 ansatte medlemmer.

c) Områdebestyrelsen kan efter beslutning på et områdemøde etablere regionale TR-netværk. 

Stk. 3. Efter at tillidsrepræsentantvalget er afsluttet pr. 1. april i år med ulige årstal, vælges en områdebestyrelse inden udgangen af april til tiltrædelse ved skoleårets begyndelse. Dog sker konstituering inden udgangen af maj. Medlemmerne på området vælger områdebestyrelsen blandt de af områdemødets medlemmer, der ønsker at stille op. Hvert medlem har én stemme. Lister kan dannes. Jf. § 8, stk. 2 i tilfælde af listevalg. 

Stk. 4. Til områdebestyrelsen for private gymnasier/kurser vælges 5-7 medlemmer afhængig af antallet af medlemmer på området efter følgende regler:

0 - 699 medlemmer: 5 medlemmer i områdebestyrelsen
700 - medlemmer: 7 medlemmer i områdebestyrelsen

Stk. 5. Til områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier vælges 10 medlemmer. De 10 medlemmer vælges af og blandt medlemmer, hvis primære undervisning er på hhx eller htx. 

Stk. 6. Hvis et medlem af områdebestyrelsen udtræder af denne, indtræder suppleanten i den rækkefølge stemmetallene angiver. Ved listevalg anvendes principperne i § 8, stk. 3. 

Stk. 7. Områdebestyrelsen vælger umiddelbart efter valget områdebestyrelsesformand, -næstformand og eventuelt en kasserer.
 

§ 23. Stk. 1. Lokalbestyrelsen har til opgave

- at indkalde til møder og koordinere TR-samarbejdet i det lokale netværk.

- at deltage i forhandlinger, hvor forhandlingskompetencen uddelegeres af GL's hovedbestyrelse,

- at holde lokalområdets skoler og GL's hovedbestyrelse løbende orienteret om lokalbestyrelsens arbejde,

- at rådgive lokaludvalget

- at deltage i lokale udvalg og repræsentationer

- at bistå GL's hovedbestyrelse med indsamling af oplysninger til brug ved forhandlinger og lignende,

- at være ansvarlig for lokalbudgettet. 

Stk. 2. Lokalbestyrelsesformandens opgave er

- at fremme samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne og virke som bindeled mellem netværkets tillidsrepræsentanter og GL’s ledelse

- at støtte tillidsrepræsentanten i det daglige arbejde

Stk. 3. Områdebestyrelsen har til opgave

- at indkalde til møder og koordinere TR-netværk inden for området.

- at deltage i forhandlinger, hvor forhandlingskompetencen uddelegeres af GL’s hovedbestyrelse,

- at holde områdets skoler og GL’s hovedbestyrelse løbende orienteret om politik og initiativer på området og om områdebestyrelsens arbejde,

- at bistå GL’s hovedbestyrelse med indsamling af oplysninger til brug ved forhandlinger og lignende,

- at være ansvarlig for områdebudgettet,

- at indkalde til områdemøder.

GL er forpligtet til at holde områdebestyrelserne orienteret om spørgsmål, der vedrører området. Områdebestyrelsesformændene kan deltage i hovedbestyrelsesmøder og hovedbestyrelsesudvalgsmøder, når sådanne spørgsmål er til debat eller afgørelse.

Stk. 4. Områdebestyrelsesformandens opgave er

- at fremme samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne og virke som bindeled mellem områdets tillidsrepræsentanter og GL’s ledelse

- at støtte tillidsrepræsentanten i det daglige arbejde

Stk. 5. Det lokale netværk indkaldes af lokalbestyrelsesformanden inden 10. september i de år, hvor der er tillidsrepræsentantvalg. Ligeledes skal lokalbestyrelsesformanden altid indkalde til netværksmøde før ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Indkaldelse til netværksmøder kan derudover ske ved lokalbestyrelsen eller ved 1/5 af netværkets medlemmer.

Stk. 6. Netværket er rådgivende for lokalbestyrelsen. Dog kan et mindretal i lokalbestyrelsen, som skal være én mindre end det mindste flertal, kræve en beslutning, truffet af lokalbestyrelsen, forelagt netværket til endelig afgørelse. For at netværket kan træffe bindende beslutning, kræves, at mindst 2/3 af netværkets medlemmer er til stede, samt at sagen er på dagsordenen på et netværksmøde, der er indkaldt, efter det er besluttet at behandle sagen på et møde i netværket.

Stk. 7. Lokalbestyrelsen og områdebestyrelsen skal følge GL’s generelle politik, som den fastlægges af repræsentantskabet og GL’s hovedbestyrelse.

Stk. 8. Lokalbestyrelsen og områdebestyrelsen kan nedsætte udvalg, herunder udvalg for forskellige skoleformer.

Stk. 9. GL støtter det lokale arbejde for ikke-fastansatte efter behov. Klubber for ikke-fastansatte i et geografisk afgrænset område kan få rådighed over adresselister på ikke-fastansatte medlemmer i området samt ret til at deltage i/foranstalte tværfagligt arbejdsløshedsarbejde i overensstemmelse med de i § 20 anførte formål og retningslinjer.

Stk. 10. Områdemødet indkaldes af områdebestyrelsesformanden normalt 2 gange om året.

Stk. 11. Et privat gymnasium eller studenterkursus, et erhvervsgymnasium/-akademi kan for en valgperiode opnå stemmeret og valgbarhed til det lokale netværk, hvor skolen/kurset ligger, i stedet for til områdebestyrelsen. Samtidig kan skolen/kurset deltage i områdemøderne uden stemmeret. 

Lokaludvalget 

§ 24. Stk. 1. Formændene for lokalbestyrelserne og områdebesty​relserne indgår i lokaludvalget, hvor GL's formand er formand. Udvalget kan indkaldes af formanden, eller hvis 1/3 af udvalget kræver det. Udvalget er bindeled mellem hovedbestyrelsen og de lokale netværk/områdemøderne. 

Foreningens medlemsblad

§ 25. Stk. 1. Foreningen udgiver et medlemsblad. Heri kan de faglige foreninger inden for gymnasieskolen få optaget meddelelser. 

Stk. 2. Foreningen ansætter bladets redaktør. 

Stk. 3. Redaktøren deltager i hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets møder uden stemmeret. 

Sekretariat, tegningsret, regnskab og revision m.v.

§ 26. Stk. 1. Foreningens virksomhed udøves gennem sekretariatet, der ledes af en direktør, og gennem hvilket henvendelser fra og til medlemmerne foregår.

Stk. 2. Direktøren deltager i alle hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder uden stemmeret og kan i øvrigt deltage i alle møder og forhandlinger.

Stk. 3. Foreningen tegnes i forhold til tredjemand af formanden, næstformanden og direktøren hver for sig, ved køb og salg af fast ejendom, indgåelse og ophævelse af lejemål samt i alle dispositioner over foreningens reservefond og øvrige anlægskapital dog kun i forening. 

Stk. 4. Foreningens regnskab følger skoleåret. 

Stk. 5. De 2 af repræsentantskabet valgte revisorer foretager kritisk revision af regnskabet med sigte på at påse, at foreningens midler er anvendt efter foreningens formål, og at der er udvist fornødent hensyn ved administrationen. Regnskabet revideres desuden af en statsautoriseret revisor. 

Stk. 6. Hovedbestyrelsen er den budgetansvarlige myndighed. 

Stk. 7. Hovedbestyrelsen udarbejder forslag til principper for frikøb af tillidsvalgte til foreningspolitisk arbejde, og forslaget forelægges repræsentantskabet til godkendelse. 

Stk. 8. Efter indstilling fra forretningsudvalget vedtager hovedbestyrelsen, i hvilket omfang formanden og eventuelt andre af forretningsudvalgets medlemmer søges fritaget for deres tjenstlige arbejde. Ligeledes efter indstilling fra forretningsudvalget kan hovedbestyrelsen fastsætte honorar og repræsentationstillæg for disse. 

Stk. 9. Hovedbestyrelsens medlemmer får ved fremmøde i foreningens tjeneste rejseudgifter mv. dækket efter regler vedtaget af hovedbestyrelsen. 

Stk. 10. Rammen for det samlede frikøb for det kommende budgetår fastlægges hvert år af det ordinære repræsentantskabsmøde om efteråret efter indstilling fra hovedbestyrelsen, jf. § 13, stk. 5. 

Medlemskontingent

§ 27. Stk. 1. Årskontingentet for budgetåret 2012/13 er ved urafstemning jf. § 30 i januar 2012 fastsat til kr. 4.000.  

a) Ledere, lektorer, adjunkter, gymnasieoverlærere og vikarer, der er kandidater, betaler 1/1 kontingent.  

b) Vikarer, der ikke er kandidater, betaler halvt kontingent. 

c) Medlemmer, der ikke er i fuld beskæftigelse, jf. nedenstående, betaler et nedsat kontingent:

   Op til 34 timer ugentligt: 4/5 kontingent

   Op til 25 timer ugentligt: 3/5 kontingent

   Op til 18,5 time ugentligt: 2/5 kontingent

De således nedsatte kontingentsatser afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. 

d) De i § 2, stk. 1, 2. afsnit og i § 2, stk. 2 nævnte medlemmer betaler 2/5 kontingent. 

e) Dimittender betaler ved de første to kontingentopkrævninger ½ kontingent. 

f) Medlemmer, der efter pensionering fortsætter deres medlemskab i GL i henhold til § 2, stk. 4, betaler et årskontingent svarende til 1/5 af et årskontingent eksklusiv reservefondsbidrag.  

Stk. 2. De i medfør af stk. 1 nedsatte kontingenter afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. 

Stk. 3. Det i stk. 1 fastsatte årskontingent reguleres hvert år pr. 1. august for det kommende budgetår på grundlag af nettoprisindekset for nærmest forudgående januar måned. Kontingentet afrundes til nærmest med 10 delelige kronebeløb.  

Stk. 4. Kontingentet forfalder i 5 lige store rater; pr. 1. september (for september og oktober), pr. 1. november (for november og december), pr. 1. januar (for januar og februar), pr. 1. marts (for marts og april) og pr. 1. maj(for maj og juni).  

Stk. 5. Lærere, der optages som medlemmer i henhold til § 2, stk. 1, skal normalt ved optagelsen betale kontingent fra det tidspunkt, de var berettigede til optagelse efter § 2, stk. 1. Tilsvarende regler gælder ved genindmeldelse. Der kan, hvor særlige forhold taler derfor, dispenseres fra disse bestemmelser. 

Stk. 6. Hvor særlige forhold taler derfor, kan et medlems eller en medlemsgruppes kontingent nedsættes. 

Stk. 7. Medlemmer, der er i mere end ½ års restance med kontingentbetalingen, kan ved forretningsudvalgsbeslutning slettes som medlemmer. 

Stk. 8. Udskrivning af ekstrakontingent kan vedtages ved urafstemning, hvor 1/2 af de afgivne stemmer, dog mindst 30% af de stemmeberettigede medlemmer går ind herfor. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne stemmer.

GL's Reservefond

§ 28. Stk. 1. Bidrag til reservefonden kan pålægges de i § 27, stk. 1 a, nævnte medlemmer, når der ved skriftlig afstemning blandt disse er afgivet mindst dobbelt så mange stemmer for som imod, og mindst halvdelen af de stemmeberettigede har stemt for. Bidraget til reservefonden nedsættes for medlemmer, der ikke oppebærer løn for fuldt timetal, efter samme regler som angivet i § 27, stk. 1 og 2, for nedsættelse af kontingentet.  

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan som følge af en forpligtelse i en indgået forhandlingsaftale med Akademikerne (AC) pålægge de i stk. 1 nævnte medlemmer ekstraordinært bidrag til dækning heraf. 

Stk. 3. Hvor særlige forhold taler derfor, kan et medlems bidrag til reservefonden nedsættes.

Stk. 4. Reservefondens regnskab og formue skal holdes adskilt fra GLs almindelige regnskab og formue og skal revideres af foreningens revisorer.

Stk. 5. Ekstraordinært bidrag til reservefonden kan i øvrigt pålægges alle de i § 27, stk. 1. a, nævnte medlemmer ved urafstemning, hvor 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne stemmer. 

Eksklusion

§ 29. Finder hovedbestyrelsen, at et medlem har overtrådt lovene eller på anden måde har optrådt stærkt illoyalt mod foreningen eller et eller flere af foreningens medlemmer, kan den ekskludere medlemmet, såfremt alle hovedbestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Hovedbestyrelsesbeslutninger om eksklusion kan af medlemmet i indtil 2 måneder efter herom modtaget skriftlig meddelelse indbringes for foreningens voldgiftsret. I tilfælde af appel kan eksklusionen først blive effektiv efter voldgiftsrettens kendelse. Ekskluderede medlemmer kan genoptages på hovedbestyrelsens anbefaling ved almindelig repræsentantskabsbeslutning, dog tidligst 1 år efter eksklusionens ikrafttræden. 

Udmeldelse

§ 30. Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig meddelelse pr. brev eller elektronisk til sekretariatet med 3 måneders varsel. Under en løbende konflikt, hvori foreningen er inddraget, kan udmeldelse kun ske med hovedbestyrelsens samtykke, og et medlem kan ikke ved udmeldelse af foreningen unddrage sig forpligtelser, der påhviler ham på grund af forhold, der er opstået inden hans udtræden. Udmeldelse kan dog altid ske i forbindelse med stillingsophør.

Urafstemninger

§ 31. Skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer kan foretages på hovedbestyrelsens foranledning, eller hvis 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det på et hovedbestyrelsesmøde, eller hvis 1/3 af repræsentantskabets medlemmer forlanger det på et repræsentantskabsmøde. Den ledes af formanden og de 2 valgledere og sker ved, at medlemmerne svarer ja eller nej til spørgsmålet, om en truffen beslutning i hovedbestyrelsen eller i repræsentantskabet skal stå ved magt. Betingelsen for, at hovedbestyrelses- eller repræsentantskabsbeslutninger kan underkendes, er, at et flertal af de ved urafstemningen afgivne stemmer, dog mindst 30% af de stemmeberettigede medlemmer, går imod beslutningen. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne stemmer.

Urafstemning skal normalt finde sted senest 20 hverdage efter, at beslutning herom er taget. 

Urafstemning i forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne

§ 32. Stk. 1. GL's forhandlingsoplæg i forbindelse med de ordinære aftale- og overenskomstforhandlinger fastlægges af repræsentantskabet. Hvis hovedbestyrelsen er uenig i repræsentantskabets oplæg herom, skal der foretages afstemning blandt alle medlemmerne, således at medlemmerne skal svare ja til enten repræsentantskabets oplæg eller et alternativt oplæg udarbejdet af hovedbestyrelsen. Afstemningens resultat afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 

Stk. 2. Forhandlingsresultatet fra såvel ordinære som ekstraordinære overenskomstforhandlinger vedtages eller forkastes altid ved afstemning blandt alle medlemmerne, hvor resultatet afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for redaktionelle ændringer i overenskomsten, forårsaget af fortolkningsuenighed mellem overenskomstens parter, ligesom andre mindre ændringer undtages. Dog kan 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer altid forlange urafstemning om sådanne ændringer. Afstemningsresultatet afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 

Stk. 4. AC's forhandlingsaftale skal godkendes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet kan dog bemyndige hovedbestyrelsen til at godkende aftalen. Bemyndigelsen gives for en overenskomstforhandling ad gangen.

Vedtagelse af lokale aftaler

§ 33. Stk. 1. Inden aftaleindgåelse skal tillidsrepræsentanten sikre sig mandat fra medlemmer, ligesom disse skal godkende forhandlingsresultatet. 

Stk. 2. Alle GL-medlemmer - undtagen rektorer og pædagogiske ledere/ ledende inspektorer - kan deltage i vedtagelsen af aftaleresultater, herunder deltage i klubmøder, når der stemmes om lokale aftaleresultater. Resultatet afgøres ved almindelig stemmeflerhed. På klubmødet kan et medlem kræve, at afstemningen foregår skriftligt.  

Stk. 3. Klubmødet kan beslutte en urafstemning, såfremt man ikke ønsker at anvende proceduren i stk. 2. Alle GL-medlemmer - undtagen rektorer og pædagogiske ledere/ ledende inspektorer - kan deltage i en sådan urafstemning. 

Stk. 4. Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjer for godkendelse af lokale aftaler. 

Medlemmernes ophavsrettigheder

§ 34. Medlemmerne overdrager en ikke-eksklusiv ret til Gymnasieskolernes Lærerforening, til på medlemmernes vegne at indgå kollektive aftaler om ophavsret. Organisationen kan overlade forvaltningen af disse rettigheder til Copydan og andre kollektive forvaltningsorganisationer, evt. via Akademikerne.

Lovændringer

§ 35. Stk. 1. Lovene kan kun ændres ved urafstemning efter forudgående drøftelse på et repræsentantskabsmøde, og kun såfremt 1/3 af repræsentantskabets medlemmer eller 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer har anbefalet, at forslaget sendes til urafstemning. Ændringer er vedtaget, når 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne stemmer. 

Stk. 2. Forslag til lovændringer skal, hvad enten de kommer fra hovedbestyrelsen eller medlemmerne, være foreningens sekretariat i hænde mindst 25 hverdage (ekskl. uge 42, de 3 dage inden påske og juli måned) inden repræsentantskabsmødet, og mindst 20 hverdage (ekskl. uge 42, de 3 dage inden påske og juli måned) inden repræsentantskabsmødet være alle foreningens medlemmer i hænde, fx ved meddelelse i medlemsbladet. 

Foreningens ophævelse

§ 36. Foreningens ophævelse kan kun vedtages, når ved skriftlig afstemning mindst 5/6 af foreningens medlemmer stemmer herfor. 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 37. ​Ændringerne træder i kraft pr. 1. marts 2020. 

 

Bemærkninger

Ad § 2, stk. 1

Ledere skal være akademisk uddannede for at kunne optages i GL.

Ad § 4, stk. 2 

I forbindelse med konstituering af formand/næstformand/-mænd er det Lovudvalgets tanke, at hovedbestyrelsen naturligt tilstræber en bred sammensætning af ledelsen. 

Med et forretningsudvalg på 3-4 personer er det hensigten, at forretningsudvalget tager sig af sager af mere ekspederende og evt. hastende karakter, således at politiske sager normalt behandles i hovedbestyrelsen.

 
Ad §6, stk. 1
Udgangspunktet er et forretningsudvalg bestående af tre medlemmer. Et fjerde medlem er alene tænkt som en mindretalsbeskyttelse. Hovedbestyrelsen beslutter i givet fald, om forretningsudvalget skal bestå af fire medlemmer.  

Ad § 6, stk. 6

Såfremt der er udvalgsposter i mindst samme omfang som antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer, er hvert hovedbestyrelsesmedlem sikret én udvalgspost.

Ad § 7, stk. 1

Valg for hele valgperioden forudsætter, at den valgte i hele valgperioden opfylder kriterierne for valget.

Således forudsættes det, at det medlem, som Udvalget for ikke fastansatte udpeger til hovedbestyrelsen i hele perioden er ikke-fastansat, og dermed kan repræsentere de ikke-fastansattes interesser. Såfremt dette medlem fastansættes eller får stilling uden for GL's område, udpeger Udvalget for ikke fastansatte et nyt hovedbestyrelsesmedlem, som er udpeget for den resterende valgperiode. 

Ad § 8, stk. 1

Her og alle øvrige steder i GL's love, hvor der er angivet tidsfrister med antal hverdage, menes mandag til fredag (lørdag tælles således ikke som en hverdag).

Ad § 10 c)

GL-repræsentanter for ikke-fastansatte har til opgave at varetage ikke-fastansatte medlemmers interesser ved repræsentation på GL's repræsentantskabsmøder. 

Ad § 11, stk. 1

Lovudvalget finder det fuldt betimeligt, om hovedbestyrelsen vælger at indkalde til et eller to årlige, ordinære repræsentantskabsmøder. Hensigten med ændringen af paragraffen er at sikre, at der er et reelt indhold at afvikle møde om. Her peger lovudvalget især på år, hvor der er afviklet ekstraordinære repræsentantskabsmøder, hvor det kan være hensigtsmæssigt ikke at afvikle det ordinære møde kort tid efter et ekstraordinært møde. 

Ad § 14, stk. 2

Beretningsformen kan udvikles fx i forhold til indførelse af nye medier, så længe beslutninger og afstemningsresultater tydeligt fremgår.

Ad § 16, stk. 1 a)

Såfremt der på arbejdspladsen er en fælles tillidsrepræsentant med andre organisationer (fx DJØF eller IDA), henvises til AC's valgregler for tillidsrepræsentanter.

Ad § 16, stk. 4

Rektorer skal forstås som ledere på rektoralt niveau.

Ad § 17, stk. 1

TR kan indkalde til GL-møder for alle medlemmer på skolen.

Ad § 18, stk. 1

Et medlem kan kandidere til både hovedbestyrelsen og Udvalget for ikke-fastansatte, selv om disse valg vil foregå samtidigt.

Betegnelsen pædagogisk leder angiver, at der er tale om ledere på det angivne niveau, uanset om stillingsbetegnelsen måtte være vicerektor, uddannelseschef e.l.

Ad § 21, stk. 2

Det er hensigten, at en konsulent fra GL’s sekretariat årligt deltager i min. 3 møder i det lokale netværk.

Ad § 21, stk. 3

Lokalt ønske skal forstås således, at en TR på vegne af medlemmerne på en institution kan fremsætte ønske over for hovedbestyrelsen.

Stk. 4 b) En ændret geografisk afgrænsning kan ske fra lovenes ikrafttræden.

Ad § 21, stk. 5

På det konstituerende møde inden udgangen af maj deltager de nyvalgte.

Ad § 22, stk.3

På det konstituerende møde inden udgangen af maj deltager de nyvalgte.

Ad § 22, stk. 5
Ved valget til områdebestyrelsen skal det så vidt muligt sikres, at alle skoleformer inden for området er rimeligt repræsenteret.     

Ad § 23, stk. 2

Hovedbestyrelsen fastlægger efter indstilling fra lokaludvalget retningslinjer for lokalbestyrelsernes og lokalbestyrelsesformændenes arbejde.

Ad § 23, stk. 4

Hovedbestyrelsen fastlægger efter indstilling fra områdebestyrelserne retningslinjer for områdebestyrelsernes og områdebestyrelsesformændenes arbejde.

Ad § 23, stk. 5

For at fremme samarbejde på tværs af skoleformer afholdes mindst et årligt møde mellem de lokale netværk for de almengymnasiale og de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Ad § 24, stk. 1

Hovedbestyrelsen kan beslutte at supplere lokaludvalget med repræsentanter for bestemte skoleformer (fx VUC, hhx, htx)

Ad § 27, stk. 1, e)

Dimittender defineres som nyuddannede kandidater, der melder sig ind i GL i samme kalenderår, som de har afsluttet deres universitetsstudie*). Det er de første to rater efter indmeldelse, som halveres.
*)Hovedbestyrelsen har besluttet at administrere således, at dimittender, der melder sig ind senest et år efter datoen på eksamensbeviset, får halveret de to første rater.

Ad § 33

Der er udarbejdet vejledende vedtægter for GL-klubber, der bl.a. skal sikre forhandlingsmandater fra klubbens medlemmer og fra inspektorerne. Mandatgivningen bør sikres ved afholdelse af klubmøder, hvor det fremgår af indkaldelsen, at der skal gives mandat til forhandlinger.

Medlemmerne bør løbende orienteres om forhandlingerne.

Godkendelse af et forhandlingsresultat kan ske ved 1) indkaldelse til et klubmøde med mindst 2 dages varsel, og hvor det fremgår af dagsordenen, at der skal tages stilling til et forhandlingsresultat. Det nødvendige tilgrundliggende materiale for at tage stilling hertil skal være uddelt til medlemmerne inden mødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 2) afholdelse af en lokal urafstemning, med rimelige frister og med udsendelse af det nødvendige materiale.

For at en aftale skal behandles efter denne paragraf i lovene, skal den have en generel betydning for løn- og ansættelsesvilkårene på skolen.
 

---
 

Statutter for voldgiftsret

Rettens kompetenceområde

§ 1. Et ekskluderet medlem - i det følgende kaldet "medlemmet" - der i medfør af GL's love § 29 er blevet ekskluderet, kan i indtil 2 måneder efter modtagen skriftlig meddelelse herom indbringe spørgsmålet om eksklusionens berettigelse for voldgiftsretten.​

Rettens sammensætning

§ 2. Ønsker medlemmet at rejse voldgiftssag, skal vedkommende inden ovennævnte frists udløb ved anbefalet brev meddele foreningens formand dette og samtidig oplyse navn og adresse på den voldgiftsmand, medlemmet har valgt. Inden en måned efter modtagelsen af meddelelsen fra medlemmet skal hovedbestyrelsen underrette dette om navn og adresse på en af hovedbestyrelsen udpeget voldgiftsmand. Gives sådan meddelelse ikke, kan medlemmet kræve, at landsretten anmodes om at udpege en voldgiftsmand. De således udpegede 2 voldgiftsmænd beklæder voldgiftsretten, idet dog hver af dem er berettiget til på ethvert trin af sagen at begære, at landsretten anmodes om at udpege et tredie voldgiftsmedlem, der skal være rettens formand. 

Habilitetskrav

§ 3. De to i § 2 omhandlede voldgiftsmænd skal være lærere ved et gymnasium, studenterkursus eller HF-kursus, medens den i medfør af § 2 eventuelt udnævnte formand for voldgiftsretten skal være juridisk sagkyndig. Ingen voldgiftsmand må have en sådan tilknytning til den foreliggende sag, at han, i tilfælde af, at han var dommer, måtte vige sit sæde i medfør af reglerne i retsplejeloven. Ej heller må nogen voldgiftsmand være ansat ved den skole, hvor det pågældende medlem har sit arbejde. 

Processuelle regler

§ 4. De af voldgiftsretten forelagte sager skal fremskyndes mest muligt. Kendelse, der skal være ledsaget af grunde, skal afsiges senest 14 dage efter, at parterne sidst har haft lejlighed til skriftligt og mundtligt at udtale sig. I øvrigt bestemmer voldgiftsretten selv procesformen. 

Rettens afgørelse

§ 5. Rettens kendelse skal enten stadfæste eller ophæve eksklusionen. 

Sagsomkostninger

§ 6. Omkostninger i forbindelse med voldgiftssagen, herunder honorar til voldgiftsmændene, afholdes forskudsvis af foreningen. De fastsættes af voldgiftsretten og pålægges den tabende part, medmindre retten på grund af særlige omstændigheder finder det rimeligt helt eller delvis at gøre afvigelser herfra. 

Ændringer i statutterne

§ 7. Ændringer i statutterne sker efter de regler, der gælder for lovændringer.Statutter for voldgiftsret er vedtaget ved urafstemning i december 1974.

 

--- 

Vedtægter for reservefond

§ 1. Stk. 1. I henhold til GL's love, § 28, har foreningen en reservefond. Reservefondens midler skal anvendes til støtte for medlemmerne med henblik på at bevare opnåede rettigheder og gennemføre retmæssige krav med hensyn til medlemmernes løn- og arbejdsvilkår i følgende situationer:

a) Til udbetaling til medlemmerne under en af GL iværksat eller godkendt konflikt og til brug for omkostninger for GL i forbindelse med forberedelse af eventuelle konflikter.

b) Som støtte til eller for medlemmer med henblik på at sikre disses individuelle krav med hensyn til løn og arbejdsvilkår, herunder til erstatning til de pågældende medlemmer for opgivelse af et krav ud fra hovedbestyrelsens konkrete skøn.

c) Som årligt bloktilskud på kr. 11,5 mio. (2012-niveau) til foreningens drift til at dække overenskomstrelaterede omkostninger, AC-kontingent og omkostninger til TR-uddannelsen. Bloktilskuddet reguleres på samme måde og på samme tidspunkt som foreningens kontingent, jf. GL's love § 27, stk. 3.

Stk. 2. Herudover kan reservefondens midler, dersom dette tiltrædes af 3/4 af medlemmerne af GL's hovedbestyrelse, anvendes til følgende:

a) Til brug for ekstraordinære omkostninger for GL og GL's lokale foreningsstrukturer i forbindelse med overenskomstforhandlinger (herunder etablering af overenskomster). Anvendelse af reservefondens midler til de i nærværende punkt a) angivne formål må ikke indenfor et regnskabsår overstige 10% af GL's udgiftsbudget for det pågældende regnskabsår.

b) Som støtte for GL's medlemmer med henblik på førelse af sager af principiel interesse for GL's medlemmer.

c) Som støtte for GL's medlemmer, der bliver arbejdsløse og er arbejdsløshedsdagpengeberettigede under forudsætning af

at de har været medlem af GL og af en akademisk arbejdsløshedskasse, normalt Magistrenes Arbejdsløshedskasse, mindst et år, før de kan opnå rettigheder i ordningen

at de har været fastansat mindst et år før de kan opnå rettigheder i ordningen

at der maksimalt kan modtages støtte i 12 måneder inden for en periode af tre år

at støtten maksimalt kan udgøre kr. 5.000,- pr. md. (april 2004-niveau)

at støtten maksimalt reguleres med nettoprisindekset hver 1.1. 

Hovedbestyrelsens beslutning om anvendelse af støtte hertil er gældende for et år, dog således at de medlemmer, som inden for beslutningsperiodens udløb modtager/er berettiget til støtte, fortsat kan oppebære denne i forhold til de fastsatte betingelser og regler. Hovedbestyrelsen fastsætter herudover støttebeløbets størrelse og de nærmere betingelser og regler for at opnå støtte efter ordningen.

d) Til brug for ekstraordinære omkostninger i forbindelse med aktiviteter og tilbud for medlemmer, der afskediges som følge af økonomiske nedskæringer og faldende elevtal, og som har været uafbrudt medlem i mindst et år forud for deltagelse i aktiviteten/tilbuddet. For at sådanne aktiviteter og tilbud skal kunne finansieres af reservefonden, kræves, at det er besluttet af ¾ af medlemmerne af GL's hovedbestyrelse.

Stk. 3. Videre skal reservefondens midler anvendes til sikkerhedsstillelse for de garantiforpligtelser og til betalinger i henhold til de betalingsforpligtelser, GL påtager sig overfor Akademikerne (AC).

Stk. 4. Videre kan reservefondens midler anvendes til lån til nordiske lærerorganisationer eller til sikkerhedsstillelse for garantiforpligtelser GL påtager sig overfor disse. I særlige tilfælde kan hovedbestyrelsen, dersom dette tiltrædes af samtlige hovedbestyrelsens medlemmer, yde egentlig støtte til nordiske lærerorganisationer eller eftergive lån ydet til disse.

Stk. 5. Endelig kan hovedbestyrelsen, dersom dette tiltrædes af 3/4 af hovedbestyrelsens medlemmer, årligt afsætte op til 2 o/oo af reservefondens midler til foranstaltninger eller initiativer i GL's regi med henblik på at fastholde medlemmers individuelle beskæftigelsesmuligheder inden for GL's område. 

§ 2. GL's hovedbestyrelse afgør, i hvilke tilfælde fondens midler kan anvendes i overensstemmelse med § 1. 

§ 3. Der skal føres særskilt regnskab for reservefonden, og dens kapital skal holdes adskilt fra GL's midler. Fondens regnskab revideres af GL's revisorer. 

§ 4. Reservefondens midler tilvejebringes i henhold til GL's love § 28 stk. 1 og 2 ved bidrag fra medlemmerne. Renteindtægterne skal tillægges fonden. GL's hovedbestyrelse kan ved regnskabsårets afslutning beslutte, at en del af foreningens eventuelle driftsoverskud skal tillægges fonden. 

§ 5. GL's hovedbestyrelse sørger for, at fondens midler anbringes på forsvarlig vis, bl.a. i let realisable værdier. 

§ 6. I det omfang, reservefondens udgifter ikke i forvejen følger af forpligtelser i medfør af § 1 stk. 2 fastsætter hovedbestyrelsen størrelsen af den af reservefonden ydede økonomiske støtte til et medlem eller en gruppe af medlemmer, som berøres af en af GL iværksat eller godkendt konflikt og derigennem lider nedgang i deres indtægter. Denne støtte kan for det enkelte medlem højst andrage et beløb, der svarer til den dokumenterede indtægtsnedgang i konfliktperioden.

Er et medlem i restance for kontingent, fortaber vedkommende som regel retten til støtte fra reservefonden.

§ 7. Beslutningen om reservefondens ophævelse, om eventuel anvendelse af dens midler til andre formål end det i § 1 fastsatte eller om ændringer i øvrigt i reservefondsvedtægten træffes efter de i GL's love § 35 indeholdte regler. 

 


Bemærkninger til vedtægter for reservefond

§1, stk. 2 c)
Støtteberettigede er også afskedigede grænsegængere, som på grund af bopæl i udlandet ikke har mulighed for at oppebære dagpenge fra MA, samt medlemmer der afskediges fra en af de danske skoler i Slesvig. Endvidere omfatter ordningen også medlemmer på ledighedsydelse o.l. offentlig ordning, der afskediges, og som ikke er arbejdsløshedsdagpengeberettigede, men modtager anden offentlig støtte.

Dog kan man ikke oppebære støtte efter ordningen, såfremt støtten modregnes fuldt ud i den offentlige ydelse.

Hovedbestyrelsen er bemyndiget til i helt særlige tilfælde at kunne dispensere fra bestemmelsen om a-kasse-tilknytning.​

§ 1, stk. 2 d)

Nedskæringer af finansieringen af gymnasieuddannelserne og nedgang i elevtallet kan medføre, at en del medlemmer afskediges eller ikke genansættes. Hensigten med bestemmelsen er at kunne finansiere foranstaltninger, som kan afbøde virkningerne af afskedigelserne og fremme de afskedigedes muligheder for fortsat beskæftigelse, også uden for gymnasiesektoren. Den nye mulighed for finansiering fra reservefonden træder i kraft fra den 1. februar 2016, således at besluttede aktiviteter og tilbud fra denne dato finansieres af reservefonden.

 

Vedtægter for reservefond er vedtaget i april 1955 og ændret i september 1964, november 1966, januar/februar 1969, juni 1977, juli 1982, maj 1987, oktober 1996 og maj 2004. Endvidere burde der være sket en redaktionel rettelse i 2006 som konsekvens af, at ændringen af GL's love medførte ændringer i paragrafnummereringen i lovene. Denne redaktionelle konsekvensrettelse er sket i december 2011. Senest er vedtægten ændret ved urafstemning i 2012, pr. 1. august 2015 og i maj 2016 blev §2d tilføjet med ikrafttræden 1. februar 2016.​ Med ikrafttræden pr. 1. januar 2018 er §1. stk. 2c præciseret i forhold til a-kasse-tilknytning, som tidligere alene var bundet op på Magistrenes Arbejdsløshedskasse.

Emner: Organisation; GLs love
Interessent: