Forslag til lovændring af hovedbestyrelsens valgperiode

 
 

​GL's repræsentantskab skal på sit møde den 25. november 2019 tage stilling til et forslag til ændring af GL's love om hovedbestyrelsens valgperiode.

Efter de gældende regler vælges hovedbestyrelsen i oktober/november med tiltræden pr. 1. januar. Det har i praksis givet udfordringer at gennemføre sådanne ændringer halvvejs inde i skoleåret, særligt for fratrådte HB-medlemmer og HB-medlemmer, som pga. ændringer i konstitueringen får mindre frikøb.

Problemstillingen kan minimeres, hvis en ny hovedbestyrelse tiltræder pr. 1. august sammenfaldende med skoleårets begyndelse, forudsat at valget gennemføres og konstitueringen foretages så betids, at breve om frikøb kan udsendes på et tidspunkt inden sommerferien, hvor evt. ændringer i frikøb umiddelbart kan indgå i skolernes planlægning af det kommende skoleår.

Hovedbestyrelsen anbefaler derfor en omlægning af valgperioden, så valget fremover - og første gang i 2022 – gennemføres i marts/april. Dette medfører nødvendigvis, at valgperioden for den siddende hovedbestyrelse bliver 3½ år. En fremrykning af næste valg til marts/april 2021 ville betyde, at hovedbestyrelsesvalget med sikkerhed falder sammen med overenskomstforhandlingerne.

Det foreslås, at § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 og 4 kommer til at lyde således:

§ 7. Stk. 1. Hovedbestyrelsens 12 medlemmer vælges for 3 år ad gangen ved hemmelig afstemning i oktober/november i 2015 marts/april 2022 og derefter hvert tredje år. Hovedbestyrelsens 13. medlem vælges for 2 år, men af Udvalget for ikke fastansatte, jf. § 18, stk. 3. Dette medlem udtræder af udvalget, som supplerer sig, jf. § 8, stk. 3. 

§ 8Stk. 1. Forslag til kandidatlister indkaldes med mindst 10 hverdages varsel. Forslaget skal være underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede stillere samt af listens kandidater.

Man kan kun være stiller for én kandidatliste, og én kandidat kan kun opstille på én liste. På hver liste kan opstilles indtil 3 kandidater mere, end der skal vælges til hovedbestyrelsen.

Forslag til kandidatlister skal foreligge på foreningens sekretariat senest mandag i uge 40 uge 6 kl. 12:00. 

Stk. 2. …

Stk. 3. …

Stk. 4. Senest i uge 40 uge 6 offentliggør formanden en oversigt over alle kandidatlisterne med kandidatnavne og stillere. Senest mandag i uge 43 uge 10 gives adgang til at stemme, og stemme skal være afgivet elektronisk og være foreningens valgsekretariat i hænde senest mandag i uge 45 uge 12 ved midnat. Formanden offentliggør resultatet tirsdag i uge 45 uge 12 kl. 12. Den nyvalgte hovedbestyrelse tiltræder pr. 1. januar 1. august og afholder normalt konstituerende møde i uge 46 uge 13. Det påhviler det ældste medlem af den nye hovedbestyrelse at indkalde til møde og lede valg af formand, næstformand/næstformænd og de(t) eventuel(le) øvrige medlem(mer) af forretningsudvalget, jf. § 6.  

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 37. Ændringerne træder i kraft pr. 1. marts 2020.


Forslaget vil efterfølgende ​komme til urafstemning blandt GL's medlemmer.


Emner: GLs love
Interessent: