Resultat af urafstemning: Ændring af GL's love 2020

Afstemning
 
​​Urafstemningen om ændring af GL's love ift. at ændre valgtidspunkt for hovedbestyrelsen er nu afsluttet. 

Der var 13.380 stemmeberettigede, hvoraf 3.382 har afgivet sin stemme, hvilket er en stemmeprocent på 25.

3.294 har stemt ja
21 har stemt nej
og 67 har valgt at afgive en blank stemme.

Dermed er ændringsforslaget vedtaget. 


11. marts 2020
Medlemmerne kan stemme om ændringen fra onsdag den 11. marts 2020 kl. 12 til onsdag den 25. marts 2020 kl. 23:59. Resultatet af afstemningen offentliggøres torsdag den 26. marts 2020.

​​​​Repræsentantskabet (med stemmerne 204 for, 6 imod og 14 hverken ja eller nej) og hovedbestyrelsen (enstemmigt) anbefaler en ændring af GL's love, så valg af hovedbestyrelsen i fremtiden sker med tiltrædelse pr. 1. august og ikke pr. 1. januar.


Baggrund for ændringsforslaget

Efter de gældende regler vælges hovedbestyrelsen i oktober/november med tiltræden pr. 1. januar. Det har i praksis givet udfordringer for hovedbestyrelsesmedlemmerne og de skoler, de er ansat på, at valgperioden begynder eller slutter midt i skoleåret.

Problemstillingen kan minimeres, hvis en ny hovedbestyrelse tiltræder pr. 1. august sammenfaldende med skoleårets begyndelse, forudsat at valget gennemføres så betids, at skolerne kan tage højde for valget i deres planlægning af det kommende skoleår.

Når man skal flytte valgtidspunktet et halvt år, kan man gøre det på to måder: Enten forkorte den nuværende valgperiode eller forlænge den. Da det ikke er ønskværdigt med et valg samtidigt med OK21-forhandlingerne, er forslaget at forlænge den nuværende hovedbestyrelsesvalgperiode med et halvt år.

Det vil betyde, at i stedet for at have valg til hovedbestyrelsen i oktober/november 2021 udskydes valget af ny hovedbestyrelse til marts/april 2022.


Den konkrete ændring af lovene

Det foreslås, at § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 og 4 kommer til at lyde således:

§ 7. Stk. 1. Hovedbestyrelsens 12 medlemmer vælges for 3 år ad gangen ved hemmelig afstemning i oktober/november i 2015 marts/april 2022 og derefter hvert tredje år. Hovedbestyrelsens 13. medlem vælges for 2 år, men af Udvalget for ikke fastansatte, jf. § 18, stk. 3. Dette medlem udtræder af udvalget, som supplerer sig, jf. § 8, stk. 3. 

§ 8. Stk. 1. Forslag til kandidatlister indkaldes med mindst 10 hverdages varsel. Forslaget skal være underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede stillere samt af listens kandidater.

Man kan kun være stiller for én kandidatliste, og én kandidat kan kun opstille på én liste. På hver liste kan opstilles indtil 3 kandidater mere, end der skal vælges til hovedbestyrelsen.

Forslag til kandidatlister skal foreligge på foreningens sekretariat senest mandag i uge 40 uge 6 kl. 12:00. 

Stk. 2. …​

Stk. 3. …

Stk. 4. Senest i uge 40 uge 6 offentliggør formanden en oversigt over alle kandidatlisterne med kandidatnavne og stillere. Senest mandag i uge 43 uge 10 gives adgang til at stemme, og stemme skal være afgivet elektronisk og være foreningens valgsekretariat i hænde senest mandag i uge 45 uge 12 ved midnat. Formanden offentliggør resultatet tirsdag i uge 45 uge 12 kl. 12. Den nyvalgte hovedbestyrelse tiltræder pr. 1. januar 1. august og afholder normalt konstituerende møde i uge 46 uge 13. Det påhviler det ældste medlem af den nye hovedbestyrelse at indkalde til møde og lede valg af formand, næstformand/næstformænd og de(t) eventuel(le) øvrige medlem(mer) af forretningsudvalget, jf. § 6.  

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 37. Ændringerne træder i kraft pr. 1. marts 2020.​

​​​Grafik der viser en valghandling

Emner: GLs love
Interessent:  

Stem her

Du kan stemme på to måder:

1)​​ via mit.gl.org​
2) med dit NemI​D​​​:​ ​