Hvad skete der i Wilhjelm-sagen på Bornholm?

 
 
Medlemsinfo: Onsdag den 7/9 aftalte GL med Campus Bornholm, at Søren Wilhjelm vender tilbage til skolen med kompensation for forløbet.

​​​​Som du måske har set, blev gymnasielærer Søren Wilhjelm afskediget fra Campus Bornholm i februar, efter han havde skrevet en mail til Folketingets Finansudvalg. I sidste uge blev Søren Wilhjelm tilbudt genansættelse, efter ombudsmanden havde udtrykt markant kritik af afskedigelsen. Tilbage stod at forhandle vilkårene for Søren Wilhjelms tilbagevenden til skolen.

GL ønsker Søren, hans kolleger og alle offentligt ansatte til lykke med ombudsmandens klare udmelding, som er en sejr for ytringsfriheden.

Vi har i GL besluttet at informere medlemmerne lidt nærmere om sagen.

Yringsfrihed-blyant.png​​

Sagen kort

I december 2015 rettede undervisningsministeren i Bornholms Tidende en kritik mod ledelsen på Campus Bornholm. Hun sagde blandt andet, at hun dagen efter ville præsentere Folketinget for et aktstykke, hvis vedtagelse var en forudsætning for, at et nyt Campus-byggeri kunne fuldføres.

I en mail til Finansudvalget, som blev sendt, samme dag som ministeren kom med sin kritik, angreb Søren Wilhjelm ledelsens økonomiske dispositioner i forbindelse med byggeriet.

Søren Wilhjelm skrev bl.a.:
"Som underviser på STX-Bornholm og bosiddende på øen ved jeg ikke hvad jeg håber på. Men som almindeligt tænkende væsen og skatteyder i Danmark håber jeg, at hvis Finansudvalget vælger at redde den synkende skude, så betinger de sig såvel direktørens som bestyrelsens afgang."

Skolens ledelse fandt, at det var et forsøg på at skade skolen og valgte at afskedige Søren Wilhjelm på grund af illoyal optræden.

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, mener derimod ikke, at Søren Wilhjelm har optrådt illoyalt. Han skriver:

"En offentlig myndighed skal kunne tåle, at medarbejdere deltager i den offentlige debat om myndigheden. Og den skal kunne tåle, at medarbejdere til en vis grad udtrykker sig skarpt og polemisk. Også selv om udtalelserne falder på et ubelejligt tidspunkt for myndigheden."

Umiddelbart efter offentliggørelsen af ombudsmandens afgørelse aftalte GL med Campus Bornholm, at Søren Wilhjelm skulle genansættes. De nærmere vilkår skulle forhandles efterfølgende.

GL har på vegne af Søren Wilhjelm forhandlet med ledelsen på Campus Bornholm om Sørens tilbagevenden til skolen. Det er aftalt, at Søren Wilhjelm vender tilbage til Campus Bornholm mandag den 12. september, og at Søren får en kompensation for forløbet. Søren Wilhjelm og skolens ledelse er tilfredse med, at sagen er landet, og parterne er enige om, at sagen nu er afsluttet.

Hvor var GL?

Da Søren Wilhjelm blev afskediget, gik GL målrettet efter at fastholde Søren Wilhjelms ansættelse på Campus Bornholm, herunder ved at forsøge at få afskedigelsen ændret til en advarsel. Sådan gik det som bekendt ikke.

GL's juridiske vurdering var, at det var meget usikkert, om Søren Wilhjelms sag kunne vindes i det fagretslige system - og havde han vundet, ville afskedigelsen være blevet betegnet som en usaglig afskedigelse. Hvis en arbejdsgiver nægter at genansætte en afskediget medarbejder, vil en usaglig afskedigelse normalt give medarbejderen mellem en og tre måneders løn, afhængigt af anciennitet, men altså ikke genansættelse.

I GL kan og skal vi tage ved lære af denne vigtige sag. De fleste medlemmer har som udgangspunkt, at de gerne vil have reddet deres ansættelse med mindst mulig opmærksomhed (fx ved at få ændret en afskedigelse til en advarsel), når der opstår problemer af den ene eller anden art på skolen, men der er ingen tvivl om, at GL skulle have haft en bedre dialog med Søren Wilhjelm om, hvilken tilgang der skulle have været anlagt i netop denne sag. Dernæst skulle GL langt tidligere i processen have erkendt muligheden og behovet for at behandle sagen som en politisk, principiel sag.

I GL vil vi nu evaluere, hvilken betydning denne sag fremover har for vores sagsbehandling, vores tillidsrepræsentantuddannelse og den rådgivning, vi i det daglige giver vores tillidsrepræsentanter og medlemmer.

Hvad betyder Søren Wilhjelms sag for gymnasielæreres ytringsfrihed?

Der er ingen tvivl om, at ombudsmandens markante og positive afgørelse i sagen i væsentlig grad afviger fra den juridiske vurdering af sagens holdbarhed i det fagretslige system, som GL foretog såvel internt som med ekstern juridisk hjælp. Vi glæder os imidlertid over ombudsmandens afgørelse. Den har givet Søren Wilhjelm medhold og vil få stor betydning i fremtidige sager om ytringsfrihed.

På baggrund af det store pres, som lærerkollegiet på Campus Bornholm i processen har lagt på ledelsen, kombineret med den offentlige bevågenhed og ombudsmandens afgørelse, lykkedes det GL at få Campus Bornholm til at genansætte Søren Wilhjelm samt få en kompensation til Søren for forløbet.

Ombudsmandens afgørelse viser, at når en offentligt ansat tydeligt gør opmærksom på, at man ytrer sig på egne vegne, er der vide rammer for, hvad man kan tillade sig at sige, uden at arbejdsgiveren kan påberåbe sig loyalitetsforpligtelsen. GL vil fremover i lignende sager bruge ombudsmandens afgørelse.

Vil GL hjælpe, hvis du får en sag?

GL vil altid hjælpe dig! Og vi har mere end hundrede medlemssager hvert år, som du aldrig hører om, fordi de ender godt. Det er sager, hvor medlemmer på den ene eller anden måde er kommet i klemme, og hvor GL får forhandlet gode løsninger for de pågældende medlemmer.

Vi har ikke mange sager om ytringsfrihed. Dette kan skyldes, at gymnasielærere i stigende omfang pålægger sig selv tavshed, hvilket GL finder dybt problematisk, og GL's hovedbestyrelse politisk arbejder kraftigt imod.

Sidste skoleår afholdt vi to medlemsmøder om ytringsfrihed. GL finder det afgørende, at gymnasielærerne ytrer sig om deres arbejdsplads, og at arbejdspladsen understøtter en åben og reel debat. Det bør føre til, at der fx i samarbejdsudvalget udarbejdes retningslinjer for, hvordan kritik behandles seriøst på skolen, og ledelsen bør her signalere, at det er vigtigt, at medarbejderne ytrer sig om de forhold (også problematiske), de konstaterer.

Med ombudsmandens afgørelse og Søren Wilhjelms store indsats har både GL og andre fagforeninger fået ny ammunition mod den stigende tavshedskultur blandt offentligt ansatte. GL vil i Akademikerne (AC) tage sagen op for at få en fornyet debat med henblik på at skabe en god kultur på offentlige arbejdspladser, hvor medarbejderne ytrer sig uden angst for repressalier.

Med venlig hilsen
Gymnasieskolernes Lærerforening
 

Emner: Medlem
Interessent:  

​Ombudsmandens afgørelse kan ses her: Ombudsmandens afgørelse.pdf