Inspiration til udviklingsarbejde (GL-GR skoleforsøg)

 
 

GL og Rektorforeningen opfordrer i et fælles oplæg skolerne til at udvikle kvalitet, indhold og organisering af undervisningen og af arbejdet. Vi ønsker forsøg som både ledelse og lærere har medejerskab til, og at der findes tillids- og interessebaserede løsninger.

Der er allerede kommet gode forslag til mulige veje for udviklingsarbejdet. Nogle af de gode ideer er skitseret her til inspiration. Der kan sagtens tænkes forsøgs- og udviklingsarbejde med andre temaer end de her nævnte, foreløbige ideer. Elementer og temaer fra ideerne der skitseres her, kan ligeledes kombineres frit. Det er vigtigt for foreningerne at forsøgene udtænkes, udfoldes og planlægges på baggrund af drøftelser på den enkelte skole (læs om rammerne for skoleforsøg her).

Vejledning og tilstedeværelse
Større sammenhæng for eleverne – heldagsskole med elevmødetid fx 8 - 16. Samtænkning af uddannelsestid og elevtid i studietid eller omlagt skriftlighed. Vejledning i forbindelse med skriftligt arbejde. Fokus på brug af elevtid og koordinering af skriftligt arbejde. Brug af lektieværksteder, sammenhæng mellem lektieværksteder og anden undervisning og fokus på hvordan lektier bruges i undervisningen.

Teamsamarbejde og studieretning
Uddelegering af ressourcer og større indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet og undervisningen til studieretningsteams, øget fokus på studieretningens sammenhæng og særtræk, fagsamarbejde i studieretningen.
Tilrettelæggelsen af Almen studieforberedelse (AT) og AT-eksamen, fx AT og AT-eksamen i studieretningsfag i samspil med andre relevante fag (kræver eksamensdispensation). Samtænke AT og SRP, fx mundtligt forsvar af SRP (kræver eksamensdispensation). Sidste ordinære AT-forløb med samme tema som elevens SRP-opgave.
Nytænkning af Studieområdet (SO)1, 2 og 3 og af sammenhængen mellem de forskellige elementer.

Fagsamarbejde og differentieret undervisning
Faggruppesamarbejde om undervisningstilrettelæggelse og arbejdstilrettelæggelse. Herunder klasse- og holdtilrettelæggelser, forskellige undervisningsformer og holdstørrelser. Fx vekslen mellem fælles oplæg, klasseundervisning og træningsmoduler i mindre hold. Undervisning på tværs af klasser, studiefællesskaber. Differentieret undervisning, fx it-støttet undervisning.

Komprimerede fagforløb
Mere intensive tilrettelæggelser af fag, f.eks. C-niveauer og Naturvidenskabelig faggruppe tilrettelagt på et halvt år, eller A-niveauer tilrettelagt på mindre end 2½ år. Fagtilrettelæggelser med varierende intensitet.

Forsøgsarbejde støttet af GL og andre forsøgsaktiviteter
Forsøgsarbejde der støttes af GL, kan kombineres med forsøgsarbejde fx i forbindelse med Ministeriet for Børn og Undervisnings udviklingsarbejde. Nogle skoler har fx allerede tilmeldt sig ministeriets rammeforsøg om studietid, timepuljer og studiefællesskaber.

Det forventes at Ministeriet for Børn og Undervisning melder et skolebaseret udviklingsprogram ud i god tid inden skolestart 2013, og at elementer herfra kan kombineres med forsøgsarbejde støttet af GL.

Skoler der har meldt sig som Ny Nordisk Skole, kan kombinere dette udviklingsarbejde med forsøgsarbejde støttet af GL.

Skoler der indgår i udviklingsarbejde støttet af GL, skal evaluere indsatsen - eventuelt som del af en tværgående evaluering.

Ansøgningsskema til GL's skoleforsøgspulje 

Emner:  
Interessent: