GL til International Summit on the Teaching Profession i New York

Debatindlæg; Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
Følg topmødet - Gorm Leschly fortæller:

Følg topmødet - Gorm Leschly fortæller:

15. marts 2012:
Gorm Leschly deltager i topmødets 2. dag:

2. dagen på topmødet blev meget intens. Bare det at sidde to meter fra den amerikanske undervisningsminister i to dage og arbejde tæt sammen med den danske minister og departementchef og opleve nærvær og gejst i den danske delegation var en stor oplevelse i sig selv. Vi er kommet tættere på hinanden i New York, og det har været en rigtig god oplevelse, som jeg tror, vil have konstruktiv betydning for den danske uddannelsessektor.

Danmarks og USA's undervisningsminister: Christine Antorini og Arne Duncan
(Foto: Gorm Leschly)

På mødet var der først to sessioner om henholdsvis fremtidens kompetencekrav til lærerne, og om hvordan vi skal få rekrutteret et tilstrækkeligt antal dygtige lærere. Herefter var der separate drøftelser mellem Ministrene og organisationsformændene, og endelig mødtes vi i landedelegationerne for at drøfte, hvordan topmødet ville påvirke vores arbejde fremover, og hvad vi havde fundet mest tankevækkende ved mødet.

Dette blev tilbagerapporteret af de 24 lande i plenum, hvorpå den amerikanske undervisningsminister takkede af og gav depechen videre til Holland som vært for næste års topmøde, som vil blive holdt i Amsterdam.

Sessionerne blev dygtigt ledet af facilitatoren John Mackay, som sikrede, at alle 24 landes synspunkter blev drøftet. Der var overraskende stor enighed om udfordringer og løsninger: Udgangsspunktet var, at lærerjobbet skal gøres attraktivt. Læreren skal respekteres som en professionel vidensarbejder, der skal have den fornødne autonomi i arbejdet. Der var enighed om, at vi skal rekruttere de bedste 10 % af kandidaterne, som skal sikres attraktive udviklingsmuligheder med efteruddannelse efter livslang-læringsprincippet.

Vigtigheden af lærerjobbet kan ikke overvurderes. Der skal være fleksibilitet, tillid og tid til arbejdet. Der skal være en god løn og ikke performance pay, som har været et omdiskuteret og ombejlet emne i en årrække. Det er tilsyneladende erkendt nu, at det er uegnet til lærerarbejdet. En minister spurgte forsigtigt, om der var nogen gode erfaringer med performance pay, og svarene var kun negative.

Der var således enighed om, at det var afgørende for at sikre kvalitet i uddannelserne, at lærerne havde gode vilkår. Fx sagde man fra den finske delegation, at man godt var klar over, at de ikke leverede så mange "timer" som visse andre lande, men de timer, der blev leveret, var af garanteret høj kvalitet. Alle har tillid til og respekterer de finske lærere, og derfor har de stor autonomi og frihed i jobbet.

Stemningen på topmødet var i det hele taget meget positiv og præget af holdningen: yes we can! Singapores og Ontarios udviklingsprojekter fik stor ros og opmærksomhed.

Afslutningsvis fik hvert land mulighed for a give deres bud på, hvad de ville tage med fra topmødet og arbejde videre med. Oplæg fra de 24 lande blev præsenteret i enighed mellem Minister og fagforening. I den danske delegation var der også stor enighed om udfordringer og løsninger.

God stemning i den danske delegation
(Foto: US Education Department)

Stemningen i den danske delegation har i det hele taget været særdeles god, og jeg mener ikke, at man skal undervurdere værdien i at være tæt sammen i et par døgn både i konferencelokalerne og udenfor, hvor vi hyggede os rigtig meget.

Det er aftalt på ministermødet, at der arbejdes på et nordisk topmøde i 2013, som skal finde sted før topmødet i Amsterdam, og der var interesse i de øvrige nordiske lande for at drøfte Christines nordiske 'køkkenmodel'.

Vi rundede topmødet af med en fælles middag for delegationen, hvor det danske konsulat var vært. 
 

14. marts 2012:
Gorm Leschly deltager i formøde i den internationale uddannelsesorganisation EI onsdag formiddag (lokal tid). Derefter spiser den danske delegation frokost sammen:

På formødet i den danske delegation var vi enige om, at det var en god ide at forsøge at overføre Summit-ideen til det nordiske samarbejde. Det betyder, at vi konkret vil arbejde for et nordisk summit i 2013, hvor lærerorganisationerne og ministrene ved samme bord drøfter løsninger på aktuelle uddannelsesudfordringer.

Ideen vil blive taget op ved torsdagens seperate møder mellem dels ministrene og dels organisationerne.

Selve topmødet begynder onsdag kl. 13 (lokal tid), hvor temaet var udvikling af ledelse.

USA's undervisningsminister, Arne Duncan, åbnede topmødet, hvor han roste sidste års summit, som havde inspireret ham til en række uddannelsespolitiske initiativer bl.a "et respekt for lærerene"-program. Han understregede, hvor vigtigt det er at anerkende lærenes professionalisme og engagement. "De professionelle lærere er afgørende for fremtidens vækst og samfundsudvikling," sagde Duncan.

Christine Antorini, skoleleder Marianne Kron og Gorm Leschly i baggrunden
(Foto: US Education Department)

Efter oplæg fra OECDs Andreas Schleicher m.fl. viste der sig stor enighed om, hvilke omstændigheder der befordrede "god ledelse":

1. Collaboral leadership giver bedre ledelse end top down leadership

2. Det er vigtigt, at ledelsen rekrutteres blandt lærerne

3. Det er vigtigt, at ledelsen professionaliseres via uddannelse

4. Det er vigtigt, at ledelsen i dagens komplekse institutioner udfoldes som teamledelse (økonomi, aministration, it og pædagogik mv.). Den største udfordring for en ledelse er at udvise konsistens, dvs. at følge op på det, man har sagt, man vil gøre. Man skal gøre det, man siger, man vil gøre!

13. marts 2012:
Den danske delegation ankommer til New York.

 


Om International Summit on the Teaching Profession
GL’s formand, Gorm Leschly, er igen i år blevet inviteret til International Summit on the Teaching Profession i New York.  Han er sammen med undervisningsminister Christine Antorini og formanden for Danmarks Lærerforening inviteret af den amerikanske undervisningsminister, der betaler for konferencen og gæsternes ophold. De amerikanske værter har inviteret undervisningsministrene sammen med to fagforeningsledere og en skoleleder fra en række lande, der har haft gode resultater i OECD’s PISA undersøgelse eller som bevidst har arbejdet med at forbedre deres PISA resultater. Der deltager repræsentanter fra 24 lande.

Konferencen i år afvikles med temaet Preparing Teachers and Developing School Leaders og er valgt på baggrund af forslag fra konferencen sidste år, der betonede betydningen af en social dialog mellem parterne på uddannelsesområdet og betydningen af god pædagogisk skoleledelse. Konferencen finder sted i en erkendelse af, at uddannelse er en vigtig drivkraft for en økonomisk vækst og en social udvikling i samfundet. Parterne anerkender, at det kræver kvalitetsundervisning at kvalificere de unge til de krav, der stilles i det 21. århundrede.

I programmet er der lagt vægt på at drøfte de krav, der stilles til skolelederne for at motivere og lede en skoleudvikling, samt hvordan man kvalificerer lærerne til at kunne undervise i de kompetencer, der kræves i det 21. århundrede – svarende til den kompetencebetragtning, der herhjemme lå bag Gymnasiereformen fra 2005. Herudover bliver der sat fokus på nødvendigheden af at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede lærere for at sikre standarden, og her kan GL bl.a byde ind med vores erfaringer fra projektet Attraktive Arbejdspladser.

-

Læs også

 

Se hvad Undervisningsministeriet skriver om mødet

OECD Education Today

 

Emner: Internationalt; Udvikling
Interessent: