Hvad vil rektorerne med skriftligheden?

Debatindlæg; GL Mener
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
Får vi dygtigere studenter af Lectio-ledelse?

Siden New Public Management holdt sit indtog i de gymnasiale uddannelser, har tælleriet fyldt mere og mere. Og med Lectio kom det optimale redskab for tælleledelse, hvor der kan reguleres i detaljen. Giver det så mening? Får vi ikke bare demotiverede lærere og mere administration? Får vi dygtigere studenter? Næppe.

Derfor undrer jeg mig også over Rektorforeningens seneste udspil om arbejdet med elevernes skriftlige kompetencer i et nyhedsbrev til landets rektorer. Under overskriften ”Husk at rettetid kun skal gives til faktisk afleverede opgaver” lægges der op til at underminere muligheden for at udvikle elevernes skriftlighed ved at sanktionere og acceptere, at eleverne ikke afleverer skriftlige opgaver – stik imod elevernes tarv. Og i øvrigt stik imod Rektorforeningens tidligere udmeldinger og undersøgelser af forsømmelse og frafald.

Rektorforeningen skulle hellere komme med gode løsningsforslag til, hvordan eleverne i fremtiden udvikler en god skriftlig kompetence. Hvor man sikrer, at også svage elever får afleveret opgaver, og hvor man arbejder for, at opgaver i fremtiden udarbejdes, så eleverne ikke fristes til at snyde sig selv ved at benytte tagselvbuffetten på nettet.

Og hvordan vil Rektorforeningen i øvrigt forene sit ansvar for kreative vidensarbejdere med en udmelding, der opfordrer til tælleledelse og mistænkeliggørelse af deres dygtige gymnasielærere? 

Rektorforeningen har tilsyneladende misforstået § 23 om ”opgaveevaluering” i GL’s overenskomst, når man i nyhedsbrevet (gen)indfører begreber som ”rettetid” og ”rettearbejde”. De eksisterer ikke længere i GL’s overenskomst. Derimod tales der om opgaveevaluering forstået som ”lærernes samlede arbejde i forbindelse med elevernes skriftlige arbejder”.

Overenskomsten fastlægger ikke en faktor per opgave, men afsætter en ramme for det samlede arbejde med opgaveevaluering. Dermed har læreren mulighed for at prioritere indsatsen, for eksempel ved at bruge meget tid til at udarbejde unikke opgaver, hvor besvarelsen ikke findes på nettet, lægge meget arbejde i at få svage elever til at aflevere opgaver eller understøtte elevernes skriveproces. Det er den enkelte lærers ansvar, gerne i dialog med ledelsen, hvordan arbejdet med opgaveevaluering, vejledningen med mere løses.  

Derfor er det absurd, at Rektorforeningen opfordrer rektorerne til alene at tildele lærerne tid til opgaveevaluering i forhold til ”det faktisk udførte rettearbejde”, så ”rettetiden nedsættes i forhold til det antal af lærerens egne elever, der ikke har afleveret opgaver”. Tildelingen af tid til opgaveevaluering dækker en række aktiviteter inden for opgaveevaluering med udarbejdelse af opgaver, vejledning af elever med videre.

GL er således lodret uenig i Rektorforeningens udmelding. Men GL indgår gerne i en dialog med rektorerne om, hvorledes elevernes skriftlige kompetencer udvikles, herunder hvordan alle elever sættes i stand til også at aflevere de opgaver, der er en betingelse for, at de kan gennemføre deres uddannelse.  

Gorm Leschly, GL's formand
Gymnasieskolen,  Blad-nr.: 19/2011

Emner:  
Interessent: