Finanslov 2012-udspil indfrier ikke løfterne

Debatindlæg; Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
Hvis man havde forventet store ændringer i den nye regerings finanslovsforslag på det gymnasiale uddannelsesområde, er man blevet skuffet.

Hvis man havde forventet store ændringer i den nye regerings finanslovsforslag på det gymnasiale uddannelsesområde, er man blevet skuffet.

Den nye regerings udmeldinger om tilbagerulning af besparelserne i genopretningspakken og mindskelse af klassekvotienten indgår desværre ikke i udspillet til finansloven for 2012.

Faktisk er det yderst begrænset, hvad der er sket på det gymnasiale område i regeringens oplæg "Ansvar og handling" til finanslov for 2012.

I S – R – SF's regeringsudspil tilføres der flere ressourcer til det gymnasiale område som en konsekvens af den stigende aktivitet. Det vil sige, at de tilførte ressourcer dækker de faktiske udgifter i forbindelse med det stigende elevtal.

Den nye S – R – SF-regering viderefører således det oprindelige finanslovsudspil fra VK-regeringen uændret på det gymnasiale område, og det betyder, at der er uændrede ressourcer pr. elev i det nye finanslovsudspil.

I oplægget til finansloven er der afsat ekstra 420 mio. kr. i 2012 og 627 mio. kr. i 2013 grundet den øgede aktivitet.

Der vil ske en omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljer på uddannelsesområdet med 20 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. i 2013. Hvad omprioriteringen vil have af konsekvenser for de gymnasiale uddannelser, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Det er ikke muligt at vurdere, hvordan regeringens ændringer præcist vil påvirke sektoren, men umiddelbart ser det ikke ud til, at dens udspil vil fjerne eller tilføje flere ressourcer til sektoren samlet set.

Generelt må det konstateres, at den nye regerings udspil ligger lang fra det, den gik til valg på, nemlig at tilbagerulle besparelserne på blandt andet de gymnasiale uddannelser, som blev gennemført i forbindelse med genopretningsplanen.

At der heller ikke er afsat penge til en reduktion af klassekvotienten, er også en stor skuffelse, specielt set i lyset af at netop centrale politikere (Christine Antorini (S), Per Husted (S), Ole Sohn (SF), Nanna Westerby (SF), Marianne Jelved (RV)) i den nye regering sammen med enhedslisten (Johanne Schmidt-Nielsen (EL)) fremsatte beslutningsforslag i Folketinget den 26. marts 2010 om nedsættelse af klassekvotienten:

"Folketinget pålægger regeringen at indføre en gennemsnitlig klassekvotient i de gymnasiale uddannelser på 26 elever i stamklasserne ved uddannelsesstart (den 5. september)."

I GL synes vi, at det er beklageligt, at det i forbindelse med oplægget "Ansvar og handling" til finanslov for 2012 ikke ser ud til, at den nye regering har fundet midler til at indfrie løfterne på de gymnasiale ungdomsuddannelser, udtaler Gorm Leschly, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Læs også GL's gennemgang af Finanslovsforslag 

Emner: Finanslov; Økonomi; Institutioner; Uddannelse
Interessent: