hhx og htx skal med i ny elevfordeling

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening, i Altinget 1. maj 2020
Ny elevfordeling skal sikre frit uddannelsesvalg, bredt uddannelsesudbud i hele landet og hindre skæv elevsammensætning på skolerne. Hhx og htx skal også indgå i fordelingen, skriver GL-fmd. i Altinget.

I et debatindlæg i Altinget skriver Ole Heinager, fmd. for Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier – Lederne (DEG-L), at en ny elevfordeling, der vil omfatte hhx og htx, risikerer at gå ud over disse uddannelsers elevgrundlag. 

En ny model for elevfordeling skal selvfølgelig omfatte alle gymnasiale uddannelser, men det er ikke GL's dagsorden at svække uddannelsernes elevgrundlag. For GL er det vigtigt, at udgangspunktet i en ny model er, at alle elever får opfyldt deres ønske til uddannelsesvalg, men ikke nødvendigvis ønsket om at komme på lige nøjagtig en ganske bestemt uddannelsesinstitution.
 

Ud over at sikre frit uddannelsesvalg er der helt overordnet to formål med at lave kapacitetsstyring og elevfordeling i en ny model på det gymnasiale område. For det første skal vi hindre en uhensigtsmæssig skæv elevsammensætning på skolerne, og for det andet skal vi sikre et bredt og fintmasket geografisk uddannelsesudbud i hele landet. Det er to centrale formål, som spiller tæt sammen og skal være med til at dæmme op for skolelukninger, der vil få mærkbare negative konsekvenser for store dele af lokalsamfundet og uddannelsesfrekvensen i nærområderne.

Elevsammensætningen skal afspejle lokalområdets befolkningssammensætning
I dag oplever 13 almene gymnasier, at over 30 procent af ansøgningerne til næste skoleår kommer fra elever med anden etnisk baggrund end dansk. På erhvervsgymnasierne gælder det for tre afdelinger, mens yderligere fem afdelinger ligger lige omkring 25 procent i ansøgningerne.

Det er et problem, fordi elevfordelingen i dag ikke for alvor kan dæmme op for en polariseret udvikling, hvor unge med anden etnisk baggrund end dansk søger hinanden på bestemte skoler, og hvor elever med etnisk dansk baggrund søger væk fra de samme skoler. Konsekvensen er en nedadgående spiral med markant vigende søgning til en lang række skoler, som risikerer at måtte lukke, hvis ikke udviklingen bremses.

For GL er det derfor et afgørende princip  i en ny elevfordeling, at diversiteten og sammensætningen af elevgruppen på skolen skal afspejle befolkningens sammensætning i lokalområdet. Det er vigtigt, fordi de unge både skal møde nogen, der ligner dem selv, og som de kan spejle sig i, og nogen, der ikke gør, som kan udfordre deres verdensbillede. Det er et led i demokratisk og kulturel almendannelse.

Vigtigt med fintmasket geografisk uddannelsesudbud
Med faldende ungdomsårgange og forstærkede tendenser til, at de unge vælger ungdomsuddannelse i byerne, står vi over for massive udfordringer, som risikerer at lukke små gymnasier og uddannelsesafdelinger i provinsen.

Udviklingen er en trussel mod hævdvunden dansk uddannelsespolitik om at sikre et bredt og dækkende geografisk uddannelsesudbud overalt i landet.

På det erhvervsgymnasiale område ser vi fx problemstillingen udfoldet i Svendborg og omegnskommunerne. Over de seneste 8 år er eleverne i stigende tal søgt mod Odense, og det har betydet, at Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier er gået fra 9 spor til 4 spor, mens Tietgenskolen i Odense er vokset og har bygget til.  

Samme tendens er aktualiseret i Hobro, hvor htx-udbuddet lokalt er truet af, at eleverne søger mod storbyerne Aalborg og Randers. Elevsøgningen mod byerne og en afmatning i provinsen er altså ikke fremmed for erhvervsgymnasierne. Problemerne kan løses ved styring af kapaciteten, som er et af værktøjerne i elevfordelingen. Derfor er det vigtigt, at også hhx og htx indgår i fordelingen, så vi fortsat kan  sikre et bredt og geografisk fintmasket uddannelsestilbud for alle de gymnasiale uddannelser.

Elevernes uddannelsesønsker skal opfyldes

Endelig advarer Heinager mod, at elever, der har hhx eller htx som førsteprioritet i en af de større byer, vil søge mod de almene gymnasier i storbyerne, hvis de ikke får opfyldt deres valg af erhvervsgymnasial uddannelse. 

Det er afgørende, at eleven får opfyldt sit  valg af uddannelse, men der er ingen sikkerhed for, at det sker på lige præcis den skole, eleven foretrækker som sit førstevalg. Slet ikke hvis skolen ligger udenfor det optagelsesområde, som eleven hører til. Det skal gælde for både almengymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser.

Kernen i GL's ønsker til elevfordeling er, at det bliver en model med frit uddannelsesvalg baseret på centralt fastsatte regler, som udformes ud fra det geografiske nærområde, der naturligt hører til den enkelte skoles optag og elevens bopæl. Det sker for at modvirke tendensen til det, vi kan kalde strategiske ansøgninger, hvor elever med alle midler ønsker en skolegang i fx en storby, og derfor søger tre forskellige prioriterede uddannelsesønsker (stx, htx og hhx), der alle er beliggende i storbyen.

Denne trafik er udelukket i en model, hvor eleven frit kan vælge mellem alle gymnasiale uddannelser i et nærmere geografisk område. Dermed sikrer vi, at eleven kan få sit valg af gymnasial uddannelse opfyldt i et fagligt bæredygtigt uddannelsestilbud tæt på hjemmet samtidig med, at elevdiversiteten modsvarer lokalområdets befolkningssammensætning.  

Det er afgørende principper for GL, og derfor er det helt centralt, at også hhx og htx indgår i en fremtidig, ny model for elevfordeling. Øvelsen er ikke nem, og den vil have konsekvenser for den store søgning, vi ser i dag, til visse skoler. Men her er hensynet til et bredt og dækkende geografisk uddannelsesudbud med en varieret elevsammensætning og et frit uddannelsesvalg vigtigere end elevernes valg af konkrete skoler.

Det er ikke skolernes fri konkurrence om eleverne, som løser de problemer, vi står overfor, det er tværtimod fri konkurrence, som er med til at skabe problemerne. 

Emner:  
Interessent: