Velkommen til Mattias Tesfaye

Brev til ministeren
 

​Kære Mattias Tesfaye,  

Tillykke med valget og din nye vigtige ministerpost. I Gymnasieskolernes Lærerforening (ca. 14.000 gymnasielærere på stx, hhx, htx, 2-årigt hf, enkeltfags-hf, studenterkurser, IB og eux) ser vi frem til at samarbejde med dig om en lang række temaer og udfordringer. Vi har oplistet fire aktuelt presserende sager: 

Hold fast i principperne i aftalen om elevfordeling 

Selv om regeringen ønsker at tilbagerulle aftalen om elevfordeling er det fortsat vigtigt at løse to store udfordringer. For det første den skæve elevsammensætning på en række gymnasiale uddannelsessteder, og for det andet, at flere gymnasieuddannelser i tyndt befolkede områder har vanskeligt ved at "overleve", fordi de har for få elever.  Derfor er det et kardinalpunkt for os at tale med dig om, hvorfor det er så vigtigt at fastholde målsætningerne om at gøre op med både skæv elevfordeling og sikre et bredt geografisk udbud af gymnasiale uddannelser.

Du kan evt. læse mere om GL's vurderinger af aftalen her. 

Tesfaye og Tomas.jpg

Afskaf grundforløbet

GL' s evaluering af gymnasiereformen sender et utvetydigt signal om, at grundforløbet bør afskaffes på de treårige uddannelser, bl.a. fordi det både giver indtryk af midlertidighed de første tre måneder af elevernes gymnasietid og skaber en utryg start, når eleverne skifter klasse fra grundforløbsklassen til studieretningsklassen. Desuden giver grundforløbet lærerne en uhensigtsmæssig skæv arbejdsbelastning. Tilsvarende viser evalueringen tydeligt, at hf's modulstruktur og det første, fælles år betyder manglende kontinuitet og fordybelse for eleverne på grund af klasseskift midt i uddannelsen samt skæv arbejdsbelastning for alt for mange lærere. 

Læs evt. mere her

VUC-sektoren bløder og har akut brug for økonomisk hjælp

VUC er i knæ, afdelinger må lukke og nedskæringer betyder, at tilskuddet til den enkelte kursist er faldet med 18 pct. fra 2016. Vi har set en kursistnedgang de seneste to år på 28 pct., og det resulterer i, at færre voksne får mulighed for at skifte spor, tage uddannelse og opkvalificere sig. Det er afgørende, at VUC står klar til at uddanne og give borgere mulighed for at skifte spor, når samfundet er i krise. Sektoren har akut brug for, at politikerne prioriterer de små afdelinger og et løft af enkeltfagstaksterne for en samlet sum af 49 mio. kr.

Læs om den fælles VUC-vision "Videre som voksen"  

 

Skab sikkerhed for tilbageførsel af midler

På finansloven for 2021 fik de gymnasiale uddannelser omprioriteringsbidraget for 2019 tilbage for en fireårig periode. Det er altafgørende at få permanentgjort de 220 millioner, det drejer sig om, så der er et minimum af ressourcer at drive gymnasiale uddannelser for i en tid, hvor der mangler godt og vel trekvart milliard fra de 4 års nedskæringer fra 2015-19.Ressourcer og tid står også helt centralt i en prioriteret indsats for at fremme trivsel i klasserummet med mulighed for at imødekomme den enkelte elev. 

Godt nytår!

Tomas Kepler, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening 


Emner:  
Interessent: