Styrk studenters vej til erhvervsuddannelserne

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL,  i A4 Uddannelse 28. november 2023
Stadigt flere stemmer i den offentlige debat vil styrke samspillet mellem erhvervsuddannelserne og gymnasierne for at få flere studenter i faglært retning. Det er positivt og vidner om en løsningsorienteret tilgang, der ligger langt fra ufrugtbare overvejelser over at begrænse adgangen til gymnasiet.

I dag har ingen dokumentation for, at skærpede adgangskrav til gymnasiet vil få flere unge til at søge mod erhvervsuddannelserne. Reelt risikerer vi, at effekten af et hårdere adgangskrav kan blive, at gruppen på 43.000 unge uden uddannelse eller job vil vokse yderligere. 


Det eneste vi ved med usvigelig sikkerhed, er, at et skærpet adgangskrav til gymnasiet vil ramme kønsmæssigt, socialt og regionalt skævt og cementere et uhensigtsmæssigt signal til de unge om, at det er finere og mere prestigiøst at komme i gymnasiet end i erhvervsuddannelserne. 

Frem for at holde fast i en signalforvirring fuld af fordomme, skal vi målrette blikket mod indsatser, der kan få flere studenter til at vælge erhvervsuddannelserne. I dag ved vi fra en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at hver femte på en årgang af færdiguddannede i erhvervsuddannelserne i forvejen har en studentereksamen i baglommen, inden de får overrakt svendebrevet. Den andel må gerne blive endnu større.  

Erhvervsuddannelsesvej for studenter
Et af de forslag, der er værd at se nærmere på, kommer fra Hanne Paustian Tind, der er leder af UU-vejlederne i Nordvestjylland. I en kronik i Altinget (30.10) foreslår hun, at vi udvikler en erhvervsuddannelsesvej, der passer til studentersegmentet. Konkret peger Tind på behovet for at kigge nærmere på mulighederne for at etablere en toårig uddannelse med lærlingeløn som ufaglært – en slags forkortet voksenerhvervsuddannelse, som skal erstatte de 3,5 år, det i dag tager for en student at blive faglært.       

Jeg ser potentialer i at styrke fødekæden fra gymnasiet til erhvervsuddannelserne og anbefaler, at arbejdsmarkedets parter i samspil med Undervisningsministeriet ser på mulighederne for med større fleksibilitet at åbne erhvervsuddannelserne for særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for studenter. 

Ekstra semester for studenter på tekniske uddannelser
Et andet forslag kommer fra Danske Erhvervsakademier og Teknisk Landsforbund. Det går ud på at afsætte mere tid – fx et semester - til studerende med gymnasiebaggrund på videregående uddannelser til automations-, energi- og produktionsteknolog. Baggrunden er, at frafaldet for studerende med gymnasiebaggrund på de videregående tekniske erhvervsakademiuddannelser er for højt.

Det skyldes bl.a., at gymnasiasterne mangler teknisk indsigt og erfaringer fra erhvervsuddannelserne med inddragelse af fx eltavler, værktøj og maskiner i undervisningen. De tre uddannelser optog tilsammen 458 studerende denne sommer, hvoraf hovedparten kommer fra gymnasiet med en studentereksamen.

Forslaget om et udvidet teknisk forkursus for studenter på de tre uddannelser bygger på et forsøg fra 2019 til 2021, som blev igangsat af daværende uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

På et arbejdsmarked med stor efterspørgsel efter tekniske kompetencer er det afgørende at støtte initiativer som dette, der kan bidrage til at få flere studenter i retning mod de videregående tekniske erhvervsuddannelser med bedre muligheder for, at de kan gennemføre uddannelserne.

​Udbred kendskabet til DA's Åben Virksomhed
Endelig vil jeg slå et slag for at udbrede kendskabet til DA's projekt Åben Virksomhed, der bygger bro mellem de danske skoler og virksomheder for at skabe de bedste forudsætninger for fremtidens arbejdsmarked.  

Målet er blandt andet at bidrage til, at unge kan omsætte deres naturvidenskabelige og tekniske viden til resultater, produkter og løsninger på både hverdagsproblemer og vigtige samfundsudfordringer.

Åben Virksomhed samarbejder med lærere i bl.a. gymnasiet om at udvikle gratis undervisningsmateriale til de naturvidenskabelige og tekniske fag. Alle forløb indeholder et besøg på en lokal virksomhed, så eleverne ser, hvordan det, de lærer i klasseværelset, hver dag bliver brugt i praksis ude i erhvervslivet til at skabe væsentlige og efterspurgte produkter og løsninger.

Med projekt Åben Virksomhed kan vi være med til at gøre de naturfaglige og tekniske fag levende og meningsfulde for flere elever og dermed øge deres interesse for at arbejde med dem i fremtiden, samtidig med at virksomhederne får den arbejdskraft, der er behov for.  

Som det fremgår, er idéerne rige og mulighederne mange for at styrke samspillet mellem gymnasierne, erhvervsuddannelserne, de videregående erhvervsakademiuddannelser og virksomhederne. Det handler om at samle perspektivrige initiativer og forslag op og arbejde målrettet videre med dem.

​På denne nødvendige vej er det vigtigt at se gymnasieuddannelserne og studenterne som en del af rekrutteringsløsningen, hvis det skal lykkes at imødekomme efterspørgslen efter faglært arbejdskraft og sikre fortsat vækst og velstand i det danske samfund.

Emner:  
Interessent: