Politisk aftale giver penge til løft af faglighed og styrket trivsel

Nyhed
 
Torsdag den 18. februar 2021 har alle Folketingets partier indgået en aftale om at løfte fagligheden og øge trivslen hos elever og kursister i grundskolen, ungdomsuddannelserne og voksenuddannelserne frem mod sommeren 2021.

​​​De gymnasiale uddannelser vil med aftalen få 122 mio. kr., og til uddannelsestilbud, der er tilrettelagt som enkeltfag, er der afsat 31 mio. kr. til fagligt løft. Herudover er der afsat 88 mio. kr. til særlige trivselsindsatser, hvor hovedvægten ligger på yngre elever end gymnasiets. Ressourcerne kommer ud på skolerne snarest muligt. 

Aftaleparterne mener, at skolerne har brug for frihed og fleksibilitet for at kunne arbejde bedst muligt med elevernes faglige progression frem mod sommerferien. Regeringen har derfor fremsat et ændringsforslag til lovforslag L 114, der midlertidigt – foreløbigt fra marts og frem til sommerferien 2021 – giver skolerne mulighed for at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i de lokale behov hos den enkelte klasse.

Midlerne bindes således ikke til konkrete initiativer, hvilket betyder, at man på den enkelte skole kan tilpasse efter de lokale behov. Det fremgår dog af aftalen, at institutioner med gymnasial uddannelse skal prioritere matematik, særligt for elever, hvor den frivillige interne prøve i matematik B indikerer et fagligt efterslæb. Aftalepartierne er enige om, at skolerne frem mod sommerferien skal have et særligt fokus på de elever og kursister, der skal til afsluttende prøver og eksamener i 1. halvår 2021 og de elever, der har særlige udfordringer. Samtidig kan der også være andre elevgrupper, som lokalt vurderes at have et presserende behov for en særlig indsats.

GL anbefaler, at man i samarbejdsudvalget og i drøftelser med lærerne og deres tillidsvalgte på den enkelte skole drøfter, hvilke indsatser der bedst vil løfte og styrke eleverne, og hvordan midlerne bedst bruges.

Aftalepartierne opfordrer samtidig til, at skolerne gør brug af de eksisterende muligheder for at give elever med særlige behov, herunder også elever i mistrivsel, fysisk undervisning på skolerne. Efter dialog med sundhedsmyndighederne åbnes der også for kortere fysiske udendørs møder, hvor en lærer og op til fire elever kan mødes i faste grupper under forsvarlig afstand mv. Målgruppen for initiativet er bl.a. elever og kursister, som udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel eller dalende motivation for at gennemføre uddannelsen. Der udarbejdes klare retningslinjer herfor i samarbejde med sundhedsmyndighederne.​Det glæder mig, at man fra politisk hold anerkender de problemer, som lærere og elever står med, og at virtuel undervisning og nødundervisning ikke kan erstatte den normale undervisning. Med aftalen gives skolerne mulighed for i løbet at foråret at sætte ind overfor elevernes trivselsproblemer og såkaldte faglige efterslæb. Det er vigtigt, at man i samarbejdsudvalget og i tætte drøftelser med lærerne og deres tillidsvalgte finder gode løsninger. Jeg tænker ikke, at det er en holdbar løsning at pålægge hårdt pressede lærere (og elever) ekstra opgaver med undervisning i weekenden eller om aftenen i løbet af foråret. Jeg havde hellere set, at man havde givet mulighed for at sikre ekstra lærerkræfter efter sommerferien til at støtte eleverne – det håber jeg, at politikerne fortsat vil overveje, 

​​siger GL-formand Tomas Kepler.


Udmøntning af midlerne

Gymnasiale uddannelser: Rammen er beregnet med udgangspunkt i årselevtal for 3.g, og 1/3 årselever for 1.-2.g. i 2020. Det skyldes, at 3.g-elever forventes at skulle aflægge flere prøver end på de øvrige årgange. 

Eux-elever på hovedforløbet er omfattet, da disse følger de gymnasiale eksamensmodeller.

Uddannelsestilbud tilrettelagt som enkeltfag omfatter hf-enkeltfag, gsk, sof, fvu og avu: Rammen er beregnet med udgangspunkt i årselevtal for de fag, som under normale omstændigheder vil kunne afsluttes med prøve. For hf-enkeltfag og gymnasiale suppleringskurser afsluttes alle fag med prøve, og tilskuddet er dermed beregnet med udgangspunkt i det fulde antal årselever i 2020.

Tilskuddet skal anvendes inden for formålet inden udgangen af juli 2021. Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne skal redegøre for anvendelsen af tilskudsmidlerne. Såfremt midlerne ikke bruges til formålet, vil uddannelsesinstitutionerne skulle tilbagebetale de uforbrugte midler.


​Se aftalen her


Emner:  
Interessent: