Nødvendigt at ændre eux

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL,  i  Altinget 30. november 2021

Eux er en ungdomsuddannelse, der udstyrer eleverne med både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. GL bakker op om uddannelsen, det samme gør Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. På GL's repræsentantskabsmøde proklamerede ministeren, at hun er "vild med eux", fordi den stiller eleverne på et bredt dannelsesfundament med både et erhvervssigte og et studiekompetencegivende perspektiv.

GL har i flere år peget på, at strukturen i både den merkantile og tekniske eux skaber store udfordringer. Elever og lærere oplever skæv belastning og komprimerede undervisningsforløb, der gør det vanskeligt at indfri målene i eux-uddannelsens fag på gymnasialt niveau.Timeafkortninger et stort problem
Udfordringerne handler dels om, at der er for få timer til fagene, dels om at fag afsluttet på gymnasiale A-og B-niveauer undervejs kan læses efter eud-bekendtgørelser på fagets C-niveau. Det skaber forringede vilkår for eux-elevernes tilegnelse af de gymnasiale fag sammenlignet med elever på de treårige hhx- og htx-forløb.

På teknisk eux er ræsonnementet, at undervisningstimerne fra eud-delen skaber en synergieffekt, der gør det muligt at reducere i timetallet til de gymnasiale fag, men i praksis ses denne synergieffekt yderst sjældent.

For elever på teknisk eux er der fx afsat 155 eller 175 undervisningstimer til at læse dansk A alt efter uddannelse, mens der på htx er afsat 260 timer. Der mangler således mellem 105 og 85 timers gymnasial undervisning på eux - sammenlignet med undervisningstimerne i htx-bekendtgørelsen for dansk A - til at nå de samme faglige mål. Billedet er det samme for øvrige gymnasiale fag.

Konsekvensen er komprimerede undervisningsforløb, der ikke giver mulighed for at nå i dybden, lave ekstra øvelser eller repetere stoffet. Det er vigtigt at kunne iværksætte disse tiltag, ikke mindst på den tekniske eux, hvor eleverne veksler mellem at være i praktik og i skole i forløb på op til ½ år ad gangen og ofte har glemt dele af det, de har lært, når de vender tilbage til skolen efter ½ år i praktik.

På den merkantile eux har eleverne efter grundforløb1 ét studiekompetencegivende år til at opnå studiekompetencer på niveau med elever på hhx og htx. Eux-bekendtgørelsen spænder ben for, at eleverne kan gå i gang med de gymnasiale fag allerede på grundforløb 1 og 2, selv om en række forsøg har vist, at det hæver elevernes faglige niveau markant.

Desuden er det en udfordring, at eleverne på eux-merkantil kan gå direkte til en videregående uddannelse efter kun et studiekompetencegivende år, inden de påbegynder hovedforløbet. Kun godt 25 procent af eux-eleverne på eux merkantil fortsætter i hovedforløbet. Det har aldrig været intentionen, at eleverne skal kunne bruge eux som genvej til at læse videre efter blot at have afsluttet den studiekompetencegivende del af eux. Det underminerer uddannelsens DNA med kombinationsaspektet erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen.  

GL har redskaberne    
GL's kritiske forbehold er omsat politisk i et udspil for en kvalitativt bedre eux med sammenhæng i undervisningsforløbene. Vi foreslår bl.a., at eux forlænges med 1 år, og at fagenes afkortning mindskes. Desuden skal fag på gymnasialt B- og A-niveau kunne læses efter gymnasiale læreplaner fra uddannelsens start, og muligheden for 'afstigning' på eux merkantil skal afskaffes.

Det var opløftende at høre undervisningsministeren sige, at timerne er for få til at nå et helt gymnasiepensum, og at forligskredsen er ved at kigge på ændringer af eux. Vi har værktøjerne til at ændre eux til en rigtig skarp ungdomsuddannelse og har lagt dem frem for de politiske forhandlere. Forhåbentlig ses aftrykkene i det lovforslag, som forventes til foråret.

 

 


Emner:  
Interessent: