Nedlukning af institutioner i december 2020

Info
 

​UPDATE 18.12 2020:

Alle eksamener fra 21. december 2020 og frem til udgangen af januar 2021 er aflyst.

UPDATE 15.12 2020:

​​​Statsministeren bebudede mandag den 7. december 2020 en større nedlukning af i alt 38 kommuner, som betyder, at de gymnasiale uddannelser overgår til nødundervisning. Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med af håndtering af covid-19 kan ses her.​ Torsdag den 10. december 2020 er denne nedlukning udvidet med institutioner i Region Sjælland, Region Midtjylland samt kommunerne Aalborg, Fredericia, Middelfart og Vejle. 15. december 2020 blev resten af landet også lukket ned.

Undervisningsministeriet har en FAQ, som vi generelt vil henvise til, og hvori der kan findes svar på flere spørgsmål. Her er alene en række spørgsmål/svar, som GL har fået ind:

Hvor længe varer nedlukningen af de gymnasiale uddannelser?

Nedlukningen begynder onsdag den 9. december 2020 og varer indtil nytår. Skolerne kan selv vælge en glidende overgang fra nødundervisning tilbage til normal undervisning i perioden 3. til 10. januar 2021. Det betyder, at hvis der er bekymring på skolen for, at der kan opstå smittesituationer efter jul/nytår, kan skolen vente med fysisk fremmøde til mandag den 11. januar 2021 eller vælge en gradvis åbning, så fx sårbare elever kan starte før andre.

Er det nødundervisning, vi har nu – og tæller det med i de 20%, der må være virtuel undervisning?

Ja, det er nødundervisning. Børne- og Undervisningsministeriet fritager alle skoler og institutioner i de 38 berørte kommuner fra at indsende en begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de, som følge af de nye restriktioner, iværksætter nødundervisning i perioden fra den 7. december 2020 til den 10. januar 2021. Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisnings-området som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19  er fortsat gældende i denne situation, og det er således her, man skal finde definitionen på nødundervisning. Essensen er, at man lokalt – i samarbejde mellem skolens ledelse, tillidsvalgte og lærerne – skal planlægge undervisningen så godt som muligt 'i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation'. Nødundervisning tæller ikke med i de 20%, som skolen må omlægge til virtuel undervisning. 

Må autismeklasser sendes hjem?

Af ministeriets FAQ fremgår det, at elever i ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) fortsat må møde frem til fysisk undervisning på skolen. Dermed står der ikke, at de skal. Men det er ifølge ministeriet forventningen, at de i så vid udstrækning som muligt får opretholdt en så normal hverdag som muligt. Er der smitte, skal de have nødundervisning som andre.

10/12: Ministeriet har præciseret, at man kan overgå til nødundervisning, hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner at give elever, kursister almindelig undervisning. ​

Hvad med kostskoleelever?

Elever på kostafdelinger/skolehjem kan fortsat bo på skolen. Skolen kan vælge at overgå til fjernundervisning for kost- og skolehjemselever. 

Hvad med sårbare elever?

Sårbare elever/kursister må undervises på skolen, hvis det sker med begrundelse i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. I foråret blev frafaldstruede elever/elever med stort fravær flere steder tolket som sårbare. Andre steder vurderer man elever, der har støtte/mentorer, til at være i denne gruppe. Det er GL's vurdering, at ministeren ikke vil stoppe, at sårbare elever tages ind. Der er også eksempler på, at elever med stort fravær i den virtuelle undervisning kommer ind på skolen, så de modtager den virtuelle undervisning, mens de opholder sig på skolen.

Desuden kan skolerne give elever, der ikke har gode fysiske rammer hjemme, mulighed for at sidde på skolen og modtage virtuel undervisning.

10/12: Ministeriet har givet denne vejledning: Elever/kursister med behov for ekstra støtte og daglig kontakt bør betragtes som elever/kursister med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, selvom de normalt ikke ville blive betragtet som sådan. Dette omfatter fx elever/kursister, som har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, da dette kan være et udtryk for, at den pågældende har det skidt. Der kan også være elever/kursister, som mistrives på grund af manglende nærvær med klassekammerater, pædagoger og lærere.


Eksamen

Eksamen i denne periode?

Eksamen er aflyst i fra 21. december 2020 og i januar 2021. Læs mere i ministeriets FAQ.
Bekendtgørelsen om aflysning af eksamen.

Må vi undervise elever fx i kreative fag (fx samspil, idræt eller billedkunst), inden de skal til prøve?

Al fysisk undervisning i de 38 kommuner er lukket ned – undtagen selve prøvebegivenheden. Den næsten totale nedlukning overtrumfer derfor i praksis de restriktioner, der først blev meldt ud ift. blandede hold, musik og idræt. Der er derfor desværre ikke mulighed for at lave den praktiske træning, man normalt ville gennemføre inden prøve. Der kan stadig undervises virtuelt i fagene.

Hvis der kommer ekstra mange sygemeldinger ifm. eksamen, skal de så vikardækkes, eller kan prøverne udsættes?

Ministeriet har ikke hørt om mange sygemeldinger, men man kan have en pulje med vikar-censorer. Det er fortsat muligt at give en standpunktskarakter i stedet, så ministeriet forventer ikke, at der vil komme en pukkel af udskudte prøver.

Kan eksamen være online?

Hvis censor er bekymret eller i risikogruppe, kan censorens egen skole aftale med den modtagende skole, at censor deltager i eksamen virtuelt. Det forudsætter dog, at de to skoler kan blive enige herom.


Lærerne

Hvis læreren har været syg, er timerne så afviklet?

Læreren har løn under sygdom. Sygdom skal derfor registreres med dagsnormen (7,4 time med mindre der lokalt er aftalt en anden dagsnorm). Hvis læreren bliver bedt om at gennemføre undervisningen efterfølgende, skal den anvendte arbejdstid registreres. 

Nye lærere, som ikke var i sektoren i foråret?

En række lærere er blevet ansat i dette skoleår, og de har haft en ekstraordinær stejl læringskurve. Det bør være et særligt lokalt fokuspunkt, at der tages hensyn til disse nye lærere, så de hjælpes med den virtuelle undervisning eller aflastes på anden måde. 


Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant