GL's høringssvar

Høringssvar
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af uddannelsesparathedsvurderinghttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af uddannelsesparathedsvurdering.pdfHøringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af uddannelsesparathedsvurdering23-08-2023 22:00:00GL bakker op om lovforslagets formål om at afskaffe uddannelsesparathedsvurdering, udvide den sammenhængende plan for vejledning og afskaffe krav om studievalgsportfolio.
Høring om ændring af tilskudsbekendtgørelser som følge af elevfordelingsaftalenhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Høring om tilskudsbekendtgørelserne.pdfHøring om ændring af tilskudsbekendtgørelser som følge af elevfordelingsaftalen19-03-2023 23:00:00Gymnasieskolernes Lærerforening kan støtte, at gymnasierne ikke straffes økonomisk for at have flere end 28 elever i gennemsnit i klasserne, når overskridelsen skyldes forhold, skolerne ikke selv er ansvarlige for, som det er tilfældet, hvis regionen opskriver en skoles kapacitet for at få plads til enkelte elever.
Høring om elevfordeling, transporttid og optagelsehttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/GL høringssvar - elevfordeling.pdfHøring om elevfordeling, transporttid og optagelse09-02-2023 23:00:00Ud fra høringsbrevet er det uklart, hvilken aftale og lov udkastet til bekendtgørelse skal understøtte. Samtidig fremgår det, at bekendtgørelsen er den sidste i rækken af tre bekendtgørelser, der skal understøtte aftalen om Den Koordinerende Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser. Med alle de ændringer og midlertidige ordninger er det vanskeligt at bevare overblikket over, hvilke bekendtgørelser og regler der kommer til at gælde for det kommende skoleår.
Obligatorisk seksualundervisning samt miljø og klima som dannelsesaspekterhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Høring - Obligatorisk seksualundervisning samt klima og miljø - svar fra Gymnasieskolernes Lærerforening.pdfObligatorisk seksualundervisning samt miljø og klima som dannelsesaspekter06-02-2023 23:00:00GL har den 30. januar 2023 modtaget høring over forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Udvidelse af formålsbestemmelse og indførelse af obligatorisk seksualundervisning).
Høring om afstandszoner i skoleåret 2023/24https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/DGS og GL - høring om afstandszoner.pdfHøring om afstandszoner i skoleåret 2023/2423-01-2023 23:00:00Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Gymnasieskolernes Lærerforeningen (GL) er stærkt be-kymrede over det fremlagte lovforslag, der på kort sigt udmønter regeringens beslutning om, at fordelings-kriteriet forældreindkomst skal fjernes fra den nye elevfordelingsmodel. Der har været en del ændringer og udskydelser i forbindelse med elevfordelingen. Ændringer, der har store konsekvenser for eleverne, men også for skolerne og de ansatte. Især de ansatte på de seks skoler uden optag i år har været udsat for et urimeligt stort pres med ændringer og indsatser, der endnu ikke er afklaret.
Høring om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasierhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Hoeringssvar-fra-GL-om-elevfordeling.pdfHøring om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier02-08-2022 22:00:00Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har modtaget udkast til bekendtgørelse om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier i høring. Vi har ligeledes afgivet høringssvar til loven samt til den midlertidige ord-ning for indeværende optag, som vi ligeledes vil henvise til.
Høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordelinghttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling.pdfHøringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling14-02-2022 23:00:00GL’s høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har modtaget forslag til lovudkast om kapacitet og elevfordeling på de gymnasiale uddannelser til høring. Forslaget implementerer den politiske aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser. Der er dog to steder, hvor lovforslaget afviger fra aftalen på grund af ny enighed i forligskredsen. For det første er der enighed om, at der ikke skal gælde et krav om mindst to prioriteringer i afstandszoner. For det andet skal eliteidrætsudøvere også kunne opnå forrang. GL tager ændringerne til efterretning.
GL høringssvar solnedgangsklausul mvhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/GL høringssvar solnedgangsklausul mv.pdfGL høringssvar solnedgangsklausul mv13-09-2021 22:00:00Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har modtaget forslag til lovændring som følge af aftale om ny model for elevfordeling til høring. Med forslaget implementeres forskellige ændringer for overgangsåret 2022/2023. Helt overordnet støtter GL aftalen og dermed desværre også behovet for endnu et overgangsår, inden modellen kan træde i kræft.
Udkast om større vederlag til bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Udkast om større vederlag til bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne - GL's høringssvar.pdfUdkast om større vederlag til bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne - GL's høringssvar23-03-2021 23:00:00Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har fået udkast til ændring af bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i høring. Ændringerne følger af aftalen om EUD-reform: "Fra folkeskole til faglært" indgået i november 2018. I udkastet opjusteres erhvervsskolernes bestyrelsesvederlag med 20 pct. Stigningens størrelse fremgår ikke umiddelbart af den politiske aftale.
GL Høring om tidsfrister 2020-1https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/GL Høring om tidsfrister 2020-1.pdfGL Høring om tidsfrister 2020-129-10-2020 23:00:00Gymnasieskolernes lærerforening (GL) har modtaget udkast til bekendtgørelse om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler til høring. GL har tidligere afgivet høringssvar i forbindelse med lovudkastet som vi overordnet vil henvise til. Det er positivt, at der i modsætning til reglerne for 20/21, er blevet ændret på fristerne således, at både for-delingsudvalg og region har længere tid til at træffe afgørelser, hvis en skoles bestyrelse beder om lokale for-delingsregler eller klager til regionsrådet.
GL svar på høring om videreførelse af elevfordelinghttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/GL svar på høring om videreførelse af elevfordeling.pdfGL svar på høring om videreførelse af elevfordeling03-09-2020 22:00:00GL har modtaget lovudkast i høring om videreførelse af mulighed for fastsættelse af lokale elevfor-delingsregler for skoleåret 2021/22. GL har forståelse for, at Corona-situationen har forskudt mini-steriets forhandlinger og lovprocesser. Det er dog væsentligt for GL, at der tilføjes enkelte ændrin-ger til de midlertidige regler, der vil understøtte formålet med de nuværende regler og understøtte de udsatte skoler.
Høring om elevfordelinghttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Høring om elevfordeling.pdfHøring om elevfordeling23-10-2019 22:00:00GL har modtaget lovudkast i høring, der skal give mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler. GL støtter formålet med lovændringen, der har til hensigt at sikre en mere ligelig sammensætning af elever, der afspejler befolkningssammensætningen. GL mener dog at loven, trods gode hensigter, ikke løser problemerne omkring elevfordelingen. Der skal en strammere og mere konkret styring af kapaciteten på de enkelte skoler til for at løse problemet.
Høringsvar - bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Gymnasieskolernes Lærerforeninghttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Høringsvar - bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Gymnasieskolernes Lærerforening.pdfHøringsvar - bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Gymnasieskolernes Lærerforening18-09-2018 22:00:00Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har modtaget udkastet til ”Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser” i høring og har følgende overordnede bemærkninger til udkastet: GL er optaget af, at eleverne på de gymnasiale uddannelser får en så god uddannelse som overhovedet muligt. Aktiv deltagelse i undervisningsaktiviteterne er en helt afgørende forudsætning for, at elevernes uddannelse har en høj kvalitet. Derfor bør eleverne have så lavt et fravær som overhovedet muligt.
udkast til ny bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/udkast til ny bekendtg. om prøver og eksamen i de almene og studieforbered. ungdoms- og voksenudd. - GL's høringssvar.pdfudkast til ny bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser - GL's høringssvar26-09-2017 22:00:00GL vil opfordre ministeren til at genoverveje sin beslutning om bredt at forringe muligheden for at afholde prøver og eksaminer, hvor eleverne har adgang til internettet.
1) Uddannelsesparathedsvurdering 2) Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/1) Uddannelsesparathedsvurdering 2) Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv - GL's høringssvar.pdf1) Uddannelsesparathedsvurdering 2) Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv - GL's høringssvar02-04-2017 22:00:00GL's høringssvar om 1) Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse og 2) Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
Gymnasielov 2016 - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Gymnasielov 2016 - GL's høringssvar.pdfGymnasielov 2016 - GL's høringssvar20-09-2016 22:00:00Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) hilser velkommen, at der med det brede politiske forlig den 3. juni 2016, som nu udmøntes med lovforslaget, er kommet en afklaring af de gymnasiale uddannelser i de kommende år. GL’s bemærkninger nedenfor er opdelt i først GL’s overordnede bemærkninger, så peges på to markante problemfelter, fulgt af bemærkninger om implementeringen, hvorefter bemærkninger følger til de enkelte paragraffer.
Gymnasielov 2016, følgelov - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Gymnasielov 2016, følgelov - GL's høringssvar.pdfGymnasielov 2016, følgelov - GL's høringssvar20-09-2016 22:00:00GL vil gerne kvittere for, at kravene til eux merkantil og eventuelle afstigningsmuligheder strammes op. Dette lever i højere grad op til eux formål. Denne ændring har GL arbejdet for, jf. § 8 nummer 5.
Ny optagelsesbekendtgørelse - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Ny optagelsesbekendtgørelse - GL's høringssvar.pdfNy optagelsesbekendtgørelse - GL's høringssvar27-01-2016 23:00:00Gymnasieskolernes Lærerforening har modtaget udkast til ny optagelsesbekendtgørelse i høring. Helt overordnet er GL positiv overfor fordelingsudvalgets opgave, der skal sikre, at flest mulige elever får deres ønskede skole samtidig med, at bygningskapaciteten optimeres, og der holdes en hånd under den finmaskede udbudsstruktur.
Udkast til ny eksamensbekendtgørelse - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Udkast til ny eksamensbekendtgørelse - GL's høringssvar.pdfUdkast til ny eksamensbekendtgørelse - GL's høringssvar02-12-2015 23:00:00GL tager udkastet til ny eksamensbekendtgørelse til efterretning med følgende bemærkninger: Skal censorerne fremover rette opgaverne elektronisk med kommentarer skrevet ind på de elektroniske besvarelser, så er det vigtigt, at de nye programredskaber fungerer optimalt. Omlægningen vil i en indkøringsperiode kræve tid til at lære de nye elektroniske retterutiner og de værktøjer, der anvendes.
Tilskud til fjernundervisning - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Tilskud til fjernundervisning - GL's høringssvar.pdfTilskud til fjernundervisning - GL's høringssvar26-10-2015 23:00:00Gymnasieskolernes Lærerforening har modtaget udkast til ændringsforlag om tilskud til fjernundervisning m.v. i høring. Det viser netop, at der med aftalen realiseres mere end de maksimalt tænkelige ”såkaldte effektiviserings- og forbedringspotentialer”, samt at nedskæringerne vil ramme få institutioner hårdt med urimelig tidsfrist. Hvis nedskæringerne ønskes gennemført, skal GL derfor stærkt opfordre til, at nedskæringerne udskydes, og først implementeres fuldt ud i løbet af 2019, som det også anbefales i rapporten.
Krav til udformning af eux-forløb - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Krav til udformning af eux-forløb - GL's høringssvar.pdfKrav til udformning af eux-forløb - GL's høringssvar12-10-2015 22:00:00Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bedt om GL’s bemærkninger til ovenstående bekendtgørelsesudkast med svarfrist senest 16. oktober 2015 kl. 12.00. GL har følgende bemærkninger. GL støtter den politiske ambition om at skabe bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser og et styrket udbud af eux, men forudsætter, at det hviler på kvalitet, herunder tilstrækkelig uddannelsestid til realisering af de faglige mål. GL vil i denne anledning henlede opmærksomheden på udfordringen i eux-modellernes forskelligartede uddannelsestid med hensyn til de reelle studiekompetencer.
Talentbekendtgørelsen - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Talentbekendtgørelsen - GL's høringssvar.pdfTalentbekendtgørelsen - GL's høringssvar28-01-2015 23:00:00GL har tidligere udtalt sig om lovforslaget om talentudvikling, som udgør grundlaget for bekendtgørelsesudkastet. GL bemærkede bl.a., at det umiddelbart forekommer vanskeligt for eleverne at forene de faglige udfordringer i 3. g med at kunne følge fag i de videregående uddannelser. Målgruppen af gymnasieelever til talentinitiativer på de videregående uddannelser er derfor efter vores opfattelse relativt begrænset.
Udbud af ungdomsuddannelser i udlandet - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Udbud af ungdomsuddannelser i udlandet - GL's høringssvar.pdfUdbud af ungdomsuddannelser i udlandet - GL's høringssvar20-01-2015 23:00:00GL finder principielt, at alle lande har en forpligtelse til at på grunduddannelserne at udbyde en fri offentlig kvalitetsuddannelse til alle landets unge. Det er naturligvis tilfredsstillende, at kvalitetsniveauet i danske ungdomsuddannelser er så højt, at det forventes, at der er lande, der er interesseret i at danske uddannelsesinstitutioner udbyder deres uddannelse i pågældende land. Men aktiviteten skal ske som indtægtsdækket virksomhed, hvorved denne offentlige grundservice bliver gjort til en handelsvare, der tjenes penge på. Hvis Danmark indgår i sådanne bilaterale aftaler frygter vi, at Danmark tilsvarende vil blive stillet over for et krav om at tillade, at det pågældende land kan etablere private profitgivende ungdomsuddannelsestilbud i Danmark.
Eux - ændring af pædagogikumbekendtgørelse - GL' s høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Eux - ændring af pædagogikumbekendtgørelse - GL' s høringssvar.pdfEux - ændring af pædagogikumbekendtgørelse - GL' s høringssvar04-01-2015 23:00:00Undervisningens kvalitet på gymnasialt niveau er bl.a. sikret ved kravet til lærernes faglige og pædagogiske kompetencer. Med bekendtgørelsesændringen brydes disse kompetencekrav, idet lærere med HD 2. del kan opnå specifik undervisningskompetence i fem gymnasiale merkantile fag på op til A-niveau på eux-forløb.
Gymnasiale fag i eux - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Gymnasiale fag i eux - GL's høringssvar.pdfGymnasiale fag i eux - GL's høringssvar04-01-2015 23:00:00GL har haft bekendtgørelsesudkastet i høring – også blandt formænd for de faglige foreninger, der er medlemmer af GL. På den baggrund er der indkommet bemærkninger til bilag 1.IX Virksomhedsøkonomi B – særligt gymnasialt fag til brug for merkantile eux-forløb. GL henviser til bemærkningerne nedenfor fra ”Foreningen af lærere i erhvervsøkonomi i gymnasiet og hf (herefter benævnt foreningen).
Indførelse af det sociale taxameter - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Indførelse af det sociale taxameter - GL's høringssvar.pdfIndførelse af det sociale taxameter - GL's høringssvar22-11-2014 23:00:00GL er overordnet positiv over for indførelsen af et socialt taxameter. Taxameteret er en forbedring af det nuværende tilskudssystem, der ikke tager højde for forskelle i elevtyper og samtidig straffer skoler med højt frafald.
Eux-rammebekendtgørelse - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Eux-rammebekendtgørelse - GL's høringssvar.pdfEux-rammebekendtgørelse - GL's høringssvar11-11-2014 23:00:00I høringssvaret til lovforslaget støttede GL udbuddet af eux merkantil, men vi forudsatte, at udbuddet ”hviler på kvalitet og på en tydelig profiladskillelse i forhold til det merkantile gymnasiale udbud i hhx”. Desværre må vi konstatere, at bekendtgørelsesudkastet ikke imødekommer GL. GL anbefaler og forudsætter, at den endelig bekendtgørelse tydeligt præciserer forskellene mellem det toårige merkantile eux-udbud og det treårige hhx-udbud. GL anbefaler, at afkortningerne i tildelte timer til de enkelte gymnasiale fagniveauer evalueres i 2016 for at vurdere, om eleverne opnår de nødvendige kompetencer i fagene indenfor den afsatte timeramme i modellerne.
5 bekendtgørelsesudkast - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/5 bekendtgørelsesudkast - GL's høringssvar.pdf5 bekendtgørelsesudkast - GL's høringssvar10-06-2014 22:00:00Undervisningsministeriet har bedt om GL's bemærkninger til nedenstående bekendtgørelsesudkast med svarfrist senest 18. juni 2014. • Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. • Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. • Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. • Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. (Indeholder alene ændringer, for så vidt angår ophævelsen af kommunernes pligt til at stille særlige tilbud til rådighed for 15-17-årige). • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.
Udkast til revideret pædagogikumgodkendelse - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Udkast til revideret pædagogikumgodkendelse - GL's høringssvar.pdfUdkast til revideret pædagogikumgodkendelse - GL's høringssvar10-04-2014 22:00:00Det er positivt og helt afgørende, at pædagogikumbekendtgørelsen nu ligestiller gymnasiale fag på eux med gymnasiale fag på hhx/htx. Et væsentligt element i kvalitetssikringen er kravet til de faglige og pædagogiske kompetencer, lærerne skal besidde for at opnå adgang til at undervise i fag på gymnasialt niveau. Kravet garanterer på nationalt plan, at den enkelte lærer har erhvervet sig et fagligt niveau, der gør, at vedkommende kan løfte undervisningen i overensstemmelse med læreplanen for det enkelte fag på gymnasialt niveau. Kvalitativt ligestilles elever i eux i den gymnasiale undervisning nu med andre elever på tilsvarende niveau i de gymnasiale uddannelser, og det bakker GL fuldt op om.
EUD-reform - GL's høringssvar https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/EUD-reform - GL's høringssvar.pdfEUD-reform - GL's høringssvar 01-04-2014 22:00:00GL støtter den politiske ambition om at skabe bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Heri ligger, at uddannelser og øvrige tiltag, der skal fremme ambitionen, bygger på kvalitet. Det er ledemotivet for de bemærkninger, GL fremfører nedenfor.
Ungdomsuddannelsesrådet - GL's høringssvar https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Ungdomsuddannelsesrådet - GL's høringssvar.pdfUngdomsuddannelsesrådet - GL's høringssvar 01-04-2014 22:00:00Det er naturligvis både fornuftigt og en forudsætning, at lærerorganisationerne indgår med selvstændig repræsentation, når rådet samlet og på tværs af uddannelser skal udtale sig og rådgive undervisningsministeren om en fremtidig kvalitetssikring af ungdomsuddannelser. At GL ikke i denne sammenhæng har en plads i rådet, er ifølge ministerens tilkendegivelse en teknisk fejl, som, vi forudsætter, bliver rettet i det lovforberedende arbejde.
Talentudvikling - tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Talentudvikling - tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser - GL's høringssvar.pdfTalentudvikling - tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser - GL's høringssvar22-01-2014 23:00:00Lovforslaget lægger op til, at dygtige gymnasie- og erhvervsskoleelever - under ungdomsuddannelsen – skal have mulighed for at tage fag på de videregående uddannelser, og at de efterfølgende får merit for deres indsats ved et senere optag på uddannelsen. Umiddelbart finder GL det vanskeligt for eleverne at forene de faglige udfordringer i 3. g med at kunne følge fag i de videregående uddannelser. Målgruppen for initiativet er efter vores opfattelse relativt begrænset. Det fremgår eksplicit af bemærkningerne til lovforslaget, at hverken den enkelte elev eller ungdomsuddannelsesinstitution skal afkræves deltagerbetaling for elevens deltagelse i undervisningen på den videregående uddannelsesinstitution. For GL er det en afgørende forudsætning for at støtte initiativet, at hverken elever eller ungdomsuddannelser påføres ekstra omkostninger ved dets realisering. Derfor ser vi med tilfredshed på de tydelige lovbemærkninger på dette punkt.
Udkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser - GL's høringssvar https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Udkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser - GL's høringssvar.pdfUdkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser - GL's høringssvar 14-01-2014 23:00:00GL hæfter sig ved den foreslåede ændring i § 4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at der åbnes for, at udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen sker efter drøftelse mellem erhvervsakademiet og den udpegningsberettigede. Efter GL’s opfattelse er det en problematisk åbning, fordi den giver institutionernes daglige leder direkte indflydelse på, hvilke personer der skal sidde i institutionens bestyrelse. Det kan i værste fald afstedkomme en række uhensigtsmæssige sammenblandinger af interesser og give habilitetsproblemer, som ikke er i overensstemmelse med intentionerne bag standardvedtægterne, sådan som GL læser og vurderer bestemmelserne. Ændringsforslaget kan således meget vel resultere i et forskudt og uhensigtsmæssigt magtforhold mellem den daglige leder og bestyrelsesmedlemmerne. Derfor anbefaler GL, at ændringsforslaget tages af bordet. Det skal fortsat være en opgave for de udpegningsberettigede at finde de relevante og kompetente bestyrelsesmedlemmer.
Udkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser - GL's høringssvar https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Udkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser - GL's høringssvar.pdfUdkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser - GL's høringssvar 14-01-2014 23:00:00GL hæfter sig ved den foreslåede ændring i § 4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at der åbnes for, at udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen sker efter drøftelse mellem professionshøjskolen og den udpegningsberettigede. Efter GL’s opfattelse er det en problematisk åbning, fordi den giver institutionernes daglige leder direkte indflydelse på, hvilke personer der skal sidde i institutionens bestyrelse. Det kan i værste fald afstedkomme en række uhensigtsmæssige sammenblandinger af interesser og give habilitetsproblemer, som ikke er i overensstemmelse med intentionerne bag standardvedtægterne, sådan som GL læser og vurderer bestemmelserne. Ændringsforslaget kan således meget vel resultere i et forskudt og uhensigtsmæssigt magtforhold mellem den daglige leder og bestyrelsesmedlemmerne. Derfor anbefaler GL, at ændringsforslaget tages af bordet. Det skal fortsat være en opgave for de udpegningsberettigede at finde de relevante og kompeten-te bestyrelsesmedlemmer.
Institutionslovsændring giver tilskud til mindre klasser for Aspergers eleverhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Høringssvar om autismeklasser.pdfInstitutionslovsændring giver tilskud til mindre klasser for Aspergers elever12-09-2013 22:00:00Lovforslaget giver permanent mulighed for at yde tilskud til skyggeelever. Derfor kan der ved 5 stx klasser og 2 hf klasser finansieres, at klassekvotienten kan holdes på max 12. GL er positiv men finder, at midlerne skal tilføres sektoren da der er tale om specialforanstaltninger til elever med et handikap. Herudover foreslå GL at et lignende tilbud etableres for elever, der ønsker at vælge en erhvervsgymnasial uddannelse.
Udkast om ændringer for regler for det fleksible klasseloft - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Udkast om ændringer for regler for det fleksible klasseloft - GL's høringssvar.pdfUdkast om ændringer for regler for det fleksible klasseloft - GL's høringssvar24-06-2013 22:00:00GL stiller sig uforstående overfor, at bestemmelsen om, at institutioner, der fraviger loftet, skal indsende redegørelse til ministeriet, ophæves. GL kan herller ikke støtte, at hvis en elev foretager et omvalg til en anden fuldtidsgymnasial uddannelse på samme institution, der væsentligt forbedrer elevens mulighed for at gennemføre, så gives der dispensation for loftet.
Bekendtgørelsesændringer som følge af L171 - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Bekendtgørelsesændringer som følge af L171 - GL's høringssvar.pdfBekendtgørelsesændringer som følge af L171 - GL's høringssvar28-05-2013 22:00:00Gymnasieskolernes Lærerforening har modtaget ændringsforslag til de gymnasiale uddannelsesbekendtgørelser til høring. Ændringerne kan passende følges op af et styrket lokalt og regionalt samarbejde mellem UU’erne og uddannelsesinstitutionerne i forhold til valg af ungdomsuddannelse og fag/retninger.
Forslag til lov om ændring af SU-loven m.m. - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Forslag til lov om ændring af SU-loven m.m. - GL's høringssvar.pdfForslag til lov om ændring af SU-loven m.m. - GL's høringssvar07-05-2013 22:00:00Generelt advarer GL mod, at uddannelsessektoren bruges som mål for kortsigtede økonomiske besparelser. Gode uddannelser og medarbejdere med stærke faglige, personlige og sociale kompetencer er afgørende for et samfund, hvor alle deltager aktivt, og hvor der ikke er voldsomt store økonomiske forskelle mellem forskellige befolkningsgrupper
Forslag til lov om ændring af universitetsloven m.m. - GL's høringsvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Forslag til lov om ændring af universitetsloven m.m. - GL's høringsvar.pdfForslag til lov om ændring af universitetsloven m.m. - GL's høringsvar07-05-2013 22:00:00Generelt er GL meget bekymret over udsigten til, at lovforslaget lægger op til at afskaffe faglig supplering ved overgangen fra bacheloruddannelserne til kandidatuddannelserne. Ved at afskaffe muligheden for faglig supplering frygter GL, at det faglige niveau på kandidatuddannelserne risikerer at falde og i værste fald vil kunne resultere i et reelt fagligt kvalitetstab
Evaluering af kommunalreformen - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Evaluering af kommunalreformen - GL's høringssvar.pdfEvaluering af kommunalreformen - GL's høringssvar07-04-2013 22:00:00GL støtter, at regionernes indstillingsret ved oprettelse af nye ungdomsuddannelser udvides til at omfatte nedlæggelse af eksisterende udbud. Der er brug for en uafhængig instans med lokal/regional indsigt til at koordinere uddannelsesudbuddet. Høringsretten bør dog udvides til at omfatte ændringer i kapacitet på den enkelte ungdomsuddannelsesinstitution.
Optagelsesbekendtg. og vejledning om forpligtende samarbejderfordelingsudvalg - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Optagelsesbekendtg. og vejledning om forpligtende samarbejderfordelingsudvalg - GL's høringssvar.pdfOptagelsesbekendtg. og vejledning om forpligtende samarbejderfordelingsudvalg - GL's høringssvar04-03-2013 23:00:00Begge høringer bygger på ændringer som følge af analysen/rapporten: 'Analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis'. Ifølge analysen kan sammenlægningen af opgaver fra de forpligtende samarbejder og fordelingsudvalget give en bedre koordinering af fag og studieretninger. GL mener, at denne ændring bør indarbejdes i lovgivningen på området. Desuden mener GL, at det nu vil være fornuftigt at sidestille alle de gymnasiale uddannelser.
Harmonisering af klageadgang og matematik på B-niveau - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Harmonisering af klageadgang og matematik på B-niveau - GL's høringssvar.pdfHarmonisering af klageadgang og matematik på B-niveau - GL's høringssvar24-01-2013 23:00:00GL finder det positivt, at ministeriet i forbindelse med ændringerne af krav om naturvidenskabelige fag vil lave en opsummering over visse sprogfag for at se, hvilken betydning ændringen har haft. GL finder det omvendt kritisabelt, at ministeriet i deres høringsbrev ikke nævner den foreslåede ændring af krav om antallet af oprettede studieretninger.
Talentudvikling - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Talentudvikling - GL's høringssvar.pdfTalentudvikling - GL's høringssvar26-08-2012 22:00:00GL finder, at debatoplægget rummer spændende overvejelser og initiativer, der kan bidrage til at styrke talentudviklingen. Der er dog punkter i oplægget, som GL mener bør tydeliggøres. GL opfordrer ministeren til at iværksætte en evaluering af den samlede vejledningsindsats i alle uddannelser. GL kan også frygte, at de økonomiske rammer til at udbyde talentforløb for de dygtigste studerende finansieres af bevillinger til de ordinære uddannelsesforløb.
Gruppeprøver og ændrede læreplaner - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Gruppeprøver og ændrede læreplaner - GL's høringssvar.pdfGruppeprøver og ændrede læreplaner - GL's høringssvar17-06-2012 22:00:00GL har udtrykt tilfredshed med, at muligheden for gruppeeksamen bliver genindført på såvel kort som længere sigt. Derudover har GL nogle bemærkninger til studieområdet på HHX, hvor GL må tage afstand fra forslaget om at udelade gældende formuleringer vedr. kompetencebestemmelser.
Ændring af institutionslovgivningen som følge af det fleksible klasseloft - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Ændring af institutionslovgivningen som følge af det fleksible klasseloft - GL's høringssvar.pdfÆndring af institutionslovgivningen som følge af det fleksible klasseloft - GL's høringssvar06-06-2012 22:00:00Overordnet kan GL støtte at der er givet mulighed for få velargumenterede muligheder for dispensation fra det fleksible klasseloft. Mange og uklare dispensationsmuligheder vil derimod undergrave formålet med klasseloftet. Der er to uklarheder i forbindelse med dispensationsmulighederne, som GL gør opmærksom på i hørringssvaret.
Loft på 28 elever - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Loft på 28 elever - GL's høringssvar.pdfLoft på 28 elever - GL's høringssvar21-02-2012 23:00:00Lovforslaget fastslår, at bestyrelsen skal sikre, at ekstraressourcer kommer de berørte elever til gavn ved en dispensation fra klasseloftet. GL foreslår, at institutionen skal offentliggøre de konkrete tiltag på sin hjemmeside, så det sikres, at ekstraressourcer kommer de berørte elever til gavn. GL mener endvidere, at klasseloftet på gennemsnitligt 28 elever bør bredes ud, så det også gælder for hf-enkeltfag.
Udkast til ny optagelsesbekendtgørelse - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Udkast til ny optagelsesbekendtgørelse - GL's høringssvar.pdfUdkast til ny optagelsesbekendtgørelse - GL's høringssvar20-02-2012 23:00:00Umiddelbar er det indtrykket at de foreslåede ændringer er ganske rimelige. GL finder at ændringerne i kapitel 1-7 om optagelseskravene til den enkelte elev primært er sproglige ændringer der klargør teksten. GL finder ikke der er indholdsmæssige ændringer i forhold til 2009-bekendtgørelsen i lyset af de ændringer der blev tilføjet i 2010.
Adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelsen - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelsen - GL's høringssvar.pdfAdgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelsen - GL's høringssvar13-12-2011 23:00:00GL noterer sig, at ændringerne i udkastet både handler om forenklinger og konsekvenser af administrativ praksis. GL foreslår en ændring i bestemmelserne om uddannelsesinstitutionens varsling af ændrede optagelseskriterier, så der sker en samordning, så begge svarer til en frist på 2 år.
Bachelorbekendtgørelsen og kandidatbekendtgørelsen - GL's høringssvarhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Hoeringssvar/Bachelorbekendtgørelsen og kandidatbekendtgørelsen - GL's høringssvar.pdfBachelorbekendtgørelsen og kandidatbekendtgørelsen - GL's høringssvar13-12-2011 23:00:00Generelt noterer GL sig, at ændringerne i udkastene både handler om forenklinger og konsekvenser af administrativ praksis. GL forudsætter, at forslaget - om at flytte bestemmelserne om vejledning af frafaldstruede studerende til uddannelsesbekendtgørelsen - foretages indholdsmæssigt uændret.

Emner: Høringssvar
Interessent: