GL efterlyser tydeligere coronaretningslinjer

 
 

​​​Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger til håndtering af corona skaber uklarhed og bekymring blandt en række lærere på flere af landets gymnasieuddannelser. Det får GL til at efterlyse tydeligere retningslinjer, som i højere grad imødekommer lærernes arbejdssituation og arbejdsmiljø.

Det gælder fx anbefalingen om afstandskriteriet på 1 meter, som lærere og elever forventes at overholde, men som i praksis er vanskeligt at efterleve i undervisningen. Tilsvarende med spørgsmålet om elevers hjemsendelse, når de venter på svar på en coronatest. I flere tilfælde er det uklart, om eleverne ud fra en sundhedsfaglig vurdering bør komme på skolen eller ej i ventetiden.

Når det gælder smitteopsporing, er der sket et skift i myndighedernes strategi. Fra at sende hele klasser hjem ved et smittetilfælde i klassen, er det nu nære kontakter, der skal hjemsendes. Og det er op til eventuelt smittede elever og lærere selv at identificere og orientere deres nære kontakter på gymnasiet. 
Det er heller ikke en tilstrækkelig klar retningslinje, og GL vil bede myndighederne om at præcisere den, så skolerne bedre kan håndtere smitteopsporingen.    

Lederne skal tage initiativ til dialog og samarbejde på skolerne​

Arbejdsgiver har fortsat ansvaret for løbende at kortlægge, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiver sørge for at forebygge smitterisikoen så effektivt som muligt og i øvrigt følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at mindske smitten.

GL opfordrer til, at ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter sammen drøfter og fastlægger lokale retningslinjer på skolerne for, hvordan man mest hensigtsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt efterlever myndighedernes anbefalinger og skaber tryghed i hverdagen. GL har i den forbindelse igen udtrykt kritik og problematiseret overfor ministeriet og lederforeningerne, at vores medlemmer på en række skoler fortsat oplever, at sådanne nødvendige, lokale drøftelser ikke finder sted i tilstrækkeligt omfang.

Dobbeltarbejde med dårligt udbytte

GL har også igen problematiseret over for Undervisningsministeriet, at når lærere pålægges at skulle afvikle såvel fysisk som virtuel undervisning for elever på samme hold/klasse, så står læreren reelt med en dobbeltopgave. Samtidig lyder det samstemmende, at eleverne, der skal forsøge at følge med hjemmefra, får et dårligt udbytte af undervisningen, så det i et eller andet omfang er en illusion, at eleverne reelt modtager den samme undervisning som klassekammeraterne, mens de afventer test e.l. Det er således ikke en holdbar model, hverken i forhold til arbejdsbelastning eller til muligheden for at opretholde kvaliteten i undervisningen. Set i lyset af den tidshorisont vi måske skal forberede os på, at retningslinjerne skal være gældende, er det vigtigt, at hvis der skal være nødundervisning, skal det være for hele klasser/hold. GL opfordrer ministeriet til, at sektoren tilføres ressourcer til at afbøde de ekstra arbejdsbelastninger, som følger af corona-situationen, så kvaliteten bedre kan opretholdes, samtidig med at man bevarer en så normal skolehverdag som muligt, og undgår en større nedlukning.

Kan gymnasielærere springe over i coronatestkøen? 

GL har spurgt Sundheds- og Ældreministeriet, om gymnasielærere på linje med sundheds- og plejepersonale, folkeskolelærere og pædagoger kan få lov til at springe over i coronakøen hos Testcenter Danmark og booke særligt reserverede tider til en coronatest. Spørgsmålet er aktualiseret, efter at Sundheds- og Ældreministeriet i et skriftligt svar til DR's Aftenshowet skriver:

"Testsystemet er opbygget således, at alle nære kontakter til smittede - herunder også sundheds- og plejepersonale og pædagoger og lærere - kan booke særligt reserverede tider og kan dermed springe køen over hos TestCenter Danmark".

GL afventer svar fra ministeriet.  

​ 

​ ​​

Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant