Flere gymnasielærere på deltid

GL undersøgelse; Nyhed
 
Flere gymnasielærere vælger at gå på deltid for bedre at kunne klare presset i jobbet. Det fremgår af GL's "Deltidsundersøgelse 2021" med besvarelser fra 927 lærere.
​​​​​I alt er 1762 af GL's medlemmer ansat på deltid. 91 pct. af de deltidsansatte angiver, at de selv har valgt at gå på deltid. Flertallet i denne gruppe (66 pct.) peger dog på, at de har valgt at gå på deltid, fordi arbejdspresset er for stort. Blandt hovedårsagerne til arbejdspresset fremhæver lærerne ​manglende tid til forberedelse, for mange elever/hold, ujævn arbejdsbelastning og problemer med at få familielivet til at hænge sammen.

GL's formand, Tomas Kepler, ser undersøgelsesresultaterne som et alvorligt alarmsignal, som skal have stor bevågenhed.

​​Det er helt uacceptabelt at skulle gå på deltid på grund af arbejdspres og i øvrigt arbejde mere, end man får løn for, som flere i undersøgelsen giver udtryk for, at de gør. Det skal vi have gjort noget ved hurtigst muligt. Samtidig skal vi holde fast i muligheden for at gå på deltid, fordi deltid kan passe godt ind i livssituationen for den enkelte, 

understreger GL's formand.


Undersøgelsens resumé

Ud af 1762 medlemmer har 927 valgt at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 53. Undersøgelsens resultater lægger sig i store træk op ad undersøgelsen fra 2017, om end der generelt kan konstateres en udvikling i negativ retning. Der er således nu flere deltidsansatte, som peger på arbejdspres som begrundelse for valg af deltid.

Størstedelen af respondenterne (59 pct.) anvender tidsregistrering, og i denne gruppe angiver 35 pct., at de kommer til at registrere flere timer, end de er ansat til i skoleåret 20/21. En mindre del af respondenterne (21 pct.) arbejder under en akkord/forståelse, og her angiver 27 pct., at de kommer til at registrere flere timer, end de er ansat til i skoleåret 20/21.

En tredjedel af respondenterne angiver, at de arbejder flere timer, end de registrerer. Heraf angiver to tredjedele, at det drejer sig om skønsmæssigt 0-2 timer pr. uge, mens det for en tredjedel i den gruppe anslås at udgøre 2-10 timer ugentligt.

91 pct. angiver, at de selv har valgt at gå på deltid. Flertallet i denne gruppe (66 pct.) angiver dog, at de har valgt at gå på deltid, fordi arbejdspresset er for stort. Blandt de toneangivende årsager til arbejdspresset peges på manglende tid til forberedelse, for mange elever/hold, ujævn arbejdsbelastning samt problemer med at få familielivet til at hænge sammen.

Kun 7 pct. angiver, at de forventer at arbejde fuld tid i skoleåret 2021/22.

Undersøgelsens resultater spejler en generel trend på det danske arbejdsmarked, hvor der over de sidste 20 år er kommet markant flere deltidsansatte. Begrundelserne fra andre faggrupper for overgang til deltidsarbejde svarer til de begrundelser, som gymnasielærere angiver (arbejdsbelastning og ønske om mere tid til privatlivet). Og som det også fremgår af fritekstbesvarelserne i nærværende undersøgelse, så kan der være mange forskellige årsager til, at man som gymnasielærer vælger en deltidsansættelse. Årsager som ikke nødvendigvis kan passes ind i en kvantitativ spørgeramme. Det kan derfor anbefales, at man som læser orienterer sig i fritekstbesvarelserne ift. at få et mere nuanceret billede af årsagerne til deltidsansættelse.

Læs hele undersøgelsen her Deltidsundersøgelse 2021.pdf​​ 


Emner:  
Interessent: