En række af sommerens eksaminer aflyses

 
 
Regeringen og et bredt flertal af partier har indgået aftale om at aflyse en lang række af sommerens eksaminer efter perioder med coronanedlukninger og nødundervisning.

​På gymnasieuddannelserne skal elever i 1. og 2. g til en prøve, mens elever i 1. hf skal til to prøver. I 3. g og på 2. hf skal eleverne til fire prøver.
I Gymnasieskolernes Lærerforening er formand Tomas Kepler tilfreds med, at afklaringen kommer nu.

Jeg er glad for, at vi har en aftale i hus på nuværende tidspunkt. Det er vigtigt, at eleverne og lærerne ved, hvad de skal pejle efter frem mod sommerens eksaminer. Det er positivt, at aftalen har resulteret i en kraftig reduktion i antallet af prøver. Eleverne er bedre tjent med undervisning end eksamensforberedelse i en ekstraordinær vanskelig coronatid, 

siger Tomas Kepler.


​Partierne er desuden enige om, at studenter skal have en såkaldt "huebegivenhed" med en mundtlig prøve, som afslutter deres uddannelsesforløb. Som led i aftalen skal skoler og institutioner prioritere den tid, som de aflyste prøver frigiver, til at forlænge undervisningen, så det faglige og sociale efterslæb, der måtte være, kan indhentes. 

For de aflyste prøver vil standpunktskarakterer blive ophøjet til prøvekarakterer. På hf skal der således også gives afsluttende standpunktskarakterer for de aflyste prøver. 

Det betyder aftalen for de gymnasiale uddannelser:

Prøver der afholdes:

 • For 1. og 2.g: Der udtrækkes én prøve i 1.g og én mundtlig prøve i 2.g.
 • For 1.hf: Prøver i naturvidenskabelig faggruppe (to mundtlige prøver).
 • For 3.g: Mundtligt forsvar af SRP/SOP, dansk (skriftligt), to mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag. (Htx-elever, der har afsluttet SOP i vinterterminen, kan vælge at få karakteren herfra annulleret og gå til mundtligt forsvar mhp. en samlet karakter. Fravælger eleven det mundtlige forsvar, skal eleven til tre mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag).
 • For 2.hf: Dansk (skriftlig), tre mundtlige prøver.
 • For Hf-enkeltfag/GSK/SOF: Op til fire prøver, herunder EP-forsvar.
 • For merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der ikke afslutter deres uddannelse: Én mundtlig prøve.
 • For merkantile eux-elever, der afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der afslutter deres uddannelse: Mundtligt forsvar af EOP, dansk (skriftlig) samt yderligere to mundtlige prøver. Eleverne sikres overgang mellem forløb i eux'en uanset prøveaflysning.

Prøver der aflyses:

 • Alle øvrige prøver, som ikke er nævnt ovenfor.

Prøver der fjernes fra udtrækket:

 • De mundtlige prøver i matematik aflyses på alle niveauer, og de skriftlige prøver i matematik på C- og B-niveau aflyses. Der tilbydes en frivillig, skriftlig intern prøve i matematik B, som indikerer, om eleven har behov for indhentning af et fagligt efterslæb ved et ekstra kursus. Resultatet af prøven må ikke have indflydelse på den skriftlige standpunktskarakter.
 • Institutionerne gives mulighed for lokal aflysning af prøver i fag med praktisk dimension, som fx teknikfag og teknologi på htx samt naturvidenskabelige og kunstneriske fag, hvis institutionens leder vurderer, at eleverne ikke har kunnet modtage tilstrækkelig undervisning/forberedelse med fysisk tilstedeværelse pga. covid-19-relateret nedlukning.
 • Ved prøver, der fjernes fra udtrækket, vælges, hvis muligt en anden prøve i prøvefagsudtrækket, så eleven ikke kommer til færre prøver end det centralt fastsatte antal prøver for elever på den pågældende årgang.

Øvrige initiativer:

 • Det sikres, at eleverne får en studenterhueprøve.
 • Der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisning, der er foregået som nødundervisning, ifm. udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål.
 • Prøveudtrækket offentliggøres, når institutionen har kontrolleret eksamensplanen primo maj, så elever og lærere har kendskab til de fag, som der skal aflægges prøve i.
 • Fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til medio juni mhp. at mindske fagligt efterslæb. Der afgives dog efter sædvanlig praksis standpunktskarakterer i fag, som eleven skal til prøve i, inden prøven afholdes.
 • Der gives mulighed for at prioritere kernestoffet i læreplaner på bekostning af det supplerende stof i undervisningen i de fag, der afsluttes i indeværende skoleår.
 • Prøver, der ikke er defineret i aftaleteksten, fastlægges ud fra prøvefagsudtrækket. 

GL følger i de kommende dage op på spørgsmål og eventuelle behov for yderligere afklaringer af aftalen. Derudover lægger Undervisningsministeriet eventuelle opdateringer ud på uvm.dk 

 

 

 

 

​​

Emner:  
Interessent: