Eksamen og resten af skoleåret i en Corona-tid

Info
 
GL modtager en række spørgsmål om eksamen, genåbning mv. fra medlemmer og tillidsrepræsenter ifm. coronasituationen. GL koordinerer spørgsmålene og får Undervisningsministeriets svar, som kan læses her eller sammen med andre spørgsmål på uvm's hjemmeside.
​​Undervisningsministeriet er begyndt at udsende et ugentlige nyhedsbrev til sektoren:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Eksamen – hvad skal eleverne op i?

På de treårige uddannelser – stx, hhx og htx – skal eleverne op og forsvare deres store skriftlige opgave (SRP, SOP) samt aflægge to skriftlige eksaminer. Den ene vil være skriftligt dansk og den anden vil være udtrukket studieretningsfag på A-niveau. 

På hf skal eleverne op mundtligt i dansk og i den senest placerede mundtlige prøve samt i to skriftlige eksaminer, nemlig i dansk og i engelsk (hvis den ikke er aflagt i vintereksamen). I fag uden eksamen giver læreren en standpunktskarakter på baggrund af en vurderingssamtale. GL vil selvfølgelig søge hurtigst muligt at få afklaret, hvilke krav der er til samtalen. 

Alle eksaminer bliver med ekstern censur, og årskaraktererne gives først sidst i skoleåret. 

Selvstuderende skal aflægge prøve i alle fag. Disse prøver kan dog om nødvendigt tilrettelægges med intern censur. 

Det er endnu ikke besluttet, hvordan eksamen på eux og for autismeklasser skal håndteres. Det forventes afklaret i ugen efter påske. GL arbejder fortsat for at få indflydelse på forhandlingerne på disse områder. 

For elever i 1. og 2. g overføres årskarakterer i prøvefagene, så eleverne ikke får yderligere eksaminer i 3. g. Nødundervisningen af disse elever fortsættes. Der er krav om prøvetræning, og ministeriet stiller materialer herfor til rådighed. GL arbejder nu for at få klarhed over, hvad kravene til prøvetræning dækker over. Se aftalen her

 

Hvordan tilrettelægges undervisningen i resten af skoleåret?

"Det er i denne situation nødvendigt med en omlægning af det oprindeligt planlagte skoleår. Der skal laves en ny plan, så eleverne så vidt muligt sikres det fulde faglige udbytte af uddannelsen. Dette sker normalt gennem afviklingen af den undervisningstid, fordybelsestid samt de prøver, der indgår i uddannelsen. Hovedparten af de gymnasiale prøver er aflyst ved sommerterminen 2020, jf. Aftale af 8. april 2020 om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser. 

Ved aflysningen af prøverne frigøres der lærerressourcer, som institutionen i medfør af reglerne om nødundervisning i videst muligt omfang vil være forpligtet til at anvende til nødundervisning. Forpligtelsen følger bl.a. af § 2 i nødloven (lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19), hvor det fremgår, at institutionerne "i videst muligt omfang skal tilbyde nødundervisning". Ligeledes fremgår det af § 2 a i nødundervisningsbekendtgørelsen, at institutionen ved tilrettelæggelse af nødundervisningen skal udfolde "enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, for i videst mulige praktiske og pædagogiske omfang at afbøde de afledte virkninger på elevernes, kursisternes og deltagernes undervisning og gennemførelse af igangværende skolegang". Pligten til at give nødundervisning er derfor ikke begrænset af regler i den almindelige lovgivning om timetal, undervisningstid med videre.

Skolen eller institutionen skal altså frem til afslutningen af skoleåret 2019-20 i videst muligt omfang give nødundervisning til elever, der er berørt af aflysningen af prøver, uanset at der før aflysningen af prøverne ikke var planlagt undervisning, og uanset om eleverne hermed samlet set får mere undervisning end det, der følger af de almindelige regler om omfanget af undervisningen. Den fortsatte nødundervisning skal blandt andet sikre eleverne prøvetræning som følge af den nævnte aftale.

Institutionerne tilrettelægger den fortsatte nødundervisning lokalt og beslutter skoledagens længde, men således at den i videst muligt omfang står mål med den tid, der ellers ville være brugt på forberedelse og afvikling af prøver." (UVM)​

Hvornår ophører undervisningen, og hvornår afsluttes skoleåret? 

Skolen skal frem til afslutningen af skoleåret i videst muligt omfang give nødundervisning til eleverne. Dette gælder både de elever, der er må være fysisk til stede på institutionen og for de elever, der modtager fjernundervisning. Nødundervisningen skal altså i videst muligt omfang fortsætte indtil det tidspunkt, hvor den sidste prøve ville have fundet sted i henhold til prøveplanen for de enkelte elevgrupper, eller hvor skolen normalt ville have afsluttet andre aktiviteter relateret til undervisningen, herunder interne prøver med videre. Normalt vil dette tidspunkt ligge i sidste halvdel af juni måned.​ 

​Ministeriet har udgivet en tidsplan for resten af året, osm kan ses her: Tidsplan-for-afslutningen-af-skoleaaret-2019-20.pdf

Hvornår får eleverne på gymnasiale uddannelser at vide, hvilke fag de skal op i?

Institutionerne kan offentliggøre, hvilke fag eleverne skal til prøve i, op til en uge før eksamensplanen offentliggøres den 11. maj 2020, hvis institutionen er sikker på, at der ikke kommer flere ændringer til prøveplanen.​

Må eleverne undervises i prøvefag efter 15. maj? 

Der er ingen regler, der forhindrer, at elever, der skal til prøve, og som har fået karakterer den 15. maj, fortsat modtager undervisning i faget. Elevernes motivation kan eventuelt være svækket af, at de allerede har fået karakterer, men må til gengæld være styrket af, at de ved, at de skal til prøve, herunder i mundtlige prøver typisk med læreren som eksaminator".​

Skal elever  i 1. og 2. g samt 1. hf til eksamen?

​Nej, eksamenerne i sommerterminen 2020 er aflyst for 1. og 2.g samt 1.hf. Det betyder for 1. og 2.g, at den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer, ophøjes til eksamenskarakter.

​For 1.hf betyder det, at der gives standspunktskarakter, der ophøjes til eksamenskarakter i fag, der afsluttes efter 1.hf.

​Hvordan vægter årskarakteren i de fag, eleverne ikke skal til eksamen i?

Undervisningsministeriet har som vanligt gennemført det udtræk af prøver, som den enkelte elev skal op i​. Da det er besluttet, at der kun gennemføres et begrænset antal prøver pga. coronanedlukningen, vil eleven i de fag, der er i udtrækket, men som eleven ikke skal op i, få årskarakteren stående både under årskarakterer og under prøvekarakterer i eksamensbeviset. Å​rskarakteren i disse fag vil således tælle med to gange.​

Hvilket fag er "det skriftlige studieretningsfag", som eleven skal til prøve i?​

Der tages udgangspunkt i de prøver, den enkelte elev er udtrukket i. I elevens prøveplan vælges den skriftlige prøve i det studieretningsfag på A-niveau, der er placeret tidligst i eksamensperioden. Hvis der ikke er nogen skriftlig prøve på A-niveau i et studieretningsfag, vælges den skriftlige prøve i det studieretningsfag i elevens prøveplan, der er tidligst placeret i eksamensperioden.
I nogle studieretninger findes der ikke studieretningsfag, der afsluttes med en skriftlig prøve. I disse tilfælde vælges for den enkelte elev den skriftlige prøve i elevens øvrige fag (det vil sige udover dansk), der er placeret tidligst i eksamensperioden. Elever, der ikke har flere skriftlige prøver i deres prøveplan, aflægger kun den skriftlige prøve i dansk.
Det skriftlige studieretningsfag skal afsluttes med en skriftlig prøve. Derfor kan det fx  ikke være teknologi A.
Den anden skriftlige prøve skal altid findes blandt de skriftlige prøver i den enkelte elevs prøveplan. En mundtlig prøve i et studieretningsfag kan ikke konverteres til en skriftlig prøve.​

Censormødet ​

Censormødet afvikles ikke fysisk i år, men censorerne koordinerer den 16. (for nogle fag den 15.) juni. Ministeriet beskriver her, hvordan det kommer til at foregå.

Vejledning 

Undervisningsministeriet har nu udgivet "Vejledning til gymnasiale uddannelsesinstitutioner om aflysning og afholdelse af prøver, afgivelse af årskarakterer m.v. i sommerterminen  2020. Retningslinjer om prøvetræning i nødundervisningen." Vejledningen kan downloades her: Vejledning om afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer.pdf

Autismeelever (ASF)

Skal AFS-elever til de samme eksamener som øvrige afgangselever?

Ja, AFS-elever skal aflægge prøver på lige fod med øvrige elever.

Selvstuderende

Skal selvstuderende op i alle fag?

Ja, de skal til prøve i alle de fag, de er selvstuderende i, og hvor de ikke har fulgt eller vil komme til at følge undervisning. Prøverne for selvstuderende vil eventuelt kunne planlægges med intern censur. Undervisningsministeriet er i gang med at udarbejde​ detaljer herom.

Særligt for hf

Skal hf-enkeltfagskursister og gsk-elever til eksamen?

Nej. Kursisterne er ikke omfattet af genåbningen, og fremfor at aflægge prøve afslutter de fag v​ed at få en afsluttende årskarakter, som ophøjes til prøvekarakter. Det gælder for alle gsk-kursister og kursister på hf-enkeltfag. Herved sikres, at de kan søge om optagelse på videregående uddannelser uden forsinkelse. Læreren skal forud for afgivelse af karakteren afholde en faglige vurderingssamtale med kursisten.

Hvis en hf-elev har aflagt skriftlig prøve i engelsk ved vinterterminen. Hvad skal der så ske?

Hvis eleven har skriftlige prøver udover skriftlig dansk, vælges den skriftlige prøve, der er placeret tidligst i eksamensperioden. Hvis eleven ikke har flere skriftlige prøver, aflægges​ kun den skriftlige prøve i dansk.

Hvordan skal der gives årskarakterer i den naturvidenskabelige faggruppe i 1.hf?

For elever på uddannelsen til hf-eksamen fastsættes de to karakterer for den naturvidenskabelige faggruppe som henholdsvis et simpelt gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi og den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.​​

Skal fjernundervisningskursister til eksamen?​​​ 

Fjernundervisningskursister følger den uddannelsesretning, de er indskrevet på. For hf-enkeltfag gælder det – uanset uddannelsens tilrettelæggelse - at eksamen er aflyst, og at der i fag, der afsluttes i sommerterminen 2020, gives afsluttende standpunktskarakterer. ​

Kan kursister på hf-enkeltfag blive færdig uden EP? 

Ja. Det fremgår af nødprøvebekendtgørelsens § 16, stk. 2: En kursist på hf-enkeltfag, der, jf. § 1, stk. 1, ikke kan afslutte eksamensprojektet med mundtlig prøve i forårssemesteret 2020, er uanset bestemmelserne i § 41, stk. 3, og § 47 i lov om de gymnasiale uddannelser ikke af den grund afskåret fra efter anmodning, der skal fremsættes senest den 1. februar 2021, at få udfærdiget et bevis for en sammenstykket højere forberedelseseksamen.

Særligt for htx

Hvad gør man, hvis htx-elever skal op i teknikfag A eller teknologi A eller B, og de ikke har haft tilstrækkelig mulighed for at lave det forudgående eksamensprojekt, fordi de ikke har haft den fornødne adgang til værkstederne?

​Undervisningsministeriet har besluttet, at den enkelte institution kan vurdere, at elever, der er udtrukket til disse prøver, ikke har haft og fortsat ikke har tilstrækkelig mulighed for at udføre det forudgående eksamensprojekt som følge af fysiske begrænsninger under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger. Disse elever kan i stedet komme op i den næstsidst placerede udtrukne mundtlige prøve. Denne justering skal altid godkendes af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Send en mail med en beskrivelse af justeringen og begrundelsen for justeringen til Rune Kjærsgaard Jørgensen, E-mail: Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk.

Der er en del studieretninger, der ikke har skriftlige prøver på A-niveau – eller slet ikke studieretningsfag med skriftlige prøver. Hvad skal eleverne så til eksamen i?

I skolens prøveplan vælges for den enkelte elev den skriftlige prøve i det studieretningsfag på A-niveau, der er placeret tidligst i eksamensperioden. Hvis der ikke er nogen skriftlig prøve på A-niveau i et studieretningsfag, vælges den skriftlige prøve i det studieretningsfag i den enkelte elevs prøveplan, der er tidligst placeret i eksamensperioden. I nogle studieretninger findes der ikke studieretningsfag, der afsluttes med en skriftlig prøve. I disse tilfælde vælges for den enkelte elev den skriftlige prøve i elevens øvrige fag (det vil sige udover dansk), der er placeret tidligst i eksamensperioden. Det skriftlige studieretningsfag skal afsluttes med en skriftlig prøve. Derfor kan det for eksempel ikke være teknikfag A. 


På htx vil der være enkelte elever, der ikke har fag med skriftlige eksamener. Hvilke eksamener skal de til? ​     

Der tages udgangspunkt i de prøver, den enkelte elev er udtrukket i. I den enkelte elevs prøveplan vælges den skriftlige prøve i det studieretningsfag på A-niveau, der er placeret tidligst i eksamensperioden. Hvis der ikke er nogen skriftlig prøve på A-niveau i et studieretningsfag, vælges den skriftlige prøve i det studieretningsfag i den enkelte elevs prøveplan, der er tidligst placeret i eksamensperioden.

​I nogle studieretninger findes der ikke studieretningsfag, der afsluttes med en skriftlig prøve. I disse tilfælde vælges for den enkelte elev den skriftlige prøve i elevens øvrige fag (det vil sige udover dansk), der er placeret tidligst i eksamensperioden. Elever, der ikke har flere skriftlige prøver i deres prøveplan, aflægger kun den skriftlige prøve i dansk.

Det skriftlige studieretningsfag skal afsluttes med en skriftlig prøve. Derfor kan det for eksempel ikke være teknologi A.


 

​Særligt for EUX

Hvilke fag skal EUX-elever til eksamen i?

Merkantil EUX:

Mundtlig prøve: EOP eller senest placerede udtrukne prøve (hvis eleven har afsluttet EOP i vinterterminen).

Skriftlig prøve: Dansk og først udtrukne prøve.

Teknisk EUX:​

Mundtlig prøve: EP/EOP eller senest placerede udtrukne prøve (hvis eleven allerede har afsluttet EP/EOP)

Skriftlig prøve: afslutter eleven fag med skriftlig prøve, udtrækkes om muligt op til to skriftlige prøver ifølge elevens prøveplan.


 

Hvilke EUX-elever er omfattet af genåbningen​?

​Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år med samlet gymnasial eksamen sommeren 2020, er omfattet af genåbningen.

Tekniske eux-elever, der afslutter det/de sidste gymnasiale fag i deres eux-forløb sommeren 2020, er ligeledes omfattet.

Eux-elever, som afslutter et eller flere gymnasiale fag (herunder EP eller EOP) senere end sommeren 2020, er derimod ikke er omfattet af genåbningens første fase.

Eux-elever på grundforløbet er heller ikke omfattet af genåbningen.


​Særligt for IB

Er der eksamen på IB?

Alle IB-eksaminer i foråret 2020 er aflyst. IB Diplomas vil blive udstedt baseret på elevernes skriftlige arbejde og videooptagelser samt på lærern​es karaktergivning. Yderligere oplysninger kan fås på de danske IB-skoler.​


 

Særligt for kostskoler

Må gymnasiale elever og eux-elever, som er omfattet af genåbning og bor på skolehjem eller kosttilbud komme tilbage til skolen?

Ja. Elever, som er en del af genåbningsplanen, kan vende tilbage til deres kosttilbud, så snart ledelsen vurderer, at skolen/institutionen har organiseret sig sundhedsmæssigt forsvarligt.​​


 

Se også spørgsmål/svar om, hvordan du forholder dig som ansat
Emner:  
Interessent: