Corona

Info
 
Myndighedernes vejledninger opdateres løbende. Læs de seneste udmeldinger på deres respektive hjemmesider, som du finder links til på denne side under Yderligere information.

​​​​​

Nye Coronaretningslinjer gældende fra 16. januar 2022

Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nye retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser , som gælder fra 16. januar 2022.

Derudover er FAQ blevet justeret. Her finder man blandt andet reglerne for coronapas for elever under 18 år:

Gyldigheden af et gennemført vaccinationsforløb er ikke reduceret for personer under 18 år. En elev under 18 år kan således opnå et gyldigt coronapas ved:

 1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
 2. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 11 dage og højst 5 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 3. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinations-forløb anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis,
 4. et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et primært vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis.​

​Ny definition af "nær kontakt"

Sundhedsstyrelsen har ændret definitionen af nær kontakt. Fremover skal alene nære kontakter selvisolere sig og testes på fjerde- og sjettedagen. Du er nær kontakt, hvis du opfylder et af nedenstående kriterier:

 • ​Du bor sammen med en person smittet med covid-19
 • Du er kærester med en person smittet med covid-19
 • Din værelseskammerat på en efterskole, højskole, lejrskole e.l. er smittet med covid-19
 • En person, du har overnattet ved, eller som har overnattet hos dig, er smittet med covid-19.

​Hvis du samtidig har været tæt på en smittet person i nedenstående periode, er du nær kontakt:

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Andre udsat for smitte skal fortsat lade sig teste, men ikke gå i selvisolation. Som nær kontakt kan man ophæve selvisolation med en negativ PCR-test på dag fire.
Testen på sjettedagen skal på nuværende tidspunkt være en hurtigtest.
Ændringen kommer for at tage højde for stigende smittetal og udbredt smitte med omikronvarianten.
 Læs mere om nære kontakter, og hvordan nære kontakter skal forholde sig her

Nye tiltag med virkning fra 19. december

​Krav om mundbind eller visir indføres på ungdomsuddannelserne med virkning fra 19. december. Det har et flertal i Folketingets Epidemiudvalg besluttet efter indstilling fra Epidemikommissionen.

Følgende initiativer gennemføres på ungdomsuddannelserne:

Mundbind og visir fra den 19. december 2021

 • Krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud m.v., på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Krav om mundbind eller visir for elever, studerende og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser, når de bevæger sig rundt på institutionen og opholder sig på fællesarealer. Kravet gælder ikke i undervisningen eller til eksamen.
 • Ret til at bære visir for medarbejdere i dagtilbud m.v. og på grundskoler samt ret til at bære visir eller mundbind for medarbejdere på ungdoms- og voksenuddannelser.

Ungdoms- og voksenuddannelser fra den 3. januar 2022

Ungdoms- og voksenuddannelser omfattes af retningslinjer svarende til det, der er meldt ud for genåbningen af grundskolerne. Det omfatter: 

 • Anbefaling om to ugentlige screeningstest for elever og medarbejdere.
 • Anbefaling om organisering af undervisning i faste hold (i det omfang at det er foreneligt i forhold til den praktiske gennemførsel af almindelig undervisning mv.).  
 • Opfordring om fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19 – herunder afstand mellem medarbejdere, rengøring, udluftning, hygiejne mv.
 • Opfordring til aflysning af større sociale arrangementer.
 • Se de opdaterede retningslinjer og FAQ her

Prøver i vintertermining

Undervisningsministeriet har offentliggjort spørgsmål og svar - FAQ - om prøver i vinterterminen 2021/22 for de gymnasiale uddannelser. Læs mere her.​

​​Krav om coronapas

Lokaler og lokaliteter på uddannelsesinstitutioner med krav om coronapas for at få adgang - uanset antal personer:

 • Videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser og sprogcentre.
 • Fra fredag den 26. november 2021 er der krav om, at medarbejdere på statslige arbejdspladser skal kunne forevise coronapas. Fra den samme dag vil det herudover være muligt for private, kommunale og regionale arbejdsgivere at pålægge deres medarbejdere at forevise coronapas eller lade sig teste.

Gyldigt coronapas

I Danmark gælder følgende regler for, hvornår du har et gyldigt coronapas:

 • Efter vaccination: Du vil have et gyldigt coronapas fra 14 til 42 dage efter din første vaccination. Derudover vil du have et gyldigt coronapas umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret, hvis dit vaccinationsforløb kræver flere doser. Hvis dit vaccinationsforløb alene består af én dosis, vil dit coronapas være gyldigt efter 14 dage.
 • Efter negativ test: Du vil også have et gyldigt coronapas, hvis du har fået foretaget en negativ test, der for PCR-test er højst 72 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 48 timer gammel.
 • Efter tidligere smitte: Er du tidligere smittet med COVID-19 og har fået taget en positiv PCR-test, der er højest 14 dage til 6 måneder (180 dage) gammel, vil du også have et gyldigt coronapas.

Hvis du er vaccineret eller tidligere smittet, har du et coronapas, hvis du kan fremvise dokumentation herfor. Det kan du f.eks. finde på sundhed.dk eller i sundhedsmyndighedernes app "MinSundhed". Dette gælder, uanset om du har en positiv test for covid-19, der er mindre end 14 dage gammel. Sundhedsmyndighedernes app "Coronapas" vil dog ikke vise en grøn skærm med teksten "Gyldigt i Danmark" i en sådan situation.

Coronapas kan også være et krav i forbindelse med rejser. Reglerne for et gyldigt coronapas kan variere fra land til land – eksempelvis er det ikke alle lande, hvor coronapas er gyldigt efter første vaccination. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, inden du rejser.

Undtaget for coronapas

Kravet om coronapas gælder ikke for:

 • Børn under 15 år.
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.

  Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, skal kunne fremvise dokumentation for deres undtagelse. Dokumentationen skal fremvises, hvor der er krav om coronapas (på lige fod med et gyldigt coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte).

  Dokumentationen udleveres af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

  Særligt i forhold til ansatte og på uddannelsesområdet gælder, at hvis arbejdsgiveren, skolen eller institutionen vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt, kan personen, selv om den pågældende ikke kan fremvise dokumentation for tidligere smitte eller vaccination, møde frem på arbejde eller i skole.

  Kilde: coronasmitte.dk​
   ​

Opmærksomhed på falsk dokumentation for covid-19 test

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer skolerne til at kontrollere negative testsvar via sundhedsmyndighedernes apps "Coronapas" eller "MinSundhed".
​I et brev til skolerne skriver ministeriet:
"Vi har modtaget en række henvendelser vedr. falsk testdokumentation. På den baggrund vil vi gerne opfordre til, at I i jeres kontrol med, at elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt covid-19 testresultat, er opmærksomme på risikoen for snyd.

Snyd kan fx bestå af falsk dokumentation for undtagelse fra testkravet eller ændret tidspunkt og/eller udfald af et testsvar. Snyd med et testsvar el.lign. betragtes som dokumentfalsk og er derfor strafbart. Vi opfordrer jer til at informere jeres elever, kursister og deltagere herom samt så vidt muligt at foretage kontrol med et negativt testsvar via sundhedsmyndighedernes app "Coronapas" eller "MinSundhed", der begge indeholder elementer, som beskytter mod kopiering."

​Spørgsmål/Svar

​Nedenfor vil vi forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, som vi løbende får ind.​​ Flere svar handler om, når skolerne er åbne og er således ikke gældende under nedlukninger.​

Får jeg løn, hvis jeg bliver smittet?
Ja, du får løn, hvis du bliver syg. Sygdom er lovligt forfald. Det er derfor de sædvanlige regler for sygefravær, der gælder, og det betyder også, at du skal sygemelde dig på samme måde, som du plejer.  
Har jeg pligt til at oplyse ​arbejdsgiver om, at min sygemelding skyldes Covid-19?
Normalt er man ikke forpligtet til at fortælle, hvad man fejler, når man sygemelder sig, men Covid-19 har skabt en helt ekstraordinær situation på det danske arbejdsmarked, så derfor ​skal du oplyse, hvis din sygemelding skyldes coronavirus​, så der kan sk​​e smitteopsporing og begrænsning af smitte.​   
​Mit barn er hjemsendt pga. corona - hvad gør jeg?

Er dit barn smittet med corona, kan du bruge barns første sygedag(e) og i øvrigt agere, som hvis dit barn ellers er sygt.

Er dit mindreårige barn (til og med 13 år) hjemsendt som følge af covid-19 på skolen eller daginstitutionen uden selv nødvendigvis at have symptomer, altså ikke er sygt, må du – gerne i samarbejde med TR – aftale med ledelsen, hvordan denne force majeure-situation håndteres, fx om du eventuelt kan få omlagt din undervisning eller undervise virtuelt hjemmefra.

Hvis skolen ikke vil gå med til en sådan løsning, er der indgået en trepartsaftale, som gælder fra 23. november 2021 og frem til den 28. februar 2022. Aftalen er endnu ikke (30/11) vedtaget af Folketinget. Ifølge aftalen kan man få dagpenge i perioden, hvor man er nødt til at passe hjemsendt barn. Bemærk, at det er en betingelse for at få dagpenge, at der ikke udbetales løn.

Se Trepartsaftale skal hjælpe arbejdspladser med mange corona-syge (bm.dk)

Kan Covid-19 ses som en arbejdsskade?​
Hvorvidt corona kan anerkendes som en arbejdsskade, beror, som ved alle andre arbejdsskader på en konkret vurdering. Læs mere her om vurdering og anmeldelse af corona som arbejdsskade.
coronavirus.jpg​​Emner:  
Interessent:  

Yderligere information

Undervisningsministeriets information til uddannelsesinstitutioner​
Sundhedsstyr​elsen ​​​
Ring evt. til den fælles myndighedshotline på tlf. 70 20 02 33.