Corona

Info
 
Myndighedernes vejledninger opdateres løbende. Læs de seneste udmeldinger på deres respektive hjemmesider, som du finder links til på denne side under Yderligere information.

Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2020/21 på htx, hhx, stx, hf, hf-enkeltfag, gymnasial supplering og gymnasiale fag i eux-forløb

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag udsendt en tidsplan for afslutningen af skoleåret til ledelserne på de gymnasiale uddannelser. Tidsplanen berører offentliggørelse af eksamensplan, periode for ekstraundervisning, afgivelse af standpunktskarakterer mm.

Se tidsplanen her ​Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2020_21 på htx, hhx, stx, hf, hf-enkeltfag, gymnasial suppler.pdf

​Yderligere 8 kommuner genåbner

Fra mandag 12. april  genåbner skoler og institutioner i yderligere 8 kommuner efter anbefaling fra Epidemikommissionen. Det gælder kommunerne Høje Taastrup, Helsingør, Halsnæs, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, Gladsaxe og Fredensborg.

Derimod må Ishøj og Rødovre kommune fortsat ikke åbne. 

Se mere her:​ skoler og institutioner åbner i yderligere 8 kommuner.

​Ny model for lokale nedlukninger  

I forlængelse af rammeaftalen om genåbning fra 6. april 2021 er der indgået ​aftale om en ny automatisk model for lokale nedlukninger. Aftalen gælder fra 12. april 2021.​

Læs mere om aftalen her

Se bekendtgørelsen h​er

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har for hurtigt at forhindre smitteudbrud udstedt påbud til en række kommuner om nedlukning af grundskoler og fritidstilbud. STPS har desuden udstedt påbud til en række ungdomsuddannelsesinstitutioner. STPS offentliggør løbende oversigt over de udstedte påbud.
Læs mere her

Nye bekendtgørelser om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 og aflysninger af prøver i sommerterminen 2021

Undervisningsministeriet har offentliggjort bekendtgørelser om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 og aflysninger af prøver i sommerterminen 2021 i de gymnasiale uddannelser og eux-forløb.  

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 ses her

Bekendtgørelse om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i tilfælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 ses her​​

​Endelig vejledning til forberedelse og gennemførelse af selvpodning under supervision på skoler og institutioner

​Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt endelige udgaver af vejledninger til forberedelse og gennemførelse af selvpodning under supervision.
Vejledningerne er opdateret med link til brugsanvisning for de to testtyper, der foreløbig har modtaget ​dispensation til brug for selvpodning under supervision på skoler og institutioner fra Lægemiddelstyrelsen. Desuden er der både linket til eksempel på skema til registrering af elever m.fl. og til det ark, som eleven m.fl. skal bruge under testen.

Vejledninger ses her:
210329_Vejledning til forberedelser til selvpodning under supervision (opdateret).docx
210329_Vejledning til gennemførelse af selvpodning under supervision (opdateret).docx

​​Håndtering af personoplysninger og oplysningspligt ved test for Covid-19

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt en række vigtige informationer til skolerne i forbindelse med genåbningen. Det drejer sig om:
Brev om testdata og databeskyttelse ved behandlingen af personoplysninger i forbindelse med resultater for test af Covid-19 og oplysningspligt ved superviseret selvpodning på skolerne/institutionerne efter påske.
Se brevet her Testdata og databeskyttelse.pdf
Desuden er udsendt en FAQ om GDPR og håndtering af testresultater, som kan ses her FAQ om GDPR og håndtering af testresultater.pdf  
Ministeriet har også sendt et konkret tekstforslag til brug ved "underretning om behandlingen af personoplysninger som led i selvpodning under supervision på skoler og uddannelsesinstitutioner".
Teksten ses her ​Underretning om behandlingen af dine personoplysninger.DOCX

​Mulighed for fremmøde på valghold

Undervisningsministeriet har i retningslinjerne for ungdoms- og voksenuddannelser præciseret, at elever, kursister og deltagere kan, når undervisningens tilrettelæggelse forudsætter det, deltage i valghold i den uge, de har fremmøde. Det forudsættes, at der holdes to meters afstand til elever, kursister og deltagere fra andre stamklasser/hold, og at der er skærpet opmærksomhed på hygiejne og udluftning. Præciseringen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside under fanen "Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser". ​Følg dette link


​​Præcisering af retningslinjer for fremmøde og test

​Undervisningsministeriet har foretaget enkelte præciseringer af:

  1. Retningslinjerne for Jylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland
  2. Retningslinjer for test

​Præciseringerne betyder, at det anbefales, at 50 pct. fremmøde så vidt muligt bør ske ugevist, det vil sige mandag til fredag, og dermed ikk​e bør krydse hen over en weekend. 

Desuden er der indsat henvisninger til en række af Sundhedsstyrelsen vejledninger i retningslinjerne for test, herunder bl.a. ift., hvordan man skal håndtere positivt testsvar på hurtigtest. 

Retningslinjerne kan ses her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Bekendtgørelse om genåbning og lukning kan i øvrigt ses her​​

Test
Det er fortsat et krav, at elever og ansatte løbende testes for Covid-19 efter det eksisterende test-setup.​ Medarbejdernes tidsforbrug på test er en del af arbejdstiden.​

Læs mere om aftalen her


Politisk aftale giver penge til løft af faglighed og styrket trivsel

Torsdag den 18. februar 2021 har alle Folketingets partier indgået en aftale om at løfte fagligheden og øge trivslen hos elever og kursister frem mod sommeren 2021. 

De gymnasiale uddannelser vil med aftalen få 122 mio. kr., og til uddannelsestilbud, der er tilrettelagt som enkeltfag, er der afsat 31 mio. kr. til fagligt løft. Herudover er der afsat 88 mio. kr. til særlige trivselsindsatser, hvor hovedvægten ligger på yngre elever end gymnasiets. Ressourcerne kommer ud på skolerne snarest muligt.

Aftaleparterne mener, at skolerne har brug for frihed og fleksibilitet for at kunne arbejde bedst muligt med elevernes faglige progression frem mod sommerferien. Regeringen har derfor fremsat et ændringsforslag til lovforslag L 114, der midlertidigt – foreløbigt fra marts og frem til sommerferien 2021 – giver skolerne mulighed for at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i de lokale behov hos den enkelte klasse.

Midlerne bindes således ikke til konkrete initiativer, hvilket betyder, at man på den enkelte skole kan tilpasse efter de lokale behov. Det fremgår dog af aftalen, at institutioner med gymnasial uddannelse skal prioritere matematik, særligt for elever, hvor den frivillige interne prøve i matematik B indikerer et fagligt efterslæb. Aftalepartierne er enige om, at skolerne frem mod sommerferien skal have et særligt fokus på de elever og kursister, der skal til afsluttende prøver og eksamener i 1. halvår 2021 og de elever, der har særlige udfordringer. Samtidig kan der også være andre elevgrupper, som lokalt vurderes at have et presserende behov for en særlig indsats.

GL anbefaler, at man i samarbejdsudvalget og i drøftelser med lærerne og deres tillidsvalgte på den enkelte skole drøfter, hvilke indsatser der bedst vil løfte og styrke eleverne, og hvordan midlerne bedst bruges.​

Aftalerne behandles som et aktstykke den 18. marts, hvorefter pengene skulle komme ud på skolerne snarest muligt derefter. Skolerne skal dokumentere brugen af midlerne, ellers skal pengene betales tilbage itl minidteriet.

Læs mere her. Undervisningsministeriets spørgsmål/svar om aftalen kan ses her​.

​​​Sommereksamen: En række eksaminer aflyses

Regeringen og et bredt flertal af partier har indgået aftale om at aflyse en lang række af sommerens eksaminer efter perioder med coronanedlukninger og nødundervisning.

På gymnasieuddannelserne skal elever i 1. og 2. g til en prøve, mens elever i 1. hf skal til to prøver. I 3. g og på 2. hf skal eleverne til fire prøver.​ Læs GL's nyhed her, som giver overblikket.​ Efterfølgende blev aftalen justeret, så den mundtlige prøve i matematik på A-niveau alligevel ikke aflyses ved sommerens eksamener. Det er resultatet af en revideret aftale, som partierne efterfølgende indgik. ​

Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål/svar om eksamen. Har du et spørgsmål, som Undervisningsministeriet ikke har besvaret, så kontakt din tillidsrepræsentant, som vil se​nde spørgsmålet videre til sekretariatet, som er i løbende dialog med Undervisningsministeriet, så sektoren får besvaret de spørgsmål, som opstår.
​​

Spørgsmål/Svar

​Nedenfor vil vi forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, som vi løbende får ind.​​ Flere svar handler om, når skolerne er åbne og er således ikke gældende under nedlukninger.​

Hvordan med arbejdsmiljøet?
Se særskilt information om at arbejde   hjemmefra.  

I arbejdet med at klargøre den enkelte skole til at kunne åbne efter nedlukningen​, skal der fokuseres på den fysiske indretning af arbejdspladsen i kombination med organiseringen af arbejdet. GL anbefaler, at kortlægning af risiko og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger på den enkelte skole sker i et tæt samarbejde mellem ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant(er). ​​  

Skal jeg undervise med mundbind/visir?​
Hvis du har mere end to klasser/hold den pågældende dag, skal du bære mundbind eller visir.​​ ​Læs mere her.​
​​Hvilke sygdomssymptomer skal jeg være obs på, og hvordan skal jeg forholde mig?
De typiske symptomer er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og feber. Milde symptomer på ny coronavirus vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza. Der går mellem 2 og 14 dage fra man bliver smittet med ny coronavirus, til symptomerne viser sig. Du skal betragte dig som værende syg, hvis du oplever symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Hvis du er syg, skal du blive hjemme fra dit arbejde på uddannelsesinstitutionen, og du skal testes. Du skal blive hjemme indtil du er rask, det vil sige indtil 48 timer efter du sidst har haft symptomer.
Hvis én af dine kollegaer eller én af eleverne bliver syge, skal ledelse og medarbejdere skærpe opmærksomheden på symptomer blandt øvrige elever og personale. Hvis du eller dine pårørende er i en særlig risiko for udvikling af alvorlig sygdom, er der særlige forholdsregler, som du kan læse om under afsnittet om særlige risikogrupper.​ 
​Skal jeg møde ind, hvis jeg er i risikogruppe?

Sundhedsstyrelsen har defineret, hvem der er i risikogruppe ift. Covid-19​. Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, enten fordi du selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør du tage kontakt til din læge.​​  

​​

Det vil altid være en konkret individuel vurdering, om man i en given situation som lærer, skal blive hjemme. Hvis din læge vurderer, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver, og aftale om der er mulighed for omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Der henvises til de aktuelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Folketinget har vedtaget, at der gives midlertidig ret til sygedagpenge ​for lønmodtagere, der selv er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, såfremt arbejdet ikke kan udføres hjemmefra. Denne midlertidige ret er forlænget til at gælde til og med d. ​1. juli 2021​​​.  

Læs mere her: Sygedagpenge til personer i riskogruppen​​  

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til personer i øget risiko​.  

​Du er velkommen til at kontakte GL’s socialrådgiver, hvis du ​har problemer med sygedagpenge.
Får jeg løn, hvis jeg bliver smittet?
Ja, du får løn, hvis du bliver syg. Sygdom er lovligt forfald. Det er derfor de sædvanlige regler for sygefravær, der gælder, og det betyder også, at du skal sygemelde dig på samme måde, som du plejer.  
Har jeg pligt til at oplyse ​arbejdsgiver om, at min sygemelding skyldes Covid-19?
Normalt er man ikke forpligtet til at fortælle, hvad man fejler, når man sygemelder sig, men Covid-19 har skabt en helt ekstraordinær situation på det danske arbejdsmarked, så derfor ​skal du oplyse, hvis din sygemelding skyldes c​oronavirus, så der kan se smitteopsporing og begrænsning af smitte.​   
​​
coronavirus.jpg​​

Emner:  
Interessent: