Coronavirus - sådan forholder du dig som ansat

Info
 
Myndighedernes vejledninger opdateres løbende. Læs de seneste udmeldinger på deres respektive hjemmesider, som du finder links til på denne side under Yderligere information.

coronavirus.jpg
​GL udsendte 22. september et medlemsbrev til alle medlemmer om situationen på skolerne

Tilbage til hverdagen i en Coronatid

Skolernes åbning efter ferien er sket efter de retningslinjer, som Undervisningsministeriet udsendte den 19. juni 2020. Ifølge retningslinjerne skal skolerne vende tilbage til en mere normal hverdag og undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Der skal dog fortsat være fokus på konsekvent håndtering af smittetilfælde, hygiejne og afstand i visse sammenhænge.

Undervisningsministeriet har den 21. august åbnet en ny FAQ​, som bl.a. giver svar om, hvornår en skole kan overgå til fjernundervinsing/nødundervisning, brug af mundbind, karantæne ift at komme hjem fra et karantæneland etc. 

Ifølge retningslinjerne skal både elever og personale – så vidt det er muligt – have et begrænset antal kontakter og holde minimum en meters afstand til andre. Man kan lokalt fravige den generelle anbefaling om en meters afstand inden for klassen/holdet, når det er en forudsætning for at leve op til kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. 

Der skal være særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.

Det vil stadig være muligt at anvende nødundervisningsbestemmelserne i helt særlige tilfælde, fx hvis der er smittetilfælde på skolen, hvor det er nødvendigt at sende et større antal elever eller lærere hjem.

For lærerne gælder, at de så vidt muligt skal holde minimum 1 meters afstand til kolleger og elever i normale situationer og minimum 2 meter til første række af elever ved tavleundervisning. Anbefalingen om 1 meters afstand for personale kan fraviges, når det er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække.

Retningslinjerne præciserer, at der bør tages særligt hensyn til personale, der kan være i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19, i tilrettelæggelse af den enkeltes arbejde og fx indretning af arbejdspladsen.

Det er en helt særlig situation, vi befinder os i, og derfor giver retningslinjerne heller ikke svar på alt det, vi gerne vil have svar på. GL's sekretariat har opfordret tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at have en løbende dialog med ledelsen om, hvordan man på den enkelte arbejdsplads kan sikre medarbejderne bedst muligt, fx ved forskellige tiltag, markering af hvordan man skal gå på fællesarealer mv. Det er selvfølgelig også vigtigt, at I i kollegagruppen forholder jer til, hvordan I bedst støtter og passer på hinanden i en situation, som er vanskelig, og som kan skabe bekymring.

Sundhedsstyrelsen har anmodet GL om at opfordre til, at lærere og elever på gymnasieudda​nnelserne downloader og anvender app'en smittestop.​

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om smitte

Undervisningsministeriet har opdateret sine spørgsmål/svar om coronasituationen. Du kan se dem her:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/tvaergaaende

Her kan man bl.a. se, at Sundhedsstyrelsen den 17. september 2020 har opdateret retningslinjerne om håndtering af smitte. Hvis en lærer er smittet, er retningslinjerne:

"Medarbejdere forventes at være i stand til at efterleve råd om afstand, selvom det altid bør ske under hensyntagen til det professionelle behov for nærhed og omsorg i arbejdet.
Såfremt en medarbejder er testet positiv for COVID-19, identificeres alle nære kontakter, som medarbejderen har undervist eller været i kontakt med inden for 48 timer, før medarbejderen fik symptomer. Alle nære kontakter – både børn/elever/kursister og kollegaer –hjemsendes. Det vil sige, at hele stuen/klassen/holdet ikke per automatik sendes hjem som nære kontakter, da det forventes at medarbejdere som udgangspunkt har holdt afstand medmindre der er behov for nærhed og omsorg i arbejdet."

Hvis en elev er smittet, er retningslinjerne:

" Elever på ungdoms- og voksenuddannelser forventes at være i stand til at efterleve råd om afstand. Uanset om uddannelsesinstitutionen i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer har fraveget anbefalingen om 1 meters afstand eller ej anbefales det derfor som udgangspunkt, at:
Smittede elever selv identificerer og orienterer deres nære kontakter på uddannelsesstedet. Ledelsen kan bistå, hvis eleven ønsker det.
Det anbefales i denne sammenhæng ikke, at hele klasser som udgangspunkt anses for at være nære kontakter, da kontaktmønstre i mindre grad vil følge klasseskel. Kun børn og unge, der vides at have været i nær kontakt med en smittet, bør anses for at være nære kontakter og følge programmet for smitteopsporing af nære kontakter med to test."

Det er GL's vurdering, at det både for elever og lærere kan være svært at efterleve afstandskravene i alle tilfælde – især på skoler, hvor klasselokaler eller gangarealer ikke er store. Dette har GL problematiseret over for ministeriet.​

Faktaark - smittestop.pdf
Supplerende informationer om smittestop.pdf

Nedenfor vil vi forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, som vi løbende får ind.​

Hvordan med arbejdsmiljøet?

I arbejdet med at klargøre den enkelte skole til at kunne åbne efter ferien, skal der fokuseres på den fysiske indretning af arbejdspladsen i kombination med organiseringen af arbejdet. GL anbefaler, at kortlægning af risiko og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger på den enkelte skole sker i et tæt samarbejde mellem ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant(er). ​​

​​Hvilke sygdomssymptomer skal jeg være obs på, og hvordan skal jeg forholde mig?

De typiske symptomer er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og feber. Milde symptomer på ny coronavirus vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza. Der går mellem 2 og 14 dage fra man bliver smittet med ny coronavirus, til symptomerne viser sig. Du skal betragte dig som værende syg, hvis du oplever symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Hvis du er syg, skal du blive hjemme fra dit arbejde på uddannelsesinstitutionen, og du skal testes. Du skal blive hjemme indtil du er rask, det vil sige indtil 48 timer efter du sidst har haft symptomer.
Hvis én af dine kollegaer eller én af eleverne bliver syge, skal ledelse og medarbejdere skærpe opmærksomheden på symptomer blandt øvrige elever og personale. Hvis du eller dine pårørende er i en særlig risiko for udvikling af alvorlig sygdom, er der særlige forholdsregler, som du kan læse om under afsnittet om særlige risikogrupper. 
​ 

​Skal jeg møde ind, hvis jeg er i risikogruppe?

Sundhedsstyrelsen har defineret, hvem der er i risikogruppe ift. Covid-19​. Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, enten fordi du selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør du tage kontakt til din læge.​

Det vil altid være en konkret individuel vurdering, om man i en given situation som lærer, skal blive hjemme. Hvis din læge vurderer, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver, og aftale om der er mulighed for omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker det.
Der henvises til de aktuelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Folketinget har vedtaget, at der gives midlertidig ret til sygedagpenge ​for lønmodtagere, der selv er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, såfremt arbejdet ikke kan udføres hjemmefra. Denne midlertidige ret er forlænget til at gælde resten af 2020​.

 Læs mere her: Sygedagpenge til personer i riskogruppen_.pdf

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til personer i øget risiko​.

​Får jeg løn, hvis jeg bliver smittet?

Ja, du får løn, hvis du bliver syg. Sygdom er lovligt forfald. Det er derfor de sædvanlige regler for sygefravær, der gælder, og det betyder også, at du skal sygemelde dig på samme måde, som du plejer. 

Har jeg pligt til at oplyse ​arbejdsgiver om, at min sygemelding skyldes Covid-19?

Normalt er man ikke forpligtet til at fortælle, hvad man fejler, når man sygemelder sig, men Covid-19 har skabt en helt ekstraordinær situation på det danske arbejdsmarked, så derfor ​skal du oplyse, hvis din sygemelding skyldes c​oronavirus, så der kan se smitteopsporing og begrænsning af smitte.  ​​


Hvis skolen pålægger mig at blive testet?

Hvis en lærer pålægges at blive testet for corona, fordi hun har undervist eller været i kontakt med en smittet elev/kollega, er det sekretariatets vurdering, at den tid der medgår hertil, er at betragte som arbejdstid. Heraf følger også, at transporten til testcentret er en tjenesterejse og udgifter hertil godtgøres efter de sædvanlige regler på skolen for tjenesterejser.​

Emner:  
Interessent: