Corona

Info
 
Myndighedernes vejledninger opdateres løbende. Læs de seneste udmeldinger på deres respektive hjemmesider, som du finder links til på denne side under Yderligere information.

Mundbind udfases fra 14. juni

Fra på mandag 14. juni skal mundbind kun bæres af stående passagerer i den offentlige transport mv. Det er en af de mange lempelser af Corona-restriktionerne, som Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige vedtog i en aftale tidligt i morges 10. juni. Aftalen betyder, at de fleste restriktioner vil være udfaset i september.

Her er hovedpunkterne i genåbningsaftalen:

 • Krav om at bære mundbind eller visir udfases fra den 14. juni 2021 på alle områder undtagen for stående passager i den kollektive transport mv.
 • Mundbind og visir udfases helt den 1. september 2021.
 • Udfasningen af Coronapasset vil begynde den 14. juni 2021 de steder, hvor der er mindst smitterisiko, bl.a. på biblioteker, fritids- og foreningsaktiviteter (ekskl. idræt) samt folkeoplysning.
 • Krav om Coronapas bortfalder 1. september 2021 – bortset fra i nattelivet, ved udendørs arrangementer med flere end 2.000 siddende tilskuere og ved indendørs stående arrangementer.
 • Åbningstiden udvides på serveringssteder til kl. 24.00 fra 11. juni 2021.
 • Åbningstiden udvides på serveringssteder til kl. 02.00 pr. 15. juli 2021.
 • Antallet af tilskuere til Danmarks EM-kampe øges til maksimalt 25.000.​
 • Natklubber genåbner fra 1. september med krav om Corona​pas.
 • Fra 1. juli hæves det indendørs forsamlingsforbud til 250 personer fra aktuelt 50 personer.

Læs aftalen her

Opmærksomhed på falsk dokumentation for covid-19 test

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer skolerne til at kontrollere negative testsvar via sundhedsmyndighedernes apps "Coronapas" eller "MinSundhed".
​I et brev til skolerne skriver ministeriet:
"Vi har modtaget en række henvendelser vedr. falsk testdokumentation. På den baggrund vil vi gerne opfordre til, at I i jeres kontrol med, at elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt covid-19 testresultat, er opmærksomme på risikoen for snyd.

Snyd kan fx bestå af falsk dokumentation for undtagelse fra testkravet eller ændret tidspunkt og/eller udfald af et testsvar. Snyd med et testsvar el.lign. betragtes som dokumentfalsk og er derfor strafbart. Vi opfordrer jer til at informere jeres elever, kursister og deltagere herom samt så vidt muligt at foretage kontrol med et negativt testsvar via sundhedsmyndighedernes app "Coronapas" eller "MinSundhed", der begge indeholder elementer, som beskytter mod kopiering."

Muligt at afvikle sociale og faglige arrangementer

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere at aflyse sociale og faglige arrangementer.
Det betyder bl.a., at uddannelsesinstitutioner fra 25. maj igen ​kan afholde fælles morgenmad, klassekomsammener, trivselsarrangementer samt kolonier, lejrture og studieture. 
Læs mere her

​​​​​​Fuld f​ysisk ​genåbning af gymnasieuddannelser fra 21. maj

Med undtagelse af Nye Borgerlige vedtog Folketingets partier kort efter midnat en aftale om yderligere genåbning af samfundet. Aftalen betyder bl.a. følgende:

 • Fra og med 21. maj 2021 åbnes der for 100 procent fremmøde for alle elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser. Genåbningen sker på samme vilkår som tidligere genåbninger​.
 • Sundhedsstyrelsen er ved at opdatere anbefalingerne for sociale arrangementer og socialt samvær, så de bliver justeret i forhold til den gradvise genåbning. Der vil blive udstedt nye anbefalinger, som muliggør afholdelse af arrangementer med overnatning, herunder lejrskoler mv., i dagtilbud mv., på grundskoler (herunder efterskoler mv.), fritidstilbud (SFO og klub mv.), ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser samt arrangementer i det frivillige idræts- og foreningsliv.
 • Coronapasset begynder at blive udfaset i juni, og det er aftalt at indføre en såkaldt 'solnedgangsklausul' for endelig afskaffelse af coronapasset. Det gælder for alt andet end rejser og turisme. 
 • Kravet om mundbind bliver udfaset og vil efter planen være ophævet, når alle på 16 år eller derover, der ønsker det, er færdigvaccinerede. Der fremlægges en plan for udfasningen i juni. 
 • Hjemmearbejde udfases i tre omgange. Fra 21. maj kan 20 procent vende tilbage, mens halvdelen skal være tilbage 14. juni, når alle over 50 år ventes at have modtaget mindst et stik mod coronavirus. 1. august er det ifølge aftaleteksten planen, at 100 procent vil kunne vende tilbage til arbejdspladsen. 

Læs hele aftaleteksten her Aftale-om-udmoentning-af-genaabning-pr.-21.-maj-2021 (3).pdf

De gældende retningslinjer og vejledninger er opdateret og kan ses h​er

Aftale om yderligere genåbning fra 6. maj 2021

​Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige har indgået aftale om yderligere genåbning af samfundet gældende fra 6. maj.

Fra 6. maj 2021 eller hurtigst muligt derefter er der bl.a.:

100 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt for afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser og 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne i hele landet. Genåbningen sker på samme vilkår som tidligere genåbninger.

Aftalepartierne er også enige om, at resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelserne kan møde med 100 pct. fysisk fremmøde pr. 21. maj 2021 efter samme vilkår som ved tidligere genåbninger.

De konkrete modeller for genåbning vil – i det omfang det følger af epidemiloven – blive forelagt Folketingets Epidemiudvalg.

Læs hele aftalen her​: Aftale-6.-maj-2021-ENDELIG.pdf

Nye generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en ny version af "Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser".
Retningslinjerne er opdateret på baggrund af Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger om afstand med anbefaling om at holde mindst 1 meters afstand til andre personer og 2 meter, når det er muligt.
Læs mere her.

Ministeriet er desuden i dialog med Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen om de gældende anbefalinger om sociale arrangementer, studieture og lejrskoler m.m. De gældende anbefalinger er opdateret og gælder til den 5. maj 2020 og kan ses i FAQ på ministeriets hjemmeside.

De nye versioner af retningslinjerne findes ligeledes her ​på ministe​riets hjemmeside.  

Ændrede regler for undtagelse fra test

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at reglerne for undtagelse fra testkravet er blevet ændret. Opfordring til og krav om test gælder nu ikke for elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen eller institutionen, der:

 • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt, eller
 • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Sundhedsmyndighederne har ifølge Børne- og Undervisningsministeriet bekræftet, at følgende regler gælder for, hvornår elever, kursister, deltagere og ansatte kan vende tilbage til uddannelse og arbejde efter at være testet positive: Elever, kursister, deltagere og ansatte, som er omfattet af testkrav, kan tidligst vende tilbage to uger efter, de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Elever og ansatte, som ikke er omfattet af testkrav, kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Smittede uden symptomer kan ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer vende tilbage syv dage efter testtidspunktet. Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller indtil 10 dage efter symptomstart, hvis vedkommende har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

Sundhedsmyndighederne har endvidere præciseret, at de ændrede retningslinjer for hjemsendelse og kontaktopsporing ved positive prøvesvar alene gælder ved regelmæssige antigentestscreeninger. Såfremt en elev eller ansat får foretaget en antigentest, uden at det sker som led i regelmæssige antigentestscreeninger i regi af skolen/institutionen, gælder anbefalingen om, at nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) kan afvente isolation ikke. I disse tilfælde starter kontaktopsporing af nære kontakter med det samme.

​Overblik over retningslinjer og genåbning ​gældende fra 21. april

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en ny version af de generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser, som er gældende fra den 21. april 2021.     

Se retningslinjerne her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Overblik over genåbningen fra 21. april 2021 kan findes her

Aftale om yderligere genåbning pr. 21. april 2021

Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige er blevet enige om yderligere genåbning af samfundet gældende fra 21. april.

Konkret sker der følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område 21. april 2021:

 • 80 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser samt 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne. Dette gælder dog ikke i Hovedstadsområdet, dvs. i landsdelene København by, Københavns Omegn, Nordsjælland og Østsjælland. Her er der fortsat fremmøde med 50 pct.
 • 5.-8. klasse i grundskolen får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor de ikke kan møde frem i skole.
 • De videnspædagogiske aktivitetscentre får lov at åbne pr. 21. april under forudsætning af coronapas.
 • Partierne er enige om at revurdere modellen for automatiske nedlukninger, herunder i forhold til hvordan børn og unges læring og trivsel sikres i sogne og kommuner, der er nedlukkede.

Børne- og Undervisningsministeriet vil snarest offentliggøre retningslinjer for genåbningen samt udstede de nødvendige bekendtgørelser.

Læs aftalen om yderligere genåbning her

​​Nye anbefalinger ved positive prøvesvar i antigentest

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at anbefalingerne ændres for kontaktopsporing ved positive prøvesvar i de regelmæssige antigentestscreeninger på bl.a. ungdoms- og voksenuddannelser. 

De nye anbefalinger indebærer, at nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) til en person, som testes positiv i en antigentest, kan afvente isolation, til der foreligger et svar fra den opfølgende PCR-test. Personen med en positiv antigentest skal fortsat gå i selvisolation og hurtigst muligt få foretaget en opfølgende PCR-test ved TestCenter Danmark.

Læs Anbefalinger for brug af antigentest

Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2020/21 på htx, hhx, stx, hf, hf-enkeltfag, gymnasial supplering og gymnasiale fag i eux-forløb

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag udsendt en tidsplan for afslutningen af skoleåret til ledelserne på de gymnasiale uddannelser. Tidsplanen berører offentliggørelse af eksamensplan, periode for ekstraundervisning, afgivelse af standpunktskarakterer mm.

Se tidsplanen her ​Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2020_21 på htx, hhx, stx, hf, hf-enkeltfag, gymnasial suppler.pdf

​Yderligere 8 kommuner genåbner

Fra mandag 12. april  genåbner skoler og institutioner i yderligere 8 kommuner efter anbefaling fra Epidemikommissionen. Det gælder kommunerne Høje Taastrup, Helsingør, Halsnæs, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, Gladsaxe og Fredensborg.

Derimod må Ishøj og Rødovre kommune fortsat ikke åbne. 

Se mere her:​ skoler og institutioner åbner i yderligere 8 kommuner.

​Ny model for lokale nedlukninger  

I forlængelse af rammeaftalen om genåbning fra 6. april 2021 er der indgået ​aftale om en ny automatisk model for lokale nedlukninger. Aftalen gælder fra 12. april 2021.​

Læs mere om aftalen her

Se bekendtgørelsen h​er

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har for hurtigt at forhindre smitteudbrud udstedt påbud til en række kommuner om nedlukning af grundskoler og fritidstilbud. STPS har desuden udstedt påbud til en række ungdomsuddannelsesinstitutioner. STPS offentliggør løbende oversigt over de udstedte påbud.
Læs mere her

Nye bekendtgørelser om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 og aflysninger af prøver i sommerterminen 2021

Undervisningsministeriet har offentliggjort bekendtgørelser om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 og aflysninger af prøver i sommerterminen 2021 i de gymnasiale uddannelser og eux-forløb.  

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 ses her

Bekendtgørelse om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i tilfælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 ses her​​

​Endelig vejledning til forberedelse og gennemførelse af selvpodning under supervision på skoler og institutioner

​Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt endelige udgaver af vejledninger til forberedelse og gennemførelse af selvpodning under supervision.
Vejledningerne er opdateret med link til brugsanvisning for de to testtyper, der foreløbig har modtaget ​dispensation til brug for selvpodning under supervision på skoler og institutioner fra Lægemiddelstyrelsen. Desuden er der både linket til eksempel på skema til registrering af elever m.fl. og til det ark, som eleven m.fl. skal bruge under testen.

Vejledninger ses her:
210329_Vejledning til forberedelser til selvpodning under supervision (opdateret).docx
210329_Vejledning til gennemførelse af selvpodning under supervision (opdateret).docx

​​Håndtering af personoplysninger og oplysningspligt ved test for Covid-19

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt en række vigtige informationer til skolerne i forbindelse med genåbningen. Det drejer sig om:
Brev om testdata og databeskyttelse ved behandlingen af personoplysninger i forbindelse med resultater for test af Covid-19 og oplysningspligt ved superviseret selvpodning på skolerne/institutionerne efter påske.
Se brevet her Testdata og databeskyttelse.pdf
Desuden er udsendt en FAQ om GDPR og håndtering af testresultater, som kan ses her FAQ om GDPR og håndtering af testresultater.pdf  
Ministeriet har også sendt et konkret tekstforslag til brug ved "underretning om behandlingen af personoplysninger som led i selvpodning under supervision på skoler og uddannelsesinstitutioner".
Teksten ses her ​Underretning om behandlingen af dine personoplysninger.DOCX

​Mulighed for fremmøde på valghold

Undervisningsministeriet har i retningslinjerne for ungdoms- og voksenuddannelser præciseret, at elever, kursister og deltagere kan, når undervisningens tilrettelæggelse forudsætter det, deltage i valghold i den uge, de har fremmøde. Det forudsættes, at der holdes to meters afstand til elever, kursister og deltagere fra andre stamklasser/hold, og at der er skærpet opmærksomhed på hygiejne og udluftning. Præciseringen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside under fanen "Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser". ​Følg dette link


​​Præcisering af retningslinjer for fremmøde og test

​Undervisningsministeriet har foretaget enkelte præciseringer af:

 1. Retningslinjerne for Jylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland
 2. Retningslinjer for test

​Præciseringerne betyder, at det anbefales, at 50 pct. fremmøde så vidt muligt bør ske ugevist, det vil sige mandag til fredag, og dermed ikk​e bør krydse hen over en weekend. 

Desuden er der indsat henvisninger til en række af Sundhedsstyrelsen vejledninger i retningslinjerne for test, herunder bl.a. ift., hvordan man skal håndtere positivt testsvar på hurtigtest. 

Retningslinjerne kan ses her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Bekendtgørelse om genåbning og lukning kan i øvrigt ses her​​

Test
Det er fortsat et krav, at elever og ansatte løbende testes for Covid-19 efter det eksisterende test-setup.​ Medarbejdernes tidsforbrug på test er en del af arbejdstiden.​

Læs mere om aftalen her


Politisk aftale giver penge til løft af faglighed og styrket trivsel

Torsdag den 18. februar 2021 har alle Folketingets partier indgået en aftale om at løfte fagligheden og øge trivslen hos elever og kursister frem mod sommeren 2021. 

De gymnasiale uddannelser vil med aftalen få 122 mio. kr., og til uddannelsestilbud, der er tilrettelagt som enkeltfag, er der afsat 31 mio. kr. til fagligt løft. Herudover er der afsat 88 mio. kr. til særlige trivselsindsatser, hvor hovedvægten ligger på yngre elever end gymnasiets. Ressourcerne kommer ud på skolerne snarest muligt.

Aftaleparterne mener, at skolerne har brug for frihed og fleksibilitet for at kunne arbejde bedst muligt med elevernes faglige progression frem mod sommerferien. Regeringen har derfor fremsat et ændringsforslag til lovforslag L 114, der midlertidigt – foreløbigt fra marts og frem til sommerferien 2021 – giver skolerne mulighed for at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i de lokale behov hos den enkelte klasse.

Midlerne bindes således ikke til konkrete initiativer, hvilket betyder, at man på den enkelte skole kan tilpasse efter de lokale behov. Det fremgår dog af aftalen, at institutioner med gymnasial uddannelse skal prioritere matematik, særligt for elever, hvor den frivillige interne prøve i matematik B indikerer et fagligt efterslæb. Aftalepartierne er enige om, at skolerne frem mod sommerferien skal have et særligt fokus på de elever og kursister, der skal til afsluttende prøver og eksamener i 1. halvår 2021 og de elever, der har særlige udfordringer. Samtidig kan der også være andre elevgrupper, som lokalt vurderes at have et presserende behov for en særlig indsats.

GL anbefaler, at man i samarbejdsudvalget og i drøftelser med lærerne og deres tillidsvalgte på den enkelte skole drøfter, hvilke indsatser der bedst vil løfte og styrke eleverne, og hvordan midlerne bedst bruges.​

Aftalerne behandles som et aktstykke den 18. marts, hvorefter pengene skulle komme ud på skolerne snarest muligt derefter. Skolerne skal dokumentere brugen af midlerne, ellers skal pengene betales tilbage itl minidteriet.

Læs mere her. Undervisningsministeriets spørgsmål/svar om aftalen kan ses her​.

​​​Sommereksamen: En række eksaminer aflyses

Regeringen og et bredt flertal af partier har indgået aftale om at aflyse en lang række af sommerens eksaminer efter perioder med coronanedlukninger og nødundervisning.

På gymnasieuddannelserne skal elever i 1. og 2. g til en prøve, mens elever i 1. hf skal til to prøver. I 3. g og på 2. hf skal eleverne til fire prøver.​ Læs GL's nyhed her, som giver overblikket.​ Efterfølgende blev aftalen justeret, så den mundtlige prøve i matematik på A-niveau alligevel ikke aflyses ved sommerens eksamener. Det er resultatet af en revideret aftale, som partierne efterfølgende indgik. ​

Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål/svar om eksamen. Har du et spørgsmål, som Undervisningsministeriet ikke har besvaret, så kontakt din tillidsrepræsentant, som vil se​nde spørgsmålet videre til sekretariatet, som er i løbende dialog med Undervisningsministeriet, så sektoren får besvaret de spørgsmål, som opstår.
​​

Spørgsmål/Svar

​Nedenfor vil vi forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, som vi løbende får ind.​​ Flere svar handler om, når skolerne er åbne og er således ikke gældende under nedlukninger.​

Hvordan med arbejdsmiljøet?
Se særskilt information om at arbejde   hjemmefra.  

I arbejdet med at klargøre den enkelte skole til at kunne åbne efter nedlukningen​, skal der fokuseres på den fysiske indretning af arbejdspladsen i kombination med organiseringen af arbejdet. GL anbefaler, at kortlægning af risiko og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger på den enkelte skole sker i et tæt samarbejde mellem ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant(er). ​​  

Skal jeg undervise med mundbind/visir?​
Hvis du har mere end to klasser/hold den pågældende dag, skal du bære mundbind eller visir.​​ ​Læs mere her.​
​​Hvilke sygdomssymptomer skal jeg være obs på, og hvordan skal jeg forholde mig?
De typiske symptomer er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og feber. Milde symptomer på ny coronavirus vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza. Der går mellem 2 og 14 dage fra man bliver smittet med ny coronavirus, til symptomerne viser sig. Du skal betragte dig som værende syg, hvis du oplever symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Hvis du er syg, skal du blive hjemme fra dit arbejde på uddannelsesinstitutionen, og du skal testes. Du skal blive hjemme indtil du er rask, det vil sige indtil 48 timer efter du sidst har haft symptomer.
Hvis én af dine kollegaer eller én af eleverne bliver syge, skal ledelse og medarbejdere skærpe opmærksomheden på symptomer blandt øvrige elever og personale. Hvis du eller dine pårørende er i en særlig risiko for udvikling af alvorlig sygdom, er der særlige forholdsregler, som du kan læse om under afsnittet om særlige risikogrupper.​ 
​Hvis jeg er i risikogruppe?

Tag kontakt til GL’s socialrådgiver, hvis du vil høre noget om sygedagpenge, forlængelse af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb i forbindelse med Covid19.

Får jeg løn, hvis jeg bliver smittet?
Ja, du får løn, hvis du bliver syg. Sygdom er lovligt forfald. Det er derfor de sædvanlige regler for sygefravær, der gælder, og det betyder også, at du skal sygemelde dig på samme måde, som du plejer.  
Har jeg pligt til at oplyse ​arbejdsgiver om, at min sygemelding skyldes Covid-19?
Normalt er man ikke forpligtet til at fortælle, hvad man fejler, når man sygemelder sig, men Covid-19 har skabt en helt ekstraordinær situation på det danske arbejdsmarked, så derfor ​skal du oplyse, hvis din sygemelding skyldes c​oronavirus, så der kan se smitteopsporing og begrænsning af smitte.​   
​​
coronavirus.jpg​​

Emner:  
Interessent: