Coronavirus - sådan forholder du dig som ansat

Info
 
Myndighedernes vejledninger opdateres løbende. Læs de seneste udmeldinger på deres respektive hjemmesider, som du finder links til på denne side under Yderligere information. Her på siden kan du læse om, hvad der er specifikt for gymnasielærere.

​​​​​​​​Onsdag den 11. marts 2020 meddelte statsministeren, at alle uddannelsesinstitutioner i Danmark lukkes ned, og at alle offentligt ansatte bliver sendt hjem med løn. På pressemøde den 6. april lancerede statsministeren så, at der skal ske en gradvis, forsigtig og kontrolleret genåbning af samfundet. Det fremgik, at unge skal kunne afslutte deres ungdomsuddannelser, og at det er regeringens forslag, at 3. g og 2. hf'ere skal "gå til eksamen på en anden og begrænset måde". Derfor skal 3.g'ere og 2. hf'ere møde ind den 15. april - eller så snart skolerne er klar til at overholde de sundhedsmæssige rammer. Læs spørgsmål/svar om ​eksamen her. Fra den 27. maj kan også 1. og 2. års elever/kursister møde ind.

Torsdag den 19. marts 2020 vedtog et enig folketing den lov, der giver undervisningsministeren vide beføjelser, så man kan fravige de normale love og regler i nødvendigt omfang med hensyn til nødundervisning, eksamen mv. Der er nedsat en følgegruppe med folketingets partier, som skal følge udmøntningen af loven. Følgegruppen skal meget hurtigt se på, hvordan eksamen skal håndteres. ​

Alle offentligt ansatte, der er sendt hjem, vil i perioden få den normale løn, men det betyder også, at man skal stå til rådighed for arbejdsgiver som normalt. Det vil bl.a. sige, at ledelsen kan bestemme, hvordan der fx gennemføres virtuel undervisning, stilles skriftlige opgaver til eleverne eller andre måder at afvikle undervisning på. Det er en del af nødlovgivningen, at der skal ske undervisning, og så må man lokalt få det til at fungere så godt, som det er muligt.

Situationen er ny for os alle, som også statsministeren har givet udtryk for. I GL er vi løbende kontakt med lederforeningerne og Undervisningsministeriet for afklaringer om situationen.

Det væsentligste er at få det til at fungere så godt, som det er muligt. En dialog og en forventningsafstemning på den enkelte skole om, hvad der ligger i det, er relevant. Intet er normalt, og man må hjælpe hinanden med at finde fornuftige løsninger.​

Nedenfor vil vi forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, som vi løbende får ind.​

coronavirus.jpg

Hvordan med arbejdsmiljøet under den gradvise genåbning af gymnasierne?

I arbejdet med at klargøre den enkelte skole til at kunne genåbne gradvist, skal der fokuseres på den fysiske indretning af arbejdspladsen i kombination med organiseringen af arbejdet. GL anbefaler, at kortlægning af risiko og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger på den enkelte skole sker i et tæt samarbejde mellem ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant(er). 

Se tjekliste til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter:Arbejdsmiljø under den gradvise genåbning af gymnasierne - Tjekliste til TR og AMR.pdf

​​Hvilke sygdomssymptomer skal jeg være obs på, og hvordan skal jeg forholde mig?

De typiske symptomer er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og feber. Milde symptomer på ny coronavirus vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza. Der går mellem 2 og 14 dage fra man bliver smittet med ny coronavirus, til symptomerne viser sig. Du skal betragte dig som værende syg, hvis du oplever symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Hvis du er syg, skal du blive hjemme fra dit arbejde på uddannelsesinstitutionen. Du skal blive hjemme indtil du er rask, det vil sige indtil 48 timer efter du sidst har haft symptomer.
Hvis én af dine kollegaer eller én af eleverne bliver syge, skal ledelse og medarbejdere skærpe opmærksomheden på symptomer blandt øvrige elever og personale. Hvis du eller dine pårørende er i en særlig risiko for udvikling af alvorlig sygdom, er der særlige forholdsregler, som du kan læse om under afsnittet om særlige risikogrupper. Se sundhedsstyrelsens information til lærere her.

​Skal jeg møde ind, hvis jeg er i risikogruppe?

Sundhedsstyrelsen har defineret, hvem der er i risikogruppe ift. Covid-19​. Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, enten fordi du selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør du tage kontakt til din læge.​

Det vil altid være en konkret individuel vurdering, om man i en given situation som lærer, skal blive hjemme. Hvis din læge vurderer, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver, og aftale om der er mulighed for omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker det.
Der henvises til de aktuelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Folketinget har vedtaget, at der gives midlertidig ret til sygedagpenge (altså ikke løn) for lønmodtagere, der selv er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, såfremt arbejdet ikke kan udføres hjemmefra. Denne midlertidige ret gælder frem til den 31. august​ 2020. Læs mere her: Sygedagpenge til personer i riskogruppen_.pdf

​Sundhedsmyndighedernes krav

Hvis vores arbejdspladser ikke kan sikre, at sundhedsmyndighedernes krav overholdes, hvordan kan vi så reagere som medarbejdere. Kan en lærer fx nægte at undervise i et lokale, hvor kravet om de 1 eller ​2 meters afstand ikke overholdes?

Ja. Undervisningsministeren er meget præcis om, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal overholdes – de står ikke til forhandling. GL vil råde den enkelte lærer til at sige fra over for rektor, og hvis dette ikke rækker, så kontakte GL's sekretariat.

Gælder grænsen for højst 10 personer forsamlet også for gymnasiale institutioner?

Nej, for uddannelsesinstitutioner stilles der ikke krav til det maksimale antal personer, der må være samlet. Der er imidlertid et krav om, at borde og stole arrangeres, så eleverne har en afstand på en meter mellem hinanden for at forebygge smitte (og to meter til den talende lærer), mens eleverne sidder i længere tid ved siden af hinanden. Hjemlen findes i Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, ​skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019, § 12.

Dette betyder ikke, at man på en skole kan samle alle lærere til et lærermøde, hvis blot afstandskriteriet opretholdes. Det fremgår af "Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser", "at større forsamlinger skal undgås – fx morgensang og andet hvor klasser er samlet.  Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs hvis muligt, ellers via video/telefon".

GL anbefaler, at man i SU/MIO er opmærksomme på, hvor mange elever den enkelte lærer fysisk møder på sit arbejde. Da det kan forøge smitterisikoen betragteligt, hvis den enkelte lærer fysisk møder eksempelvis 3 hele klasser af 25 elever.​

Ifølge Undervisningsministeriet vil det dog være muligt at afvikle skriftlige prøver for 150 elever i samme lokale, såfremt afstan​dskravet på to meter mellem eleverne kan overholdes. Det er kun den skriftlige ​prøvesituation, hvor det er muligt at samle så mange mennesker, da prøvens form er fuldstændig styret. ​Det er en forudsætning, at der føres tilsyn med eleverne, at der sker en styring af adgangen til lokalet og en sikring af, at eleverne ikke samles i store grupper efter prøvens afholdelse.  Undervisningsministeriet henviser derudover til sundhedsmyndighedernes retningslinjer for genåbning af ungdomsuddannelserne (sst.dk).

Valghold 

- Af Sundhedsstyrelsens vejledning fremgår, at lærerne skal komme til eleverne i klassen, dvs. elever skal ikke skifte klasselokale. Betyder det, at valghold bør fjernundervises?

Elever skal i videst muligt omfang ikke skifte undervisningslokale i løbet af skoledagen. Det er den enkelte lærer, der skal komme til eleverne i undervisningslokalet. Undtaget er dog brug af faglokaler, fx kemi og biologi, eller hvor klassen deles pga. forskellige valgfag. Ved nødvendige lokaleskift skal eleverne vaske hænder/spritte hænderne af. Og ifølge Undervisningsministeriet giver det mening, at fx valghold lægges i slutningen af dagen, så eleverne ikke skal tilbage i stamklasserne efterfølgende.​​ 

Kan man blive pålagt at holde ferie?

Nej, den enkelte medarbejder kan ikke blive pålagt at holde ferie i den første hjem​sendelsesperiode. Restferie kan dog varsles med 1 måneds varsel.​ Allerede aftalt ferie og anden frihed afvikles, med mindre leder og medarbejder indgår en aftale om det modsatte. I den anden hjemsendelsesperiode for perioden 28. mats til 13. april er der indgået en aftale om afvikling af frihed. Da gymnasielærere ifølge hastelovgivningen udfører nødundervisning, så de er ikke hjem​sendt uden opgaver. Se mere herom her​.

​Hvordan opgøres min arbejdstid?

Undervisningsministeriet har udsendt et brev til alle skoler, hvori de præciserer, at medarbejderens​ arbejdstid udgør den planlagte arbejdstid. Hvis medarbejderen helt eller delvist ikke kan præstere det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag, godskrives differencen.​

Hvad hvis jeg ikke kan arbejde fuldt ud, fordi jeg skal passe børn?

Hvis der er udfordringer i forhold til at arbejde i hjemmet, fx pasning af børn, skal du drøfte med din chef, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde, så både børn og arbejde kan passes. Målet er at få det til at køre så godt, som det er muligt. Det anerkendes, at man som offentlig ansat kan stå med en opgave derhjemme, som kræver fleksibilitet i fht. arbejdstilrettelæggelsen. Begge parter skal således udvise fleksibilitet, så man kommer igennem perioden med nedlukningen så godt som muligt.​ Se også svar på spørgsmålet om opgørelse af arbejdstid.​

​Får jeg løn, hvis jeg bliver smittet?

Ja, du får løn, hvis du bliver syg. Sygdom er lovligt forfald. Det er derfor de sædvanlige regler for sygefravær, der gælder, og det betyder også, at du skal sygemelde dig på samme måde, som du plejer, med mindre skolen har meddelt, det skal ske på anden måde.​

Har jeg pligt til at oplyse ​arbejdsgiver om, at min sygemelding skyldes Covid-19?

Normalt er man ikke forpligtet til at fortælle, hvad man fejler, når man sygemelder sig, men Covid-19 har skabt en helt ekstraordinær situation på det danske arbejdsmarked, så derfor ​anbefaler GL, at du oplyser, hvis din sygemelding skyldes c​oronavirus.  ​​


 

Emner:  
Interessent: