Brug for beslutning om eksamen nu

Debatindlæg
Af Tomas Kepler i Altinget, 26. marts 2020

Med mandagens udmelding om, at lukningen af uddannelsesinstitutioner forlænges til indtil videre efter påske, aktualiseres spørgsmålet om, hvad der skal ske med sommerens eksamen.

Et enigt folketing har givet undervisningsministeren ekstraordinære beføjelser, så ministeren både kan vælge at udskyde eksamen og at erstatte eksamen med årskarakterer.

Den nuværende undervisningssituation er en kæmpe omvæltning for både lærere og elever, og risikoen, for at nedlukningen fortsætter efter påske, er stor. Nogle sundhedseksperter gætter på, at lukningen kan komme til at gælde for en endnu længere periode, måske for resten af skoleåret. Derimod står ingen på spring for at spå, at vi nok vender tilbage til en normaltilstand efter påske.

Brug for hurtig melding​

Min opfordring til ministeren er, at vi hurtigst muligt får en udmelding om, hvordan vi får afsluttet uddannelsen for årets studenter og hf'ere, så lærere og elever har mulighed for at bruge den kommende tid på at forberede sig til den situation, man ender med at stå i.


 

Allerede på nuværende tidspunkt, med de uger som nu er henlagt til virtuel undervisning, vil mange elever og kursister nok og med rette være bekymrede for en sammenpresset eksamensperiode, som ovenikøbet måske kun er forberedt virtuelt. Som lærere ønsker vi heller ikke at tage eleverne gennem en eksamen, hvor der ikke forinden har været mulighed for optimal undervisning og eksamensforberedelse. Upåagtet at der gøres et stort og godt arbejde med virtuel undervisning, vil både elever og lærere sikkert opleve, at der mangler noget, og nogle elever vil være bekymrede for at stå svagere.​

Lad årskarakteren gælde​ 

Ville det så være rigtigt at udskyde eksamen? Nej, det mener jeg ikke. Elever, der forventer at være færdige til sommer, skal have mulighed for at komme videre med deres uddannelse. Det er også mit indtryk, at der er politisk opmærksomhed omkring at sikre dette.

Jeg tror derfor, at vi skal til at indstille os på, at eleverne snart – hvis ikke allerede nu – vil have mest gavn af en politisk beslutning om, at vi bruger tiden frem til sommerferien på undervisning og lader elevernes årskarakterer gælde som prøvekarakterer. Det vil absolut rumme sine egne udfordringer, men hvis der kun findes ringere alternativer, er det den løsning, vi snart skal have de bedste muligheder for at forberede os på. Vi skal i givet fald eksempelvis undgå, at den sidste undervisningstid reelt bliver til én, langstrakt prøvesituation for eleverne.

Den største udfordring er på hf 

Hvis eksamen skal erstattes af årskarakterer, er der behov for særlig opmærksomhed på hf, hvor årskarakterer ikke er praksis.

En daglig undervisning fri for karakterpres er normalt en vigtig del af undervisningsmiljøet på hf. Men vi står desværre ikke i en normal situation. Skal der i denne særlige situation gives årskarakterer på hf, har man som lærer brug for den sidste undervisningstid til at tilpasse undervisningen, så den kan støtte en så retvisende karaktergivning som muligt. Det er nemlig ikke bare at omstille fra en standpunktskarakterfri undervisning til at give årskarakterer. Den enkelte lærer vil være nødt til på den korte tid, der er tilbage af skoleåret, at finde nye måder til at vurdere eleverne. Det kan fx være ved at indlægge tests eller virtuelle enkeltinterviews med eleverne, der kan understøtte karaktergivningen. Til inspiration for dette arbejde ville det være fint, hvis ministeriet også kunne have fokus på dette i det ressourcerum, de meget hurtigt har fået etableret på EMU'en.

Spørgsmålet er, om man især på hf kan fastholde enkelte eksamener i juni. I så fald bør man vægte både skriftlig og mundtlig eksamen.

En mindre gruppe elever er i gang med korte forløb - fx halvårshold på hf-enkeltfag. Her har eleverne fået så lille en del af den almindelige undervisning, at det er svært at give en retvisende årskarakter. Denne usikkerhed bør komme eleverne til gode, og der kan være brug for særlige løsninger, fx en udvidet adgang til reeksamen og mulighed for at reservere plads på videregående uddannelse, indtil resultatet af reeksamen foreligger, eller ret til at tage faget om næste skoleår.​ 

Emner: Eksamen
Interessent: