Aflys eksaminerne på EUX

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening
Selvom statsminister Mette Frederiksen på sit pressemøde 30. marts med behersket optimisme stillede en gradvis åbning af samfundet i udsigt efter påske, så rykker det ikke ved, at GL fortsat mener, at der hurtigst muligt skal træffes politisk beslutning om at aflyse hovedparten af forårets eksaminer, ophøje årskarakterer til prøvekarakterer og bruge den resterende tid på undervisning.

Trods lærernes enorme og prisværdige indsats er konsekvenserne af nødundervisningen for store for mange elever. Ikke mindst de elever, som er særligt udsatte fagligt, personligt og socialt. De har overmåde svært ved bl.a. at fastholde koncentrationen, og de kæmper med både tekniske udfordringer og med at forstå indholdet i den virtuelle nødundervisning, når de ikke kan mødes fysisk med deres lærere.

Det gælder også for EUX, der i en teknisk og merkantil udgave kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og sikrer, at eleverne  bliver faglærte og studenter samtidig. Begge udgaver tager typisk lidt over fire år.

 
 
På den tekniske del af EUX, hvor eleverne bl.a. kan blive anlægsgartner, tømrer og bager, foregår undervisningen i en vekselvirkning mellem erhvervsfag (og praktik i virksomheder) og gymnasiefag. I opbygningen af  den tekniske EUX er det en del af konstruktionen, at timerne på de enkelte A- og B-niveauer i de gymnasiale fag er afkortet, så det bliver muligt at tage både erhvervsuddannelsen og den gymnasiale del indenfor en overskuelig årrække.

På EUX merkantil er de gymnasiale fag placeret i et samlet og komprimeret studiekompetencegivende undervisningsforløb på et år, der ligger i direkte forlængelse af første års grundforløb. Efter det studiekompetencegivende år er eleverne i praktik i en virksomhed.
 
Med coronaperiodens nødundervisning er lærere og elever på EUX særligt udfordret af, at de i forvejen stærkt komprimerede undervisningsforløb på gymnasialt niveau afvikles virtuelt under uvante og fremmedartede forhold. Det skaber et uforholdsmæssigt stort pres på alle. Og selvom lærerne udviser enorm kreativitet, flid og kampgejst under ekstraordinært svære rammer, er der brugt mange timer  virtuelt, som efterlader få timer til at forberede eleverne på eksamen, hvis skolerne åbner igen indenfor en overskuelig fremtid.

På den merkantile del af eux, der bl.a. retter sig mod en karriere indenfor kontor, handel og detail, hører vi desværre også nu om begyndende vanskeligheder med at skaffe praktikpladser, fordi størstedelen af erhvervslivet bløder under coronapandemien med nedlukkede samfund og svigtende markeder.

Utrygheden er på alle måder massiv, og derfor gælder det nu om at finde de bedste løsninger under vanskelige vilkår. Med den virtuelle nødundervisning udsættes EUX-eleverne for så mærkbare udfordringer, at det er særdeles vanskeligt for lærerne at forberede eleverne på en eksamen, der kan afholdes indenfor blot tilnærmelsesvis rimelige og meningsfulde rammer. 
 
Aflysningen af eksaminerne er bestemt ikke en nem øvelse. Den har omkostninger, men vi ser den som den mindst ringe i en helt ekstraordinær og usædvanlig tid. Enkelte eksaminer kan måske i normal eller tilpasset form fastholdes i en stærkt forkortet eksamensperiode, nemlig eksamen i de store opgaver SRP, SOP, EP og EOP. Men det afhænger helt og holdent af, hvordan coronakrisen udvikler sig i den kommende tid.

Forslagene om eksamensaflysninger og lærernes erfaringer med nødundervisningen tager GL med i de løbende drøftelser med undervisningsministeren og Undervisningsministeriet. Alle parter er klar over, at det haster med en afklaring af, hvad der skal ske med eksamen i år.
 

Emner:  
Interessent: