Sommerhilsen fra formanden

GL nyhedsbrev
 

Med sommerens justerede eksamensafvikling har vi forhåbentlig set det sidste af COVID-19 pandemiens strukturelle ændringer i vores arbejdsvilkår; det ændrer ikke på, at vi også i de kommende år vil stå med ungdomsårgange, som har været påvirket, og den opgave skal bestemt ikke underkendes. Men det er mit håb og min klare forventning, at vi fra det kommende skoleår vender tilbage til eksempelvis at kunne afvikle eksamener på normale vilkår. GL vil også arbejde for og insistere på, at de erfaringer, man har gjort sig med alternative undervisningsformer under pandemien, skal bruges på lærernes præmisser, og ikke som løftestang for evigt tilstedeværende digitaliseringstrends og effektiviseringsdagsordener.

Vi har nu så meget som nogensinde behov for ro om vores arbejde. Paradoksalt nok betyder det, at vi på nogle områder må kræve forandring, og særligt ét stikker ud. GL har længe plæderet for og i disse dage virkelig sat vægt bag ønsket om en strukturel ændring i vores arbejdsvilkår: Vi kræver grundforløbet afskaffet! Sagen er, som I bedst af alle ved, at grundforløbet er en alvorlig hæmsko for os såvel som for eleverne, og jeg mærker tydeligt, at der er en usædvanligt klar opbakning fra jer til GL's krav. Vi kan ganske enkelt gøre det bedre, og få det bedre med en afskaffelse af grundforløbet. Ikke at der ikke er elementer i grundforløbet, som i en justeret form kan videreføres, men det ændrer ikke på essensen, og det er min forhåbning, at vi kan yde et afgørende bidrag til en politisk proces, som pågår lige nu, og som forhåbentlig vil levere det resultat, vi ønsker, før året er omme. Lad næste skoleårs optag af elever være de sidste, som skal igennem grundforløbet. Og lad politikerne huske, at de samtidig bør løse de tilsvarende problemer, som 2-årigt HF oplever med ekstremt skæv arbejdsbelastning og manglende sammenhæng i uddannelsen. Det arbejder GL også for.

> LYT til podcast om GL's evaluering af gymnasiereformen

Der er ikke nogen tvivl om, at alle gymnasiale uddannelser oplever at være under pres. Det almene gymnasium er udsat for en politisk heksejagt, hvor det for nogle blandt andet handler om at tale erhvervsuddannelser OP ved at tale STX ned under gulvtæppet. Lærerne på de erhvervsgymnasiale uddannelser har særlige udfordringer i forhold til at opnå gode arbejdsvilkår, bl.a. fordi ledelserne i mindre grad bruger pengene givet til gymnasial undervisning på netop gymnasial undervisning. EUX har en række strukturelle udfordringer, som for længst er erkendte, men som der politisk ikke tages hånd om, og så videre. GL er på banen som lærernes advokat i forhold til alle disse udfordringer. Vi har aktivt leveret modsvar og løsningsforslag – og det vil vi blive ved med, alene og i samarbejde med andre interessenter. Med fuld respekt for disse udfordringer mener jeg, der imidlertid ikke kan være nogen tvivl om, at VUC er det område, som er allermest udsat netop nu. Det ærgrer mig, at vores højt prioriterede indsats for at fremme VUC's sag endnu ikke for alvor har affødt klare resultater. Det burde stå klart for enhver regering, at VUC leverer et helt unikt tilbud for unge såvel som ældre voksne, og at VUC løfter sin målgruppe med stor succes. Det er beskæmmende, at der ikke er sket mere indtil nu. Men jeg har fortsat et begrundet håb om, at der faktisk ER løsninger på vej for VUC.

Vi fik for godt et år siden en ny overenskomst – OK21. I mine øjne et første og potentielt afgørende skridt fremad mod mere ordnede forhold omkring håndtering af vores medlemmers arbejdstid. Jeg skriver "potentielt", fordi styrken i OK21 ikke alene skal findes i selve overenskomstteksten – den skal også findes i det lokale GL-arbejde, hvor et samlet lærerkollegie - som insisterer på en solid implementering af OK21 - står stærkest sammen. Vi er nu igennem år 1 med OK21 – og selvfølgelig er vi ikke i mål med en god implementering alle steder. Det modsatte ville også være overraskende. Men vi vil i år 2 fastholde vores fokus på implementeringen af OK21 og arbejde for, at alle medlemmer af GL oplever at kunne være en del af den implementering. Vi skal videre ud ad den vej til indflydelse, som OK21 viser.

Til sidst vil jeg gerne fremhæve vores vel nok største sejr fra det snart forgange skoleår: Elevfordelingsaftalen. GL har i et årti ønsket en elevfordelingsaftale og har påvirket den politiske proces, som over de sidste par år har ledt frem til en sådan aftale. Den aftale, vi står med nu, er bestemt ikke perfekt – men at det overhovedet er lykkedes politikerne at lande en aftale, må nøgternt set betragtes som godt gået. Det vidner den meget ophedede politiske debat om aftalen om. Aftalen identificerer og søger at løse de rigtige problemstillinger: Skæv elevsammensætning på nogle byskoler, og affolkning af såkaldte 'udkantsskoler', som truer det geografisk brede uddannelsesudbud. Dertil kan vi lægge, at aftalen er et grundstød til selvejets konkurrenceudsættelse af skolerne. Det tror jeg, mange gymnasielærere har sukket efter – længe. I GL vil vi selvfølgelig følge aftalens implementering, og vi står klar med ønsker til justeringer.

Med tak for jeres indsats, og håb om, at I alle får en god og meget velfortjent sommerferie,

Med venlig hilsen
Tomas Kepler
Formand 
Gymnasieskolernes Lærerforening​


Emner:  
Interessent: