Medlemsnyt: Svære arbejdsvilkår med corona

GL nyhedsbrev
 
​Statsminister Mette Frederiksen holdt i fredags pressemøde, hvor hun bl.a. sagde, at vi skal blive bedre til at passe på hinanden. Regeringen satte flere indsatser i værk for at få smitten ned og for at undgå at nedlukke samfundet. Man vil bl.a. gerne undgå at lukke uddannelsesinstitutionerne igen.

​​I foråret under nedlukningen fik vi i GL mange henvendelser om, at vi måtte sørge for at få eleverne tilbage i klasselokalerne, fordi man som lærer kunne mærke eleverne visne derhjemme bag computeren. I de senere dage har vi fået henvendelser om, at det gik jo godt med den virtuelle nødundervisning i foråret, så burde gymnasieuddannelserne efter Mette Frederiksens udmeldinger i fredags ikke afvikle undervisningen virtuelt? Sagt med andre ord er GL's medlemmer delte om, hvad der er det rigtige at gøre.

Det centrale er, at det både skal være forsvarligt at passe sit arbejde som gymnasielærer, og at man ikke skal pålægges dobbeltarbejde. Gymnasielærere er som faggruppe i tæt kontakt med et stort antal elever og kolleger hver uge - i en tid, hvor det anbefales, at man begrænser den sociale kontakt. Gymnasielærere er dermed i høj grad eksponeret for smitte.

På den enkelte skole er det derfor helt afgørende at sortere i, hvad der er vigtigt at gennemføre – hvad giver mest værdi? Hvilke aktiviteter bør man undlade at gennemføre på skolen for at undgå smittespredning? Der skal holdes fokus på det, der er påkrævet for at gennemføre undervisningen – og undgå alt det, der er dejligt at have, men ikke strengt nødvendigt. Sociale arrangementer må aflyses. Møder kan eventuelt afvikles virtuelt. Målet må være, at læreren alene behøver at være på skolen i selve undervisningstiden.

På mange skoler har der både i foråret og efter sommerferien været et godt samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan retningslinjerne og anbefalingerne fra myndighederne udmøntes på den enkelte skole. På andre skoler har det knebet noget mere. Dialogen og medinddragelsen er en vigtig forudsætning for, at arbejdsmiljøet kan være så trygt som muligt på den enkelte skole.

Samtidig er det vigtigt, at lærerne ikke pålægges dobbeltarbejde.

GL har igen i sidste uge problematiseret over for Undervisningsministeriet, at lærere oplever at skulle afvikle såvel fysisk som virtuel undervisning for elever på samme hold/klasse, så man som lærer reelt står med en dobbeltopgave. GL skrev bl.a. i sit høringssvar: "Det betyder en yderligere stor belastning for lærerne, hvis klasser og hold skal undervises både fysisk og virtuelt; i det omfang det allerede foregår, registrerer vi en markant udvidelse af lærernes opgaver, som ikke er holdbar i forhold til arbejdsbelastning og muligheden for at opretholde kvaliteten i undervisningen. Det er ikke en holdbar model, set i lyset af den tidshorisont vi måske skal forberede os på, at retningslinjerne skal være gældende. Hvis det igen viser sig nødvendigt med en højere grad af nødundervisning, bør der derfor være tale om hele klasser og hold."


Corona-piktogram.png

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om smitte

Undervisningsministeriet har opdateret sine spørgsmål/svar om coronasituationen. Du kan se dem her:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/tvaergaaende

Her kan man bl.a. se, at Sundhedsstyrelsen den 17. september 2020 har opdateret retningslinjerne om håndtering af smitte. Hvis en lærer er smittet, er retningslinjerne:

"Medarbejdere forventes at være i stand til at efterleve råd om afstand, selvom det altid bør ske under hensyntagen til det professionelle behov for nærhed og omsorg i arbejdet.
Såfremt en medarbejder er testet positiv for COVID-19, identificeres alle nære kontakter, som medarbejderen har undervist eller været i kontakt med inden for 48 timer, før medarbejderen fik symptomer. Alle nære kontakter – både børn/elever/kursister og kollegaer –hjemsendes. Det vil sige, at hele stuen/klassen/holdet ikke per automatik sendes hjem som nære kontakter, da det forventes at medarbejdere som udgangspunkt har holdt afstand medmindre der er behov for nærhed og omsorg i arbejdet."

Hvis en elev er smittet, er retningslinjerne:

" Elever på ungdoms- og voksenuddannelser forventes at være i stand til at efterleve råd om afstand. Uanset om uddannelsesinstitutionen i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer har fraveget anbefalingen om 1 meters afstand eller ej anbefales det derfor som udgangspunkt, at:
Smittede elever selv identificerer og orienterer deres nære kontakter på uddannelsesstedet. Ledelsen kan bistå, hvis eleven ønsker det.
Det anbefales i denne sammenhæng ikke, at hele klasser som udgangspunkt anses for at være nære kontakter, da kontaktmønstre i mindre grad vil følge klasseskel. Kun børn og unge, der vides at have været i nær kontakt med en smittet, bør anses for at være nære kontakter og følge programmet for smitteopsporing af nære kontakter med to test."

Det er GL's vurdering, at det både for elever og lærere kan være svært at efterleve afstandskravene i alle tilfælde – især på skoler, hvor klasselokaler eller gangarealer ikke er store. Dette har GL problematiseret over for ministeriet.

Statsministeren skærpede opmærksomheden på, at man ikke går på arbejde eller i skole, hvis man har symptomer. Undervisningsministeren har på et møde mandag bedt organisationerne medvirke til at tydeliggøre over for de unge, hvor vigtigt det er at efterleve myndighedernes retningslinjer og anbefalinger – både i og uden for skoletiden.

Hvis en lærer pålægges at blive testet for corona, fordi hun har undervist eller været i kontakt med en smittet elev/kollega, er det sekretariatets vurdering, at den tid der medgår hertil, er at betragte som arbejdstid. Heraf følger også, at transporten til testcentret er en tjenesterejse og udgifter hertil godtgøres efter de sædvanlige regler på skolen for tjenesterejser.

Er du sårbar og vil indgå i et (virtuelt) netværk med andre gymnasielærere?

Nogle gymnasielærere er i disse coronatider nødt til at arbejde under særlige vilkår, fordi deres helbredsmæssige situation kræver det. Har du ly​st til at udveksle erfaringer med andre gymnasielærere i samme situation, så vil GL forsøge at skabe en ramme for denne erfaringsudveksling.

Formålet med netværket er at give medlemmer en platform for at dele erfaringer om den særlige situation, og hvordan den bedst håndteres. Det er tanken, at det i høj grad er medlemmerne selv, der driver netværket, men GL's sekretariat vil hjælpe med at skabe en ramme om netværket i den første fase, hvor netværket skal etablere sig. Indhold og form bestemmer og driver du sammen med netværkets øvrige deltagere. Har du interesse i at deltage i et sådan netværk, så skriv en mail til GL's socialrådgiver Camilla Beyer-Nielsen cbn@gl.org eller konsulent Anders Pors ap@gl.org​.

 

​ 


Emner:  
Interessent: