GL-nyt: Det skal eleverne til eksamen i

GL nyhedsbrev
 

​De gymnasiale uddannelser er en del af regeringens gradvise og kontrollerede genåbning af samfundet, hvor 3.g'erne og 2.hf'erne kan begynde fysisk undervisning på skolerne fra onsdag den 15. april 2020. Der er dog intet, der tilsiger, at vi kommer tilbage til noget, der ligner et normalbillede. Netop det faktum har været en del af grundlaget for GL's anbefaling til undervisningsministeren om at aflyse hovedparten af årets eksaminer.

Der er her til aften kommet en afklaring af, hvordan studenter- og hf-eksamen til sommer skal håndteres, og Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i går de retningslinjer, som skolerne skal overholde i forbindelse med genåbningen.

Eksamen

På de treårige uddannelser – stx, hhx og htx – skal eleverne op og forsvare deres store skriftlige opgave (SRP, SOP) samt aflægge to skriftlige eksaminer. Den ene vil være skriftligt dansk og den anden vil være udtrukket studieretningsfag på A-niveau.

På hf skal eleverne op mundtligt i dansk og i den senest placerede mundtlige prøve samt i to skriftlige eksaminer, nemlig i dansk og i engelsk (hvis den ikke er aflagt i vintereksamen). I fag uden eksamen giver læreren en standpunktskarakter på baggrund af en vurderingssamtale. GL vil selvfølgelig søge hurtigst muligt at få afklaret, hvilke krav der er til samtalen.

Alle eksaminer bliver med ekstern censur, og årskaraktererne gives først sidst i skoleåret.

Selvstuderende skal aflægge prøve i alle fag. Disse prøver kan dog om nødvendigt tilrettelægges med intern censur.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan eksamen på eux og for autismeklasser skal håndteres. Det forventes afklaret i ugen efter påske. GL arbejder fortsat for at få indflydelse på forhandlingerne på disse områder.

For elever i 1. og 2. g overføres årskarakterer i prøvefagene, så eleverne ikke får yderligere eksaminer i 3. g. Nødundervisningen af disse elever fortsættes. Der er krav om prøvetræning, og ministeriet stiller materialer herfor til rådighed. GL arbejder nu for at få klarhed over, hvad kravene til prøvetræning dækker over.

Se aftalen her

GL's hidtidige vurdering, af at det langt fra ville være en normal hverdag, man kunne vende tilbage til efter påske, har været rigtig, og formanden glæder sig over, at dette afspejler sig i, at der skal være færre eksaminer, da skolerne står overfor store udfordringer med at få undervisningen til at fungere under de sundhedsfaglige retningslinjer.

Lærernes arbejdsvilkår ved den gradvise genåbning

Undervisningsministeren har på dagens pressemøde præciseret, at ingen kan forvente en normal dagligdag efter påske, da sundhedsstyrelsens retningslinjer skal overholdes til punkt og prikke. Som ministeren udtrykker det "Hellere et skridt for kort end et skridt for langt". Hvordan genåbningen vil være på den enkelte skole, fastlægges på den enkelte skole, og det er afgørende, at rammerne for genåbningen er på plads, før man genåbner. Ministeren vurderer ikke, at det er menneskeligt muligt, at alle skoler åbner den 15. april 2020.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde som nævnt i går de retningslinjer, som gælder for genåbning af ungdomsuddannelserne. Retningslinjerne stiller en lang række krav til skolerne om konkrete tiltag, som det påhviler ledelsen at sikre, at skolen efterlever, bl.a. om hygiejne, rengøring, kantineforhold mv. Især afstandskriteriet kan give særlige udfordringer, men det skal efterleves.

Ministeren har udtrykt det meget klart: "De sundhedsmæssige retningslinjer er ikke til forhandling. Til gengæld er der filet på alle de andre krav. Kompromiser indgås ikke på sundhed, men om hvordan vi organiserer os rundt om reglerne."

Da statsministeren i mandags på pressemødet annoncerede den gradvise, kontrollerede åbning, fremgik det, at "Medarbejdere og elever i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen ikke forventes at deltage i undervisningen." Så skarpt er sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke trukket op, og GL har derfor med det samme forfulgt sagen, således at GL sammen med en række andre organisationer i dag har henvendt sig til ministeren for at få en afklaring ud fra den oprindelige udmelding.

Her til aften har undervisningsministeren så meldt ud, at for udsatte ansatte og deres husstand vil det være en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering, der beror på sundhedsstyrelsens retningslinjer om, hvem der er i risikogruppe. Det er således en lægefaglig vurdering fra ens egen praktiserende læge, der lægges til grund for, om medarbejderen skal møde op eller afvikle virtuel undervisning.

Konkrete spørgsmål

Der er fortsat en række uafklarede spørgsmål om genåbning, undervisning resten af året, opfyldelse af de sundhedsfaglige retningslinjer, risikogrupper etc. Vi forsøger at besvare disse spørgsmål løbende, og svarene lægges på GL's hjemmeside her.


Emner:  
Interessent: