Ændret elevfordelingsaftale er indgået

GL nyhedsbrev
 ​Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne mandag den 23. maj 2022 indgået en tillægsaftale til den elevfordelingsaftale, parterne indgik 10. juni 2021, hvor Dansk folkeparti også stod bag aftalen. 

Da Radikale i sidste uge stillede krav om ændringer i aftalen om kapacitet og elevfordeling, og Dansk Folkeparti trak sig fra aftalen, kunne man have frygtet, at den ville falde eller blive udsat på ubestemt tid til skade både for de gymnasier, som har brug for en større diversitet i elevgruppen, og for de gymnasier, som ligger i tyndtbefolkede områder af landet. 

Heldigvis har forligskredsen arbejdet hurtigt, og allerede efter en uge er der offentliggjort en tillægsaftale. 

Det har GL kvitteret for i en pressemeddelelse 

Det nye i aftalen er:

  • Lodtrækningselementet ved elevfordelingen i de såkaldte fordelingszoner er væk og erstattet med transporttid.
  • Transporttidskriteriet i både afstands- og fordelingszoner nedsættes til 45 min. i stedet for en time
  • Hvis eleven ikke kommer ind på de fire prioriterede gymnasier, får eleven det gymnasium tættest på med ledig kapacitet. Findes det ikke inden for 45 min., kan regionen hæve kapaciteten på gymnasiet tættest på eleven eller et andet gymnasium inden for de 45 min. 

Forligskredsen er desuden enige om at følge op på modellens betydning for eleverne, og om modellen medfører en forskydning mellem de almene og erhvervsgymnasiale uddannelser. 

Den reviderede aftale er ikke perfekt, og det var aftalen fra sidste sommer heller ikke. Men den er langt bedre end ingen aftale.​ 

At transporttiden nedsættes til 45 minutter, vurderer GL umiddelbart, kan have konsekvenser for små skoler i tyndtbefolkede områder. Derfor anmoder GL ministeren om en estimering af konsekvenserne ved ændringen, og om at forligskredsen både ser på de umiddelbare konsekvenser og også følger udviklingen tæt, idet det er vigtigt fastholde det fintmaskede net af gymnasier i hele landet, som der er i dag. Som udgangspunkt støtter GL nærhedsprincippet, da vi ved, at det mindsker frafald, og det hænger jo tæt sammen med, at der netop er gymnasiale uddannelsestilbud over hele landet. 

Den reviderede aftale betyder også, elevfordelingen på skoler med en høj andel af elever med anden etnicitet, desværre ikke bliver så udjævnet som i den oprindelige aftale. Det fremgår af et bilag til aftalen, hvad ministeriets konsekvensberegninger viser. Der er dog stor usikkerhed forbundet med beregningerne, så også her er det vigtigt at følge udviklingen tæt.

Umiddelbart får hverken den oprindelige eller den reviderede aftale konsekvenser for den samlede beskæftigelse, men   aftalen og den deraf stramme kapacitetsstyring vil få konsekvenser for nogle læreres ansættelse. Derfor er det vigtigt, at ministeren forholder sig til problemstillingen, og GL har henstillet til ministeren, at aftalen følges op med kompenserende foranstaltninger, der kan støtte de lærere, hvis beskæftigelse påvirkes af ændringer i kapacitet. Dette skal også ses i lyset af, at gymnasielærere i forvejen er ramt i forhold til faldende ungdomsårgange.

Læs ministeriets pressemeddelelse 'Justering af aftalen om elevfordeling på gymna sierne' her og selve aftalen om justering af elevfordelingsmo dellen her.


Emner:  
Interessent: