GL-nyt om eksamen og censur

GL nyhedsbrev
 Eksamenstid efter reformen og Covid-19

Eksamensperioden er som bekendt godt i gang på landets gymnasier og VUC'er.

På de treårige uddannelser er det den første ordinære sommereksamen efter Gymnasiereform 2017 og Covid-19. Det betyder, at der er tale om en eksamensperiode, der samlet set er anderledes end tidligere.
Overordnet er der med reformen fra 2017 indført flere prøveaktiviteter i alle uddannelserne. Det gælder både for de ordinære prøver, men også antallet af årsprøver. Placeringen af nogle af prøverne er desuden ændret. 

Arbejdstid, aflønning og udligning 

Det er skolerne, der indstiller censorkompetencer til Undervisningsministeriet, der i løbet af foråret udtrækker hold til eksamen og tæt på begyndelsen af prøveperioden udmelder censorerne. Skolerne tilpasser efterfølgende eksamensplanen til de ændringer, der er opstået. Det kan fx dreje sig om skift af censorer pga. sygdom e. lign. Det er i den fase, at det er muligt for skolerne at justere og udjævne den enkelte lærers arbejdsbelastning i eksamensperioden. Ofte er den lokale eksamensplanlægning kompleks og kræver flere justeringsrunder. 

Arbejdstiden til at løse opgaverne i forbindelse med eksamination og censur af de mundtlige prøver er en del af gymnasielærernes almindelige arbejdstid. Det vil sige, at den tid en gymnasielærer bruger på eksamen enten skal tidsregistreres eller indregnes i den samlede arbejdsbelastning efter en arbejdstidsaftale.

Mange skoler planlægger ud fra et budget for, hvor meget arbejdstid der er sat af til eksamensperioden. Arbejder man mere eller mindre end den tid, der er til rådighed, skal man snakke med sin ledelse, så arbejdsopgaverne kan tilpasses, eller der kan aftales merarbejde.

Hvis en gymnasielærer hverken tidsregistrerer eller arbejder efter en arbejdstidsaftale, så brydes overenskomsten - og i forbindelse med eksamensbelastningen såvel som andre opgaver i løbet af året risikerer læreren at arbejde gratis. 

Arbejdstiden til censur af de skriftlige prøver er ikke omfattet af overenskomsten. Hvis man ønsker at være skriftlig censor, skal man således melde sig til opgaven og beskikkes af Undervisningsministeriet. Aflønningen af skriftlig censur sker efter ministeriets normer for skriftlig censur, og de varierer efter fag og niveau.
Optagelsesprøven med ekstern censur honoreres også efter ministeriets norm. 

Det er helt konkret din skole, der aflønner dig for både arbejdet i forbindelse med mundtlig og skriftlig eksamen. Ressourcerne til opgaven er en del af tilskuddet til skolerne, men en skoles samlede eksamensbelastning vil - fx pga. forskelle i udtræk, allokering og beskikkelser - variere fra år til år. Der vil naturligvis også være forskel skolerne imellem. De forskelle udlignes efter eksamensperioderne gennem såkaldte censorbanker, der drives af skolerne i fællesskab. 

Problemer med censuren

Ministeriet har igen i år haft problemer med at rekruttere skriftlige censorer i visse fag. Problemet har været særlig udtalt i forhold til skriftlig eksamen i engelsk på stx, hhx og eux, hvor ministeriet har set sig nødsaget til at rekruttere eksterne censorer.

Også visse mundtlige eksamener i de mindre fag - som fx oldtidskundskab og psykologi - har været vanskelige at besætte med censorer. Flere skoler har således oplevet at modtage prøver uden tildelt censur - det har gjort opgaven med at færdiggøre eksamensplanen endnu mere presset.
Hele systemet hviler på den grundlæggende præmis, at alle skoler stiller med censorer til dækning af behovet. Hvis de ikke gør det, udfordrer det balancen i systemet, og andre skolers lærere vil opleve en forøget belastning. 

> Skal du på censorrejse, så kan du se reglerne her.

 

GL undersøger

GL har gennem længere tid været bekymret for afviklingen af denne sommereksamen. De mange ændringer kombineret med en presset økonomi på mange skoler kan skabe en cocktail af øget arbejdspres og risiko for skævbelastninger, hvilket i sin tur kan påvirke viljen til at påtage sig skriftlig censur samt kvaliteten af eksamensafviklingen generelt.
I indsatsen for at afhjælpe problemerne ønsker GL at stå på et solidt grundlag af viden om gymnasielærernes oplevelse af eksamensperioden. Derfor har GL's hovedbestyrelse besluttet at gennemføre en medlemsundersøgelse i slutningen af juni. GL vil gerne opfordre alle medlemmer til at deltage i undersøgelsen og på den måde understøtte arbejdet for at sikre ordentlige arbejdsvilkår og en høj kvalitet i afviklingen af eksamen.​ 

Gymnasies​kolen beskriver

Gymnasieskolen har bragt en artikel om, at lærere er ramt af hård og skæv eksamensbelastning.

 


Emner:  
Interessent: