GL-nyt til hhx/htx-lærere: Løn, undervisningskompetence, fællesbrev og eux

GL nyhedsbrev
 

Får du nok i løn - og har du styr på pensionen?                    

Hovedbestyrelsen indbyder i efteråret 2017 til regionale medlemsmøder om løn og pension. Får du den rigtige løn, hvad tjener gymnasielærere i forhold til andre akademikere, og hvordan sikres en god lønudvikling, når skolerne skal spare? Og hvad med pensionen - er der nok til en god alderdom? Det er bare nogle af de spørgsmål, som vil blive drøftet på medlemsmøderne, hvor der også vil være information om løn i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger, som finder sted i foråret 2018.

På møder i København, Aarhus og Odense sættes der særligt fokus på erhvervsgymnasiale læreres lønforhold. Du kan dog sagtens have glæde af at deltage i et vilkårligt møde.

Find et møde, der passer dig her

Møder på erhvervsgymnasier:

Aarhus: Onsdag den 13/9 kl. 16-17:30: Aarhus Business College, Vejlby Centervej 50, 8240 Risskov

København: Onsdag den 27/9 kl. 16:15-18: KNord, Hjortehøjsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Odense: Mandag den 6/11 kl. 16-18: Odense Tekniske Gymnasium, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M, Lærerværelset

Undervisningskompetence i det nye idehistorie

De foreløbige udmeldinger fra ministeriet er, at det ikke er muligt at få undervisningskompetence i det nye fag idéhistorie uden enten at have forudgående undervisningskompetence i både teknologihistorie (gammel ordning) og idéhistorie (gammel ordning) og derefter deltage i det fagdidaktiske kursus eller deltage i efteruddannelsespakken til gymnasielærere organiseret af Aarhus Universitet (hvis man har undervisningskompetence i teknologihistorie, idéhistorie, historie eller filosofi), samt for nogens vedkommende det fagdidaktiske kursus.

Det betyder med andre ord, at efteruddannelsespakken fra Aarhus Universitet for langt de fleste er uomgængelig for at opnå undervisningskompetence.

Idéhistorie på Aarhus Universitet forventer tidligst at have en sidefagsuddannelse, der giver faglig kompetence til gymnasieundervisning, klar i 2019.

Af overenskomstens bilag 7 fremgår det, at "Uddannelse og anden udviklingsaktivitet gennemføres normalt i arbejdstiden. Omkostninger, der følger af deltagelse i uddannelse, afholdes af arbejdsgiveren". Pålagt efteruddannelse foregår således i arbejdstiden og betales af skolen.

GL mener, at skolerne bør afsætte arbejdstid til de relevante læreres efteruddannelse, så de kan undervise i gymnasiereformens nye fag på en kvalificeret måde. Hvis arbejdsgiveren ikke vil betale arbejdstiden, kan man afslå efteruddannelsen, da man ikke kan pålægges efteruddannelse i sin fritid. Til gengæld kan man så ikke undervise i faget fremadrettet. Har du problemer med at få betalt efteruddannelse i forhold til nye fag i gymnasiereformen, anbefales du at tage kontakt til GL's sekretariat.

GL's formand har på gymnasieskolen.dk skrevet om problemstillingen, som du kan læse her.  

 

Fællesbrev fra erhvervsskolelederne, DEG-L, og GL

GL har sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG-L) udsendt et fælles brev fra formanden for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG-L), Peter Amstrup, og  formanden for GL, Annette Nordstrøm Hansen, til tillidsrepræsentanterne på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Samtidigt sendte DEG-L brevet til direktørerne på skolerne.

Brevet er udarbejdet i forlængelse af en række drøftelser mellem de to organisationer omkring at styrke tillid og samarbejde mellem lærere og ledere både centralt og lokalt med henblik på at finde løsninger på de fælles udfordringer og at få det bedst mulige ud af de ressourcer, som skolen råder over.

Intentionen med brevet er, at det forhåbentlig kan danne grundlag for gode drøftelser på de enkelte skoler.

Læs brevet her.  

EUX

Som led i erhvervsuddannelsesreformen offentliggjorde Undervisningsministeriet i marts 2017 en evaluering af eux. Undersøgelsen fokuserede primært på tekniske eux-forløb. Undersøgelsen viste blandt andet, at det var udfordrende at nå de faglige mål særligt i gymnasiale fag – et forhold, som GL gentagne gange har fremført. GL sad med i baggrundsgruppe og fik indflydelse på designet af undersøgelsen.

GL sendte som opfølgning på evalueringen, sammen med IDA, et brev til Undervisningsministeren samt partiernes eux-ordførere med forslag til ændringer af eux. Brevet har dannet baggrund for møder med Kristian Thulesen Dahl, Marie Krarup, Marlene Harpsøe (DF), Mathias Tesfaye (S) og Jakob Mark (SF). GL's fokus er på løsninger til at sikre det faglige niveau på eux, mindske afkortning, sikre bedre organisering af uddannelsen (herunder lærersamarbejde), samt på at mange lærere, der underviser i gymnasiale fag på eux, ikke har gymnasialt pædagogikum, som loven foreskriver.

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at foretage en række ændringer af eux – både på den korte og lidt længere bane. På den korte bane planlægges en række mindre strukturelle ændringer af eux, som forventes at indgå i et lovforslag i efteråret 2017. På den længere bane har aftalekredsen besluttet, at Undervisningsministeriet skal fortsætte dialogen i 2. halvår 2017 med interessenter på eux-området om "eventuel ændring i eux-modeller, herunder afkortning i uddannelsestid samt krav om bestemte fag som faglig forudsætning for andre fag". Resultatet af denne dialog forventes at blive forelagt aftalekredsen ultimo 2017, og GL vil i processen arbejde for at sikre en høj kvalitet i uddannelsen, og at de faglige mål kan nås, således at eux er en attraktiv uddannelse for eleverne.

Emner: Hhx; HTX
Interessent: