OK21, finanslov, vintereksamen, dannelse og god jul

GL nyhedsbrev
 

​​​OK21 i gang

Fredag den 18. december 2020 har skatteministeren og Akademikerne haft det indledende møde om de kommende overenskomstforhandlinger. 

> ​Du kan se kravene her

Ikke helt uventet sagde skatteminister Morten Bødskov, at coronasituationen har skabt en økonomisk situation, der gør, at der er en meget smal økonomisk ramme om forhandlingerne. 

På lønmodtagersiden erkender man også, at Covid19-situationen ikke kan undgå at spille en rolle i forhandlingsforløbet, idet der bl.a. er en større usikkerhed om økonomien, end der plejer at være. Organisationerne præciserede i den sammenhæng, at det er vigtigt at kunne sikre reallønnen i den kommende overenskomstperiode, og at de statslige medlemmer som hidtil skal have en lønudvikling, der er parallel med den private lønudvikling. 

For en række akademikerorganisationer er det et ønske, at der kommer en fritvalgsordning, hvor medlemmerne for en mindre del af lønmidlerne kan vælge mellem løn, frihed og pension. 

For GL er det helt afgørende - og som Akademikernes formand fremhævede overfor skatteministeren - at der kommer nogle bedre rammer om gymnasielærernes og andre underviseres arbejdstid. ​ 

> Se også Gymnasieskolens artikel: Nu er OK 21 indledt: Gamle krav til gymnasielærerne

OK21-medlemsnyt.png

 

Lidt bedre økonomiske rammer om de gymnasiale uddannelser i 2021

På tirsdag forventes Folketinget at vedtage finansloven for 2021 med en velfærdsaftale, som giver 2hf, hhx, htx, eux og stx omprioriteringsbidraget for 2019 tilbage – i alt 220 gode mio. kr. Det er penge, som lander på et tørt sted, og som gerne skal være med til, at gymnasielærerne skal løbe en lille smule mindre hurtigt. GL har, siden det første omprioriteringsbidrag for 2016 blev vedtaget, kæmpet imod nedskæringerne. I 2020 blev der sat en prop i, og i 2021 kommer der så de første geninvesteringer i de gymnasiale uddannelser. Desværre har forligskredsen glemt hf-e i velfærdsaftalen, og vi arbejder fortsat for at få rettet op på dette sammen med lederforeningen Danske hf og VUC. VI har også fået Danske Gymnasier og DGS med på et brev til partilederne i RV, SF og Enhedslisten; et brev der også er sendt til ministeren.

> Se, hvad finansloven betyder for de gymnasiale uddannelser

Det er afgørende, at de ekstra ressourcer på den enkelte skole bruges til at forbedre uddannelseskvaliteten og lærernes arbejdsmiljø. I et debatindlæg skriver Tomas Kepler, fmd. for GL, at nu gælder det "for ledelser og medarbejdere om at bruge de ekstra finanslovsmidler på ansættelser af flere lærere, som kan bidrage til at gøre en forskel for at støtte og hjælpe den enkelte elev i sin faglige, personlige og sociale udvikling." På skoler med en lav udmøntning af lokalløn – som i særlig grad er en problemstilling på erhvervsgymnasier – bør der også afsættes midler til at komme på niveau med tilsvarende arbejdspladser. 

Vintereksamen

GL har overfor ministeriet og lederforeningerne påpeget problemerne med de eksamener, der ligger i december og i januar, ift. coronasituationen. Vi har bl.a. sendt brev til lederforeningerne med opfordring til, at de imødekommer censorers ønsker om at deltage virtuelt i eksamen. GL har desuden over for ministeriet foreslået regionale censorkorps, virtuelle censorater, intern censur (så censorerne ikke skal rejse landet tyndt), eller i sidste ende aflyse eksamenerne og overgå til standpunktskarakterer, som vi så det i sommer. Der er løbende kontakt med ministeren og ministeriet om den helt aktuelle situation, og vi håber på en hurtig udmelding, så medlemmerne kan have trygge arbejdsvilkår. Så snart vi ved mere, vil vi lægge det på GL's hjemmeside. 

UPDATE: fredag aften den 18. december 2020 blev det meldt ud, at alle eksamener fra 21. december 2020 og indtil udgangen af januar 2021 er aflyst. Læs mere her​.

Dannelse

GL tilbyder, at du og kollegerne kan deltage i 4 webinarer om dannelse. Tilmeld dig og læs mere ved at klikke på overskriften: 

Grøn dannelse
Tirsdag den 26. januar 2021, kl. 16.00-17.30
Oplæg v. Mads Strarup, vicerektor på Københavns Åbne Gymnasium, og Merete Riisager, tidl. undervisningsminister, pr. 1/1 direktør for Dansk Svømmeunion. 

Hvad er almendannelse i dag?
Torsdag den 4. februar 2021, kl. 16.00-17.30
Oplæg v. Lars Geer Hammershøj, lektor på DPU 

Dannelse til demokrati
Onsdag den 10. februar 2021, kl. 16.00-17.30
Oplæg v. Søs Bayer, tidligere rektor på Det Fri Gymnasium og forfatter til "Dannelse til demokrati" 

Dannelse i klasserummet
Torsdag den 4. marts 2021, kl. 16.00-17.30
Oplæg v. Tony Andersen, gymnasielærer og vinder af særprisen ved Politikens Undervisningspris 2020 for evnen til at danne eleverne.

Podcast og pjece om almendannelse

GL har sammen med Danske Gymnasier udarbejdet en folder om almendannelse: "Lad os tale om almendannelse". GL har udarbejdet en podcast, hvor gymnasielærer Jan Mainz samtaler med Rune Lykkeberg om dannelse.


God jul

GL's hovedbestyrelse og sekretariat ønsker alle en glædelig og velfortjent jul! Det har på alle måder været et ekstremt år. Vi håber, at alle kommer godt ind i 2021, som forhåbentlig på alle parametre ser lysere ud.


Emner: OK21 nyhed
Interessent: