Kollektiv støtteordning

Formular; Medlemstilbud; Medlemstilbud afskedigede
 

​​​​​​Afsk-kollektiv.png​​​​​​​​

Få 5.000 kr/md ved uforskyldt arbejdsløshed​


GL's fastansatte medlemmer har mulighed for at få udbetalt op til ca. 5.000 kr. om måneden i op til 12 måneder i støtte, hvis de er blevet uforskyldt ledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Medlemmer, der er tidsbegrænset ansat uafbrudt på samme arbejdsplads og er forlænget 3 gange, er også omfattet. (Se §1, stk 2 nedenfor). Det kan fx være pga. nedskæringer, færre elever eller som konsekvens af reformen, at du mister dit job.  

Man skal være medlem af en akademisk arbejdsløshedskasse, normalt Magistrenes Arbejdsløshedskasse eller være på ledighedsydelse i forbindelse med fleksjob. Der er særlige regler for grænsegængere med bopæl i udlandet og medlemmer, der afskediges fra de danske gymnasier i Slesvig.

Hovedprincippet er, at støtten udbetales som et kronebeløb pr. time afhængigt af det antal timer, som den ledige får arbejdsløshedsdagpenge for. Der kan højst samlet udbetales et antal timer svarende til 1 år (1924 timer). Støtten udbetales bagud for hver periode, hvor A-kassen har udbetalt dagpenge.

Der ansøges via denne særlige ansøgningsblanket: Ansøgning om støtte fra GLs kollektive støtteordnin​g ​Ansøgningsskemaet kan sendes pr. mail til Charlotte von Bülow på cb@gl.org eller pr. almindelig post.

​Kriterier for tildeling af støtte

Støtten tildeles fra GL's reservefond til arbejdsløse medlemmer af GL​,​ som:​

 1. ​samtidig er medlem af en akademisk arbejdsløshedskasse, normalt MA, og som har været medlem af GL og den akademiske arbejdsløshedskasse uafbrudt i mindst 12 måneder umiddelbart forud for første ledighedsdag - og har betalt korrekt kontingent.​
 2. er helt eller delvis ledig pga. opsigelse fra en tidsubegrænset stilling efter mindst 12 måneders ansættelse.

  ELLER

  har fået forlænget/fornyet en tidsbegrænset ansættelse på samme arbejdsplads mere end 3 gange uden afbrydelse (ansat for 4. gang), idet disse medlemmer efter lov om tidsbegrænset ansættelse og funktionærretlig praksis betragtes som fastansatte. Det samme gør sig gældende for medlemmer, der åbenlyst er ansat forkert, jf. GL-overenskomstens § 4.
 3. Er berettiget til ydelser fra akademisk arbejdsløshedskasse.
 4. Ikke er selvforskyldt ledig efter beskæftigelsessystemets regler om selvforskyldt ledighed. GL kan dog i særlige tilfælde beslutte, at støtten gives, selv om medlemmet er selvforskyldt ledig.
 5. Skriftligt giver samtykke til, at GL og den akademiske arbejdsløshedskasse kan udveksle de oplysninger om medlemmet, som er nødvendige for at tage stilling til medlemmets ansøgning om støtte fra Reservefonden, samt at a-kassen kan indhente nødvendige oplysninger fra eventuelle tillægsforsikringsselskaber til samme formål.
 6. Medlemmer af GL, der er arbejdsløshedsforsikret i udlandet pga. status som grænsegænger eller ansat ved de danske skoler i Slesvig kan også modtage støtte, ligesom medlemmer, der modtager ledighedsydelse i forbindelse med ledighed fra fleksjob.

§ 2. Støtten:

 1. Udgør 34 kr. pr. ledighedstime, som medlemmet modtager ydelser eller erstatning for ydelser fra den akademiske arbejdsløshedskasse, normalt MA.
 2. Kan højst udgøre 1.258 kr. pr. uge, og må sammen med ydelsen fra a-kassen, eventuel tillægsforsikring og eventuel indtægt fra arbejde for den pågældende uge ikke overstige 80 % af det bruttobeløb, der er grundlag for a-kassen's beregning af medlemmets dagpenge. Støtten bortfalder således, hvis ydelsen fra a-kassen + tillægsforsikring + indtægt fra arbejde udgør mindst 80 % af medlemmets hidtidige bruttoløn.
 3. Kan højst udbetales for sammenlagt 1.924 timer i en periode af tre år fra første ledighedsdag.
 4. Udbetales bagud for samme periode, som a-kassen har udbetalt ydelser for.
 5. Udbetales efter ansøgning, som medlemmet indsender til GL ved ledighedens indtræden og dokumentation for hver enkelt dagpengeudbetaling. Dokumentationen sendes til GL senest en måned efter den er modtaget fra a-kassen.
 6. Tilbagebetales af medlemmet, hvis det efterfølgende konstateres, at støtten har været udbetalt med urette. Tilbagebetaling sker ved modregning i førstkommende udbetaling af støtte.

Emner: Medlem
Interessent: