Kollektiv støtteordning

Formular; Medlemstilbud; Medlemstilbud afskedigede
 

​​​​ Som fastansat medlem har du mulighed for at få op til ca. 5.000 kr. (brutto) om måneden i op til 12 måneder, gældende​ fra dagen efter du er fratrådt din faste stilling, hvis du er blevet uforskyldt ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Medlemmer, der er deltidsansat, får et proportionalt beløb i forhold til deres GL-​kontingentsats; Det vil sige, at et medlem, der har betalt fx 80 pct. kontingent, får ca. 4.000 kr. om måneden udbetalt. (se skema nedenfor)​

Medlemmer, der er tidsbegrænset ansat uafbrudt på samme arbejdsplads og er forlænget 3 gange, er også omfattet. 

Man skal være medlem af en akademisk arbejdsløshedskasse, normalt Magistrenes Arbejdsløshedskasse, eller være på ledighedsydelse i forbindelse med fleksjob. Der er særlige regler for grænsegængere med bopæl i udlandet og medlemmer, der afskediges fra de danske gymnasier i Slesvig.

Støtten udbetales i forhold til den kontingentsats, medlemmet har betalt i GL. ​

Oversigt over maksimal støtte. Støtten ydes i op til et år fra fratrædelsestidspunktet​:

​Fuldt kontingent

​4/5 kontingent

​3/5 kontingent

​2/5 kontingent
1258 kr. pr. uge​1006 kr. pr. uge​
​755 kr. pr. uge

​503 kr. pr. uge​

Der kan samlet højst udbetales et antal timer svarende til 1 år (1924 timer ved fuld tid). Støtten udbetales bagud for hver periode, hvor A-kassen har udbetalt dagpenge.

Der ansøges via denne særlige ansøgningsblanket: Ansøgning om støtte fra GL's kollektive støtteordnin​g ​Ansøgningsskemaet kan sendes pr. e-mail​ til Charlotte von Bülow på cb@gl.org eller med almindelig post.

​Kriterier for tildeling af støtte ​

Støtten tildeles fra GL's reservefond til arbejdsløse medlemmer af GL​,​ som:​

 1. ​samtidig er medlem af en akademisk arbejdsløshedskasse, normalt MA, og som har været medlem af GL og den akademiske arbejdsløshedskasse uafbrudt i mindst 12 måneder umiddelbart forud for første ledighedsdag
 2. er helt eller delvis ledig pga. opsigelse fra en tidsubegrænset stilling efter mindst 12 måneders ansættelse.
  ELLER har fået forlænget/fornyet en tidsbegrænset ansættelse på samme arbejdsplads mere end 3 gange uden afbrydelse (ansat for 4. gang), idet disse medlemmer efter lov om tidsbegrænset ansættelse og funktionærretlig praksis betragtes som fastansatte. Det samme gør sig gældende for medlemmer, der åbenlyst er ansat forkert, jf. GL-overenskomstens § 4.
 3. er berettiget til ydelser fra akademisk arbejdsløshedskasse.
 4. Ikke er selvforskyldt ledig efter beskæftigelsessystemets regler om selvforskyldt ledighed. GL kan dog i særlige tilfælde beslutte, at støtten gives, selv om medlemmet er selvforskyldt ledig.
 5. skriftligt giver samtykke til, at GL og den akademiske arbejdsløshedskasse kan udveksle de oplysninger om medlemmet, som er nødvendige for at tage stilling til medlemmets ansøgning om støtte fra Reservefonden, samt at a-kassen kan indhente nødvendige oplysninger fra eventuelle tillægsforsikringsselskaber til samme formål.
 6. er arbejdsløshedsforsikret i udlandet pga. status som grænsegænger eller ansat ved de danske skoler i Slesvig. Disse medlemmer kan også modtage støtte, ligesom medlemmer, der modtager ledighedsydelse i forbindelse med ledighed fra fleksjob kan ydes støtte.
 7. ikke har betalt en for lav kontingentsats eller er i restance.​

Støtten:

 1. Udgør 34 kr. pr. ledighedstime, som medlemmet modtager ydelser eller erstatning for ydelser fra den akademiske arbejdsløshedskasse, normalt MA - dog højst op til det timetal, der gælder for den kontingentsats, som medlemmet har betalt kontingent i forhold til. 
 2. Kan højst udgøre 1.258 kr. pr. uge for et medlem, der betaler fuldt kontingent, og må sammen med ydelsen fra a-kassen, eventuel tillægsforsikring og eventuel indtægt fra arbejde for den pågældende uge ikke overstige 80 % af det bruttobeløb, der er grundlag for a-kassens beregning af medlemmets dagpenge. Støtten bortfalder således, hvis ydelsen fra a-kassen + tillægsforsikring + indtægt fra arbejde udgør mindst 80 % af medlemmets hidtidige bruttoløn.
 3. Kan højst udbetales for sammenlagt 1.924 timer fra dagen efter man er fratrådt sin faste stilling og ét år frem. Medlemmer, der har tegnet en privat lønforsikring, kan dog udskyde udbetalingen​ af kollektiv støtteordning, til efter perioden med udbetaling fra den privattegnede lønforsikring ​- under forudsætning af at forsikringen er udbetalt. Udbetaling af kollektiv støtteordning skal ske i umiddelbar forlængelse af perioden med udbetaling af den individuelle lønsikring. Den individuelle lønforsikring skal dokumenteres over for GL.
 4. Udbetales bagud for samme periode, som a-kassen har udbetalt ydelser for.
 5. Udbetales efter ansøgning, som medlemmet indsender til GL ved ledighedens indtræden og dokumentation for hver enkelt dagpengeudbetaling. Dokumentationen sendes til GL senest en måned efter den er modtaget fra a-kassen.
 6. Tilbagebetales af medlemmet, hvis det efterfølgende konstateres, at støtten har været udbetalt med urette. Tilbagebetaling sker normalt ved modregning i førstkommende udbetaling af støtte.
 7. Bortfalder ved opnåelse af en ny fastansættelse - også selv om fastansættelsen er uden for GL's overenskomstområder; dog således, at hvis man er berettiget til supplerende dagpenge, kan man fortsat få kollektiv støtteordning i forbindelse med de supplerende dagpenge.
  ​Retten til igen at blive støtteberettiget ved afskedigelse fra fast stilling følger ovenstående regler.​


Emner: Medlem
Interessent: