Sygdom i familien

 
 

​​​​Sygdom kan ramme os alle. Hvis en i din nære familie bliver syg, er der forskellige muligheder, som du kan undersøge nærmere.​
​​

Hvilke​ regler ​gæl​der, når det handler om børn under 18 år?

Der skelnes ml. kortvarig og længerevarende sygdom hos hjemmeværende børn. Der er forskellige regler alt efter årsagen til at man som forældre er nød til at passe et sygt barn.
De almindelige barnets 1. og 2. sygedag er reguleret i overenskomsten.
Hvis der er tale om alvorlig sygdom, spiller barnets alder og alvor ​i sygdommen ind.

Hospitalsindlæggelse med børn under 14 år

Kravene er følgende:

 • dit barn er under 18 år
 • lægen, der behandler dit barn, vurderer, at det samlede sygdomsforløb varer mindst 12 dage - sygdomsforløbet kan både være indlæggelse på hospital eller lignende behandlingsinstitution samt behandling eller pleje i hjemmet, som kan sidestilles med hospitalsophold
 • du stopper med at arbejde eller går på nedsat tid i forbindelse med barnets sygdom
 • du opfylder det beskæftigelseskrav, der giver ret til barselsdagpenge.

Hvis du er enlig forsørger, har du ret til dagpenge, selvom dit barn er indlagt mindre end 12 dage.

For ansatte i staten gælder at fraværet for begge forældre tilsammen ikke kan overstige fem dage inden for 12 måneder.

Man kontakter arbejdsgiver og giver besked om, at man ønsker at søge om denne mulighed. Det er Udbetaling Danmark, der som formel myndighed håndterer og bevilger.

Her kan du læse om ​ din ret til fravær, hvis dit barn ​bliver syg​.​

Pasning af alvorligt sygt barn under 18 år 

Bemærk at kravene er de samme som ovenstående. 

Men der er, på GL´s område mellem arbejdsmarkeds parter¸ indgået aftale om ret til længere orlov i forbindelse med pasning af alvorligt sygt barn. 

Denne aftale betyder, at en ansat har ret til delvis eller hel tjenestefri med løn i forbindelse med pasning af alvorligt sygt barnet. 

Denne ret til tjenestefrihed med løn kan arbejdsgiver dog begrænse til kun at vare 1 måned. Men der kan bevilges yderligere tjenestefrihed uden løn i perioden. 

Når du modtager fuld løn under denne orlov, vil det være din arbejdsgiver, der vil få dagpengene fra din bopælskommune.

Barn med handicap eller langvarig sygdom 

Din bopæls kommunen kan behandle ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens § 42), hvis du har et barn med alvorlig, langvarigt og/eller kronisk sygdom eller handicap. Samtidig skal det være mest hensigtsmæssigt/påkrævet, at en af forældrene passer barnet i hjemmet. 

Som ansat i staten har du ikke et retskrav på tjenestefrihed til denne ordning, men arbejdsgiver kan vælge at bevilge orlov, dog uden løn. Der er dog på GL´s område mellem arbejdsmarkeds parter indgået aftale om, at hvis du får bevilget tabt arbejdsfortjeneste af kommunen, vil arbejdsgiver fortsætte indbetalingen af dit sædvanlige pensionsbidrag for den ansatte.​

Der kan bevilget hel eller delvist tabt arbejdsfortjeneste. Klik og følgende link åbner sig:

Her kan du læse om. at der kan beviliges hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste​.

Hvilke regler gælder, når det handler ​om familiemedlemmer over 18 år?

Orlov til pasning af alvorligt syge pårørende.

I Servicelovens § 118 findes reglerne om orlov til pasning af alvorligt syge pårørende.

Betingelserne er:

 • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
 • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
 • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
 • at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig
 • at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet
 • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
 • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

Du bevilges orlov uden løn af arbejdsgiver. Du ansættes af den pårørendes bopælskommunen og modtager i orlovsperioden løn fra kommunen. Orloven er begrænset til 6 måneds varighed.

Læs mere her om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom​. 


Orlov til pasning af døende, der ønsker at dø i eget hjem

Betingelserne for pasningsorloven er:
 • at en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at videre behandling alene har et lindrende formål
 • at den døende har et plejebehov
 • at du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsordningen
 • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem

På GL overenskomst vil du have ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn under denne orlov.

Arbejdsgiver vil modtaget plejevederlaget fra kommunen, men udbetaler sædvanlig løn til dig

Læs mere her om pasning af ​døende​.

Omsorgsorlov

Omsorgsorlov er en lovbestemt frihedsret, hvor man som lønmodtager har ret til at få fri op til 5 dage om året for at yde omsorg eller støtte til en pårørende i forbindelse med sygdom. Friheden er uden løn og dagpenge.

Orloven er afgrænset til situationer, hvor der er konkret behov for væsentlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person, der bor i samme husstand. Orloven kan f.eks. bruges til at følge en nær pårørende til udredning for alvorlig sygdom som eksempelvis kræft eller demens. Arbejdsgiver kan forlange dokumentation for behovet for omsorgsorlov.

Omsorgsorlov skal ikke forveksles med omsorgsdage, som er en overenskomstbestemt ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. år med løn.​

Du kan læse mere om omsorgsorlov på borger.dk

Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant