Mødet med kommunen

 
 

​​​​​​​​​​​​Kommunen skal sikre et samarbejde med borgeren

Det er kommunen, der har ansvaret for at få belyst din samlede situation. Du ved dog bedst, hvorledes sygdom eller handicap påvirker dig i hverdagen.

Derfor indleder kommunen et samarbejde med dig i forhold til at få alle relevante oplysninger i sagen.

Dette gøres via løbende personlige samtaler med dig. Enten via telefonisk opfølgning, eller ved at du bliver indkaldt til samtaler med sagsbehandler i sygedagpengeafdelingen. Dette følger af Retssikkerhedslovens § 10-12

 I forbindelse med opfølgningen på dit sygeforløb vil kommunen anmode om dit samtykke til at indhente konkrete oplysninger fra relevante samarbejdspartnere. Det kan være fra egen læge, hospital, speciallæge, der hvor du evt. går til behandling eller andre steder. Kommunen må kun indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kunne skabe et konkret billede af din helbredsmæssige situation. Oplysningerne bruger kommunen til løbende at vurdere, om du fortsat opfylder kravet om uarbejdsdygtighed.

Oplysningerne bruges også som grundlag, når kommunen skal træffe afgørelse i din sag.

Samtykket giver du via en speciel blanket, som sagsbehandler gennemgår med dig. Anmod altid om en kopi af den samtykkeerklæring, du skriver under på.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage, eller du kan begrænse dit samtykke til at gælde indhentning af oplysninger hos ganske få parter. Vær dog opmærksom på, at et reduceret samtykke kan bevirke, at kommunen er nødt til at træffe afgørelse på det foreliggende, og (måske) mindre oplyste grundlag.

Din egen forberedelse inden møder med kommunen

Når du indkaldes til opfølgningssamtale med sagsbehandler, er det en god ide, at du forbereder dig til dette møde.

Kommunens opgave er – løbende - at afdække din situation. Kommunen skal forholde sig til, hvilke tiltag der kan iværksættes i din situation. Sagsbehandleren skal også vurdere, hvornår det vil være relevant at igangsætte forskellige tilbud til dig.

Her er nogle spørgsmål, det kan være relevant at bruge i din forberedelse til møderne:

Du har selv et ansvar for at få oplyst kommunen om din situation. Vurdér hvilke oplysninger, du synes, det er relevant at give sagsbehandleren, så vedkommende får det rette billede af din helbredsmæssige situation. Det kan være læge- eller behandlingsaftaler, helbredsmæssige symptomer, hvordan du tackler dine symptomer etc.

Hvordan ser dit arbejdsliv ud? Hvad er vanskeligt for dig arbejdsmæssigt at klare lige nu?

Hvad skal der til for, at du måske gradvist kan vende tilbage til arbejdet? Hvis du ikke er i arbejde, hvad skal der så til for, at du evt. kunne starte gradvist op i en arbejdspraktik?

Hvad er der konkret sket siden sidste samtale med sagsbehandleren?

Dette er blot nogle af de oplysninger, der vil være gode at forberede sig på inden møder med kommunen. Have en huskeseddel med, så du ikke i farten glemmer vigtige budskaber.

Bisidder

Det kan være betryggende at have en bisidder med til møderne. Det kan fx være ægtefælle, et familiemedlem, tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten eller en anden, du har tillid til. Bisidderen kan være med til at sikre, at I når hele vejen rundt om dine spørgsmål, eller at du får sagt alt det, du gerne vil have sagt under mødet. Han eller hun kan også, efterfølgende, hjælpe dig med til huske, hvad der blev sagt under mødet, herunder hvilke aftaler I lavede på mødet.

Du har mulighed for at kontakte GL´s socialrådgiver, Camilla Beyer-Nielsen, for at få råd og vejledning om forløbet med kommunen på telefon 33 29 09 84 eller ved at skrive til cbn@gl.org​

Selve mødet med kommunen

Under mødet med sagsbehandleren kan der blive anvendt en lang række af begreber og lovgivningsregler, som kommunen bruger. Du forventes ikke at kende til alle disse begreber og regler. Så er du i tvivl om, hvad det betyder for dig, så bed sagsbehandleren om at forklare dette nærmere.

Under mødet vil sagsbehandleren sørge for at få oplysninger omkring din situation, hvorfor det er godt at være forberedt.

Det er helt ok – og anbefalelsesværdigt – at bede om en opsummering af de aftaler, I har lavet undervejs i samtalen. Det er også ok at bede om kopi af de notater, der udfærdiges efter jeres samtale.

Efter mødet

Efter mødet vil sagsbehandleren notere jeres samtale to steder: I en fortløbende borgerjournal og i dokumentet "Min plan".

Du vil få tilsendt kopi af "min plan" i E-boks. Læs gerne denne plan igennem, så snart du modtaget den, for det er her, jeres fælles aftaler vil stå. Du er nødt til at sikre dig, at de aftaler, der står i "min plan", også er dem, du har været med til at nikke ja til under samtalen med sagsbehandleren.

Generelle huskeregler i forhold til samarbejdet med kommunen

Du har ret til aktindsigt i de oplysninger, kommunen har om dig.

Kommunens svarfrister skal altid fremgå på kommunens hjemmeside. Ellers spørg efter dem.

Orienter dig om, hvilke tidsfrister kommunen giver til dig for at svare tilbage på kommunens henvendelser.

Skal du skrive til kommunen, og kender du ikke sagsbehandlers navn eller mailadresse, så skriv til kommunens hoved-mailadresse sammen med en beskrivelse af din situation.

Bed altid om at få skriftlig besked fra kommunen.

Får du en mundtlig afgørelse, husk da altid at bede om at få den på skrift også.

Kommunen er forpligtet til skriftligt at oplyse dig om dine klagemuligheder og klagefrister.

Når kommunen sender dig en afgørelse, er det af stor betydning, at du kan dokumentere, hvilken dato du har modtaget afgørelsen.  Kommunen kan vælge at sende afgørelsen på forskellig vis:

  • E-boks besked – kommunen forventer, at du har afgørelsen samme dag
  • Med almindeligt brev – kommunen forventer, at du har afgørelsen efter 6 dage (Gem gerne kuverten for at kunne dokumentere, hvornår brevet er stemplet)
  • Sendt med quickpost – kommunen forventer, at du har afgørelsen efter 2 dage (Gem gerne kuverten for at kunne dokumentere, hvornår brevet er stemplet)

Der er 4 ugers klagefrist over kommunale afgørelser. Klagefristen udløber på fire ugers-dagen. Det vil sige samme ugedag som dagen, hvor du modtager afgørelsen.

Det er ok at udarbejde en kort, foreløbig klage, når afgørelsen er modtaget hos dig. Men husk, at dine yderligere uddybende klagekommentarer skal være sendt til kommunen, inden klagefristen på de 4 uger er udløbet.

Sker der nyt i dine situation, har du pligt til at informere kommunen om dette med det samme.

Emner: Sygdom
Interessent:  

​Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail cbn@gl.org.​​