Sygdomsguide

Hvad gør jeg
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sygdom er lovlig forfald, og du har derfor ret til fravær fra arbejdet med fuld løn. Du skal være opmærksom på, at du skal sygemelde dig til din arbejdsgiver, samt at din arbejdsgiver kan kræve dokumentation for, at du er syg. Læs her, hvordan du tidsregistrerer din sygdom.

​​​Indholdsfortegne​lse

​Sygemelding til arb​ejdsgiver 

Du skal hurtigst muligt give skolen besked om, at du er syg og ikke kan komme på arbejde. Hvis der på din skole er konkrete anvisninger om, hvordan man skal sygemelde sig, skal disse følges. Det kan eksempelvis være, at der skal ske meddelelse pr. mail eller ved telefon til en bestemt person indenfor et bestemt tidsrum. Når du har givet meddelelse om sygdom, er du ikke forpligtet til løbende at meddele, at du fortsat er syg.
Læs også: Sygdom før og under​ ferie​.

Dokumentation ​​

Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for, at du er syg. Der er kommet nye regler, hvorefter den gamle lægeerklæring om uarbejdsdygtighed er afskaffet og erstattet af en såkaldt mulighedserklæring. Der er dog stadig mulighed for, at skolen kan anmode om en mere simpel lægeerklæring fra din egen læge – en såkaldt friattest.

Mulighedserklæring 

Formålet med mulighedserklæringen ​er, at arbejdsgiveren og medarbejderen taler sammen om mulighederne for genoptagelse af arbejdet. Mulighedserklæringen anvendes således, når arbejdsgiveren er i tvivl om hvilke hensyn, der skal tages til den ansattes helbred for, at vedkommende kan vende helt eller delvis tilbage til arbejdet.

Mulighedserklæringen består af to dele:

  1. Den første del af erklæringen skal udfyldes i fællesskab af skolen og dig på baggrund af en personlig samtale. Formålet med samtalen er få klarlagt, hvilke muligheder du har på trods af din sygdom for at genoptage arbejdet i større eller mindre omfang, herunder få fastlagt eventuelle skånefunktioner. 
    Du har pligt til at deltage i samtalen, medmindre din læge vurderer, at du er for syg. Samtalen kan holdes telefonisk, hvis sygdommens karakter forhindrer dig i at deltage i samtalen. Skolen kan forlange en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsforløbet og uanset, om der er tale om kortvarig, gentaget eller langvarig sygdom. Skolen har ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler, men alene om hvilke funktionsbegrænsninger du har i forhold til dit arbejde. Indkaldelse til samtalen skal ske med et rimeligt varsel. Du har mulighed for at tage tillidsrepræsentanten eller anden bisidder med til samtalen.

  2. ​Den anden del af erklæringen udfyldes herefter af din læge. Lægen vurderer på baggrund af erklæringens første del og efter en samtale med dig mulighederne for, at arbejdet genoptages helt eller delvist, samt om eventuelle aftaler om skånefunktioner mv. er forsvarlige. 
    ​Det er skolen, der betaler for mulighedserklæringen.


Friattest – en anden mulighed for dokumentation 

En friattest er en sygemelding som udarbejdes af din egen læge på lægens eget brevpapir. Friattesten vil være anvendelig i de situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med en mulighedserklæring. Eksempelvis hvis du er for syg til at deltage i en mulighedserklæringssamtale med skolen, hvis du er syg i en opsigelsesperiode, eller hvis der er tale om en afskedigelsessituation.

Sygefraværssamtale 

Skolen har pligt til at indkalde dig til en sygefraværssamtale. Dette følger af reglerne i sygedagpengeloven. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter 1. sygedag, og indkaldelse hertil skal ske med et rimeligt varsel. Sygefraværssamtalen holdes som en personlig samtale, men du har mulighed for at tage tillidsrepræsentanten eller anden bisidder med. Giver sygdommens karakter ikke mulighed for en personlig samtale, kan samtalen holdes telefonisk. 

Formålet med samtalen er at få styrket dialogen mellem skolen og dig med henblik på en afklaring af, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen kan således omhandle arbejdstidens længde, specielle skånehensyn mv. 

Skolen har ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler, men alene hvilke funktionsbegrænsninger du har i forhold til dit arbejde. Samtalen skal holdes uanset, om skolen allerede har en dato for din tilbagevenden til arbejdet. Skolen har ikke pligt til at indkalde til samtale, hvis du er i opsagt stilling og fratræder inden 8 uger efter den første sygedag.

Fastholdelsesplan 

​Hvis du forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, kan du anmode skolen om at der i fællesskab udarbejdes en fastholdelsesplan. Fastholdelsesplanen skal beskrive, hvordan du hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet, samt evt. hvordan det sikres, at du bliver fastholdt i arbejde.
Du kan bede om en fastholdelsesplan på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsforløbet. Skolen er ikke forpligtet til at udarbejde en plan.
Fastholdelsesplan kræver ikke medvirken af en læge.

Delvis sygemelding/raskmelding 

Delvis sygemelding kan være et godt alternativt til en fuldstændig sygemelding, hvis du har mulighed for at varetage en del af dit arbejde. Ved delvis sygemelding er det vigtigt med en god dialog mellem medarbejder og ledelse, og meget gerne med inddragelse af tillidsrepræsentanten.

Delvis sygemelding kan både ligge i forlængelse af en periode med en fuldtidssygemelding eller være løsningen i forhold til et sygdomsforløb, hvor der ikke er brug for en fuldtidssygemelding.

Når behovet for delvis sygemelding er afdækket, vurderes hvilken brøkdel sygemeldingen skal være på. Dette fastlægges typisk i en mulighedserklæring, hvor den syges praktiserende læge attesterer at det er en passende arbejdsbyrde i forhold til sygdommen. Denne brøkdel må tage udgangspunkt i den ansattes behov og ikke i størrelsen af de arbejdsopgaver, som læreren varetager. Der skal også tages højde for, ​at det arbejde, der kan udføres, evt. kun kan udføres i et langsommere tempo end normalt.

Ved en delvis sygemelding skal din hjemkommune løbende have oplysning om hvor mange timer du arbejder og for hvor mange timer arbejdspladsen skal have dagpengerefusion. Den kommunale refusion foregår på ugebasis – og ikke efter en årsnorm!

Det er vigtigt, at tidsregistreringen kan bruges som dokumentation i forhold til det kommunale system, hvis kommunen efterspørger disse data. Samlet set skal en delvis sygemeldt lærer i skolens tidsregistreringssystem have 37 timer pr. uge (ligesom en fuldtidssygemeldt lærer). Nogle af disse timer er arbejdstimer – resten er timer, der registreres som sygefravær og udløser dag​pengerefusion. 

På skoler, hvor der er aftaler og derfor generelt ikke tidsregistreres, vil der i forbindelse med delvis sygemelding være behov for tidsregistrering, så skolen kan få den korrekte sygedagpengerefusion.

Ved en delvis sygemelding/delvis raskmelding skal der ikke udstedes nyt ansættelsesbevis. Du er fortsat ansat på det timetal, som er angivet i dit ansættelsesbevis, og ansættelsesgraden ændres ikke.

​​Kronisk syg 

​Hvis du lider af en langvarig eller kronisk lidelse, som giver øget risiko for fravær, kan du og din arbejdsgiver søge kommunen om en §56-aftale.​ Læs mere om aftale ved kronisk sygdom​.

Invaliderende eller kritisk syg 

​Hvis du bliver ramt af invaliderende eller kritisk sygdom, bør du kontakte MP-pe​ns​ion for at høre nærmere om, hvordan du er dækket.​ 

Er du ikke allerede i kontakt med GL's sekretariat, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os for rådgivning ​på tlf. 33 29 09 00.

Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant