Sygdom

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du kan have brug for at sygemelde dig i kortere eller længere tid.
Du kan læse her, hvad du skal være opmærksom på:

Hvordan melder jeg mig syg?
Du skal hurtigst muligt give skolen besked om, at du er syg og ikke kan komme på arbejde. Hvis der på din skole er konkrete anvisninger om, hvordan man skal sygemelde sig, skal disse følges. Det kan eksempelvis være, at du skal sende en mail eller ringe til en bestemt person indenfor et bestemt tidsrum. Når du har givet meddelelse om sygdom, er du ikke forpligtet til løbende at meddele, at du fortsat er syg.
Hvad kan min arbejdsgiver kræve af mig, når jeg er syg?

Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for, at du er syg, men det er ikke et krav, at arbejdsgiveren får oplyst, hvad du fejler.

Din arbejdsgiver betaler lønnen de første 30 sygedage. Herefter modtager du fortsat fuld løn under sygdommen, mens din arbejdsgiver kan søge kommunen om udbetaling af sygedagpengerefusion.

Kommunen vil, via E-boks, fremsende et oplysningsskema til dig, som du har pligt til at udfylde og returnere indenfor den givne tidsfrist. Dette oplysningsskema er afgørende for at kommunen, ved længerevarende sygdom (mere end 30 sammenhængende sygedage), kan udbetale sygedagpengerefusion til arbejdsgiver.

Læs her en gennemgang af de dokumenter og erklæringer, du kan blive bedt om at udfylde i forbindelse med sygemeldingen.

Kan jeg tage til lægen i arbejdstiden?
Fravær i forbindelse med undersøgelser og behandlinger hos fx praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, tandlæge eller ambulant hospitalsbehandling, der er led i et længerevarende og tidkrævende behandlings- eller genoptræningsforløb mv., som er nødvendigt for, at den ansatte kan bevare/genvinde sit helbred, og som kun kan gennemføres helt eller delvis inden for arbejdstiden, betragtes som sygefravær og skal registreres og kan kræves dokumenteret efter de herom gældende regler.

Andre lægebesøg mv., fx rutinemæssig kontrol hos tandlægen eller andre konsultationer, som den ansatte kan planlægge, skal som udgangspunkt afvikles uden for arbejdstiden.

På den enkelte arbejdsplads kan der dog være praksis for at tillade fravær til sådanne lægebesøg mv. - med eller uden lønfradrag - hvis det i det konkrete tilfælde ikke er muligt at lægge besøget uden for den pågældendes normale arbejdstid, og under forudsætning af at fraværet i øvrigt søges placeret til mindst mulig gene for arbejdsstedet.
Hvordan tidsregistr​erer jeg sygdom?
Gymnasielærere er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om, at månedslønnede ikke-funktionærer får fuld løn under sygdom.  Den arbejdstid, der skulle være leveret i sygdomsperioden, medregnes i registreringen af arbejdstiden. Læreren er forpligtet til at følge arbejdspladsens retningslinjer for, hvorledes sygemeldingen meddeles skolen.

Hvis der på skolen er udarbejdet en mødeplan, der konkret angiver, hvorledes årsnormens 1924 timer er fordelt på de enkelte dage, medregnes det planlagte timetal for fraværsdage pga. sygdom mv. Et eksempel kan være en skole, hvor lærerne ifølge mødeplanen skal være til stede 8 timer pr. dag i 42 uger, mens der ikke registreres arbejdstid i uge 42, uge 7, dagene mellem jul og nytår samt de 3 dage i påskeugen. Ved sygdom i hele uge 41 medregnes i dette tilfælde 40 timer, mens der ved sygdom i uge 42 ikke medregnes timer. Hvis der ikke er fastlagt en fuldstændig mødeplan, medregnes 7,4 time pr. dag for dage, hvor læreren har meldt sig syg, er på barsel, har barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage mv. Det er ikke afgørende, om læreren den pågældende dag skulle møde på skolen, skulle arbejdet andetsteds (fx ved censur) eller arbejde hjemme.

For deltidsansatte medregnes sygdomsperioden forholdsmæssigt. For en lærer, der er ansat i en halvtredsprocentstilling, medregnes således 3,7 timer pr. dag.

I et tidsregistreringssystem vil opgaver, der er flyttet pga. sygdom mv., indgå i tidsregistreringen på det tidspunkt, hvor de rent faktisk løses.

Hvis der er aftalt/pålagt afspadsering af merarbejde fra det foregående år på konkrete dage, har den ansatte, der bliver syg før arbejdstids begyndelse den dag, afspadseringen skulle være påbegyndt, ret til erstatningsfrihed.

Hvis der gives flere afspadseringsdage i sammenhæng, betragtes dagene som et sammenhængende hele, dvs. at afspadseringen kun suspenderes, hvis sygdommen indtræder før normal arbejdstids begyndelse på første afspadseringsdag.

Hvis der indgås en lokal arbejdstidsaftale, bør der i aftalen tages stilling til, hvorledes sygdom og evt. flyttede aktiviteter medregnes i arbejdstiden.
Kan jeg blive opsagt, når jeg er syg?
Du har ikke en særlig beskyttelse, når du er syg, og arbejdsgiver kan derfor godt opsige dig. Opsigelsen skal følge de sædvanlige regler om opsigelse - herunder saglighed.

Kontakt altid TR på skolen eller GL's sekretariat for en rådgivningssamtale, hvis du er nervøs for at miste dit arbejde grundet sygdom.
Mister jeg min ferie, hvis jeg bliver syg før eller under ferien?

Det kan jo ske, at du bliver syg eller kommer til skade lige før eller under din ferie. I ferieloven findes reglerne for hvilke muligheder du har for at holde din ferie på et senere tidspunkt.​

Hvordan forholder jeg mig ved sygdom, der opstår før eller under min ferie?

Hvis du bliver syg før din ferie
Hvis du bliver syg, før din planlagte ferie begynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder din ferie. Sygdom op til og ind over ferien er en feriehindring, og du kan holde ferie på et andet tidspunkt efter aftale med din arbejdsgiver.

Du skal sygemelde dig på normal vis og følge arbejdspladsens retningslinjer.

Hvis du bliver syg under din ferie
Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du kan dog ikke få erstattet de første 5 sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom på 1. sygedag. Du må ikke vente til fem dage inde i din sygdom, da karenstiden først starter på det tidspunkt, hvor du giver din arbejdsgiver besked.

Kan jeg tage på ferie, når jeg er sygemeldt?
Du har som udgangspunkt ikke ret til at holde ferie under sygdom, når du modtager sygedagpenge, eller din arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion fra kommunen. Dette gælder både ferie i Danmark og i udlandet. Dog kan du indgå en aftale med dit jobcenter om, at du tager på ferie, selvom du er sygemeldt. Hvis du indgår en aftale med jobcenteret, anbefaler GL, at du også taler med din arbejdsgiver om afholdelse af ferie i sygdomsperioden. En aftale med jobcenteret om ferie i din sygdomsperiode betyder, at dine sygedagpenge/sygedagpengerefusionen stoppes (teknisk raskmelding), og at du afholder selvoptjent ferie. Den tekniske raskmelding betyder også, at når den aftalte ferie er afholdt, genoptager kommunen udbetalingen af sygedagpenge/sygedagpengerefusion.​​
Hvad sker der, hvis jeg bliver længerevarende syg?

Når du er syg i mere end 30 sammenhængende dage, skal din arbejdsgiver give besked til din bopælskommune, at du er sygemeldt. Kommunen refunderer sygedagpengene direkte til din arbejdsgiver, som udbetaler løn til dig, hvis du er i job.

Er du ledig skal du i forbindelse med sygdom selv melde dig syg på jobnet.dk. Som ledig og sygemeldt udbetales dagpenge fra a-kassen de første to uger og derefter overgår udbetalingen af sygedagpenge til at være fra kommun​en.

Husk, at du og dine behov skal være i centrum. Der tages udgangspunkt i, at du er hovedperson og aktiv i din egen sag


Tjekliste til dig, der er syg i længere tid:

  • Er det aftalt, hvordan og med hvem på arbejdspladsen du har kontakt med i dit sygeforløb?
  • Er du forberedt på kommunens sygedagpengeopfølgning?

Kommunen skal i samarbejde med dig og din arbejdsgiver sikre, at du ikke mister fodfæste på arbejdsmarkedet, fordi du er syg. Der skal tages en række initiativer for at fastholde dig i job. Initiativerne afhænger af, hvor længe du har været syg, og hvad du fejler.​ Du kan læse om mødet med kommunen her.

Læs mere her om længerevarende sygdom​.​

Er der taget stilling til, om sygdommen evt. skyldes en arbejdsskade?
Hvis du i forbindelse med dit arbejde bliver udsat for en skade, er det vigtigt, at den anmeldes. Også selv om skaden måske i første omgang virker begrænset. Nogle gange viser generne ved skaden sig først på et langt senere tidspunkt. Arbejdsskader skal anmeldes inden 9 dage af arbejdgiver.

Her kan du læse om anmeldelse af arbejdsskader.

Har du fået en alvorlig sygdom, der evt. giver ret til udbetaling af kritisk sygdom?
Kritisk sygdom er en forsikringsmulighed, som mange, specielt pensionsselskaber, tilbyder deres kunder. Er man ansat på GL-overenskomst, vil kritisk sygdom være dækket i Forenede Gruppeliv. ​
Du kan også have kritisk sygdomsforsikringer via dit private forsikringsselskab eller pensionsordninger fra tidligere ansættelser. Husk at udersøge dette. Det er forskelligt hvilke sygdomme,​ der er forsikret. Der kan også være forskellige krav til diagnosen for den enkelte kritiske sygdom. Så tjek dine forsikringsbetingelser eller spørg hos dit pensionsselskab/forsikringsselskab.


Husk, at sygdommen udtrykkelig skal være nævnt i forsikringsbetingelserne, for at den er dækket af forsikringen. I forsikringsbetingelserne vil det fremgå, hvad der er af specifikke krav til diagnosen og hvilke krav, der ellers skal være opfyldt. Er en sygdom ikke nævnt i betingelserne, er den ikke dækket. Heller ikke, selvom den kan være kritisk. Læs mere om kritiske sygdomme her.

Er der sikret dokumentation for at evt. nedsat arbejdsevne sker af helbredsmæssige årsager?​
Måske medfører dine helbredsmæssige udfordringer, at du overvejer at der er behov for at lave en aftale med arbejdsgiver om at gå, midlertidigt/varigt ned i tid.

Drøft meget gerne dette med din lokale TR, eller ring til GL´s socialrådgiver eller konsulenter for at få konkret rådgivning om opmærksomhedspunkter i forbindelse med aftale om nedsættelse af arbejdstid begrundet i sygdom.

Hvad hvis der er sygdom i familien?

Sygdom kan ramme os alle. Hvis én i din nære familie bliver syg, er der forskellige muligheder, som du kan undersøge nærmere. Der er forskellige regler, som gælder for familiemedlemmer under og over 18 år. For dem under 18 skelnes ml. kort- og langvarig sygdom, og der gælder særlige regler for pasning af alvorligt syge eller døende familiemedlemmer. Læs mere om sygdom i familien ​her.

Er der brug for at tale med en konsulent fra GL?
Så er du velkommen til at ringe eller skrive til os på telefon 33 29 09 00 eller på mail gl@gl.org eller via sikkermailboks@gl.org
Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant

​​​​​​​​​​​​Se også​​
Sygedagpeng​e​​​
Akademikerp​ension
​​​​​​Mulighed for økonomisk støtte til rekreationsophold