Forlængelsesmuligheder af sygedagpenge

 
 

​​​​​Ifølge sygedagpengelovgivningen er det muligt for kommunen i visse tilfælde at forlænge udbetalingen af sygedagpengene. Her henvises til paragraf 27 i sygedagpengeloven:

§27.1.1: På det foreliggende grundlag anses det for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

§27.1.2:  Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 69 uger.

Ad §27.1.2: Der skal være et sikkert behov for afklaring af arbejdsevne. Der skal også være en klar forventning om, at denne afklaring kan afsluttes inden for 69 uger. Det er ikke et krav, at helbredstilstanden er stationær, men det er en betingelse, at helbredstilstanden er tilstrækkeligt afklaret til, at den fremtidige udvikling i helbredstilstanden er rimelig forudsigelig.

§27.1.3: Den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og den pågældende efter lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoprette erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger, regnet fra revurderingstidspunktet.

Ad §27.1.3: Der er alene tale om en lægelig vurdering, og at lægen vurderer, at den sygemeldte kan vende tilbage til normal erhvervsmæssig beskæftigelse. Kommunen vil anmode behandlende læge eller privatpraktiserende læge om en konkret tidsangivelse for, hvornår fuld arbejdsdygtighed forventes at være til stede. I de 134 ugers forlængelse indgår ikke ventetid på behandling på offentligt sygehus. 

§27.1.4: Kommunen har vurderet, at sagen skal behandles i Rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Ad §27.1.4: Jobcentret har på baggrund af den sygemeldtes helbredstilstand og mulige nedsatte funktionsevne vurderet, at tilbagevenden til ordinær beskæftigelse ikke længere er sandsynligt. Sagen skal hurtigst muligt gøres klar til, at Rehabiliteringsteamet i kommunen kan behandle sagen i forhold til indstilling til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. (Der er ingen tidsbegrænsning, men det skal ske hurtigst muligt).

§27.1.5: En læge har vurderet, at den sygemeldte har en livstruende og alvorlig sygdom.

Ad §27.1.5: Der skal være tale om en lægefaglig vurdering af, at den sygemeldte har en livstruende og alvorlig sygdom, og hvor der er begrundet tvivl om overlevelse. Denne forlængelsesmulighed gælder ikke kun aktuelt livstruende, men også livstruende, alvorlige lidelser i tidligere sygdomsfaser, hvor der ikke er klarhed over sygdommens forløb. Der er tale om tidsubegrænset forlængelse af sygedagpengene, men der skal stadig ske løbende opfølgning. Enten i samarbejde med borgeren eller i samarbejde med lægefagligt personale. 

§27.1.6: At der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller Lov om sikring mod følger af arbejdsskade.​

Ad §27.1.6: Der skal være en sammenhæng mellem sygdom og arbejdsskade/arbejdsulykke. Anmeldelsen af arbejds​skade/arbejdsulykke skal være indgivet inden udløb af sygedagpengeperioden på de 22 uger. Sygedagpenge kan forlænges, indtil Arbejdsmarkedserhvervssikring har truffet afgørelse om erhvervsevnetab, både midlertidig eller varig afgørelse. 

§27.1.7: Når der er modtaget ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag, eller når kommunen har vurderet, at det er helt åbenbart, at en persons arbejdsevne ikke kan forbedres, og sagen derfor ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet.

Der kan forlænges, indtil en afgørelse er truffet.​
Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant

​Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver Lisbeth Ring Pedersen, socialraadgiver@gl.org​.
​Telefontider tirsdag og torsdag kl. ​09-12.​​​​​