Forlængelsesmuligheder af sygedagpenge

 
 

​​​​

Ifølge sygedagpengelovgivningen er det muligt for kommunen i visse tilfælde at forlænge udbetalingen af sygedagpengene. Her henvises til paragraf 27 i sygedagpengeloven:

§27.1.1: På det foreliggende grundlag anses det for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

§27.1.2:  Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 69 uger.

Ad §27.1.2: Sikkert behov for afklaring af arbejdsevne. Der skal være en klar forventning om, at denne afklaring kan afsluttes inden for 69 uger.

§27.1.3: Den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og den pågældende efter lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoprette erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger, regnet fra revurderingstidspunktet.

Ad §27.1.3: Altid regnet fra første revurderingstidspunkt. / Minus ventetid på behandling på offentligt sygehus. /Lægelig vurdering/ Tilbage til normal erhvervsmæssig beskæftigelse.

§27.1.4: Kommunen har vurderet, at sagen skal behandles i Rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Ad §27.1.4: Tilbagevenden til ordinær beskæftigelse er ikke længere muligt. Sagen skal hurtigst muligt gøres klar til Rehabiliteringsteamet.

§27.1.5: En læge har vurderet, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom.

Ad §27.1.5: En lægefaglig vurdering / tidsubegrænset forlængelse, men stadig opfølgning / Gælder ikke kun aktuelt livstruende, men også livstruende, alvorlige lidelser i tidligere sygdomsfaser, hvor der ikke er klarhed over sygdommens forløb.

§27.1.6: At der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller Lov om sikring mod følger af arbejdsskade.​


 

Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant

Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail cbn@gl.org